Skycure Mobile Threat Defense uyumluluk ilkesi oluşturmaCreate Skycure Mobile Threat Defense compliance policy

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Skycure Mobile Threat Defense ile Intune mobil cihazlardaki tehditleri algılamanıza ve bu cihazlardaki riski değerlendirmenize olanak tanır.Intune with Skycure Mobile Threat Defense lets you detect threats on mobile devices and assess risk on those devices. Bir cihazın uyumlu olup olmadığını belirlemek üzere risk değerlendirmesi yapan bir Intune uyumluluk ilkesi oluşturabilirsiniz.You can create an Intune compliance policy rule that assesses risk to determine if the device is compliant. Ardından cihaz uyumluluğuna dayalı olarak hizmetlere erişimi engellemek için koşullu erişim ilkesini kullanabilirsiniz.You can then use conditional access policy to block access to services based on device compliance.

Başlamadan önceBefore you begin

Skycure cihaz tehdit koruması ile uyumluluk ilkesinin önkoşulları:Prerequisites for compliance policy with Skycure device threat protection:

Skycure Mobile Threat Defense kurulumunun bir parçası olarak, Skycure konsolunda çeşitli tehditleri yüksek, orta ve düşük olarak sınıflandıran bir ilke oluşturulur.As part of the Skycure Mobile Threat Defense setup, in the Skycure console, you created a policy that classifies various threats as high, medium and low. Şimdi, Intune uyumluluk ilkesinde izin verilen en yüksek tehdit düzeyini ayarlamalısınız.You now need to set the maximum allowed threat level in the Intune compliance policy.

Skycure uyumluluk ilkesi oluşturmak içinTo create Skycure compliance policy

 1. Klasik Intune portalına gidin ve kimlik bilgilerinizi girin.Go to the Intune classic portal then enter your credentials.

 2. İlke > Uyumluluk İlkeleri’ni seçin.Choose Policy > Compliance Policies. Mevcut bir uyumluluk ilkesi kullanabilir veya yeni bir tane oluşturabilirsiniz.You can either use an existing compliance policy or create a new one.

 3. Ekle > Cihaz Durumu’nu seçin ve Cihaz Tehdit Koruması’nı etkinleştirin.Choose Add > Device Health, then enable Device Threat Protection.

 4. İzin verilen en yüksek tehdit düzeyini seçin:Select the Maximum allowed threat level:

  a.a. Hiçbiri (Güvenli): Bu, en güvenli ayardır.None (Secured): This is the most secure. Cihazda herhangi bir tehdit mevcut olamaz ve yine de şirket kaynaklarına erişebilir.The device cannot have any threats present and still access company resources. Herhangi bir tehdit bulunursa cihaz uyumsuz olarak değerlendirilir.If any threats are found, the device is evaluated as noncompliant.

  b.b. Düşük: Cihaz, yalnızca düşük düzeydeki tehditler varsa uyumludur.Low: The device is compliant if only low level threats are present. Daha yüksek bir tehdit düzeyi, cihazı uyumlu değil durumuna getirir.Anything higher puts the device in a noncompliant status.

  c.c. Orta: Cihazda bulunan tehditler düşük veya orta düzeydeyse cihaz uyumludur.Medium: The device is compliant if the threats found on the device are low or medium level. Yüksek düzeyde tehditler algılanırsa cihaz uyumsuz olarak değerlendirilir.If high level threats are detected, the device is determined as noncompliant.

  d.d. Yüksek: Bu en az güvenli seçenektir.High: This is the least secure. Bu tüm tehdit düzeylerine izin verir ve Skycure mobil tehdit korumasını yalnızca raporlama amacıyla kullanır.This allows all threat levels, and uses Skycure mobile threat defense for reporting purposes only.

Important

Office 365 veya diğer hizmetler için koşullu erişim ilkeleri oluşturursanız bu uyumluluk değerlendirmesi dikkate alınır ve uyumlu olmayan cihazların bu hizmetlere erişimi tehdit giderilene kadar engellenir.If you create conditional access policies for Office 365 or other services, this compliance evaluation is assessed and noncompliant devices are blocked from accessing those services until the threat is resolved.

Sonraki adımlarNext steps