Skycure’u Azure Active Directory Çoklu Oturum Açma (SSO) kullanacak şekilde yapılandırmaConfigure Skycure to use Azure Active Directory Single Sign On (SSO)

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Intune’u Skycure ile tümleştirdiğinizde, Azure AD SSO kullanılır.Azure AD SSO is used when you integrate Intune with Skycure. Başlıca avantajları şunlardır:Here are the main benefits:

 • Yöneticiler, Microsoft portallarında (Intune, Azure) ve Skycure Yönetim konsolundaki her oturum açma ve kapatma işleminde yeniden yazmak zorunda kalmadan aynı kimlik bilgilerini kullanabilir.Admins can use the same credentials without having to type it again every time they log in and out from the Microsoft portals (Intune, Azure) and Skycure Management console.

 • Son kullanıcılar, Skycure uygulamalarındaki her oturum açma ve kapatma işleminde yeniden yazmak zorunda kalmadan aynı Azure AD kimlik bilgilerini kullanabilir.End-users can use the same Azure AD credentials without having to type it again every time they log in and out from the Skycure apps.

Aşağıda, Skycure’u Azure Active Directory Çoklu Oturum Açma (SSO) ile tümleştirme adımları verilmiştir.Below are the steps to integrate Skycure with Azure Active Directory Single Sign On (SSO).

Azure Active Directory Kiracı Kimliğini almak içinTo retrieve the Azure Active Directory Tenant ID

Azure AD Kiracı Kimliğini almanız gerekir.You need to retrieve the Azure AD Tenant ID.

 1. Azure portalına gidin ve kimlik bilgilerinizle oturum açın.Go to the Azure portal and sign in with your credentials.

 2. Pano’yu görebilirsiniz, Azure Active Directory’yi seçin.You can see the Dashboard, choose Azure Active Directory.

Azure AD Panosu

 1. Azure Active Directory dikey penceresi açılır, Özellikler’i seçin.The Azure Active Directory blade opens, choose Properties.

Azure AD Özellikler dikey penceresi

 1. Azure Active Directory Özellikler dikey penceresindeki Kiracı Dizin Kimliği’nin altında Kopyala simgesine tıklayın.Click on the Copy icon under the Tenant Directory ID at Azure Active Directory Properties blade.

Kopyalanan Dizin Kimliği değerini daha sonra kullanmak üzere bir metin dosyasına yapıştırın.Paste the copied Directory ID value in a text file so you can use it later. Dizin Kimliği değeri, daha sonra Skycure ile Intune’u tümleştirme işleminde gerekecektir.The Directory ID value will be required later in the Skycure and Intune integration process.

Azure AD Panosu

Skycure’un Azure Active Directory ile iletişim kurmasını sağlamaAllow Skycure to communicate with Azure Active Directory

 1. Aşağıdaki URL’yi tarayıcınıza girin.Enter the below URL in your browser. DIRECTORY_ID değeri yerine, daha önce metin dosyasına kopyalamış olduğunuz Azure Active Directory Kiracı Kimliğinizi girin.Instead of DIRECTORY_ID, enter your Azure Active Directory Tenant ID previously copied to the text file.

  https://login.microsoftonline.com/<DIRECTORY_ID>/oauth2/authorize?client_id=28fd67fdb1794629a8b0dad420b697c7&prompt=admin_consent&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmc.skycure.com%2Fapi%2Fexternal%2Fmdm%2Faad_app_consent%2Fmanagement_callback&response_type=code
  
 2. Azure Active Directory kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açmalısınız.You need to login using your Azure Active Directory credentials. Devam etmek için Kabul Et’e tıklayın.Click Accept to continue.

Azure AD oturum açma sayfası

Skycure için Azure AD Güvenlik grubu oluşturma (isteğe bağlı)Create an Azure AD Security group for Skycure (optional)

Skycure çalıştıran kullanıcıları içeren özel bir kullanıcı grubu oluşturmak isteyebilirsiniz (örneğin, Skycure kullanıcıları).You might want to create a dedicated user group which contain users running Skycure (e.g Skycure users). Raporlar aracılığıyla Skycure etkinliğini çözümlerken bu yararlı olabilir.This can be helpful when analyzing Skycure activity through the reports.

Note

Ayrıca, var olan bir Azure AD güvenlik grubunu da kullanabilirsiniz.You can also use an existing Azure AD security group.

Intune’u Skycure ile tümleştirmek için Azure AD hesabını yapılandırmaConfigure the Azure AD account to integrate Intune with Skycure

 1. Skycure Yönetim Konsolu’nda, daha önce metin dosyasına kaydedilmiş olan Azure Active Directory Kiracı Kimliğini girin.From the Skycure Management Console, enter the Azure Active Directory Tenant ID previously saved in the text file.

Skycure Yönetim konsolu Azure AD Kiracı Kimliği alanı

Important

Skycure, Azure AD’yi sorgulayarak Azure AD Kiracı Kimliğinin mevcut olduğunu doğrular; Skycure kimliği bulduğunda, yönetici sonraki adıma (Temel kurulum adımı) devam edebilir.Skycure validates if the Azure AD Tenant ID exists by querying Azure AD, once Skycure finds it, the admin can proceed to next step, which is the Basic setup.

Sonraki adımlarNext steps

Skycure iOS uygulaması yapılandırma ilkesini indirmeDownload Skycure iOS app configuration policy