iOS uygulamalarını Microsoft Intune’da mobil uygulama yapılandırma ilkeleriyle yapılandırmaConfigure iOS apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Kullanıcılar bir iOS uygulamasını çalıştırdığında gerekebilecek ayarları sağlamak için Intune’daki mobil uygulama yapılandırma ilkelerini kullanın.Use mobile app configuration policies in Microsoft Intune to supply settings that might be required when users run an app. Örneğin, bir uygulama kullanıcıların şunları belirtmesini gerektirebilir:For example, an app might require users to specify:

 • Özel bağlantı noktası numarası.A custom port number.

 • Dil ayarları.Language settings.

 • Güvenlik ayarları.Security settings.

 • Bir şirket logosu gibi marka ayarları.Branding settings such as a company logo.

Bu ayarlar kullanıcılar tarafından hatalı girildiği takdirde, yardım masanız üzerindeki yük artabilir ve uygulamalara geçiş yavaşlayabilir.If users enter these settings incorrectly, this can increase the burden on your help desk and slow the adoption of new apps.

Mobil uygulama yapılandırma ilkeleri, kullanıcılarınız uygulamayı çalıştırmadan önce bu ayarları bir ilke ile kullanıcılara dağıtmanıza imkan vererek bu sorunları ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir.Mobile app configuration policies can help you eliminate these problems by letting you deploy these settings to users in a policy before they run the app. Daha sonra ayarlar otomatik olarak sağlanır ve kullanıcıların herhangi bir eylem yapması gerekmez.The settings are then supplied automatically, and users need to take no action.

Bu ilkeleri doğrudan kullanıcılara ve cihazlara dağıtmazsınız.You do not deploy these policies directly to users and devices. Bunun yerine, ilkeyi bir uygulamayla ilişkilendirir ve uygulamayı dağıtırsınız.Instead, you associate a policy with an app, and then deploy the app. İlke ayarları, uygulama tarafından bunlar için her denetim gerçekleştirildiğinde (genellikle ilk çalıştırıldığında) kullanılır.The policy settings will be used whenever the app checks for them (typically, the first time it is run).

İpucu

Bu ilke türü şu anda yalnızca iOS 8.0 ve üzeri sistemleri çalıştıran cihazlar için kullanılabilir.This policy type is currently available only for devices running iOS 8.0 and later. Aşağıdaki uygulama yükleme türlerini destekler:It supports the following app installation types:

 • Uygulama mağazasından yönetilen iOS uygulamasıManaged iOS app from the app store
 • iOS için uygulama paketiApp package for iOS

Uygulama yükleme türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune’da uygulamaları dağıtma.For more information about app installation types, see Deploy apps with Microsoft Intune.

Mobil uygulama yapılandırma ilkesi yapılandırmaConfigure a mobile app configuration policy

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda, İlke > Genel Bakış > İlke Ekle’yi seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. İlkeler listesinde iOS’u genişletin, Mobil Uygulama Yapılandırma’yı ve ardından İlke Oluştur’u seçin.In the list of policies, expand iOS, choose Mobile App Configuration, and then choose Create Policy.

  İpucu

  Bu ilke türü için yalnızca özel ayarlar yapılandırabilirsiniz.You can configure only custom settings for this policy type. Önerilen ayarlar kullanılamaz.Recommended settings are not available.

 3. İlke Oluştur sayfasının Genel bölümünde, mobil uygulama yapılandırma ilkesi için bir ad ve isteğe bağlı bir açıklama sağlayın.In the General section of the Create Policy page, supply a name and an optional description for the mobile app configuration policy.

 4. Sayfanın Mobil Uygulama Yapılandırma İlkesi bölümünde, kutunun içine istediğiniz uygulama yapılandırma ayarlarını girin veya bunları içeren bir XML özellik listesini yapıştırın.In the Mobile App Configuration Policy section of the page, in the box, enter or paste an XML property list that contains the app configuration settings that you want. XML özellik listesinin biçimi, yapılandırdığınız uygulamaya bağlı olarak değişir.The format of the XML property list will vary depending on the app you are configuring. Kullanılacak tam biçim hakkında ayrıntılı bilgi için uygulamanın sağlayıcısına başvurun.Contact the supplier of the app for details about the exact format to use.

  İpucu

  XML özellik listeleri hakkında daha fazla bilgi için iOS Geliştirici Kitaplığı’ndaki XML Özellik Listelerini Anlama konusuna bakın.To find out more about XML property lists, see Understanding XML Property Lists in the iOS Developer Library.

 5. Girdiğiniz XML kodunun geçerli bir özellik listesi biçiminde olduğundan emin olmak için Doğrula ’ya tıklayın.Click Validate to ensure that the XML that you entered is in a valid property list format.

  Önemli

  Doğrula’ya tıkladığınızda, Intune girdiğiniz XML kodunun geçerli bir biçimde olup olmadığını denetler.When you click Validate, Intune checks that the XML you entered is in a valid format. XML özellik listesinin ilişkilendirildiği uygulama ile çalışıp çalışmayacağını denetlemez.It does not check that the XML property list will work with the app that it is associated with.

 6. İşiniz bittiğinde İlkeyi Kaydet‘e tıklayın.When you are done, click Save Policy.

Yeni ilke Yapılandırma İlkeleri düğümünde görüntülenir.The new policy is displayed in the Configuration Policies node.

XML dosya biçimi hakkında bilgiInformation about the XML file format

Intune, bir özellik listesinde aşağıdaki veri türlerini destekler:Intune supports the following data types in a property list:

 • <tamsayı><integer>
 • <gerçek><real>
 • <dize><string>
 • <dizi><array>
 • <sözlük><dict>
 • <true /> veya <false /><true /> or <false />

Veri türleri hakkında daha fazla bilgi için iOS Geliştirici Kitaplığı’ndaki Özellik Listeleri Hakkında konusuna bakın.For more information about data types, see About Property Lists in the iOS Developer Library.

Ayrıca, Intune özellik listesinde aşağıdaki belirteç türlerini destekler:Additionally, Intune supports the following token types in the property list:

 • {{userprincipalname}} - (Örnek: John@contoso.com){{userprincipalname}} - (Example: John@contoso.com)
 • {{mail}} - (Örnek: John@contoso.com){{mail}} - (Example: John@contoso.com)
 • {{partialupn}} - (Örnek: John){{partialupn}} - (Example: John)
 • {{accountid}} - (Örnek: fc0dc142-71d8-4b12-bbea-bae2a8514c81){{accountid}} - (Example: fc0dc142-71d8-4b12-bbea-bae2a8514c81)
 • {{deviceid}} - (Örnek: b9841cd9-9843-405f-be28-b2265c59ef97){{deviceid}} - (Example: b9841cd9-9843-405f-be28-b2265c59ef97)
 • {{userid}} - (Örnek: 3ec2c00f-b125-4519-acf0-302ac3761822){{userid}} - (Example: 3ec2c00f-b125-4519-acf0-302ac3761822)
 • {{username}} - (Örnek: John Doe){{username}} - (Example: John Doe)
 • {{serialnumber}} - (Örnek: F4KN99ZUG5V2) iOS cihazlar için{{serialnumber}} - (Example: F4KN99ZUG5V2) for iOS devices
 • {{serialnumberlast4digits}} - (Örnek: G5V2) iOS cihazlar için{{serialnumberlast4digits}} - (Example: G5V2) for iOS devices

{{ ve }} karakterleri yalnızca belirteç türleri tarafından kullanılır ve başka bir amaçla kullanılmamalıdır.The {{ and }} characters are used by token types only and must not be used for other purposes.

Mobil uygulama yapılandırma ilkesini bir uygulamayla ilişkilendirmeAssociate a mobile app configuration policy with an app

Mobil uygulama yapılandırma ilkesini oluşturduktan sonra, bunu ilkedeki ayarların uygulanmasını istediğiniz iOS uygulamasıyla ilişkilendirmeniz gerekir.After you have created a mobile app configuration policy, you must associate it with the iOS app to which you want the settings in the configuration policy to apply.

Bunu yapmak için Microsoft Intune’da mobil cihazlar için uygulama ekleme ve Microsoft Intune ile uygulamaları dağıtma konularında verilen uygulama dağıtımı oluşturma adımlarını izleyin.To do this, follow the steps to create an app deployment in Add apps for mobile devices in Microsoft Intune and Deploy apps with Microsoft Intune. Sihirbazın Mobil Uygulama Yapılandırma sayfasına ulaştığınızda, Uygulama Yapılandırma İlkesi açılır listesinden uygulamayla ilişkilendirmek istediğiniz ilkeyi seçin.When you reach the Mobile App Configuration page of the wizard, select the policy that you want to associate with the app from the App Configuration Policy drop-down list.

Ardından, uygulamayı her zamanki gibi dağıtma ve izleme aşamasına geçin.Then, continue to deploy and monitor the app deployment as usual.

Dağıtılan uygulama bir cihazda çalıştırıldığında, mobil uygulama yapılandırma ilkesinde yapılandırdığınız ayarlarla çalışır.When the deployed app is run on a device, it will run with the settings that you configured in the mobile app configuration policy.

İpucu

Bir veya daha fazla mobil uygulama yapılandırma ilkeleri arasında çakışma varsa, hiçbir ilke uygulanmaz.If one or more mobile app configuration policies conflict, neither policy is enforced. Çakışma, Intune yönetim konsolunda Pano’ya bildirilir.The conflict will be reported in the Intune administration console Dashboard.

Bir mobil uygulama yapılandırma XML dosyası için örnek biçimExample format for a mobile app configuration XML file

Bir mobil uygulama yapılandırma dosyası oluşturduğunuzda bu biçimi kullanarak aşağıdaki değerlerden birini veya daha fazlasını belirtebilirsiniz:When you create a mobile app configuration file, you can specify one or more of the following values by using this format:

<dict>
 <key>userprincipalname</key>
 <string>{{userprincipalname}}</string>
 <key>mail</key>
 <string>{{mail}}</string>
 <key>partialupn</key>
 <string>{{partialupn}}</string>
 <key>accountid</key>
 <string>{{accountid}}</string>
 <key>deviceid</key>
 <string>{{deviceid}}</string>
 <key>userid</key>
 <string>{{userid}}</string>
 <key>username</key>
 <string>{{username}}</string>
 <key>serialnumber</key>
 <string>{{serialnumber}}</string>
 <key>serialnumberlast4digits</key>
 <string>{{serialnumberlast4digits}}</string>
 <key>udidlast4digits</key>
 <string>{{udidlast4digits}}</string>
</dict>