Özel ilkeler kullanarak Samsung KNOX Standard cihazlar için uygulamalara izin verme veya bunları engellemeUse custom policies to allow and block apps for Samsung KNOX Standard devices

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konu başlığı altındaki yordamları kullanarak, aşağıdakilerden birini oluşturan bir Microsoft Intune özel ilkesi oluşturun:Use the procedures in this topic to create a Microsoft Intune custom policy that creates one of the following:

 • Cihazda çalışması engellenmiş uygulamaların listesi.A list of apps that are blocked from running on the device. İlke uygulandığı sırada zaten yüklenmiş durumda olsalar bile, bu listede yer alan uygulamaların çalışması engellenir.Apps in this list are blocked from being run, even if they were already installed when the policy was applied.
 • Cihaz kullanıcılarının Google Play mağazasından yüklemesine izin verilen uygulamaların listesi.A list of apps that users of the device are allowed to install from the Google Play store. Yalnızca listelediğiniz uygulamalar yüklenebilir.Only the apps you list can be installed. Mağazadan başka hiçbir uygulama yüklenemez.No other apps can be installed from the store.

Bu ayarlar yalnızca Samsung KNOX Standard çalıştıran cihazlar tarafından kullanılabilir.These settings can only be used by devices that run Samsung KNOX Standard.

izin verilen veya engellenen uygulama listesi oluşturmak içinTo create an allowed or blocked app list

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda, İlke > Yapılandırma İlkeleri > Ekle’yi seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Configuration Policies > Add.
 2. Yeni İlke Oluştur iletişim kutusunda Android’i genişletin, Özel Yapılandırma’yı seçin ve sonra da İlke Oluştur’u seçin.In the Create a New Policy dialog box, expand Android, choose Custom Configuration, and then choose Create Policy.
 3. İlke için bir ad ve isteğe bağlı bir açıklama sağlayın, ardından OMA-URI Ayarları bölümünde Ekle’yi seçin.Provide a name and optional description for the policy and then, in the OMA-URI Settings section, choose Add.
 4. OMA-URI Ayarı Ekle veya Düzenle iletişim kutusunda şunları belirtin: Cihazda çalıştırılması engellenen uygulamalar listesi için:In the Add or Edit OMA-URI Setting dialog box, specify the following: For a list of apps that are blocked from running on the device:

  • Ayar adı.Setting name. PreventStartPackages girin.Enter PreventStartPackages.
  • Ayar açıklaması.Setting description. 'Çalıştırılması engellenen uygulamalar listesi' gibi isteğe bağlı bir açıklama girin.Enter an optional description like 'List of apps that are blocked from running.'
  • Veri türü.Data type. Açılan listeden Dize’yi seçin.From the drop-down list, choose String.
  • OMA-URI.OMA-URI. ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/PreventStartPackages girin.Enter ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/PreventStartPackages
  • Değer.Value. Engellemek istediğiniz uygulama paket adlarının listesini girin.Enter a list of the app package names you want to block. Sınırlayıcı olarak ; : , veya | kullanabilirsiniz.You can use ; : , or | as a delimiter. (Örnek: paket1;paket2;)(Example: package1;package2;)

   Diğer tüm uygulamaları hariç tutarak, kullanıcıların Google Play mağazasından yüklemesine izin verilen uygulamaların listesi için:For a list of apps that users are allowed to install from the Google Play store while excluding all other apps:

  • Ayar adı.Setting name. AllowInstallPackages girin.Enter AllowInstallPackages.

  • Ayar açıklaması.Setting description. 'Kullanıcıların Google Play mağazasından yükleyebilecekleri uygulamaların listesi' gibi isteğe bağlı bir açıklama girin.Enter an optional description like 'List of apps that users can install from Google Play.'
  • Veri türü.Data type. Açılan listeden Dize’yi seçin.From the drop-down list, choose String.
  • OMA-URI.OMA-URI. ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/AllowInstallPackages girin.Enter ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/AllowInstallPackages
  • Değer.Value. İzin vermek istediğiniz uygulama paket adlarının listesini girin.Enter a list of the app package names you want to allow. Sınırlayıcı olarak ; : , veya | kullanabilirsiniz.You can use ; : , or | as a delimiter. (Örnek: paket1;paket2;)(Example: package1;package2;)
 5. Tamam’a ve ardından İlkeyi Kaydet’e tıklayın.Click OK, and then click Save Policy.

Tip

Uygulamanın paket kimliğini, Google Play mağazasında uygulamaya göz atarak bulabilirsiniz.You can find the package ID of an app by browsing to the app on the Google Play store. Paket kimliği, uygulanın sayfasının URL’sinde yer alır.The package ID is contained in the URL of the app's page. Örneğin, Microsoft Word uygulamasının paket kimliği com.microsoft.office.word’dür.For example, the package ID of the Microsoft Word app is com.microsoft.office.word.

Hedeflenen her cihazın bir sonraki girişinde, uygulama ayarları uygulanır.The next time each targeted device checks in, the app settings will be applied.

İlkeyi dağıtmaDeploy the policy

 1. İlke çalışma alanında, dağıtmak istediğiniz ilkeyi seçin ve ardından Dağıtımı Yönet’e tıklayın.In the Policy workspace, select the policy you want to deploy, then click Manage Deployment.

 2. Dağıtımı Yönet iletişim kutusunda ilkeyi dağıtmak istediğiniz bir veya daha fazla grup seçin ve ardından Ekle > Tamam'a tıklayın.In the Manage Deployment dialog box, select one or more groups to which you want to deploy the policy, then click Add > OK.

Dağıtılan bir ilkeyi seçtiğinizde, ilkeler listesinin alt bölümünde dağıtım hakkında daha fazla bilgi görüntüleyebilirsiniz.When you select a deployed policy, you can view further information about the deployment in the lower part of the policies list.

Ayrıca bkz.See also

Microsoft Intune’daki Android ve Samsung KNOX ilke ayarlarıAndroid and Samsung KNOX policy settings in Microsoft Intune