Şirkete ait cihazları Microsoft Intune'daki cihaz kayıt yöneticisi ile kaydetmeEnroll corporate-owned devices with the device enrollment manager in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Kuruluşlar, çok sayıda mobil cihazı tek bir kullanıcı hesabıyla yönetmek için Intune'u kullanabilir.Organizations can use Intune to manage large numbers of mobile devices with a single user account. Cihaz kayıt yöneticisi (DEM) hesabı, 1.000’e kadar cihazı kaydedebilen özel bir kullanıcı hesabıdır.The device enrollment manager (DEM) account is a special user account that can enroll up to 1,000 devices. Varolan kullanıcılara özel DEM yetenekleri vermek için kullanıcıları DEM hesabına ekleyin.You add existing users to the DEM account to give them the special DEM capabilities. Kaydedilen her cihaz tek bir lisans kullanır.Each enrolled device uses a single license. Bu hesap aracılığıyla kaydedilen cihazları, kişisel ("KCG") cihazlar olarak değil paylaşılan cihazlar (kullanıcı benzeşimi olmayan) olarak kullanmanızı öneririz.We recommend that you use devices enrolled through this account as shared devices (that is, with no user affinity) rather than personal ("BYOD") devices.

Kullanıcıların, cihaz kayıt yöneticileri olarak eklenmesi için Azure portalında mevcut olmaları gerekir.Users must exist in the Azure portal to be added as device enrollment managers. En iyi güvenlik için DEM kullanıcısının Intune yöneticisi olmaması gerekir.For optimal security, the DEM user should not also be an Intune admin.

Not

DEM kayıt yöntemi, Apple Configurator Kurulum Yardımcısı veya doğrudan kayıt, macOS kaydı ve DEP kayıt yöntemi ile birlikte kullanılamaz.The DEM enrollment method can't be used with the Apple Configurator Setup Assistant or direct enrollment, macOS enrollment, and the DEP enrollment method.

Cihaz kayıt yöneticisi senaryo örneğiExample of a device enrollment manager scenario

Bir restoran, garsonlar için 50 satış noktası tableti, mutfak çalışanları içinse sipariş izleyici istiyor.A restaurant wants to provide 50 point-of-sale tablets for its wait staff, and order monitors for its kitchen staff. Çalışanların hiçbir zaman şirket verilerine erişmesi veya kullanıcı olarak oturum açması gerekmiyor.The employees never need to access company data or sign in as users. Intune yöneticisi, cihaz kayıt yöneticisi hesabı oluşturur ve DEM yetenekleri vermek için restoran yöneticisini DEM hesabına ekler.The Intune admin creates a device enrollment manager account and adds a restaurant supervisor to the DEM account, in effect giving that supervisor DEM capabilities. Yönetici, artık DEM kimlik bilgilerini kullanarak 50 tableti kaydedebilir.The supervisor can now enroll the 50 tablets devices by using the DEM credentials.

Yalnızca Intune konsolundaki kullanıcılar cihaz kayıt yöneticileri olabilir.Only users in the Intune console can be device enrollment managers. Cihaz kayıt yöneticisi bir Intune yöneticisi olamaz.The device enrollment manager user cannot be an Intune admin.

DEM kullanıcısı şunları yapabilir:The DEM user can:

 • 1000’e kadar cihazı Intune'a kaydederEnroll up to 1000 devices in Intune
 • Şirket uygulamalarını almak için Şirket Portalı’nı kullanırUse the Company Portal app to get company apps
 • Role özgü uygulamaları tabletlere dağıtarak şirket verilerine erişimi yapılandırırConfigure access to company data by deploying role-specific apps to the tablets

Bir DEM hesabıyla kaydedilen cihazların kısıtlamalarıLimitations of devices that are enrolled with a DEM account

Bir cihaz kayıt yöneticisi hesabıyla kaydedilen cihazlarda aşağıdaki kısıtlamalar söz konusudur:Devices that are enrolled with a device enrollment manager account have the following limitations:

 • Özel bir cihaz "kullanıcısı" yoktur.There is no specific device "user." Bu yüzden e-posta veya şirket verileri erişimi yoktur.Therefore, there is no email or company data access. Ancak örneğin VPN, verilere erişimi olan cihaz uygulamaları sağlamak için kullanılabilir.However VPN, for example, could still be used to provide device apps with access to data.

 • Koşullu erişim yoktur çünkü bunlar kullanıcı başına senaryolardır.There is no conditional access because these are per-user scenarios.

 • DEM kullanıcısı, Şirket Portalı’nı kullanarak cihazın kendisinde DEM’e kaydedilen cihazların kaydını kaldıramaz.The DEM user can't unenroll DEM-enrolled devices on the device itself by using the Company Portal. Intune yöneticisinin bu yeteneği vardır ancak DEM kullanıcısının yoktur.The Intune admin has this capability, but the DEM user does not.

 • Şirket Portalı uygulamasında veya web sitesinde yalnızca yerel cihaz görünür.Only the local device appears in the Company Portal app or website.

 • Kullanıcılar, uygulama yönetimi için kullanıcı başına Apple ID gereksinimlerinden dolayı Apple Volume Purchase Program (VPP) uygulamalarını kullanamaz.Users can't use Apple Volume Purchase Program (VPP) apps because of per-user Apple ID requirements for app management.

 • (Yalnızca iOS) iOS cihazlarını kaydetmek için DEM kullanırsanız cihazları kaydetmek için Apple Configurator veya Apple Aygıt Kayıt Programı’nı (DEP) kullanamazsınız.(iOS only) If you use DEM to enroll iOS devices, you can't use the Apple Configurator or Apple Device Enrollment Program (DEP) to enroll devices.

Not

Cihaz kayıt yöneticisiyle yönetilen cihazlara şirket uygulaması dağıtmak için Şirket Portalı uygulamasını cihaz kayıt yöneticisinin kullanıcı hesabına Gerekli Yükleme olarak dağıtın.To deploy company apps to devices that are managed by the device enrollment manager, deploy the Company Portal app as a Required Install to the device enrollment manager's user account. Performansı geliştirmek amacıyla, DEM cihazında Şirket Portalı uygulaması görüntülendiğinde yalnızca yerel cihaz gösterilir.To improve performance, viewing the Company Portal app on a DEM device shows only the local device. Diğer DEM cihazlarının uzaktan yönetimi, yalnızca Intune yönetici konsolundan gerçekleştirilebilir.Remote management of other DEM devices can only be done from the Intune admin console.

Cihaz kayıt yöneticisi eklemeAdd a device enrollment manager

 1. DEM hesabına eklemek istediğiniz kullanıcının zaten mevcut olduğundan emin olun.Ensure that the user that you want to add to the DEM account already exists. Kullanıcıyı eklemeniz gerekiyorsa Office 365 portalı’nda oturum açın ve Kullanıcıları Office 365 portalına tek tek veya toplu halde ekleme bölümündeki adımları takip edin.If you need to add the user, sign in to the Office 365 portal, and follow the steps in Add users individually or in bulk to the Office 365 portal.

 2. Microsoft Intune yönetim konsolu’nda yönetici kimlik bilgilerinizle oturum açın.Sign in to the Microsoft Intune administration console with your admin credentials.

 3. Gezinti bölmesinde, Yönetici'yi seçin, Yönetici Yönetimi'ne gidin ve Cihaz Kayıt Yöneticisi'ni seçin.In the navigation pane, choose Admin, go to Administrator Management, and select Device Enrollment Manager. Cihaz Kayıt Yöneticileri sayfası açılır.The Device Enrollment Managers page opens.

 4. Ekle...’yi seçin.Choose Add…. Cihaz Kayıt Yöneticisi Ekle iletişim kutusu açılır.The Add Device Enrollment Manager dialog box opens.

 5. Intune hesabının Kullanıcı Kimliği'ni girin ve ardından Tamam'ı seçin.Enter the User ID of the Intune account, and then choose OK.

  DEM kullanıcısı artık, bir son kullanıcının KCG senaryosu için Şirket Portalı’nda kullandığı yordamı kullanarak mobil cihazları kaydedebilir.The DEM user can now enroll mobile devices by using the same procedure that an end user uses for a BYOD scenario in the Company Portal. Yönetici son kullanıcı, Şirket Portalı uygulamasını yükleyip, kendi DEM kimlik bilgilerini en fazla 1000 cihaz üzerinde kullanarak cihazı kaydedebilir.The manager end user can install the Company Portal app and enroll the device using her DEM credentials on up to 1000 devices. Her bir platformda son kullanıcı kayıt adımları için bkz.For the end-user enrollment steps for each platform, see:

Delete a device enrollment manager from IntuneDelete a device enrollment manager from Intune

 1. Microsoft Intune yönetici portalında yönetici kimlik bilgilerinizle oturum açın.Sign in to the Microsoft Intune admin portal with your admin credentials.

 2. Gezinti bölmesinde, Yönetici'yi seçin, Yönetici Yönetimi'ne gidin ve Cihaz Kayıt Yöneticisi'ni seçin.In the navigation pane, choose Admin, go to Administrator Management, and select Device Enrollment Manager. Cihaz Kayıt Yöneticileri sayfası açılır.The Device Enrollment Managers page opens.

 3. Silmek istediğiniz cihaz kayıt yöneticisi Kullanıcı 'yı silin ve ardından Sil'i seçin.Select the device enrollment manager User that you want to delete, and then choose Delete. Bu kullanıcı Intune'dan silinmez ve bu kullanıcının yönettiği cihazlar Intune'da kayıtlı kalır.This user won’t be deleted from Intune, and the devices this user manages will remain enrolled in Intune. Bir cihaz kayıt yöneticisini silme, bu kullanıcının Intune'a daha fazla cihaz kaydetmesini engeller.Deleting a device enrollment manager prevents that user from enrolling more devices in Intune.

 4. Cihaz kayıt yöneticisini silmek istediğinizi doğrulamak için Evet’i seçin.Choose Yes to confirm that you want to delete the device enrollment manager.

Bir cihaz kayıt yöneticisinin silinmesi, kaydedilen cihazları etkilemez.Deleting a device enrollment manager does not affect enrolled devices. Bir cihaz kayıt yöneticisi silindiğinde:When a device enrollment manager is deleted:

 • Kaydedilen hiçbir cihaz bundan etkilenmez.No enrolled devices are affected.

 • Kaydedilen cihazlar tam olarak yönetilmeye devam eder.Enrolled devices continue to be fully managed.

 • Silinen cihaz kayıt yöneticisinin hesap kimlik bilgileri, Şirket Portalı’nda oturum açıp uygulamalara erişmek için geçerliliğini korur.The deleted device enrollment manager account credentials remain valid to sign in to the Company Portal to access apps.

 • Silinen cihaz kayıt yöneticisi hesabının kimlik bilgileri yine de cihazları temizleyemez ve kullanımdan kaldıramaz.The deleted device enrollment manager account credentials still cannot wipe or retire devices.

 • Silinen cihaz kayıt yöneticisi hesabının kayıtlı cihazlar ile ilişkisi devam eder, ancak başka bir cihaz kaydedilemez.The deleted device enrollment manager account’s relationship to enrolled devices remains, but no additional devices can be enrolled.