Intune Şirket İçi Exchange Connector’ı yüklemeInstall the Intune On-premises Exchange Connector

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune’la mobil cihazların posta kutularını barındıran Exchange Server'ın iletişim kurmasını sağlayan bir bağlantı ayarlamak için Intune yönetici konsolundan Şirket İçi Exchange Connector’ı indirip yapılandırmanız gerekir.To set up a connection that enables Microsoft Intune to communicate with the Exchange Server that hosts the mailboxes for the mobile devices, you must download and configure the On-premises Exchange Connector from the Intune administration console. Intune, abonelik başına herhangi bir türde tek bir Exchange Connector bağlantısını destekler.Intune only supports one Exchange Connector connection of any type per subscription.

Şirket içi Exchange Connector gereksinimleriOn-premises Exchange Connector requirements

Aşağıdaki tabloda Şirket İçi Exchange Connector’ı yüklediğiniz bilgisayara ilişkin gereksinimler listelenmiştir.The following table lists the requirements for the computer on which you install the On-premises Exchange Connector.

GereksinimRequirement Daha fazla bilgiMore information
İşletim sistemleriOperating systems Intune; Windows Server 2008 SP2 64 bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya Windows Server 2012 R2’nin herhangi bir sürümünü çalıştıran bilgisayarlarda Şirket İçi Exchange Connector’ı destekler.Intune supports the On-premises Exchange Connector on a computer that runs any edition of Windows Server 2008 SP2 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, or Windows Server 2012 R2.

Bağlayıcı hiçbir Sunucu Çekirdeği yüklemesinde desteklenmez.The Connector is not supported on any Server Core installation.
Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange Şirket içi Bağlayıcılar için Microsoft Exchange 2010 SP1 veya üzeri ya da eski Exchange Online Dedicated gerekir.On-premises Connectors require Microsoft Exchange 2010 SP1 or later or legacy Exchange Online Dedicated. Exchange Online Dedicated ortamınızın yeni yapılandırmada mı yoksa eski yapılandırmada mı olduğunu belirlemek için hesap yöneticinize başvurun.To determine if your Exchange Online Dedicated environment is in the new or legacy configuration, contact your account manager.
Mobil cihaz yönetimi yetkilisiMobile device management authority Mobil cihaz yönetimi yetkilisi olarak Intune’u ayarlama.Set the mobile device management authority to Intune.
DonanımHardware Bağlayıcıyı yüklediğiniz bilgisayar 2 GB RAM ve 10 GB boş disk alanı ile birlikte 1,6 GHz CPU gerektirir.The computer on which you install the connector requires a 1.6 GHz CPU with 2 GB of RAM and 10 GB of free disk space.
Active Directory eşitlemesiActive Directory synchronization Intune’u Exchange Server'a bağlamak üzere Bağlayıcıyı kullanabilmeniz için yerel kullanıcılarınızın ve güvenlik gruplarınızın Azure Active Directory örneğinizle eşitlenebilmesi amacıyla Active Directory eşitlemesini ayarlamanız gerekir.Before you can use Connector to connect Intune to your Exchange Server, you must set up Active Directory synchronization so that your local users and security groups are synchronized with your instance of Azure Active Directory.
Ek yazılımAdditional software Bağlayıcıyı barındıran bilgisayara Microsoft .NET Framework 4.5 ve Windows PowerShell 2.0 tam yüklemesi yapılmalıdır.A full installation of Microsoft .NET Framework 4.5 and Windows PowerShell 2.0 must be installed on the computer that hosts the connector.
Network Bağlayıcıyı yüklediğiniz bilgisayar, Exchange Server'ı barındıran etki alanı ile güven ilişkisi olan bir etki alanında olmalıdır.The computer on which you install the connector must be in a domain that has a trust relationship to the domain that hosts your Exchange Server.

Bilgisayar, 80 ve 443 numaralı Bağlantı Noktaları üzerinden güvenlik duvarları ve proxy sunucular aracılığıyla Intune hizmetine erişmesine olanak sağlayacak yapılandırmalar gerektirir.The computer requires configurations to enable it to access the Intune service through firewalls and proxy servers over Ports 80 and 443. Intune tarafından kullanılan etki alanları manage.microsoft.com, *manage.microsoft.com ve *.manage.microsoft.com’dur.Domains that are used by Intune include manage.microsoft.com, *manage.microsoft.com, and *.manage.microsoft.com.

Exchange cmdlet gereksinimleriExchange cmdlet requirements

Intune Exchange Bağlayıcısı tarafından kullanılacak bir Active Directory kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir.You must create an Active Directory user account that is used by the Intune Exchange Connector. Hesabın aşağıdaki gerekli Windows PowerShell Exchange cmdlet'lerini çalıştırma izni olması gerekir:The account must have permission to run the following required Windows PowerShell Exchange cmdlets:

 • Get-ActiveSyncOrganizationSettings, Set-ActiveSyncOrganizationSettingsGet-ActiveSyncOrganizationSettings, Set-ActiveSyncOrganizationSettings
 • Get-CasMailbox, Set-CasMailboxGet-CasMailbox, Set-CasMailbox
 • Get-ActiveSyncMailboxPolicy, Set-ActiveSyncMailboxPolicy, New-ActiveSyncMailboxPolicy, Remove-ActiveSyncMailboxPolicyGet-ActiveSyncMailboxPolicy, Set-ActiveSyncMailboxPolicy, New-ActiveSyncMailboxPolicy, Remove-ActiveSyncMailboxPolicy
 • Get-ActiveSyncDeviceAccessRule, Set-ActiveSyncDeviceAccessRule, New-ActiveSyncDeviceAccessRule, Remove-ActiveSyncDeviceAccessRuleGet-ActiveSyncDeviceAccessRule, Set-ActiveSyncDeviceAccessRule, New-ActiveSyncDeviceAccessRule, Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule
 • Get-ActiveSyncDeviceStatisticsGet-ActiveSyncDeviceStatistics
 • Get-ActiveSyncDeviceGet-ActiveSyncDevice
 • Get-ExchangeServerGet-ExchangeServer
 • Get-ActiveSyncDeviceClassGet-ActiveSyncDeviceClass
 • Get-RecipientGet-Recipient
 • Clear-ActiveSyncDevice, Remove-ActiveSyncDeviceClear-ActiveSyncDevice, Remove-ActiveSyncDevice
 • Set-ADServerSettingsSet-ADServerSettings
 • Get-CommandGet-Command

Şirket İçi Exchange Connector yazılım yükleme paketini indirmeDownload the On-premises Exchange Connector software installation package

 1. Şirket İçi Exchange Connector için desteklenen bir Windows Server işletim sisteminde, Exchange kiracısında yönetici olan ve Exchange Server’ı kullanma lisansı bulunan bir kullanıcı hesabıyla Microsoft Intune yönetim konsolunu (https://manage.microsoft.com) açın.On a supported Windows Server operating system for the On-premises Exchange Connector, open the Microsoft Intune administration console (https://manage.microsoft.com) with a user account that is an administrator in the Exchange tenant and that has a license to use Exchange Server. Exchange Bağlantısını Ayarla sayfasını açınOpen set up Exchange Connection

 2. Çalışma alanı kısayolları bölmesinde, Yönetici>Mobil Cihaz Yönetimi > Microsoft Exchange>Exchange Bağlantısını Ayarla'yı seçin.In the workspace shortcuts pane, choose Admin>Mobile Device Management > Microsoft Exchange>Setup Exchange Connection.

 3. Exchange Bağlantısı Ayarla sayfasında Şirket İçi Bağlayıcı'yı İndir'i seçin.On the Setup Exchange Connection page, choose Download On-Premises Connector.

 4. Şirket İçi Exchange Connector, açılabilen veya kaydedilebilen sıkıştırılmış (.zip) bir klasörde yer alır.The On-premises Exchange Connector is contained in a compressed (.zip) folder that can be opened or saved. Dosya İndirme iletişim kutusunda Kaydet'i seçerek sıkıştırılmış klasörü güvenli bir konuma depolayın.In the File Download dialog box, choose Save to store the compressed folder to a secure location.

Önemli

Şirket İçi Exchange Connector klasöründeki dosyaları yeniden adlandırmayın veya taşımayın.Do not rename or move the files that are in the On-premises Exchange Connector folder. Klasörün içeriğini taşımak veya yeniden adlandırmak, yüklemenin başarısız olmasına neden olur.Moving or renaming the folder's contents will cause the installation to fail.

Intune Şirket İçi Exchange Connector’ı yükleme ve yapılandırmaInstall and configure the Intune On-premises Exchange Connector

Intune Şirket İçi Exchange Connector'ı yüklemek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.Perform the following steps to install the Intune On-premises Exchange Connector. Şirket İçi Exchange Connector, Intune aboneliği başına yalnızca bir kez ve yalnızca bir bilgisayara yüklenebilir.The On-premises Exchange Connector can only be installed once per Intune subscription, and only on one computer. Bir Şirket İçi Exchange Connector daha yapılandırmayı denerseniz, yeni bağlantı ilkinin yerini alır.If you try to configure an additional On-premises Exchange Connector, the new connection will replace the original one.

 1. Şirket İçi Bağlayıcı için desteklenen işletim sistemlerinden birinde, Exchange_Connector_Setup.zip içindeki dosyaları güvenli bir konuma ayıklayın.On a supported operating system for the On-premises Connector, extract the files in Exchange_Connector_Setup.zip to a secure location.

 2. Dosyalar ayıklandıktan sonra, Şirket İçi Exchange Connector'ı yüklemek için ayıklanan klasörü açın ve Exchange_Connector_Setup.exe dosyasına çift tıklayın.After the files are extracted, open the extracted folder and double-click Exchange_Connector_Setup.exe to install the On-premises Exchange Connector.

  Önemli

  Hedef klasör güvenli bir konum değilse, Şirket İçi Bağlayıcı'yı yükledikten sonra WindowsIntune.accountcert sertifika dosyasını silmelisiniz.If the destination folder is not a secure location, you should delete the certificate file WindowsIntune.accountcert after you install the On-premises Connector.

 3. Microsoft Intune Exchange Connector iletişim kutusunda, Şirket içi Microsoft Exchange Server veya Barındırılan Microsoft Exchange Server seçeneklerinden birini belirleyin.In the Microsoft Intune Exchange Connector dialog box, select either On-premises Microsoft Exchange Server or Hosted Microsoft Exchange Server.

  Exchange Server türünü seçin

  Şirket içi Exchange sunucusu için İstemci Erişimi Sunucu rolünü barındıran Exchange sunucusunun sunucu adını veya tam etki alanı adını belirtin.For an On-premises Exchange server, provide either the server name or the fully-qualified domain name of the Exchange server that hosts the Client Access Server role.

  Barındırılan bir Exchange sunucusu için, Exchange sunucusunun adresini belirtin.For a hosted Exchange server, provide the Exchange server address. Barındırılan Exchange sunucusunun URL'sini bulmak için:To find the hosted Exchange server URL:

  1. Office 365 için Outlook Web App'i açın.Open the Outlook Web App for Office 365.

  2. Sol üst taraftaki ?Choose the ? simgesini ve ardından Hakkında’yı seçin.icon at the upper left, and then select About.

  3. POP Dış Sunucu değerini bulun.Locate the POP External Server value.

  4. Barındırılan Exchange sunucunuzun proxy sunucusu ayarlarını belirtmek için Proxy Sunucusu'nu seçin.Choose Proxy Server to specify proxy server settings for your hosted Exchange server.

   1. Mobil cihaz bilgileri eşitlenirken proxy sunucusu kullan'ı seçin.Select Use a proxy server when synchronizing mobile device information.

   2. Sunucuya erişmek için kullanılan proxy sunucusu adı ve bağlantı noktası numarasını belirtin.Enter the proxy server name and the port number to be used to access the server.

   3. Proxy sunucusuna erişmek için kullanıcı kimlik bilgilerinin sağlanması gerekiyorsa, Proxy sunucusuna bağlanmak için kimlik bilgilerini kullan'ı seçin.If it's necessary to provide user credentials to access the proxy server, select Use credentials to connect to the proxy server. Ardından etki alanı\kullanıcı ve parola girin.Then enter the domain\user and the password.

   4. Tamam’ı seçin.Choose OK.

  5. Kullanıcı (Etki alanı\kullanıcı) ve Parola alanlarında Exchange sunucunuza bağlanmak için gereken kimlik bilgilerini sağlayın.In the User (Domain\user) and Password fields, enter the credentials that are necessary to connect to your Exchange server.

  6. Kullanıcıların Exchange Server posta kutularına bildirim göndermek için gereken yönetici kimlik bilgilerini sağlayın.Provide the necessary administrative credentials to send notifications to a user’s Exchange Server mailbox. Bu bildirimleri Intune’da Koşullu Erişim ilkeleriyle yapılandırabilirsiniz.You can configure these notifications with Conditional Access policies in Intune.

   Otomatik Bulma hizmeti ve Exchange Web Hizmetleri'nin Exchange İstemci Erişimi Sunucusu'nda yapılandırıldığından emin olun.Ensure that the Autodiscover service and Exchange Web Services are configured on the Exchange Client Access Server. Daha fazla bilgi için bkz. İstemci Erişimi sunucusu.For more information, see Client Access server.

  7. Parola alanında, Intune’un Exchange Server'a erişmesini etkinleştirmek için bu hesabın parolasını sağlayın.In the Password field, provide the password for this account to enable Intune to access the Exchange Server.

  8. Bağlan’ı seçin.Choose Connect.

Bağlantının yapılandırılması birkaç dakika sürebilir.It might take a few minutes for the connection to be configured.

Yapılandırma sırasında Exchange Bağlayıcısı İnternet erişimini sağlamak için proxy ayarlarınızı depolar.During configuration, the Exchange Connector stores your proxy settings to enable access to the Internet. Proxy ayarlarınız değişirse, güncelleştirilen proxy ayarlarını Exchange Connector’a uygulamak için Exchange Connector’ı yeniden yapılandırmanız gerekir.If your proxy settings change, you will have to reconfigure the Exchange Connector to apply the updated proxy settings to the Exchange Connector.

Exchange Connector bağlantıyı ayarladıktan sonra, Exchange Connector’da yönetilen kullanıcılarla ilişkili mobil cihazlar otomatik olarak eşitlenir ve Exchange Connector’a eklenir.After the Exchange Connector sets up the connection, mobile devices that are associated with users that are managed in Exchange Connector are automatically synchronized and added to the Exchange Connector. Bu eşitlemenin tamamlanması biraz sürebilir.This synchronization might take some time to complete.

Not

Şirket İçi Exchange Connector'ı yüklediyseniz ve ileride Exchange bağlantısını silerseniz, Şirket İçi Exchange Connector'ı yüklü olduğu bilgisayardan kaldırmanız gerekir.If you have installed the On-premises Exchange Connector, and if at some point you delete the Exchange connection, you must uninstall the On-premises Exchange Connector from the computer onto which it was installed.

Exchange bağlantısını doğrulamaValidate the Exchange connection

Exchange Bağlayıcısı’nı başarıyla yapılandırdıktan sonra, bağlantının durumunu ve son başarılı eşitleme girişimini görüntüleyebilirsiniz.After you have successfully configured the Exchange Connector, you can view the status of the connection and the last successful synchronization attempt. Microsoft Intune yönetici konsolunda YÖNETİCİ çalışma alanını seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose the ADMIN workspace. Mobil Cihaz Yönetimi’nin altında Microsoft Exchange’i seçin ve ardından, sağladığınız ayrıntıların Exchange Bağlantı Bilgileri altında gösterildiğini doğrulayın.Under Mobile Device Management, choose Microsoft Exchange, and then validate that the details you provided appear under Exchange Connection Information.

Ayrıca son başarılı eşitleme denemesinin tarih ve saatini kontrol edebilirsiniz.You can also check the time and date of the last successful synchronization attempt.