Microsoft Intune’da cihaz uyumluluk ilkesini dağıtma ve izlemeDeploy and monitor a device compliance policy in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Uyumluluk ilkesini dağıtmaDeploy a compliance policy

Oluşturduğunuz uyumluluk ilkesini kuruluşunuzdaki bir veya daha fazla kullanıcı grubuna dağıtın.Deploy the compliance policy that you created to one or more groups of users in your organization. Bir uyumluluk ilkesi kullanıcıya dağıtıldığında, kullanıcının cihazlarında uyumluluk denetimi yapılır.When a compliance policy is deployed to a user, the user's devices are checked for compliance.

  1. İlke çalışma alanında, dağıtmak istediğiniz ilkeyi ve ardından Dağıtımı Yönet’i seçin.In the Policy workspace, select the policy you want to deploy, and then choose Manage Deployment. En üstte Dağıtımı Yönet menü seçeneğinin gösterildiği uyumluluk ilkesi sayfasının ekran görüntüsüScreenshot of the compliance policy page showing the Manage Deployment menu option at the top

  2. Dağıtımı Yönet iletişim kutusunda ilkeyi dağıtmak istediğiniz bir veya daha fazla grup seçin, sonra Ekle > Tamam’ı seçin.In the Manage Deployment dialog box, choose one or more groups to which you want to deploy the policy, and then choose Add > OK. Dağıtımı Yönet iletişim kutusunun ekran görüntüsü Daha önce oluşturduğunuz ve Intune ile eşitlenen Active Directory gruplarını kullanın ya da Intune konsolunda bu grupları el ile oluşturun.Screenshot of the Manage Deployment dialog box Use Active Directory groups that you have already created and synced to Intune, or create these groups manually in the Intune console. İlke dağıtma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yapılandırma ilkesi dağıtma.To learn more about how to deploy policies, see Deploy a configuration policy.

Dikkat etmeniz gereken ilkeyle ilgili sorunları belirlemek için İlke çalışma alanının Genel Bakış sayfasında durum özeti ve uyarılarını kullanın.Use the status summary and alerts on the Overview page of the Policy workspace to identify problems with the policy that need your attention. Ayrıca, Pano çalışma alanında bir durum özeti görüntülenir.Additionally, a status summary appears in the Dashboard workspace.

Önemli

Bir uyumluluk ilkesi dağıtmadıysanız ve sonra bir Exchange koşullu erişim ilkesini etkinleştirirseniz, tüm hedeflenen cihazların erişimi olur.If you have not deployed a compliance policy and you enable an Exchange conditional access policy, all targeted devices will have access.

Uyumluluk ilkesini izlemeMonitor the compliance policy

Uyumluluk ilkesine uymayan cihazları görüntülemek içinTo view devices that do not conform to a compliance policy

  1. Microsoft Intune yönetim konsolunda, Gruplar > Tüm Cihazlar’ı seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices.

  2. Cihazlar listesinde bir cihazın adına çift tıklayın.Double-click the name of a device in the list of devices.

  3. İlgili cihaza ilişkin ilkelerin listesini görmek için İlke sekmesini seçin.Choose the Policy tab to see a list of the policies for that device.

  4. Filtreler açılır listesinden Uyumluluk ilkesine uygun değil öğesini seçin.From the Filters drop-down list, choose Does not conform to compliance policy. Filtreler listesindeki seçenekleri gösteren ekran görüntüsüScreenshot that shows the list of options in the filters list

Durum kanıtlama raporlarını görüntülemek içinTo view the health attestation reports

  1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Raporlar’ı seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports.

  2. Durum Kanıtlama Raporu - Yeni rapor oluştur sayfasında Intune tarafından toplanan tüm Windows 10 durum kanıtlama verileriyle birlikte bir raporu görüntüleyebilirsiniz.On the Health Attestation Report - Create a new report page, you can view a report with all the Windows 10 health attestation data that Intune has collected. Ayrıca filtreleri kullanarak verilerin bir alt kümesi ile rapor oluşturabilirsiniz.You can also create a report with a subset of the data by using filters. Filtreler cihaz türüne, işletim sistemine veya yalnızca bir veri noktaları alt kümesine göre uygulanabilir.The filters can be based on the type of device, the operating system, or only a subset of data points.

Intune ilke çakışmalarını nasıl çözümler?How Intune resolves policy conflicts

Bir cihaza birden çok Intune ilkesi uygulandığında ilke çakışmaları olabilir.Policy conflicts can occur when multiple Intune policies are applied to a device. İlke ayarları çakışırsa, Intune tüm çakışmaları aşağıdaki kuralları kullanarak çözer:If the policy settings overlap, Intune resolves any conflicts by using the following rules:

  • Çakışan ayarlar bir Intune yapılandırma ilkesine ve bir uyumluluk ilkesine aitse, uyumluluk ilkesindeki ayarlar yapılandırma ilkesindeki ayarlara göre önceliklidir.If the conflicting settings are from an Intune configuration policy and a compliance policy, the settings in the compliance policy take precedence over the settings in the configuration policy. Bu, yapılandırma ilkesindeki ayarlar daha güvenli olsa bile gerçekleşir.This happens even if the settings in the configuration policy are more secure.

  • Birden çok uyumluluk ilkesi dağıttıysanız, Intune bu ilkelerin en güvenli olanını kullanır.If you have deployed multiple compliance policies, Intune will use the most secure of these policies.

Sonraki adımlarNext steps

Kuruluşunuzdaki hizmetlere erişimi denetlemek için koşullu erişim ilkeleriyle birlikte uyumluluk ilkesini nasıl kullanacağınızı öğrenmek için bkz. E-posta ve O365 hizmetlerine erişimi kısıtlama.To learn how to use the compliance policy with conditional access policies to control access to services in your organization, see Restrict access to email and O365 services.

Ayrıca bkz.See also

Intune’da cihaz uyumluluk ilkelerine girişIntroduction to device compliance polices in Intune