Microsoft Intune ile uygulamaları dağıtmaDeploy apps with Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konu başlığı altında, Microsoft Intune’la uygulamaları dağıtmaya başlamadan önce anlamanız gereken bazı kavramlar açıklanır.This topic explains some of the concepts you need to understand before you start deploying apps with Microsoft Intune.

Uygulama dağıtım eylemleriApp deployment actions

Uygulamaları dağıtırken aşağıdaki dağıtım eylemlerden birini seçebilirsiniz:When you deploy apps, you can choose from one of the following deployment actions:

 • Gerekli yükleme – Uygulama herhangi bir kullanıcı müdahalesi gerekmeden cihaza yüklenir.Required install – The app is installed onto the device with no user intervention required.

  Tip

  Denetimli modda olmayan iOS cihazları ve tüm Android cihazları için kullanıcı yükleme öncesinde uygulama teklifini kabul etmelidir.For iOS devices that are not in supervised mode, and for all Android devices, the user must accept the app offer before it is installed.

  Bir kullanıcı gerekli yükleme olarak dağıttığınız bir uygulamayı kaldırırsa, Intune genelde yedi günde bir gerçekleştirilen bir sonraki envanter döngüsünden sonra uygulamayı otomatik olarak yeniden yükler.If a user uninstalls an app that you deployed as a required install, Intune automatically reinstalls the app after the next inventory cycle, which typically occurs every seven days.

 • Kullanılabilir yükleme – Uygulama şirket portalında gösterilir ve kullanıcılar tarafından isteğe bağlı olarak yüklenebilir.Available install – The app is displayed in the company portal, and users can install it on demand.

 • Kaldır – Uygulama cihazdan kaldırılır.Uninstall – The app is uninstalled from the device.

 • Geçerli değil – Uygulama şirket portalında gösterilmez ve herhangi bir cihaza yüklenmez.Not applicable – The app is not displayed in the company portal and is not installed on any devices.

Her yükleme türünde hangi dağıtım eylemlerinin kullanılabildiğini anlamaUnderstand which deployment actions are available for each installer type

Yükleyici türüInstaller type Zorunlu yüklemeRequired install Kullanılabilir yüklemeAvailable install KaldırUninstall Geçerli değilNot applicable
Windows uygulama paketi (bir kullanıcı grubuna dağıtılır)Windows app package (deployed to a user group) EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes
Windows uygulama paketi (bir cihaz grubuna dağıtılır)Windows app package (deployed to a device group) EvetYes HayırNo EvetYes EvetYes
Mobil cihazlar için uygulama paketi (bir kullanıcı grubuna dağıtılır)App package for mobile devices (deployed to a user group) EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes
Mobil cihazlar için uygulama paketi (bir cihaz grubuna dağıtılır)App package for mobile devices (deployed to a device group) EvetYes HayırNo EvetYes EvetYes
Windows Installer (bir kullanıcı grubuna dağıtılır)Windows Installer (deployed to a user group) HayırNo EvetYes HayırNo EvetYes
Windows Installer (bir cihaz grubuna dağıtılır)Windows Installer (deployed to a device group) EvetYes HayırNo EvetYes EvetYes
Dış bağlantı (bir kullanıcı grubuna dağıtılır)External link (deployed to a user group) HayırNo EvetYes HayırNo EvetYes
Dış bağlantı (bir cihaz grubuna dağıtılır)External link (deployed to a device group) HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo
Uygulama mağazasından yönetilen iOS uygulaması (bir kullanıcı grubuna dağıtılır)Managed iOS app from the app store (deployed to a user group) EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes
Uygulama mağazasından yönetilen iOS uygulaması (bir cihaz grubuna dağıtılır)Managed iOS app from the app store (deployed to a device group) EvetYes HayırNo EvetYes EvetYes

Tip

Uygulamaları dağıtırken hem kullanıcı hem de cihaz gruplarını seçerseniz, uygulamayı yalnızca Kullanılabilir yükleme olarak dağıtabilirsiniz.When you deploy apps, if you select both user and device groups, you can only deploy the app as an Available install.

Dağıtım çakışmalarıDeployment conflicts

Bir cihaz tarafından aynı dağıtım eylemiyle iki dağıtım alındığında aşağıdaki kurallar geçerli olur:When two deployments with the same deployment action are received by a device, the following rules apply:

 • Cihaz grubuna yapılan dağıtımlar, kullanıcı grubuna yapılan dağıtımlara göre önceliklidir.Deployments to a device group take precedence over deployments to a user group. Ancak bir uygulama Kullanılabilir dağıtım eylemiyle bir kullanıcı grubuna dağıtılır ve aynı uygulama aynı zamanda Geçerli Değil dağıtım eylemiyle bir cihaz grubuna dağıtılırsa, uygulama şirket portalında kullanıcılar tarafından yüklenebilir.However, if an app is deployed to a user group with a deployment action of Available, and the same app is also deployed to a device group with a deployment action of Not Applicable, the app will be made available in the company portal for users to install.

 • Yükleme eylemi, kaldırma eylemine göre önceliklidir.An install action takes precedence over an uninstall action.

 • Cihaz tarafından hem gerekli yükleme hem de kullanılabilir yükleme alınırsa, eylemler birleştirilir.If both a required and an available install are received by a device, the actions are combined. Başka bir deyişle, kullanıcı, gerekli yüklemeye başlamadan önce şirket portalından kullanılabilir uygulamayı yükleyebilir.In other words, the user can install the available app from the company portal before the required install begins.

Sonraki adımlarNext steps

Microsoft Intune'da uygulamaları dağıtmayı öğrenin.Learn how to deploy apps in Microsoft Intune.