Windows bilgisayarlara Intune yazılım istemcisini yüklemeInstall the Intune software client on Windows PCs

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Windows bilgisayarlar Intune istemci yazılımı yüklenerek kaydedilebilir.Windows PCs can be enrolled by installing the Intune client software. Intune istemci yazılımı aşağıdaki yöntemler kullanılarak yüklenebilir:The Intune client software can be installed by using the following methods:

 • BT yöneticisi şu yöntemlerden birini kullanabilir: el ile yükleme, Grup İlkesi veya bir disk görüntüsüne dahil edilmiş yüklemeBy the IT admin, using one of these methods: manual installation, Group Policy, or installation included in a disk image

 • Son kullanıcılar, istemci yazılımını el ile yükleyebilirBy end users, who manually install the client software

Intune istemci yazılımı, bilgisayarı Intune yönetimine kaydetmek için gerekli en düşük yazılımı içerir.The Intune client software contains the minimum software necessary to enroll the PC in Intune management. Bilgisayar kaydedildikten sonra Intune istemci yazılımı, bilgisayar yönetimi için gereken tam istemci yazılımını indirir.After a PC has been enrolled, the Intune client software then downloads the full client software required for PC management.

Bu indirmeler, ağın bant genişliğine olan etkiyi azaltır ve bilgisayarın Intune’a ilk kaydı için gerekli olan zamanı en aza indirir.This series of downloads reduces the impact on the network's bandwidth and minimizes the time required to initially enroll the PC in Intune. Ayrıca ikinci indirme işlemi bittikten sonra istemcinin mevcut en yeni yazılıma sahip olmasını sağlar.It also ensures that the client has the most recent software available after the second download has finished.

Intune lisanslarından biri, Intune istemci yazılımını en fazla beş bilgisayara yüklemenize olanak tanır.One Intune license allows the installation of the Intune client software on up to five PCs.

Intune istemci yazılımını indirmeDownload the Intune client software

Intune istemci yazılımının kullanıcılar tarafından yüklendiği yöntemlerin dışındaki tüm yöntemler, sonrasında yazılımın son kullanıcılara dağıtılması için BT yöneticilerinin öncelikle yazılımı indirmesini gerektirir.All methods, except those in which users install the Intune client software themselves, require that IT admins download the software first so that it can be subsequently deployed to end users.

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda, Yönetici > İstemci Yazılımı İndirme’ye tıklayın.In the Microsoft Intune administration console, click Admin > Client Software Download.

  Intune bilgisayar istemcisini indirme

 2. İstemci Yazılımı İndirme sayfasında, İstemci Yazılımını İndir'e tıklayın.On the Client Software Download page, click Download Client Software. Ardından yazılımı içeren Microsoft_Intune_Setup.zip paketini ağınızda güvenli bir yere kaydedin.Then save the Microsoft_Intune_Setup.zip package that contains the software to a secure location on your network.

  Intune istemci yazılımı yükleme paketi, hesabınızla ilgili benzersiz bilgileri içerir. Bu bilgilere ekli bir sertifika aracılığıyla erişilebilir.The Intune client software installation package contains unique and specific information, which is available through an embedded certificate, about your account. Yetkisiz kullanıcılar yükleme paketine erişirse paketin ekli sertifikası tarafından temsil edilen hesaba bilgisayar kaydedip şirketin kaynaklarına erişim elde edebilir.If unauthorized users gain access to the installation package, they can enroll PCs to the account that is represented by its embedded certificate and might gain access to company resources.

 3. Yükleme paketinin içeriğini ağınızda güvenli bir konuma ayıklayın.Extract the contents of the installation package to the secure location on your network.

  Önemli

  Ayıklanan ACCOUNTCERT dosyasını yeniden adlandırmayın veya kaldırmayın, aksi takdirde istemci yazılımının yüklenmesi başarısız olur.Do not rename or remove the ACCOUNTCERT file that is extracted, or the client software installation will fail.

İstemci yazılımını el ile dağıtmaDeploy the client software manually

İstemci yazılımının yükleneceği bilgisayarlarda, istemci yazılımı yükleme dosyalarının bulunduğu klasöre gidin.On the computer(s) on which the client software is going to be installed, go to the folder where the client software installation files are located. Ardından, istemci yazılımını yüklemek için Microsoft_Intune_Setup.exe'yi çalıştırın.Then run Microsoft_Intune_Setup.exe to install the client software.

Not

İstemci bilgisayarın görev çubuğundaki simgenin üzerine geldiğinizde yükleme durumu görüntülenir.The status of the installation is displayed when you hover over the icon in the taskbar on the client PC.

İstemci yazılımını Grup İlkesi kullanarak dağıtmaDeploy the client software by using Group Policy

 1. Microsoft_Intune_Setup.exe ve MicrosoftIntune.accountcert dosyalarını içeren klasörde, 32 bit ve 64 bit bilgisayarlar için Windows Installer tabanlı yükleme programlarını ayıklamak için aşağıdaki komutu çalıştırın:In the folder that contains the files Microsoft_Intune_Setup.exe and MicrosoftIntune.accountcert, run the following command to extract the Windows Installer-based installation programs for 32-bit and 64-bit computers:

  Microsoft_Intune_Setup.exe/Extract <destination folder>
  
 2. Microsoft_Intune_x86.msi, Microsoft_Intune_x64.msi ve MicrosoftIntune.accountcert dosyalarını, istemci yazılımının yükleneceği tüm bilgisayarlar tarafından erişilebilen bir ağ konumuna kopyalayın.Copy the Microsoft_Intune_x86.msi file, the Microsoft_Intune_x64.msi file, and the MicrosoftIntune.accountcert file to a network location that can be accessed by all computers on which the client software is going to be installed.

  Önemli

  Dosyaları ayırmayın veya yeniden adlandırmayın, aksi takdirde yazılım yüklemesi başarısız olur.Do not separate or rename the files or the client software installation will fail.

 3. Yazılımı ağınızdaki bilgisayarlara dağıtmak için Grup İlkesi'ni kullanın.Use Group Policy to deploy the software to computers on your network.

  Otomatik olarak yazılım dağıtmak için Grup İlkesi'ni kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Yeni Başlayanlar için Grup İlkesi.For more information about how to use Group Policy to automatically deploy software, see Group Policy for Beginners.

İstemci yazılımını bir görüntünün parçası olarak dağıtmaDeploy the client software as part of an image

Aşağıdaki yordamı örnek alarak Intune istemci yazılımını bilgisayarlara bir işletim sistemi görüntüsünün parçası olarak dağıtabilirsiniz:You can deploy the Intune client software to computers as part of an operating system image by using the following procedure as a guide:

 1. Microsoft_Intune_Setup.exe ve MicrosoftIntune.accountcert istemci yükleme dosyalarını, referans bilgisayarındaki %Systemdrive%\Temp\Microsoft_Intune_Setup klasörüne kopyalayın.Copy the client installation files, Microsoft_Intune_Setup.exe and MicrosoftIntune.accountcert, to the %Systemdrive%\Temp\Microsoft_Intune_Setup folder on the reference computer.

 2. SetupComplete.cmd betiğine aşağıdaki komutu ekleyerek WindowsIntuneEnrollPending kayıt defteri girişini oluşturun:Create the WindowsIntuneEnrollPending registry entry by adding the following command to the SetupComplete.cmd script:

  %windir%\system32\reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Onlinemanagement\Deployment /v
  WindowsIntuneEnrollPending /t REG_DWORD /d 1
  
 3. /PrepareEnroll komut satırı bağımsız değişkeniyle kayıt paketini çalıştırmak için setupcomplete.cmd’ye aşağıdaki komutu ekleyin:Add the following command to setupcomplete.cmd to run the enrollment package with the /PrepareEnroll command-line argument:

  %systemdrive%\temp\Microsoft_Intune_Setup\Microsoft_Intune_Setup.exe /PrepareEnroll
  

  İpucu

  SetupComplete.cmd betiği, bir kullanıcı oturum açmadan önce Windows Kurulumu’nun sistemde değişiklik yapmasını sağlar.The SetupComplete.cmd script enables Windows Setup to make modifications to the system before a user signs on. /PrepareEnroll komut satırı bağımsız değişkeni, Windows Kurulumu tamamlandıktan sonra, hedeflenen bir bilgisayarı Intune hizmetine otomatik olarak kaydolmaya hazırlar.The /PrepareEnroll command-line argument prepares a targeted computer to be automatically enrolled in Intune after Windows Setup finishes.

 4. SetupComplete.cmd'yi başvuru bilgisayarındaki %Windir%\Setup\Scripts klasörüne koyun.Put SetupComplete.cmd in the %Windir%\Setup\Scripts folder on the reference computer.

 5. Başvuru bilgisayarının bir görüntüsünü yakalayın ve bu görüntüyü hedef bilgisayarlara dağıtın.Capture an image of the reference computer and then deploy this to targeted computers.

  Windows Kur tamamlandıktan sonra hedef bilgisayar yeniden başlatıldığında, WindowsIntuneEnrollPending kayıt defteri anahtarı oluşturulur.When the targeted computer restarts at the completion of Windows Setup, the WindowsIntuneEnrollPending registry key is created. Kayıt paketi, bilgisayarın kayıtlı olup olmadığını denetler.The enrollment package checks to see if the computer is enrolled. Bilgisayar kayıtlıysa, başka eyleme gerek yoktur.If the computer is enrolled, no further action is taken. Bilgisayar kayıtlı değilse, kayıt paketi bir Microsoft Intune Otomatik Kayıt Görevi oluşturur.If the computer is not enrolled, the enrollment package creates a Microsoft Intune Automatic Enrollment Task.

  Otomatik kayıt görevi bir sonraki zamanlanan saatte çalıştığında, WindowsIntuneEnrollPending kayıt defteri değerinin var olup olmadığını denetler ve hedeflenen bilgisayarı Intune’a kaydetmeye çalışır.When the automatic enrollment task runs at the next scheduled time, it checks the existence of the WindowsIntuneEnrollPending registry value, and it tries to enroll the targeted PC in Intune. Kayıt herhangi bir nedenden dolayı başarısız olursa, görev bir daha çalıştığında kayıt yeniden denenir.If the enrollment fails for any reason, the enrollment is retried the next time the task runs. Yeniden deneme işlemleri bir ay devam eder.The retries continue for a month.

  Intune Otomatik Kayıt Görevi, WindowsIntuneEnrollPending kayıt defteri değeri ve hesap sertifikası, kayıt başarılı olduğunda veya bir ay sonra (hangisi önce geliyorsa) hedeflenen bilgisayardan silinir.The Intune Automatic Enrollment Task, the WindowsIntuneEnrollPending registry value, and the account certificate are deleted from the targeted computer either when the enrollment is successful or after a month (whichever comes first).

Kullanıcıdan kendi kendine kaydolmasını istemeInstruct users to self-enroll

Kullanıcılar, Intune istemci yazılımını Şirket Portalı web sitesine giderek yükler.Users install the Intune client software by going to the Company Portal website. Kullanıcıların web portalında gördüğü bilgiler, hesabınızın MDM Yetkilisine ve kullanıcının bilgisayarının işletim sistemi platformuna/sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterir.The exact information that users see in the web portal varies, depending on your account's MDM Authority and the OS platform/version of the user's PC.

Kullanıcılara bir Intune lisansı atanmamışsa veya kuruluşun MDM Yetkilisi, Intune olarak ayarlanmamışsa, kullanıcılara kaydolmaya yönelik herhangi bir seçenek gösterilmez.If users haven't been assigned an Intune license or if the organization's MDM Authority hasn't been set to Intune, users aren't shown any options to enroll.

Kullanıcılara bir Intune lisansı atanmışsa ve kuruluşun MDM Yetkilisi, Intune olarak ayarlanmışsa:If users have been assigned an Intune license, and the organization's MDM Authority has been set to Intune:

 • Windows 7 veya Windows 8 bilgisayarı kullanıcılarına, YALNIZCA kuruluşlarına özel bilgisayar istemci yazılımını indirip yükleyerek Intune’a kaydolma seçeneği gösterilir.Windows 7 or Windows 8 PC users are shown ONLY the option to enroll to Intune by downloading and installing the PC client software that is unique to their organization.

 • Windows 10 veya Windows 8.1 bilgisayarı kullanıcılarına iki kayıt seçeneği gösterilir:Windows 10 or Windows 8.1 PC users are shown two enrollment options:

  • Bilgisayarı mobil bir cihaz olarak kaydetme: Kullanıcılar, Nasıl Kaydolacağınızı Öğrenin düğmesini seçer ve bilgisayarlarını mobil bir cihaz olarak kaydetme yönergelerine yönlendirilir.Enroll PC as a mobile device: Users choose the Find Out How to Enroll button and are taken to instructions on how to enroll their PC as a mobile device. MDM kaydı varsayılan ve tercih edilen kayıt seçeneği olduğundan bu düğme göze çarpacak bir şekilde görüntülenir.This button is prominently displayed, because MDM enrollment is considered to be the default and preferred enrollment option. Ancak MDM seçeneği, yalnızca istemci yazılımı yüklemeyi kapsayan bu makale için kapsam dışıdır.However, the MDM option is not applicable to this topic, which covers only the client software installation.
  • Bilgisayarı Intune istemci yazılımını kullanarak kaydetme: Kullanıcılarınıza İndirmek için buraya tıklayın bağlantısını seçmelerini söylemeniz gerekir. Bu bağlantı, kullanıcılara istemci yazılımı yüklemesi boyunca yol gösterir.Enroll PC using the Intune client software: You'll need to tell your users to select the Click here to download it link, which takes them through the client software installation.

Aşağıdaki tabloda seçenekler özetlenmektedir.The following table summarizes the options.

Her platformun varsayılan kayıt seçenekleri

Aşağıdaki ekran görüntüleri, kullanıcıların yazılım istemcisini kullanarak cihazlarını kaydederken karşılaştıkları ekranları göstermektedir.The following screenshots show what users see as they enroll their devices using the software client.

Kullanıcılardan, önce cihazlarını tanımlamaları veya kaydetmeleri istenir.Users are first prompted to identify or to enroll their device.

cihazı tanımlayın veya kaydedin

Kullanıcılarınızın bilgisayar istemci yazılımını yükleyebilmesi için, kendilerine İndirmek için buraya tıklayın bağlantısını seçmelerini söylemeniz gerekir. Bu bağlantı, kullanıcılara bilgisayar istemci yazılımını indirme olanağı sağlar ve yükleme süreci boyunca yol gösterir.To have your users install the PC client software, you'll need to tell them to select the Click here to download it link, which enables users to download the PC client software and takes them through the installation process. Nasıl kaydolacağınızı öğrenin düğmesi, kullanıcıları MDM kaydı kullanılarak nasıl kaydolunacağını açıklayan belgelere yönlendirir. Söz konusu yöntem, bu makaledeki yazılım istemcisi yönergeleri için kapsam dışıdır.The Find out how to enroll button takes users to documentation about how to enroll using MDM enrollment, which is not relevant to these software client instructions.

İndirmek için buraya tıklayın bağlantısını seçin

Kullanıcılar, bağlantıya tıkladıklarında bir Yazılımı İndir düğmesi görürler. Bilgisayar istemci yazılımını yüklemeyi başlatmak için bu düğmeyi seçmeleri gerekir.When users click the link, they see a Download Software button, which they select to start the PC client software installation.

Yazılımı İndir düğmesini seçin

Kullanıcılardan kurumsal kimlik bilgileriyle oturum açmaları istenir.Users are then asked to sign in with their corporate credentials.

Kimlik bilgilerinizle oturum açın

Kullanıcılar, yüklemeye ait Karşılama sayfasına yönlendirilir.Users are taken to the Welcome page for the installation.

Bilgisayar istemci yüklemesine ait karşılama sayfası

Kullanıcıların İleri’yi seçmesiyle yükleme başlatılır.Users choose Next, and the installation starts.

Bilgisayar istemci yüklemesine ait karşılama sayfası

Kullanıcılar, yükleme tamamlandığında Son’u seçer.When the installation completes, users choose Finish.

Bilgisayar istemci yüklemesini sonlandırın

Kullanıcılar, Intune bilgisayar istemci yazılımını kullanarak kaydolduktan sonra bilgisayarlarını mobil bir cihaz olarak yeniden kaydetmeye çalışırsa aşağıdaki hata ekranıyla karşılaşır.If users try to enroll their PC as a mobile device after having already enrolled using the Intune PC client software, they see the following error screen.

Bilgisayar zaten kayıtlı olduğunda gösterilen ekran

Başarılı istemci dağıtımını izleme ve doğrulamaMonitor and validate successful client deployment

Başarılı istemci dağıtımını izlemenize ve doğrulamanıza yardımcı olması için aşağıdaki yordamlardan birini kullanın.Use one of the following procedures to help you monitor and validate successful client deployment.

Microsoft Intune yönetici konsolundan istemci yazılımının yüklendiğini doğrulamak içinTo verify the installation of the client software from the Microsoft Intune administrator console

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda, Gruplar > Tüm Cihazlar > Tüm Bilgisayarlar’a tıklayın.In the Microsoft Intune administration console, click Groups > All Devices > All Computers.

 2. Listede Intune ile iletişim kuran bilgisayarları bulun veya Cihaz ara kutusuna bilgisayar adını (veya adının bir parçasını) yazarak belirli bir yönetilen bilgisayar arayın.In the list, find the computers that are communicating with Intune, or search for a specific managed computer by typing the computer name (or any part of the name) in the Search devices box.

 3. Konsolun alt bölmesinden bilgisayarın durumunu inceleyin.Examine the status of the computer in the bottom pane of the console. Hataları giderin.Resolve any errors.

Tüm kayıtlı bilgisayarları görüntülemek üzere bir bilgisayar envanteri raporu oluşturmak içinTo create a computer inventory report to display all enrolled computers

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda, Raporlar > Bilgisayar Envanteri Raporları’na tıklayın.In the Microsoft Intune administration console, click Reports > Computer Inventory Reports.

 2. Yeni Rapor Oluştur sayfasında, (filtre uygulamak istemiyorsanız) tüm alanlardaki varsayılan değerleri bırakın ve Raporu Görüntüle'ye tıklayın.On the Create New Report page, leave the default values in all fields (unless you want to apply filters), and then click View Report.

 3. Bilgisayar Envanteri Raporu sayfası, Intune’a başarılı bir şekilde kaydedilen tüm bilgisayarların görüntülendiği yeni bir pencerede açılır.The Computer Inventory Report page opens in a new window that displays all computers that are successfully enrolled in Intune.

  İpucu

  Raporu herhangi bir sütunun içeriğine göre sıralamak için sütun başlığına tıklayın.Click any column heading in the report to sort the list by the contents of that column.

Windows istemci yazılımını kaldırmaUninstall the Windows client software

Windows istemci yazılımı kaydı iki yolla silinebilir:There are two ways to unenroll the Windows client software:

 • Intune yönetici konsolundan (önerilen yöntem)From the Intune admin console (recommended method)
 • İstemci üzerindeki bir komut istemindenFrom a command prompt on the client

Intune yönetim konsolunu kullanarak kayıt silmeUnenroll by using the Intune admin console

Intune yönetim konsolunu kullanarak yazılım istemci kaydı silmek için Gruplar > Tüm Bilgisayarlar > Cihazlar’a gidin.To unenroll the software client by using the Intune admin console, go to Groups > All Computers > Devices. İstemciye sağ tıklayın ve Devre Dışı Bırak/Temizle’yi seçin.Right-click the client, and select Retire/Wipe.

İstemci üzerindeki bir komut isteminden kayıt silmeUnenroll by using a command prompt on the client

Yükseltilmiş bir komut istemi kullanarak aşağıdaki komutlardan birini çalıştırın.Using an elevated command prompt, run one of the following commands.

Yöntem 1:Method 1:

"C:\Program Files\Microsoft\OnlineManagement\Common\ProvisioningUtil.exe" /UninstallAgents /MicrosoftIntune

Yöntem 2 Bu aracıların tümünün her Windows SKU’sunda yüklü olduğunu unutmayın:Method 2 Note that all of these agents are installed on every SKU of Windows:

wmic product where name="Microsoft Endpoint Protection Management Components" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Intune Notification Service" call uninstall
wmic product where name="System Center 2012 - Operations Manager Agent" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Online Management Policy Agent" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Policy Platform" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Security Client" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Online Management Client" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Online Management Client Service" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Easy Assist v2" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Intune Monitoring Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune Endpoint Protection Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Firewall Configuration Provider" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Intune Center" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Online Management Update Manager" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Online Management Agent Installer" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Intune" call uninstall
wmic product where name="Windows Endpoint Protection Management Components" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune Notification Service" call uninstall
wmic product where name="System Center 2012 - Operations Manager Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Online Management Policy Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Policy Platform" call uninstall
wmic product where name="Windows Security Client" call uninstall
wmic product where name="Windows Online Management Client" call uninstall
wmic product where name="Windows Online Management Client Service" call uninstall
wmic product where name="Windows Easy Assist v2" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune Monitoring Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune Endpoint Protection Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Firewall Configuration Provider" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune Center" call uninstall
wmic product where name="Windows Online Management Update Manager" call uninstall
wmic product where name="Windows Online Management Agent Installer" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune" call uninstall

İpucu

İstemci kayıt silme, etkilenen istemci için eski bir sunucu tarafı kaydı bırakır.Client unenrollment will leave a stale sever-side record for the affected client. Kayıt silme işlemi zaman uyumsuzdur ve kaldırılacak dokuz aracı olduğundan tamamlanması 30 dakikaya kadar sürebilir.The unenrollment process is asynchronous, and there are nine agents to uninstall, so it may take up to 30 mins to complete.

Kayıt silinme durumunu denetlemeCheck the unenrollment status

"%ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement" yolunu denetleyin ve solda sadece aşağıdaki dizinlerin gösterildiğinden emin olun:Check "%ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement" and ensure that only the following directories are shown on the left:

 • AgentInstallerAgentInstaller
 • LogsLogs
 • GüncelleştirmelerUpdates
 • CommonCommon

OnlineManagement klasörünü kaldırmaRemove the OnlineManagement folder

Kayıt silme işlemi OnlineManagement klasörünü kaldırmaz.The unenrollment process does not remove the OnlineManagement folder. Kaldırma sonrasında 30 dakika bekleyin ve ardından bu komutu çalıştırın.Wait 30 minutes after the uninstall, and then run this command. Çok erken çalıştırırsanız, kaldırma işlemi bilinmeyen bir durumda kalabilir.If you run it too soon, the uninstall could be left in an unknown state. Klasörü kaldırmak için yükseltilmiş bir komut istemi başlatın ve çalıştırın:To remove the folder, start an elevated prompt and run:

"rd /s /q %ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement".

Sonraki adımlarNext steps

Microsoft Intune ile Windows bilgisayarlarını yönetme İstemci kurulumu sorunlarını gidermeManage Windows PCs with Microsoft Intune Troubleshoot client setup