Cihazları yönetim için Intune’a kaydetmeEnroll devices for management in Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune ile mobil cihaz yönetimini (MDM) etkinleştirmek için Windows bilgisayarları da dahil olmak üzere cihazları kaydedebilirsiniz.You can enroll devices, including Windows PCs, to enable mobile device management (MDM) with Microsoft Intune. Bu konuda, Intune yönetiminde mobil cihazları kaydetmek için farklı yollar açıklanmaktadır.This topic describes different ways to enroll mobile devices in Intune management. Cihazları kaydetme biçiminiz, cihaz türüne, sahipliğine ve gereken yönetim düzeyine bağlıdır.The way you enroll your devices depends on the device type, ownership, and the level of management that's needed. "Kendi cihazını getir" (KCG) kaydı, kullanıcıların kendi kişisel telefonlarını, tabletlerini veya bilgisayarlarını kaydetmesine izin verir."Bring your own device" (BYOD) enrollment lets users enroll their personal phones, tablets, or PCs. Şirkete ait cihaz (COD) kaydetme; otomatik kaydetme, paylaşılan cihazlar veya önceden yetkilendirilmiş kaydetme gereksinimleri gibi yönetim senaryolarına olanak tanır.Corporate-owned device (COD) enrollment enables management scenarios like automatic enrollment, shared devices, or pre-authorized enrollment requirements.

Şirket içinde veya bulutta barındırılan Exchange ActiveSync kullanırsanız, kayda gerek kalmadan basit Intune yönetimini etkinleştirebilirsiniz.If you use Exchange ActiveSync, either on-premises or hosted in the cloud, you can enable simple Intune management without enrollment. Windows bilgisayarları, Intune istemci yazılımı kullanılarak da yönetilebilir.Windows PCs can also be managed using Intune client software.

Varsayılan olarak tüm platform cihazları Intune'a kaydedilebilir.By default, devices for all platforms are allowed to enroll in Intune. Cihazların kaydedilmesini engellemek için yönetici kimlik bilgilerinizle Microsoft Intune yönetim portalında oturum açın.To block devices from enrolling, sign to the Microsoft Intune admin portal with your admin credentials. Yönetim > Mobil Cihaz Yönetimi > Kayıt Kuralları'nı seçip engellemek istediğiniz platformlara ait onay kutularının işaretini kaldırın.Choose Admin > Mobile Device Management > Enrollment Rules and then clear the applicable check boxes for the platforms that you want to block.

Cihaz kayıt yöntemlerine genel bakışOverview of device enrollment methods

Aşağıdaki tabloda Intune'a kayıt yöntemleri ve her yöntem için desteklenen özellikler ile gereksinimler gösterilmektedir.The following table shows Intune enrollment methods and the supported capabilities and requirements of each method. Özellik ve gereksinimleri açıklamaları aşağıda verilmiştir.The capabilities and requirements are described below.

 • Temizle - Kullanıcıların cihazı kaydedebilmesi için temizleme yapılıp yapılmaması gerektiğini belirtir.Wipe - Indicates whether the device needs to be wiped before users can enroll the device. "Temizleme" terimi, cihazın fabrika verilerine döndürülerek tüm verilerin silinmesini ifade eder.The term "wipe" means a factory reset of the device, which removes all data. Daha fazla bilgi için bkz. Cihazları devre dışı bırakma.For more information, see Retire devices.
 • Benzeşim - Cihazlarla kullanıcıları ilişkilendirir.Affinity - Associates devices with users. Mobil uygulama yönetimi (MAM) ve şirket verilerine koşullu erişim için gereklidir.Required for mobile application management (MAM) and conditional access to company data. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcı benzeşimi.For more information, see User affinity.
 • Kilit - Kullanıcıların yerel işletim sistemi menülerini kullanarak cihaz kayıtlarını kaldırmalarının engellenip engellenmediğini gösterir.Lock - Indicates if users are prevented from unenrolling their devices using native operating system menus. Kullanıcılar, Şirket Portalı uygulamalarını kullanarak tüm platformlarda cihaz kaydını kaldırabilir.Users can unenroll their devices on all platforms by using their Company Portal app.

iOS kayıt yöntemleriiOS enrollment methods

YöntemMethod Temizleme gerekli mi?Wipe required? BenzeşimAffinity KilitleLock AyrıntılarDetails
KCGBYOD HayırNo EvetYes HayırNo Daha fazla bilgiMore information
DEMDEM HayırNo HayırNo HayırNo Daha fazla bilgiMore information
DEPDEP EvetYes İsteğe bağlıOptional İsteğe bağlıOptional Daha fazla bilgiMore information
USB-SAUSB-SA EvetYes İsteğe bağlıOptional HayırNo Daha fazla bilgiMore information
USB-DirectUSB-Direct HayırNo HayırNo HayırNo Daha fazla bilgiMore information

Windows kayıt yöntemleriWindows enrollment methods

YöntemMethod Temizleme gerekli mi?Wipe required? BenzeşimAffinity KilitleLock AyrıntılarDetails
KCGBYOD HayırNo EvetYes HayırNo Daha fazla bilgiMore information
DEMDEM HayırNo HayırNo HayırNo Daha fazla bilgiMore information

Android kayıt yöntemleriAndroid enrollment methods

YöntemMethod Temizleme gerekli mi?Wipe required? BenzeşimAffinity KilitleLock AyrıntılarDetails
KCGBYOD HayırNo EvetYes HayırNo Daha fazla bilgiMore information
DEMDEM HayırNo HayırNo HayırNo Daha fazla bilgiMore information

İş için Android kayıt yöntemleriAndroid for Work enrollment methods

YöntemMethod Temizleme gerekli mi?Wipe required? BenzeşimAffinity KilitleLock AyrıntılarDetails
KCGBYOD HayırNo EvetYes HayırNo Daha fazla bilgiMore information
DEMDEM HayırNo HayırNo HayırNo Daha fazla bilgiMore information

macOS kayıt yöntemlerimacOS enrollment methods

YöntemMethod Temizleme gerekli mi?Wipe required? BenzeşimAffinity KilitleLock AyrıntılarDetails
KCGBYOD HayırNo EvetYes HayırNo Daha fazla bilgiMore information

Doğru yöntemi bulmanıza yardımcı olmak üzere bir dizi soru için bkz. Cihazların nasıl kaydedileceği seçin.For a series of questions that help you find the right method, see Choose how to enroll devices.

KCGBYOD

“Kendi cihazını getir” kullanıcıları Şirket Portalı uygulamasını yükler ve cihazlarını kaydeder."Bring your own device" users install the Company Portal app and enroll their device. Bu, kullanıcıların şirket ağına bağlanarak etki alanına veya Azure Active Directory’ye katılmasına olanak tanır.This enables users to connect to the company network and join the domain or Azure Active Directory. Çoğu platformda, birçok COD senaryosu için KCG’yi etkinleştirmeniz gerekir.For most platforms, you have to enable BYOD enrollment for many COD scenarios. Daha fazla bilgi için bkz. Cihaz kaydı için önkoşullar.For more information, see Prerequisites for device enrollment. (Tabloya dön)(Go back to the table)

Şirkete ait cihazlarCorporate-owned devices

Şirkete ait cihazlar (COD) Intune konsolu kullanılarak yönetilebilir.Corporate-owned devices (COD) can be managed by using the Intune console. iOS cihazları, Apple tarafından sağlanan araçlar üzerinden doğrudan kaydedilebilir.iOS devices can be enrolled directly through the tools that are provided by Apple. Tüm cihaz türleri, cihaz kayıt yöneticisini kullanan bir yönetici ya da müdür tarafından kaydedilebilir.All device types can be enrolled by an admin or manager using the device enrollment manager. IMEI numaralı cihazlar da, COD senaryolarını etkinleştirmek için şirkete ait olarak tanımlanabilir ve etiketlenebilir.Devices with an IMEI number can also be identified and tagged as company-owned to enable COD scenarios.

Daha fazla bilgi için bkz. Şirkete ait cihazları kaydedin.For more information, see Enroll corporate-owned devices.

DEMDEM

Cihaz kayıt yöneticisi şirkete ait birden çok cihazı kaydetmek ve yönetmek için kullanılan özel bir Intune hesabıdır.Device enrollment manager is a special Intune account that's used to enroll and manage multiple corporate-owned devices. Yöneticiler Şirket Portalı’nı yükleyebilir ve kullanıcısı olmayan birçok cihazı kaydedebilir.Managers can install the Company Portal and enroll many user-less devices. DEM hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about DEM. (Tabloya dön)(Go back to the table)

DEPDEP

Apple Aygıt Kayıt Programı (DEP) yönetimi, “havadan” ilke oluşturmanıza ve DEP ile satın alınan ve yönetilen iOS cihazlara dağıtmanıza olanak sağlar.Apple Device Enrollment Program (DEP) management lets you create and deploy policy “over the air” to iOS devices that are purchased and managed with DEP. Cihaz, kullanıcı cihazı ilk açtığında ve iOS Ayarlama Yardımcısı’nı çalıştırdığında kaydedilir.The device is enrolled when users turn on the device for the first time and run iOS Setup Assistant. Bu yöntem iOS Denetimli modunu destekler ve bu mod şunlara olanak tanır:This method supports iOS Supervised mode, which in turn enables:

 • Kilitli kayıtLocked enrollment
 • Bilgi noktası modu ile diğer gelişmiş yapılandırmalar ve kısıtlamalarKiosk mode and other advanced configurations and restrictions

DEP hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about DEP. (Tabloya dön)(Go back to the table)

USB-SAUSB-SA

BT yöneticileri, şirkete ait tüm cihazları Kurulum Yardımcısı kullanarak el ile kaydetme işlemine hazırlamak için USB aracılığıyla Apple Configurator kullanır.IT admins use Apple Configurator, via USB, to prepare each corporate-owned device manually for enrollment using Setup Assistant. BT yöneticisi bir kayıt profili oluşturur ve bunu Apple Configurator’a aktarır.The IT admin creates an enrollment profile and exports it to Apple Configurator. Kullanıcılar cihazlarını aldığında, bu cihazları kaydetmek için Kurulum Yardımcısını çalıştırmaları istenir.When users receive their devices, they are then prompted to run Setup Assistant to enroll their device. Bu yöntem iOS Denetimli modunu destekler ve bu mod şunlara olanak tanır:This method supports iOS Supervised mode, which in turn enables:

 • Kilitli kayıtLocked enrollment
 • Bilgi noktası modu ile diğer gelişmiş yapılandırmalar ve kısıtlamalarKiosk mode and other advanced configurations and restrictions

Apple Configurator ile Kurulum Yardımcısı kaydı hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about Setup Assistant enrollment with Apple Configurator. (Tabloya dön)(Go back to the table)

USB-DirectUSB-Direct

Doğrudan kayıt için yöneticinin bir kayıt ilkesi oluşturup bunu Apple Configurator’a aktararak her cihazı el ile kaydetmesi gerekir.For direct enrollment, the admin must enroll each device manually by creating an enrollment policy and exporting it to Apple Configurator. USB bağlantılı, şirkete ait cihazlar fabrika sıfırlamasına gerek kalmadan doğrudan kaydedilir.USB-connected, corporate-owned devices are enrolled directly and don't require a factory reset. Cihazlar, kullanıcısız cihaz olarak yönetilir.Devices are managed as user-less devices. Bunlar kilitli veya denetimli değildir ve koşullu erişimi, jailbreak algılamasını ya da mobil uygulama yönetimini destekleyemez.They are not locked or supervised and cannot support conditional access, jailbreak detection, or mobile application management. Apple Configurator ile doğrudan kayıt hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about direct enrollment with Apple Configurator. (Tabloya dön)(Go back to the table)

Exchange ActiveSync ve Intune ile mobil cihaz yönetimiMobile device management with Exchange ActiveSync and Intune

Kaydedilmemiş ancak Exchange ActiveSync’e (EAS) bağlanan mobil cihazlar, EAS MDM ilkesi kullanılarak Intune tarafından yönetilebilir.Mobile devices that aren't enrolled but that connect to Exchange ActiveSync (EAS) can be managed by Intune using EAS MDM policy. Intune, şirket içinde veya bulutta barındırılan EAS ile iletişim kurmak için bir Exchange Connector kullanır.Intune uses an Exchange Connector to communicate with EAS, either on-premises or cloud-hosted. Daha fazla bilgi için bkz. Exchange ActiveSync ve Intune ile mobil cihaz yönetimi.For more information, see Mobile device management with Exchange ActiveSync and Intune.

Intune ile Windows bilgisayarı yönetimini etkinleştirmeWindows PC management with Intune

Windows bilgisayarları, Intune istemci yazılımı ile yönetmek için Microsoft Intune da kullanabilirsiniz.You can also use Microsoft Intune to manage Windows PCs with the Intune client software. Intune istemcisiyle yönetilen bilgisayarlar aşağıdakileri yapabilir:PCs that are managed with the Intune client can:

 • Yazılım ve donanım envanterlerini raporlamaReport software and hardware inventories
 • Masaüstü uygulamaları yükleme (örneğin, .exe ve .msi dosyaları)Install desktop applications (for example .exe and .msi files)
 • Güvenlik Duvarı ayarlarını yönetManage firewall settings

Intune istemci yazılımı ile yönetilen bilgisayarlar tamamen silinemese de, seçmeli silme kullanılabilir.PCs that are managed with the Intune client software cannot be fully wiped, although selective wipe is available. Intune yazılım istemcisi ile yönetilen bilgisayarlar, koşullu erişim, VPN ve Wi-Fi ayarları ya da sertifika ve e-posta yapılandırmalarının dağıtımı gibi birçok Intune yönetimi özelliğinden yararlanamaz.PCs managed with the Intune software client cannot take advantage of many Intune management features such as conditional access, VPN and Wi-Fi settings, or deployment of certificates and email configurations. Daha fazla bilgi için bkz. Intune ile Windows bilgisayarlarını yönetme.For more information, see Manage Windows PCs with Intune.

Desteklenen cihaz platformlarıSupported device platforms

Intune aşağıdaki cihaz platformlarını yönetebilir:Intune can manage the following device platforms:

AppleApple

 • Apple iOS 9.0 ve üzeriApple iOS 9.0 and later
 • Mac OS X 10.9 ve üzeriMac OS X 10.9 and later

WindowsWindows

 • Windows 10 (Home, Pro, Education ve Enterprise sürümleri) çalıştıran bilgisayarlarPCs running Windows 10 (Home, Pro, Education, and Enterprise versions)
 • Windows 10 MobileWindows 10 Mobile
 • Windows 10 IoT Enterprise (x86, x64) çalıştıran cihazlarDevices running Windows 10 IoT Enterprise (x86, x64)
 • Windows 10 IoT Mobile Enterprise çalıştıran cihazlarDevices running Windows 10 IoT Mobile Enterprise
 • Windows Holographic & Windows Holographic EnterpriseWindows Holographic & Windows Holographic Enterprise
 • Windows Phone 8.1, Windows 8.1 RT ve Windows 8.1 (Sürdürme modu) çalıştıran bilgisayarlarWindows Phone 8.1, Windows 8.1 RT, and PCs running Windows 8.1 (Sustaining mode)

  Enterprise Management + Security (EMS) kullanan müşteriler Windows 10 cihazlarını kaydetmek için Azure Active Directory (AAD) de kullanabilir.Customers with Enterprise Management + Security (EMS) can also use Azure Active Directory (AAD) to register Windows 10 devices.

  Windows 10 Home sürümü dışında, Windows 7 ve daha sonraki sürümlerin kullanıldığı bilgisayarlar Intune yazılım istemcisi ile de yönetilebilir.Windows 7 and later PCs, with the exception of Windows 10 Home edition, can also be managed with the Intune software client.

GoogleGoogle

 • Google Android 4.0 ve üzeri (Samsung KNOX Standard 4.0 ve üzeri dahil)Google Android 4.0 and later (including Samsung KNOX Standard 4.0 and higher)
 • Google Android for Work (gereksinimler)Google Android for Work (requirements)

Samsung Galaxy Ace telefonun aşağıdaki modelleri Samsung KNOX Standard cihazları olarak Intune tarafından yönetilemez: SM-G313HU, SM-G313HY, SM-G313M, SM-G313MY ve SM-G313U.The following models of the Samsung Galaxy Ace phone cannot be managed by Intune as Samsung KNOX Standard devices: SM-G313HU, SM-G313HY, SM-G313M, SM-G313MY, and SM-G313U. Bu cihazlar standart Android cihazlar olarak yönetilir.These devices are managed as standard Android devices. Daha fazla bilgi için Samsung KNOX web sitesini ziyaret edin.See the Samsung KNOX website for more information.

Cihazların ve yönetim yöntemlerinin tam listesi için bkz. Intune tarafından desteklenen cihazlar.For a full list of devices and management methods, see Intune supported devices.

Sonraki adımlarNext steps