Microsoft Intune için Etkinleştirme Kilidi’ni atlama ile iOS cihazlarının korunmasına yardımcı olmaHelp protect iOS devices with Activation Lock bypass for Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune, iOS 8.0 ve daha sonraki sürümlere sahip cihazlar için iPhone’umu Bul uygulamasının bir özelliği olan iOS Etkinleştirme Kilidi’ni yönetmenize yardımcı olabilir.Microsoft Intune can help you manage iOS Activation Lock, a feature of the Find My iPhone app for iOS 8.0 and later devices. Bir cihazda kullanıcı tarafından iPhone’umu Bul uygulaması açıldığında Etkinleştirme Kilidi otomatik olarak etkinleştirilir.Activation Lock is enabled automatically when a user opens the Find My iPhone app on a device. Bu özellik etkinleştirildikten sonra şunların yapılabilmesi için Apple kimliği ve parolasının girilmesi gerekir:After it is enabled, the user's Apple ID and password must be entered before anyone can:

 • iPhone’umu Bul özelliğini kapatmaTurn off Find My iPhone

 • Cihazı silmeErase the device

 • Cihazı yeniden etkinleştirmeReactivate the device

Etkinleştirme Kilidi sizi nasıl etkilerHow Activation Lock affects you

Etkinleştirme Kilidi iOS cihazlarının korunmasına yardımcı olmasına ve kaybolan ya da çalınan cihazların bulunma ihtimalini artırmasına rağmen, bir BT yöneticisi olarak size belirli zorluklar çıkarabilir.While Activation Lock helps secure iOS devices and improves the chances of recovering a lost or stolen device, this capability can present you, as an IT admin, with a number of challenges. Örneğin:For example:

 • Bir kullanıcı bir cihazda Etkinleştirme Kilidi’ni ayarlar.A user sets up Activation Lock on a device. Daha sonra kullanıcı şirketten ayrılır ve cihazı iade eder.The user then leaves the company and returns the device. Kullanıcının Apple Kimliği ve parolası olmadan cihazı yeniden etkinleştirmenin yolu yoktur.Without the user's Apple ID and password, there is no way to reactivate the device.

 • Etkinleştirme Kilidi’nin etkinleştirildiği tüm cihazların raporunu almanız gerekir.You need a report of all devices that have Activation Lock enabled.

 • Kurumunuzda cihaz yenileme işlemi sırasında bazı cihazları farklı bir birime atamak istiyorsunuz.You want to reassign some devices to a different department during a device refresh in your organization. Yalnızca Etkinleştirme Kilidi etkin olmayan cihazları yeniden atayabilirsiniz.You can only reassign devices that do not have Activation Lock enabled.

Apple bu sorunların çözülmesine yardımcı olmak için iOS 7.1’de Etkinleştirme Kilidi’ni atlama özelliğini kullanıma sunmuştur.To help solve these problems, Apple introduced Activation Lock bypass in iOS 7.1. Bu özellik, denetlenen cihazların Etkinleştirme Kilidi’ni kullanıcının Apple kimliği ve parolası olmadan kaldırmanıza imkan sağlar.This lets you remove the Activation Lock from supervised devices without the user's Apple ID and password. Denetlenen cihazlar, Apple’ın etkinleştirme sunucusunda depolanan, cihaza özgü bir Etkinleştirme Kilidi’ni atlama kodu oluşturabilir.Supervised devices can generate a device-specific Activation Lock bypass code, which is stored on Apple's activation server.

İpucu

iOS cihazları için denetimli mod, Apple Configurator’ı kullanarak bir cihazı kilitlemenize ve cihaz işlevselliğini işe dönük belirli amaçlarla sınırlandırmanıza imkan tanır.Supervised mode for iOS devices lets you use Apple Configurator to lock down a device and limit functionality to specific business purposes. Denetimli mod genellikle yalnızca şirkete ait cihazlar içindir.Supervised mode is generally only for corporate-owned devices.

Etkinleştirme Kilidi hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.You can read more about Activation Lock here.

Intune, Etkinleştirme Kilidi’ni yönetmenize nasıl yardımcı olurHow Intune helps you manage Activation Lock

Intune, iOS 8.0 ve üzerini çalıştıran denetimli cihazların Etkinleştirme Kilidi durumunu isteyebilir.Intune can request the Activation Lock status of supervised devices that run iOS 8.0 and later. Intune, yalnızca denetlenen cihazlar için Etkinleştirme Kilidi atlama kodunu alabilir ve doğrudan cihaza gönderebilir.For supervised devices only, Intune can retrieve the Activation Lock bypass code and directly issue it to the device. Cihaz silinmişse kullanıcı adını boş bırakıp, parola olarak kodu kullanıp cihaza doğrudan erişebilirsiniz.If the device has been wiped, you can directly access the device by using a blank user name and the code as the password.

Bu özelliğin işletme açısından faydaları şunlardır:The business benefits of this are:

 • Kullanıcı, iPhone’umu Bul Uygulamasının sunduğu güvenlik avantajlarından yararlanır.The user gets the security benefits of the Find My iPhone app.

 • Kullanıcının işlerini yapmasına imkan tanırken, cihazın başka bir amaçla kullanılması gerektiğinde cihazı devre dışı bırakabileceğinizi veya cihazın kilidini açabileceğinizi bilirsiniz.You can enable users to do their work and know that when a device needs to be re-purposed, you can retire or unlock it.

Başlamadan önceBefore you start

Cihazlarda Etkinleştirme Kilidini atlayabilmeniz için önce bu kilidi etkinleştirmeniz gerekir.Before you can bypass Activation Lock on devices, you must enable it first. Bunu yapmak için:To do this:

 1. Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetme konusundaki bilgileri kullanın.Use the information in the topic Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies.
 2. Kayıt bölümünde, ayarlar sayfasında, Cihaz denetimli moddayken Etkinleştirme Kilidi’ne izin ver’i Evet olarak ayarlayın.In the Enrollment section, of the settings page, configure the setting Allow Activation Lock when the device is in supervised mode to Yes.
 3. İlkeyi kaydedin ve Etkinleştirme Kilidini atlamayı yönetmek istediğiniz cihazlara dağıtın.Save the policy, and deploy it to the devices on which you want to manage Activation Lock bypass.

Intune yönetim konsolundan Etkinleştirme Kilidi’ni atlama özelliğini kullanmaHow to use Activation Lock bypass from the Intune admin console

Önemli

Bir cihazda Etkinleştirme Kilidi’ni atladıktan sonra iPhone’umu Bul Uygulaması’nı açarsanız cihaza otomatik olarak yeni bir etkinleştirme kilidi uygulanır.After you bypass the Activation Lock on a device, a new Activation Lock is automatically applied if the Find My iPhone app is opened. Bu nedenle, bu yordamı izlemeden önce cihaza fiziksel olarak sahip olmanız gerekir.Because of this, you should be in physical possession of the device before you follow this procedure.

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda, Gruplar > Tüm Cihazlar > Şirkete Ait Tüm Cihazlar öğesini seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices > All Corporate-owned Devices.

 2. Etkinleştirme Kilidi’ni atlamak istediğiniz cihazı seçin.Select the device whose Activation Lock you want to bypass. Etkinleştirme Kilidini Atlama’yı seçin.Choose Activation Lock Bypass.

 3. Uyarı iletisini okuyun.Read the warning message. Devam etmek için Evet’i seçin.Choose Yes to proceed.

Cihaz ayrıntıları sayfasında kilit açma isteğinin durumunu inceleyebilirsiniz.You can examine the status of the unlock request on the details page for the device.

Hangi cihazların etkinleştirme kilidi kullandığını görmeHow to see which devices are using Activation Lock

Hangi cihazların Etkinleştirme Kilidi kullandığını iki yolla görebilirsiniz:You can see which devices are using Activation Lock in two ways:

 • Mobil Cihaz Envanteri Raporları’nı çalıştırın.Run the Mobile Device Inventory Reports. Bu rapor, cihazların durumunu belirtmek için Etkinleştirme Kilidi Durumu ve Denetimli sütunlarını gösterir.This report displays the Activation Lock Status and Supervised columns to indicate the state of devices. Denetimli sütunundaki değerler Evet veya Hayır, Etkinleştirme Kilidi Durumu sütunundakilerse şunlardır:The values for Supervised are Yes or No, and the values for Activation Lock Status are:

  • Atlama koduyla etkinleştirildiEnabled with bypass code

  • Atlama kodu olmadan etkinleştirildi (cihaz denetlenmiyor)Enabled without bypass code (device is not supervised)

  • Atlama kodu olmadan etkinleştirildi (cihaza ulaşılamıyor)Enabled without bypass code (device cannot be reached)

  • Etkin değilNot enabled

  Etkinleştirme Kilidi Durumu kutusu, iOS 8.0 veya üzerini çalıştırmayan cihazlar için boştur.The Activation Lock Status box is blank for devices that do not run iOS 8.0 or later.

 • Cihaz ayrıntıları bölmesinde Etkinleştirme Kilidi durumunu görmek için grup görünümünde bir cihaz seçin.Select a device in a groups view to see the Activation Lock status in the device details pane.

  Şirkete Ait Tüm Cihazlar düğümündeki bir cihazı seçerseniz ve cihaz için Etkinleştirme Kilidi etkinleştirilmişse atlama kodunu da görebilirsiniz.If you select a device in the All Corporate-owned Devices node and Activation Lock is enabled for the device, you can also see the bypass code. Bu kod kullanılarak el ile Etkinleştirme Kilidi’ni atlama komutu gönderilebilir.This code can be used to manually issue an Activation Lock bypass.

  Önemli

  Intune, Etkinleştirme Kilidi için her yedi günde bir cihazlardan envanter alır.Intune takes inventory from devices for Activation Lock every seven days. Bu nedenle, Intune konsolunda cihazların Etkinleştirme Kilidi durumu hemen görüntülenmeyebilir.Because of this, devices might not immediately be displayed with their Activation Lock status in the Intune console.

Ayrıca bkz.See also

Cihazları devre dışı bırakma Uzak kilitleme ve parola sıfırlama özellikleriyle cihazlarınızın korunmasına yardımcı olmaRetire devices Help protect your devices with remote lock and passcode reset