Exchange Online için Intune hizmetten hizmete bağlayıcısını yapılandırmaConfigure the Intune service to service connector for Exchange Online

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune ile Exchange Online veya yeni Exchange Online Dedicated hizmeti arasında bağlantı kurmak için bu bilgileri kullanın.Use this information to connect Microsoft Intune and Exchange Online or the new Exchange Online Dedicated service. Exchange Online Dedicated ortamınızın yeni veya eski sürüm mü olduğunu belirlemek için hesap yöneticinize başvurun.To determine whether your Exchange Online Dedicated environment is the new or legacy version, contact your account manager. Intune, abonelik başına herhangi bir türde tek bir Exchange bağlayıcısı bağlantısını destekler.Intune only supports one Exchange connector connection of any type per subscription.

Hizmetten Hizmete Bağlayıcı gereksinimleriService to Service Connector requirements

Hizmetten Hizmete Bağlayıcı yalnızca Exchange Online veya Exchange Online Dedicated hizmetini destekler ve şirket içi altyapıyla ilgili bir gereksinimi yoktur.The Service to Service Connector supports only Exchange Online or Exchange Online Dedicated and has no requirements for on-premises infrastructure.

GereksinimRequirement Daha fazla bilgiMore information
Exchange Online yapılandırılmış ve çalışıyorExchange Online configured and running Exchange OnlineExchange Online
Mobil cihaz yönetimi yetkilisiMobile device management authority Mobil cihaz yönetimi yetkilisi olarak Microsoft Intune’u ayarlamaSet the mobile device management authority to Microsoft Intune
Microsoft Exchange sürümüMicrosoft Exchange version Exchange Online veya yeni Exchange Online Dedicated hizmetiExchange Online or the new Exchange Online Dedicated service
Active Directory eşitlemesiActive Directory synchronization Intune Bağlayıcısı’nı kullanabilmeniz için, önce Active Directory eşitlemesini ayarlamalısınız. Böylelikle yerel kullanıcılarınız ve güvenlik gruplarınız Azure Active Directory örneğinizle eşitlenir.Before you can use the Intune Connector, you must set up Active Directory synchronization so that your local users and security groups are synchronized with your instance of Azure Active Directory.

Exchange cmdlet gereksinimleriExchange cmdlet requirements

Intune Exchange Bağlayıcı tarafından kullanılan bir Exchange Online kullanıcı hesabı da oluşturmanız gerekir.You must also create an Exchange Online user account that is used by the Intune Exchange Connector. Hesabın Intune yönetim konsolunu kullanma ve aşağıdaki gerekli Windows PowerShell Exchange cmdlet’lerini çalıştırma izni olmalıdır:The account must have permission to use the Intune administration console and to run the following required Windows PowerShell Exchange cmdlets:

  • Get-ActiveSyncOrganizationSettings, Set-ActiveSyncOrganizationSettingsGet-ActiveSyncOrganizationSettings, Set-ActiveSyncOrganizationSettings
  • Get-MobileDeviceMailboxPolicy, Set-MobileDeviceMailboxPolicy, New-MobileDeviceMailboxPolicy, Remove-MobileDeviceMailboxPolicyGet-MobileDeviceMailboxPolicy, Set-MobileDeviceMailboxPolicy, New-MobileDeviceMailboxPolicy, Remove-MobileDeviceMailboxPolicy
  • Get-ActiveSyncDeviceAccessRule, Set-ActiveSyncDeviceAccessRule, New-ActiveSyncDeviceAccessRule, Remove-ActiveSyncDeviceAccessRuleGet-ActiveSyncDeviceAccessRule, Set-ActiveSyncDeviceAccessRule, New-ActiveSyncDeviceAccessRule, Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule
  • Get-MobileDeviceStatisticsGet-MobileDeviceStatistics
  • Get-MobileDeviceGet-MobileDevice
  • Get-ActiveSyncDeviceClassGet-ActiveSyncDeviceClass

Hizmet Bağlayıcısı'nı ayarlamaSet up the Service to Service Connector

  1. Microsoft Intune yönetim konsolunu, daha önce açıklanan cmdlet’ler için Exchange yönetici hak ve izinlerine sahip bir kullanıcı hesabıyla açın.Open the Microsoft Intune administration console with a user account that has Exchange admin rights and permissions for the cmdlets described earlier. Microsoft Intune, bağlantıyı ayarlamak için o anda giriş yapmış olan kullanıcının e-posta adresini kullanır.Microsoft Intune uses the email address of the currently signed-in user to set up the connection.

  2. Çalışma alanı kısayolları bölmesinde, YÖNETİCİ>Mobil Cihaz Yönetimi > Microsoft Exchange > Exchange Bağlantısını Ayarla'yı seçin.In the workspace shortcuts pane, choose ADMIN>Mobile Device Management > Microsoft Exchange > Set Up Exchange Connection. Hizmetten hizmete bağlayıcı ayarlama sayfasıSet up service to service connector page

  3. Exchange Bağlantısını Ayarla sayfasında, Hizmet Bağlayıcısı'nı Ayarla'ya tıklayın.On the Set Up Exchange Connection page, choose Set Up Service to Service Connector.

Hizmetten Hizmete Bağlayıcı, Exchange Online veya yeni Exchange Online Dedicated ortamınızı otomatik olarak yapılandırır ve eşitler.The Service to Service Connector automatically configures and synchronizes your Exchange Online or new Exchange Online Dedicated environment.

Exchange bağlantınızı doğrulamaValidate your Exchange connection

Exchange Bağlayıcısını başarıyla yapılandırdıktan sonra Microsoft Intune yönetim konsoluna gidin.After you have successfully configured the Exchange Connector, go to the Microsoft Intune administration console. Yönetici> Mobil Cihaz Yönetimi > Microsoft Exchange'i seçin.Choose Admin> Mobile Device Management > Microsoft Exchange. Ardından, verdiğiniz ayrıntıların Exchange Bağlantı Bilgileri altında göründüğünü doğrulayın.Then validate that the details you provided appear under Exchange Connection Information.

Ayrıca son başarılı eşitleme denemesinin tarih ve saatini kontrol edebilirsiniz.You can also check the time and date of the last successful synchronization attempt.