Intune konsol görünümlerini yönetici rollerine göre özelleştirmeCustomize Intune console views according to admin roles

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Yöneticilerinizin yalnızca rolleri için görmeleri gereken öğeleri görmelerini sağlamak için Microsoft Intune yönetim konsolu görünümünü filtreleyebilirsiniz.You can filter the Microsoft Intune administration console view to allow your admins to see only the items they need to see for their role. Örneğin, yalnızca yönetici konsolu kullanıcılarının kötü amaçlı yazılım tanımlarını güncelleştirebilmesine veya cihazlardaki şifreyi sıfırlamasına izin verebilirsiniz.For example, you can allow only admin console operators to update malware definitions or reset the passcode on devices. Bunu, belirli kullanıcılara atadığınız, önceden ayarlanmış belirtimler kullanılarak yaparsınız.You do this by using preset designations that you assign to specific users. Bu kullanıcılar yönetim konsoluna eriştiklerinde, yalnızca belirtimlerine özgü öğeleri görebilir.When these users access the admin console, they can only see items that are specific to their designation.

Özel bir görünüm oluşturmak içinTo create a custom view

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Yönetim > Hizmet Yöneticileri’ni seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Service Administrators.

 2. Hizmet yöneticileri listesinden, belirtimini değiştirmek istediğiniz kullanıcıyı seçin ve sonra da Erişimi Yönet’i seçin.From the list of service administrators, choose the user whose designation you want to change, and then choose Manage Access.

 3. Erişimi Yönet iletişim kutusunda, seçilen kullanıcıya vermek istediğiniz erişim düzeyini seçin.In the Manage Access dialog box, choose the level of access that you want to give the selected user. Şunlar arasından seçim yapabilirsiniz:You can choose from:

  • Tam erişimFull access
  • Salt okunur erişimRead-only access
  • Yardım Masası - Gruplar düğümüHelpdesk - Groups node

  Tam erişim ve salt okunur erişimin anlamı kolayca anlaşılır.Full access and read-only access are self-explanatory. <!--- Helpdesk - Groups Node allows users to choose from one of the following designations that provide custom levels of access to the Intune admin console:--->

  Yardım Masası - Gruplar Düğümü, yöneticinin neler görebileceğini ve yapabileceğini şu şekilde kısıtlar:Helpdesk - Groups Node restricts what the admin can see and do to the following:

  • Kullanıcı ve cihazların listelerini görme.See lists of users and devices. Yönetici, görünümü değiştirmek için filtreleri kullanamaz.The admin cannot use filters to modify the view. Bununla birlikte, yöneticinin görebileceklerini değiştirmek için grup filtresini kullanabilirsiniz.However, you can use group filtering to modify what the admin can see. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune'la kullanıcı ve cihazları yönetmek için grupları kullanma.For more information, see Use groups to manage users and devices with Microsoft Intune.

  • Kullanıcı ve cihaz listesini yazdırma.Print the list of users and devices

  • Kullanıcı ve cihaz listesini dışarı aktarma.Export the list of users and devices

  • Kullanıcı veya cihazın özelliklerini görüntüleme.View the properties of a user or device

  • Aşağıdaki uzak görevleri gerçekleştirin:Perform the following remote tasks:

   • Kötü amaçlı yazılım taraması çalıştırmaRun a full malware scan

   • Hızlı bir kötü amaçlı yazılım taraması çalıştırmaRun a quick malware scan

   • Bilgisayarı yeniden başlatmaRestart a computer

   • Kötü amaçlı yazılım tanımlarını güncelleştirmeUpdate malware definitions

   • İlkeleri yenilemeRefresh policies

   • Envanter yenilemeRefresh inventory

   • Cihazı uzaktan kilitlemeLock a device remotely

   • Geçiş kodu sıfırlamaReset a passcode

Yapılandırdığınız yöneticiye, Intune yönetim konsolunu bir sonraki açısında kendisine onun için belirttiğiniz erişim düzeyi verilir.When the admin that you configured next opens the Intune admin console, they will be given the level of access that you designated.