Lookout for Work uygulamasını yapılandırma ve dağıtmaConfigure and deploy Lookout for Work app

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu makalede, Android ve iOS cihazlarda Lookout for Work uygulamasının nasıl yapılandırılacağı ve dağıtılacağı açıklanır.This article explains how to configure and deploy the Lookout for Work app for Android and iOS devices.

Android (Google Play Store uygulaması)Android (Google Play Store app)

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Uygulamalar’a gidin ve Uygulama Ekle’yi seçin.In the Microsoft Intune administrator console, go to Apps and choose Add Apps.
 2. Yayımcının Yazılım Kurulumu sayfasında Dış bağlantıyı seçin ve şu URL'yi belirtin: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lookout.enterpriseOn the Software Setup page of the publisher, choose External link, and specify the following URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lookout.enterprise

  Note

  Yönetilen tarayıcı gerekliliğine yönelik kutuya tıklamayın.Do not click the box for requiring a managed browser.

 3. Yazılım açıklaması sayfasında aşağıdaki bilgileri doldurun:On the Software description page fill in the following information:

  • Yayımcı: Lookout Mobile SecurityPublisher: Lookout Mobile Security
  • Adı: Lookout for WorkName: Lookout for Work
  • Açıklama: Lookout cihazınızı güvenli tutmak için mobil tehditlere karşı en iyi korumayı sunar.Description: Lookout offers the best protection against mobile threats to keep your device safe. Lookout uygulaması cihaza yüklendiğinde, uygulama cihazınızı tehditlerden korur ve herhangi bir tehdit bulunursa size ve şirket yöneticinize uyarı verir.When the Lookout app is installed on the device, the app protects your device from threats and will alert you, and your company administrator, if any are found.
  • Kategori: Bilgisayar YönetimiCategory: Computer Management
 4. İşlemin başarıyla tamamlanmasından sonra Microsoft Intune’a veri yükleme başarıyla tamamlandı iletisini görürsünüz.Upon successful completion you see a message Upload of data to Microsoft Intune successfully completed.

  Intune konsolunda Uygulamalar’a tıkladığınızda artık Lookout for Work uygulamasını listede görürsünüz Lookout for Work uygulamalarını listede gösteren Intune yönetim konsolu uygulamaları sayfasının ekran görüntüsüIn the Intune Console when you click on the Apps you will now see the Lookout for Work app in the list screenshot of Intune admin console apps page showing the Lookout for work apps in the list

 5. Uygulamayı kullanıcılara dağıtmak için Lookout for Work uygulamasını ve Dağıtımı Yönet’i seçin.Deploy the app to users by selecting the Lookout for Work app and choosing Manage Deployment.

  Lookout MTP konsolundaki Kayıt Yönetimi seçeneğine eklenen kullanıcıları seçmeniz gerekir.You must select the same users added in to the Enrollment Management option in the Lookout MTP console. Lookout MTP’ye kullanıcı grupları ekleme hakkında daha fazla bilgi için Lookout MTP bölümü ile aboneliğinizi yapılandırma bölümünün 3. Adımına göz atın.See Step 3 in the configure your subscription with Lookout MTP section for information about adding user groups to Lookout MTP.

  Important

  Intune uygulama dağıtım Sihirbazı, Azure AD kullanıcı gruplarını tanımaz ve bunun yerine Intune kullanıcı gruplarını kullanır.The Intune app deployment Wizard is not aware of the Azure AD user groups and uses the Intune user groups instead. Dolayısıyla bu bölümde açıklandığı üzere Lookout MTP konsolunda kayıtlı Azure AD kullanıcı grubuna dayalı bir Intune kullanıcı grubu oluşturmanız gerekir.So you must create an Intune user group based on the Azure AD user group that is enrolled in the Lookout MTP console as described in thistopic.

 6. Gerekli Yükleme seçeneğini belirleyerek Lookout uygulamasının kullanıcı cihazında yüklü olmasını zorunlu hale getirin.Choose the Required Install option to require that the Lookout app be installed on the user’s device.

iOS (Lookout uygulamasının Kuruluş imzalı sürümü)iOS (Enterprise-signed version of Lookout app)

 1. Cihazınızda iOS yönetimi ayarlandığından emin olun.Make sure iOS management is set up on your device. Cihazınızı iOS yönetimi için ayarlama konusundaki yönergeler için bkz. iOS ve Mac cihaz yönetimini ayarlama.For instructions on how to set up your device for iOS management, see Set up iOS and Mac device management.

 2. Lookout for Work iOS uygulamasını yeniden imzalayın.Re-sign the Lookout for Work iOS app. Lookout, Lookout for Work iOS uygulamasını iOS App Store dışında dağıtır.Lookout distributes its Lookout for Work iOS app outside of the iOS App Store. Uygulamayı dağıtmadan önce, uygulamayı iOS Enterprise Developer Certificate ile yeniden imzalamanız gerekir.Before distributing the app, you must re-sign the app with your iOS Enterprise Developer Certificate. Lookout for Work iOS uygulamalarını yeniden imzalama hakkında ayrıntılı yönergeler için Lookout sitesinde bkz. Lookout for Work iOS uygulamasını yeniden imzalama işlemi.For detailed instructions to re-sign the Lookout for Work iOS apps, see Lookout for Work iOS app re-signing process on the Lookout site.

 3. iOS için Azure Active Directory kimlik doğrulamasını etkinleştirmek üzere aşağıdakileri yapın:Enable Azure Active Directory authentication for the iOS users by doing the following:

  1. Azure Active Directory yönetim portalı’nda oturum açın ve uygulama sayfasına gidin.Login to the Azure Active Directory management portal, and navigate to the application page.
  2. Lookout for Work iOS uygulamasını yerel istemci uygulaması olarak ekleyin.Add the Lookout for Work iOS app as a native client application. yerel uygulama seçeneğini gösteren uygulama ekle iletişim kutusunun ekran görüntüsüscreenshot of the add apps dialog showing the native client app option
  3. IPA’yı imzaladığınızda seçtiğiniz müşteri paketi kimliğini com.lookout.enterprise.yourcompanyname ile değiştirin.Replace the com.lookout.enterprise.yourcompanyname with the customer bundle ID you selected when you signed the IPA.
  4. <companyportal://code/ > ek yeniden yönlendirme URI'sini ve ardından özgün yeniden yönlendirme URI’nizin URL kodlu sürümünü ekleyin.Add additional redirect URI: <companyportal://code/> followed by a URLencoded version of your original redirect URI.
  5. Uygulamanıza Temsilci İzinleri ekleyin.Add Delegated Permissions to your app.

  Daha fazla ayrıntı için bkz. Bir yerel istemci uygulaması yapılandırma.For more details, see Configure a native client application.

 4. Yeniden imzalanan .ipa dosyasını Microsoft Intune’da mobil cihazlar için uygulama ekleme bölümünde açıklandığı gibi karşıya yükleyin.Upload the re-signed .ipa file as described in the Add app for mobile devices in Microsoft Intune topic. En düşük işletim sistemi sürümünü iOS 8.0 veya üzeri olarak ayarlayın.Set the minimum OS version to iOS 8.0 or later.

  Intune yönetici konsolundaki uygulamalar sayfasında Lookout for Work’ün uygulama listesinde gösterildiği ekran görüntüsü

 5. Yönetilen uygulama yapılandırma ilkesini, iOS uygulamalarını Microsoft Intune’da mobil uygulama yapılandırma ilkeleriyle yapılandırma bölümünde açıklandığı gibi oluşturun.Create the managed app configuration policy as described in the Configure iOS apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune topic.

  iOS 8.0 veya üzeri yapılandırma ilkesi vurgulanmış olarak yeni ilke oluştur sihirbazının ekran görüntüsü

 6. Uygulamayı kullanıcılara dağıtmak için Lookout for Work uygulamasını ve Dağıtımı Yönet’i seçin.To deploy the app to users, select the Lookout for Work app, and choose Manage Deployment.

  Lookout konsolundaki Kayıt Yönetimi seçeneğine eklenmiş olan kullanıcıları seçmeniz gerekir.You must select the same users that were added to the Enrollment Management option in the Lookout console. Lookout MTP’ye kullanıcı grupları ekleme hakkında daha fazla bilgi için Lookout aboneliğinizi yapılandırma bölümünün 3. Adımına bakın.See Step 3 in the configure your Lookout subscription section for information about adding user groups to Lookout MTP.

  Important

  Intune uygulama dağıtım sihirbazı, Azure AD kullanıcı gruplarını tanımaz ve bunun yerine Intune kullanıcı gruplarını kullanır. Bu nedenle, bu konu başlığı altında açıklanan adımları uygulayarak Lookout konsoluna kayıtlı Azure AD kullanıcı grubunu temel alan bir Intune kullanıcı grubu oluşturmanız gerekir.The Intune app deployment wizard is not aware of the Azure AD user groups and uses the Intune user groups instead, so you must create an Intune user group based on the Azure AD user group that is enrolled in the Lookout console as described in this topic.

  Gerekli Yükleme seçeneğini belirleyerek Lookout uygulamasının kullanıcı cihazında yüklü olmasını zorunlu hale getirin.Choose the Required Install option to require that the Lookout app be installed on the user’s device.

Dağıtılmış uygulama cihazda açıldığında ne olur?What happens when the deployed app is opened on the device

https://github.com/Microsoft/Docs/blob/master/ContributorGuide/index.md Kullanıcı cihazda Lookout for Work’ü açtığında uygulamayı etkinleştirmesi ve Azure Active Directory seçeneği ile Oturum Açması istenir.https://github.com/Microsoft/Docs/blob/master/ContributorGuide/index.md When the user opens the Lookout for Work on the device they are prompted to activate the app, and choose the Sign in with Azure Active Directory option. Son kullanıcı akışı ile ayrıntılı bir rehber aşağıdaki konularda bulunabilir:A detailed walkthrough with the end-user flow can be found in the following topics:

Sonraki adımlarNext steps