Windows 10 için uygulama koruma ilkeleri yapılandırmaya hazırlanmaGet ready to configure app protection policies for Windows 10

Şunlar için geçerlidir: IntuneApplies to: Intune
Bu konu, Azure portalında ve klasik portalda Intune için geçerlidir.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic portal.

Bir Windows 10 uygulama koruma ilkesi oluşturmadan önce, Azure AD’de MAM sağlayıcıyı kurarak Windows 10 için mobil uygulama yönetimini (MAM) etkinleştirmeniz gerekir.Before creating a Windows 10 app protection policy using, you need to enable mobile application management (MAM) for Windows 10 by setting up the MAM provider in Azure AD. Bu yapılandırma, Intune ile yeni bir Windows Bilgi Koruması (WIP) ilkesi oluştururken kayıt durumunu tanımlamanızı sağlar.This configuration allows you to define the enrollment state when creating a new Windows Information Protection (WIP) policy with Intune.

Not

Kayıt durumu MAM ya da mobil cihaz yönetimi (MDM) olabilir.The enrollment state can be either MAM or mobile device management (MDM).

MAM sağlayıcısını yapılandırmak içinTo configure the MAM provider

 1. Azure Portal’a gidin ve Intune kimlik bilgilerinizle oturum açın.Go to the Azure portal and sign in with your Intune credentials.

 2. Sol menüden Azure Active Directory’yi seçin.From the left menu, choose Azure Active Directory.

  MAM sağlayıcı yapılandırması

 3. Azure AD dikey penceresi açıldığında, Mobility (MDM ve MAM) seçeneğini işaretleyin, ardından Microsoft Intune’a tıklayın.Azure AD blade opens, choose Mobility (MDM and MAM), then click Microsoft Intune.

  Mobility MDM ve MAM

 4. Yapılandırma dikey penceresi açıldığında, önce Varsayılan MAM URL'lerini geri yükle’yi seçin, sonra şunları yapılandırın:The configure blade opens, choose Restore default MAM URLs first, then configure the following:

  a.a. MAM kullanıcı kapsamı: MAM’yi Windows 10 cihazları kullanan belirli bir kullanıcı grubundaki veya tüm kullanıcılardaki kurumsal verileri korumak için kullanabilirsiniz.MAM user scope: You can use MAM to protect corporate data on specific group of users that use Windows 10 devices or all users.

  b.b. MAM kullanım koşulları URL’si: MAM hizmetinin kullanım koşulları uç noktasının URL'si.MAM terms of use URL: The URL of the terms of use endpoint of the MAM service. Son kullanıcılara MAM hizmetinin koşullarını görüntülemek için kullanılır.This is used to display the term of MAM service to end-users.

  c.c. MAM bulma URL'si: Uygulama koruma ilkeleri uygulamaları gerektiğinde cihazların aradığı URL’dir.MAM discovery URL: This the URL devices seek when they need to apply app protection policies.

  d.d. MDM uyumluluğu URL’si:MAM compliance URL:

 5. Bu ayarları yapılandırdıktan sonra Kaydet’i seçin.Once you configure these settings, choose Save.

Sonraki adımlarNext steps

WIP uygulama koruma ilkesi oluşturmaCreate a WIP app protection policy