Intune'da Lookout cihaz uyumluluğu ilkesi oluşturmaCreate Lookout device compliance policy in Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Lookout Mobile Threat Defense ile Intune mobil cihazlardaki tehditleri algılamanıza ve bu cihazlardaki riski değerlendirmenize olanak tanır.Intune with Lookout Mobile Threat Defense lets you detect threats on mobile devices and assess risk on those devices. Bir cihazın uyumlu olup olmadığını belirlemek üzere risk değerlendirmesi yapan bir uyumluluk ilkesi oluşturabilirsiniz.You can create a compliance policy rule that assesses risk to determine if the device is compliant. Ardından cihaz uyumluluğuna dayalı olarak hizmetlere erişimi engellemek için koşullu erişim ilkesini kullanabilirsiniz.You can then use conditional access policy to block access to services based on device compliance.

Lookout Mobile Threat Defense ile uyumluluk ilkesinin önkoşulları:Prerequisites for compliance policy with Lookout Mobile Threat Defense:

Lookout Mobile Threat Defense kurulumunun bir parçası olarak, Lookout konsolunda çeşitli tehditleri yüksek, orta ve düşük olarak sınıflandıran bir ilke oluşturulur.As part of the Lookout Mobile Threat Defense setup, in the Lookout console, you created a policy that classifies various threats as high, medium and low. Intune uyumluluk ilkesinde izin verilen en yüksek tehdit düzeyi ayarlanır.In the Intune compliance policy, you set the maximum allowed threat level.

  1. Intune yönetim konsolunda, Uyumluluk İlkeleri sayfasına gidin.In the Intune administrator console, go to the Compliance Policies page. Mevcut bir uyumluluk ilkesi kullanabilir veya yeni bir tane oluşturabilirsiniz.You can either use an existing compliance policy or create a new one. Cihaz Durumu’na gidin ve Cihaz Tehdit Koruması’nı etkinleştirin.Go to Device Health and enable Device Threat Protection. üzerindeki cihaz tehdit koruması kuralı ayarını gösteren ekran görüntüsüscreenshot showing the device threat protection rule setting in

  2. İzin verilen en yüksek tehdit düzeyini seçin:Select the Maximum allowed threat level:

    • Hiçbiri (Güvenli): Bu, en güvenli ayardır.None (Secured): This is the most secure. Cihazda herhangi bir tehdit mevcut olamaz ve yine de şirket kaynaklarına erişebilir.The device cannot have any threats present and still access company resources. Herhangi bir tehdit bulunduğunda, cihaz uyumsuz olarak değerlendirilir.If any threats are found, the device is evaluated as non-compliant.
    • Düşük: Cihaz, yalnızca düşük düzeydeki tehditler varsa uyumludur.Low: The device is compliant if only low level threats are present. Daha yüksek bir tehdit düzeyi, cihazı uyumlu değil durumuna getirir.Anything higher puts the device in a non-compliant status.
    • Orta: Cihazda bulunan tehditler düşük veya orta düzeydeyse cihaz uyumludur.Medium: The device is compliant if the threats found on the device are low or medium level. Yüksek düzeyde tehditler algılanırsa cihaz uyumlu değil olarak değerlendirilir.If high level threats are detected, the device is determined as non-compliant.
    • Yüksek: Bu en az güvenli seçenektir.High: This is the least secure. Bu tüm tehdit düzeylerine izin verir ve Lookout mobil tehdit korumasını yalnızca raporlama amacıyla kullanır.This allows all threat levels, and uses Lookout mobile threat protection for reporting purposes only.

cihaz tehdit koruması kuralı ayarına yönelik tehdit düzeyi seçeneğini gösteren ekran görüntüsü

Office 365 veya diğer hizmetler için koşullu erişim ilkeleri oluşturursanız bu uyumluluk değerlendirmesi dikkate alınır ve uyumlu olmayan cihazların bu hizmetlere erişimi tehdit giderilene kadar engellenir.If you create conditional access policies for Office 365 or other services, this compliance evaluation is assessed and non-compliant devices are blocked from accessing those services until the threat is resolved.

Cihaz tehditlerini izlemeMonitor device threats

Bir cihazın uyumluluk durumunu görmek için Intune yönetim konsoluna giderek Tüm Cihazlar’ı görüntüleyin.To see the compliance state of a device, go to the Intune administrator console and view All Devices.

Intune yönetici konsolundaki cihazlar sayfasında bir cihazın uyumluluk durumunu gösteren ekran görüntüsü

Sonraki adımlarNext steps