Microsoft Intune'a şirketin sahip olduğu iOS cihazları kaydetmeEnroll corporate-owned iOS devices in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune, şirkete ait iOS cihazlarının Apple Aygıt Kayıt Programı (DEP) veya bir Mac bilgisayarında çalışan Apple Configurator aracı ile kaydedilmesini destekler.Microsoft Intune supports the enrollment of corporate-owned iOS devices through the Apple Device Enrollment Program (DEP) or the Apple Configurator tool running on a Mac computer.

Önkoşul: Apple Anında İletilen Bildirim hizmeti sertifikasıPrerequisite: An Apple Push Notification service certificate

Şirket tarafından kaydedilen iOS cihazlarınızı şu üç yöntemden birini kullanarak kaydedebilirsiniz:You can enroll corporate-enrolled iOS devices by using one of three methods:

 • Kurulum Yardımcısı veya doğrudan kayıt ile Apple ConfiguratorApple Configurator, using either Setup Assistant or direct enrollment
 • Cihaz kaydı programıDevice enrollment program
 • Şirket Portalı uygulamasıCompany Portal app

Not

Apple Configurator ve Cihaz Kaydı Programı kayıt yöntemleri, cihaz kayıt yöneticisi yöntemiyle birlikte kullanılamaz.The Apple Configurator and Device Enrollment Program enrollment methods can't be used with the device enrollment manager method.

Varsayılan olarak tüm iOS cihazları Intune'a kaydedilebilir.By default, all iOS devices are allowed to enroll in Intune. Kişisel veya kurumsal cihazların kaydedilmesini engellemek için yönetici kimlik bilgilerinizle Microsoft Intune yönetim portalında oturum açın.To block personal or corporate-owned devices from enrolling, sign to the Microsoft Intune admin portal with your admin credentials. Yönetim > Mobil Cihaz Yönetimi > Kayıt Kuralları'nı seçin ve ilgili özelliklerin seçimini kaldırın.Choose Admin > Mobile Device Management > Enrollment Rules and then clear the applicable options.

Apple Configurator’ı kullanmaUse Apple Configurator

iOS cihazlarını bir Kurumsal Kayıt profilini dışarı aktarıp ardından söz konusu mobil cihazları Apple Configurator çalıştıran bir Mac bilgisayara bağlayarak kaydedebilirsiniz.You can enroll iOS devices by exporting a Corporate Enrollment profile and then connecting those mobile devices to a Mac that is running Apple Configurator. Apple Configurator iki kayıt biçimini destekler:Apple Configurator supports two forms of enrollment:

 • Kurulum Yardımcısı kaydı: Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlar ve yeni kullanıcı tarafından kurulum yapılmaya hazırlar.Setup Assistant enrollment: Resets the device to factory settings and prepares it for setup by the device's new user. Bu yöntem, yöneticinin, kaydı önceden yapılandırmak için iOS cihazını USB üzerinden Apple Configurator çalıştıran bir Mac bilgisayara bağlamasını gerektirir.This method requires the admin to connect the iOS device through USB to a Mac computer running Apple Configurator to preconfigure the enrollment. Cihazlar daha sonra kullanıcılara dağıtılır, kullanıcılar da Kurulum Yardımcısı işlemini çalıştırır.Devices are then delivered to their users, who run the Setup Assistant process. Bu işlem cihazı kullanıcının iş veya okul kimlik bilgileriyle yapılandırır ve kaydolma işlemini tamamlar.This process configures the device with their work or school credentials and completes the enrollment process. Daha fazla bilgi için bkz. Apple Configurator’ı ve Kurulum Yardımcısı’nı kullanarak iOS cihazları kaydetme.For more information, see Enroll iOS devices using Apple Configurator and Setup Assistant.

 • Doğrudan kayıt: Cihaz hazırlama sırasında kullanılmak üzere Apple Configurator ile uyumlu bir dosya oluşturur.Direct enrollment: Creates an Apple Configurator–compliant file for use during device preparation. Kaydedilen cihaz fabrika ayarlarına sıfırlanmaz, ancak hiçbir kullanıcıyla ilişkili değildir.The enrolled device isn’t factory reset, but it has no user affiliation. Bu yöntem, yöneticinin, iOS cihazını kaydetmek üzere USB üzerinden Apple Configurator çalıştıran bir Mac bilgisayara bağlamasını gerektirir.This method requires the admin to connect the iOS device through USB to a Mac computer running Apple Configurator to enroll the device. Daha fazla bilgi için bkz. Apple Configurator Doğrudan Kurulum kullanarak iOS cihazlarını kaydetme.For more information, see Enroll iOS devices using Apple Configurator Direct Enrollment.

Aygıt Kayıt Programı’nı (DEP) kullanmaUse the Device Enrollment Program (DEP)

Bu seçenek, DEP aracılığıyla satın alınan cihazlara bir “havadan” kaydolma profili dağıtır.DEP deploys an enrollment profile “over the air” to devices that are purchased through DEP. Kullanıcı, cihazda Kurulum Yardımcısı’nı çalıştırdığında, cihaz Intune'a kaydedilir.When a user runs Setup Assistant on the device, the device is enrolled in Intune. Daha fazla bilgi için, bkz. Aygıt Kayıt Programı iOS cihazlarını kaydetme.For more information, see Enroll Device Enrollment Program iOS devices.

DEP veya Apple Configurator ile kaydedilmiş cihazlarda Şirket Portalı’nı kullanmaUse the Company Portal on DEP-enrolled or Apple Configurator-enrolled devices

Kullanıcı benzeşimi ile yapılandırılmış cihazlar, uygulama indirmek ve cihaz yönetmek için Şirket Portalı’nı yükleyip çalıştırabilir.Devices that are configured with user affinity can install and run the Company Portal app to download apps and manage devices. Kullanıcılar, cihazlarını aldıktan sonra Kurulum Yardımcısı’nı tamamlamak ve Şirket Portalı uygulamasını yüklemek için bir dizi ek adımı tamamlamalıdır.After users receive their devices, they must complete a number of additional steps to complete the Setup Assistant and install the Company Portal app.

Aşağıdakileri desteklemek için kullanıcı benzeşimi gereklidir:User affinity is required to support the following:

 • Mobil uygulama yönetimi (MAM) uygulamalarıMobile application management (MAM) apps
 • E-postaya ve şirket verilerine koşullu erişimConditional access to email and company data
 • Şirket Portalı uygulamasıCompany Portal app

Kullanıcıların kullanıcı benzeşimi olan şirkete ait iOS cihazları kaydetmesiHow users enroll corporate-owned iOS devices with user affinity

 1. Kullanıcılar cihazlarını açtığında, kendilerinden Kurulum Yardımcısı’nı tamamlamaları istenir.When users turn on their device, they are prompted to complete the Setup Assistant. Kurulum sırasında kullanıcılardan kimlik bilgileri istenir.During setup, users are prompted for their credentials. Intune abonelikleriyle ilişkili kimlik bilgilerini (yani UPN olarak bilinen benzersiz kişisel adları) kullanmalıdırlar.They must use the credentials (i.e. the unique personal name or UPN) that are associated with their subscription in Intune.

 2. Kurulum sırasında kullanıcılardan bir Apple Kimliği istenir.During setup, users are prompted for an Apple ID. Cihazın Şirket Portalı’nı yüklemesine izin vermek için bir Apple ID sağlanmalıdır.They must provide an Apple ID to allow the device to install the Company Portal. Kimlik, kurulum bittikten sonra iOS ayarları menüsünden de sağlanabilir.They can also provide the ID from the iOS settings menu after setup is finished.

 3. Kurulum tamamlandıktan sonra iOS cihazı Uygulama Mağazası’ndan Şirket Portalı uygulamasını yüklemelidir.After completing setup, the iOS device must install the Company Portal app from the App Store.

 4. Kullanıcı artık cihazı kurarken kullandığı UPN’yi kullanarak Şirket Portalı’nda oturum açabilir.The user can now sign in to the Company Portal by using the UPN that they used when setting up the device.

 5. Oturum açtıktan sonra, kullanıcıdan cihazını kaydetmesi istenir.After logging in, the user is prompted to enroll their device. İlk adım cihazını tanımlamaktır.The first step is to identify their device. Uygulama, daha önce şirket için kaydedilmiş ve kullanıcının Intune hesabına atanmış iOS cihazlarının bir listesini sunar.The app presents a list of iOS devices that have already been corporate enrolled and assigned to the user’s Intune account. Kullanıcı eşleşen cihazı seçmelidir.They should choose the matching device.

  Bu cihaz daha önce şirkete kaydedilmemişse, kullanıcı, standart kayıt akışına devam etmek için yeni cihazı seçmelidir.If this device is not already corporate enrolled, they should choose new device to continue with the standard enrollment flow.

 6. Kullanıcı, sonraki ekranda yeni cihazın seri numarasını onaylamalıdır.On the next screen, the user must confirm the serial number of the new device. Kullanıcı, seri numarasını doğrulamak üzere Ayarlar uygulamasını kullanma yönergelerini başlatan Seri Numarasını onaylayın bağlantısına dokunabilir.The user can tap the link confirm the Serial Number which will launch instructions to use the Settings app to verify the serial number. Daha sonra kullanıcı, seri numarasının son dört karakterini Şirket Portalı uygulamasına girmelidir.The user must then enter the last four characters of the serial number into the Company Portal app.

  Bu adım, cihazın Intune’a kaydedilmiş şirket cihazı olduğunu doğrular.This step verifies that the device is the corporate device enrolled in Intune. Cihazdaki seri numarası eşleşmezse, yanlış cihaz seçilmiş demektir.If the serial number on the device does not match, the wrong device was selected. Kullanıcı önceki ekrana geri dönmeli ve farklı bir cihaz seçmelidir.The user should go back to the previous screen and select a different device.

 7. Seri numarası doğrulandıktan sonra Şirket Portalı uygulaması, kaydı tamamlamak üzere Şirket Portalı web sitesine yönlendirir.After the serial number is verified, the Company Portal app redirects to the Company Portal website to finalize enrollment. Web sitesi daha sonra kullanıcıdan uygulamaya dönmesini ister.Then the website prompts the user to return to the app.

 8. Kayıt tamamlanmıştır.Enrollment is now complete. Kullanıcı artık bu cihazı tüm özellikleriyle kullanabilir.The user can now use this device with the full set of capabilities.

Kullanıcı benzeşimi olmayan şirkete ait yönetilen cihazlar hakkındaAbout corporate-owned managed devices with no user affinity

Hiçbir kullanıcı benzeşimi olmadan yapılandırılmış cihazlar, Şirket Portalı’nı desteklemez ve uygulamayı yüklememelidir.Devices that are configured with no user affinity do not support the Company Portal and should not have the app installed. Şirket Portalı, kurumsal kimlik bilgileri olan ve kişiselleştirilmiş şirket kaynaklarına (ör. e-postaya) erişmesi gereken kullanıcılar için tasarlanmıştır.The Company Portal is designed for users who have corporate credentials and require access to personalized corporate resources (e.g. email). Hiçbir kullanıcı benzeşimi olmadan kaydedilmiş cihazların özel oturumu olması düşünülmemiştir.Devices that are enrolled with no user affinity are not intended to have a dedicated user sign in. Bilgi noktası, satış noktası (POS) veya paylaşılan yardımcı cihazlar, kullanıcı benzeşimi olmadan kaydedilen cihazların tipik kullanım örnekleridir.Kiosk, point of sale (POS), or shared-utility devices are typical use cases for devices that are enrolled with no user affinity.

Kullanıcı benzeşimi gerekiyorsa, cihazın kaydolma profilinde cihaz kaydedilmeden önce Kullanıcı Benzeşimi’nin seçildiğinden emin olun.If user affinity is required, be sure that the device’s enrollment profile has User Affinity selected before enrolling the device. Bir cihazdaki benzeşim durumunu değiştirmek için cihazı kullanımdan kaldırıp tekrar kaydetmeniz gerekir.To change the affinity status on a device, you must retire the device and reenroll it.

Ayrıca bkz:See also

Microsoft Intune’da cihazları kaydetmenin önkoşullarıPrerequisites for enrolling devices in Microsoft Intune