Şirkete ait Cihaz Kayıt Programı iOS cihazlarını kaydetmeEnroll corporate-owned Device Enrollment Program iOS devices

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune, Aygıt Kayıt Programı (DEP) aracılığıyla “uzaktan” satın alınmış iOS cihazlarını kaydeden bir kayıt profili dağıtabilir.Microsoft Intune can deploy an enrollment profile that enrolls iOS devices that were bought through the Device Enrollment Program (DEP) “over the air.” Kayıt paketi, cihaz için kurulum yardımcısı seçenekleri içerebilir.The enrollment package can include setup assistant options for the device.

Note

DEP kaydı, cihaz kayıt yöneticisi yöntemiyle birlikte kullanılamaz.DEP enrollment can't be used with the device enrollment manager method. Ayrıca, kullanıcıların iOS cihazları kaydetmeleri (yani Şirket Portalı uygulamasını kullanmaları) ve bu cihazların seri numaralarının daha sonra içeri aktarılıp bunlara bir DEP profili atanması halinde cihazın Intune kaydı kaldırılır.Also, if users enroll iOS devices (i.e. using the Company Portal app) and those devices' serial numbers are then imported and assigned a DEP profile, the device will be unenrolled from Intune.

Apple DEP yönetimini kullanarak iOS cihazlarını kaydetme önkoşullarıPrerequisites for enrolling iOS devices by using Apple DEP management

 • APNs sertifikası yüklemeInstall an APNs certificate

 • Kuruluşunuzun Apple DEP programına katılması ve cihazları bu program aracılığıyla alması gerekir.Your organization must join Apple DEP and get devices through that program. Bu işlemin ayrıntıları şurada bulunabilir: https://deploy.apple.com. Programın sağladığı avantajlar arasında, her cihazı bir USB kablosu ile bilgisayara bağlamaya gerek bırakmayan kendiliğinden kurulum olanağı da vardır.Details of that process are available at: https://deploy.apple.com. Advantages of the program include hands-free setup of devices without using a USB cable to connect each device to a computer.

 • Şirketin sahibi olduğu iOS cihazlarını DEP ile kaydedebilmeniz için bir Apple DEP belirtecine ihtiyacınız vardır.Before you can enroll corporate-owned iOS devices with DEP, you need a DEP token from Apple. Bu belirteç Intune'un şirketinize ait olup DEP'e katılan cihazlar hakkındaki bilgileri eşitlemesini sağlar.This token lets Intune sync information about DEP-participating devices that your corporation owns. Ayrıca Intune'un Kayıt Profilini Apple'a yüklemesine ve cihazları bu profillere atamasına izin verir.It also permits Intune to perform Enrollment Profile uploads to Apple and to assign devices to those profiles.

Apple DEP yönetimini kullanarak iOS cihazlarını kaydetme adımlarıSteps to enroll iOS devices by using Apple DEP management

Aşağıdaki adımlar, Apple DEP yönetimini kullanarak iOS cihazlarının "0. gün" kaydının nasıl yapılacağını açıklamaktadır.The following steps explain how to enroll iOS devices on "day 0" by using Apple DEP management. Kuruluşunuzdaki cihaz ekleme ve kaldırma işlemleri nedeniyle seri numara ekleme veya kaldırma gibi bazı adımları aşağıda gösterilen şekilde tekrarlamak istersiniz.As devices are added and removed from your organization, you will likely repeat some of these steps, such as adding or removing serial numbers, as described below.

Şifreleme Anahtarı AlmaGet an Encryption Key

 1. Yönetici kullanıcı olarak, Microsoft Intune yönetici konsolunu açın, Yönetici > Mobil Cihaz Yönetimi > iOS > Aygıt Kayıt Programı’na gidin ve Şifreleme Anahtarını İndir’i seçin.As an administrative user, open the Microsoft Intune administration console, go to Admin > Mobile Device Management > iOS > Device Enrollment Program, and then choose Download Encryption Key.

 2. Şifreleme anahtarı (.pem) dosyasını yerel olarak kaydedin.Save the encryption key (.pem) file locally. .pem dosyası Apple Cihaz Kayıt Programı portalından güven ilişkisi sertifikası istemek için kullanılır.The .pem file is used to request a trust-relationship certificate from the Apple Device Enrollment Program portal.

Cihaz kayıt programı belirtecini güncelleştirme

Bir Cihaz Kayıt Programı belirteci edinmeGet a Device Enrollment Program token

 1. Aygıt Kayıt Programı Portalı’na (https://deploy.apple.com) gidin ve şirketinizin Apple kimliğiyle oturum açın.Go to the Device Enrollment Program Portal (https://deploy.apple.com), and sign in with your company Apple ID. Bu Apple kimliğinin daha sonra DEP belirtecinizi yenilemek için kullanılması gerekir.This Apple ID must be used later to renew your DEP token.

 2. Cihaz Kayıt Programı Portalı'nda, Cihaz Kayıt Programı > Sunucuları Yönet'e gidin ve MDM Sunucusu Ekle'ye tıklayın.In the Device Enrollment Program Portal, go to Device Enrollment Program > Manage Servers, and then choose Add MDM Server.

 3. MDM Sunucu Adı'nı girin ve ardından İleri'yi seçin.Enter the MDM Server Name, and then choose Next. Sunucu adı, mobil cihaz yönetimi (MDM) sunucusunu tanımlarken kullanmanız içindir.The server name is for your reference to identify the mobile device management (MDM) server. Microsoft Intune sunucusunun adı veya URL'si değildir.It is not the name or URL of the Microsoft Intune server.

 4. <SunucuAdı> Ekle iletişim kutusu açılır.The Add <ServerName> dialog box opens. Dosya Seç… öğesini seçinChoose Choose File… .pem dosyasını karşıya yükleyin ve ardından İleri'yi seçin.to upload the .pem file, and then choose Next.

 5. <SunucuAdı> Ekle iletişim kutusunda Sunucu Belirteciniz bağlantısı gösterilir.The Add <ServerName> dialog box shows a Your Server Token link. Sunucu belirteci (.p7m) dosyasını bilgisayarınıza indirin ve ardından Bitti'yi seçin.Download the server token (.p7m) file to your computer, and then choose Done.

  Bu sertifika (.p7m) dosyası Intune ile Apple'ın Cihaz Kayıt Programı sunucuları arasında bir güven ilişkisi oluşturmak için kullanılır.This certificate (.p7m) file is used to establish a trust relationship between Intune and Apple’s Device Enrollment Program servers.

DEP belirtecini Intune'a eklemeAdd the DEP token to Intune

 1. Microsoft Intune yönetici konsolunda Yönetici > Mobil Cihaz Yönetimi > iOS > Aygıt Kayıt Programı'na gidin.In the Microsoft Intune administration console, go to Admin > Mobile Device Management > iOS > Device Enrollment Program.

 2. DEP Belirtecini Karşıya Yükle'yi seçin.Choose Upload the DEP Token. Sertifika (.p7m) dosyasına göz atın, Apple Kimliği'nizi girin ve Karşıya Yükle’yi seçin.Browse to the certificate (.p7m) file, enter your Apple ID, and then choose Upload.

Kurumsal Cihaz Kaydı İlkesi EklemeAdd the Corporate Device Enrollment Policy

 1. Microsoft Intune yönetici konsolu’nda İlke > Kurumsal Cihaz Kaydı’na gidin ve Ekle’yi seçin.In the Microsoft Intune administration console, go to Policy > Corporate Device Enrollment, and then choose Add.

 2. Ad ve Açıklama dahil olmak üzere Genel ayrıntıları sağlayın ve profile atanmış cihazların kullanıcı benzeşimine sahip olduğunu veya bir gruba ait olduğunu belirtin:Provide General details including Name and Description, and specify whether devices assigned to the profile have user affinity or belong to a group:

  • Kullanıcı benzeşimi istemi: Cihaz ilk kurulum sırasında bir kullanıcıya bağlı olmalıdır. Cihazın şirket verilerine ve e-postalara bu kullanıcı aracılığıyla erişmesine izin verilmesi için bu gereklidir.Prompt for user affinity: The device must be affiliated with a user during initial setup before it can be permitted to access company data and email as that user. DEP tarafından yönetilen kullanıcılara ait olan ve şirket portalını kullanması gereken (uygulama yüklemek için) cihazlarda kullanıcı benzeşimi ayarlanmalıdır.User affinity should be set up for DEP-managed devices that belong to users and need to use the company portal (that is, to install apps). Multifactor authentication (MFA) kullanıcı benzeşimi özellikli DEP cihazlarında kayıt sırasında çalışmaz.Multifactor authentication (MFA) doesn't work during enrollment on DEP devices with user affinity. Kayıttan sonra MFA bu cihazlar üzerinde beklendiği gibi çalışır.After enrollment, MFA works as expected on these devices. İlk kez oturum açarken parola değiştirmesi istenen yeni kullanıcılara, DEP cihazlarının kaydı sırasında istemde bulunulamaz.New users who are required to change their password when they first sign in cannot be prompted during enrollment on DEP devices. Ayrıca, parolalarının süresi dolmuş olan kullanıcılardan DEP kaydı sırasında parolalarını sıfırlamaları istenmez ve farklı bir cihazdan parolayı sıfırlamaları gerekir.Additionally, users whose passwords have expired won't be prompted to reset their password during DEP enrollment and must reset the password from a different device.

   Note

   Kullanıcı benzeşimi ile DEP'in kullanıcı belirteci istemesini etkinleştirmek için WS-Trust 1.3 Kullanıcı Adı/Karma uç nokta gerekir.DEP with user affinity requires WS-Trust 1.3 Username/Mixed endpoint to be enabled to request user token. WS-Trust 1.3 hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about WS-Trust 1.3.

  • Kullanıcı benzeşimi yok: Cihaz bir kullanıcıya bağlı değil.No user affinity: The device is not affiliated with a user. Bu ilişkiyi, yerel kullanıcı verilerine erişmeden görevleri gerçekleştiren cihazlar için kullanın.Use this affiliation for devices that do tasks without accessing local user data. İş kolu uygulamalarını yüklemek için kullanılan Şirket Portalı uygulaması da dahil olmak üzere, kullanıcı benzeşimi gerektiren uygulamalar çalışmaz.Apps that require user affiliation, including the Company Portal app that is used to install line-of-business apps, won’t work.

  Ayrıca, Aşağıdaki gruba cihazlar atayabilirsiniz.You can also Assign devices to the following group. Bir grup seçmek için Seç... öğesini belirleyin.Choose Select... to choose a group.

  Important

  Grup atamaları, Intune'dan Azure Active Directory'ye taşınıyor.Group assignments are moving from Intune to Azure Active Directory. Intune hesabınız ilgili güncelleştirmeyi aldıktan sonra Cihazları şu gruba ata seçeneğini görmeyeceksiniz.Once your Intune account receives the applicable update, you won't see the Assign devices to the following group option. Daha fazla bilgi edinin.Learn more.

 3. DEP'i desteklemek için Bu ilke için Cihaz Kayıt Programı ayarlarını yapılandırın seçeneği etkinleştirin.Enable Configure Device Enrollment Program settings for this policy to support DEP.

  Kurulum yardımcısı bölmesi

  DEP ile yönetilen cihazlar için aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:The following settings are available for DEP-managed devices:

  • Bölüm - Kullanıcı etkinleştirme sırasında Yapılandırma Hakkında öğesine dokunduğunda görüntülenirDepartment - Appears when users tap About Configuration during activation
  • Destek telefon numarası - Kullanıcı etkinleştirme sırasında Yardım Gerekli düğmesine tıkladığında görünürSupport phone number - Appears when the user clicks the Need Help button during activation
  • Hazırlık modu - Etkinleştirme sırasında ayarlanır ve cihaz fabrika ayarlarına sıfırlanmadan değiştirilemez:Preparation mode - Set during activation and cannot be changed without factory resetting the device:
   • Denetimsiz -Sınırlı yönetim yetenekleriUnsupervised - Limited management capabilities
   • Denetimli - Varsayılan olarak daha fazla yönetim seçeneğini etkinleştirir ve Etkinleştirme Kilidi’ni devre dışı bırakırSupervised - Enables more management options and disables Activation Lock by default
  • Kayıt profilini cihaza kilitle - Etkinleştirme sırasında ayarlanır ve fabrika ayarlarına sıfırlamadan değiştirilemezLock enrollment profile to device - Set during activation and cannot be changed without a factory reset
   • Devre dışı bırak - Yönetim profilinin Ayarlar menüsünden kaldırılmasına olanak tanırDisable - Allows the management profile to be removed from the Settings menu
   • Etkinleştir - (Hazırlık Modu = Denetimli ayarının yapılmasını gerektirir) Yönetim profilini kaldırmak için iOS Ayarları menü seçeneğini devre dışı bırakırEnable - (Requires Preparation Mode = Supervised) Disables the iOS Settings menu option to remove the management profile
  • Kurulum Yardımcısı Seçenekleri - Bu isteğe bağlı ayarlar daha sonra iOS Ayarlar menüsünden ayarlanabilir.Setup Assistant Options - These optional settings can be set up later in the iOS Settings menu.
   • Geçiş kodu - Etkinleştirme sırasında geçiş kodu ister.Passcode - Prompt for passcode during activation. Cihazın güvenliği sağlanmayacaksa veya erişim denetimi başka bir yolla (cihazı tek uygulamayla sınırlandıran bilgi noktası modu) uygulanmayacaksa her zaman geçiş kodu gerektirirAlways require a passcode unless the device will be secured or have access controlled in some other manner (that is, kiosk mode that restricts the device to one app)
    • Konum Hizmetleri - Etkinleştirilirse, Kurulum Yardımcısı etkinleştirme sırasında hizmeti sorarLocation Services - If enabled, Setup Assistant prompts for the service during activation
    • Geri Yükle - Etkinleştirilirse, Kurulum Yardımcısı etkinleştirme sırasında iCloud yedeklemesini sorarRestore - If enabled, Setup Assistant prompts for iCloud backup during activation
    • Apple kimliği - Etkinleştirilirse, Intune kimlik girilmeden bir uygulama yüklemeyi denediğinde iOS kullanıcılardan Apple kimliği ister.Apple ID - If enabled, iOS will prompt users for an Apple ID when Intune attempts to install an app without an ID. Intune tarafından yüklenenler de dahil olmak üzere, iOS Uygulama Mağazası uygulamalarını indirmek için Apple Kimliği gerekir.An Apple ID is required to download iOS App Store apps, including those installed by Intune.
    • Hüküm ve Koşullar - Etkinleştirilirse, Kurulum Yardımcısı etkinleştirme sırasında kullanıcılardan Apple’ın hüküm ve koşullarını kabul etmelerini isterTerms and Conditions - If enabled, Setup Assistant prompts users to accept Apple's terms and conditions during activation
    • Touch ID - Etkinleştirilirse, Kurulum Yardımcısı etkinleştirme sırasında bu hizmeti sorarTouch ID - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
    • Apple Pay - Etkinleştirilirse, Kurulum Yardımcısı etkinleştirme sırasında bu hizmeti sorarApple Pay - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
    • Zoom - Etkinleştirilirse, Kurulum Yardımcısı etkinleştirme sırasında bu hizmeti sorarZoom - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
    • Siri - Etkinleştirilirse, Kurulum Yardımcısı etkinleştirme sırasında bu hizmeti sorarSiri - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
    • Apple’a tanılama verileri gönder - Etkinleştirilirse, Kurulum Yardımcısı etkinleştirme sırasında bu hizmeti sorarSend diagnostic data to Apple - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
  • Ek Apple Configurator yönetimini etkinleştir - Dosyaların Apple Configurator üzerinden iTunes ile veya yönetimle eşitlenmesini önlemek için İzin Vermeolarak ayarlayın.Enable additional Apple Configurator management - Set to Disallow to prevent syncing files with iTunes or management via Apple Configurator. Bu ayarı kullanarak sertifikalı veya sertifikasız el ile dağıtıma izin vermek yerine, İzin Verme seçeneğini belirlemek, diğer yapılandırmaları Apple Configurator’dan dışarı aktarmak ve ardından Intune üzerinden Özel iOS yapılandırma profili olarak dağıtmak iyi bir fikirdir.It's a good idea to choose Disallow, export further configurations from Apple Configurator, and then deploy as a Custom iOS configuration profile via Intune instead of using this setting to allow manual deployment with or without a certificate.
   • İzin Verme - Cihazın USB üzerinden iletişim kurmasını önler (eşlemeyi devre dışı bırakır)Disallow - Prevents the device from communicating via USB (disables pairing)
   • İzin Ver - Herhangi bir PC veya Mac bilgisayar için bir cihazın USB bağlantısı üzerinden iletişim kurmasına izin verirAllow - Allows a device to communicate via USB connection for any PC or Mac
   • Sertifika gerektir - Kayıt profiline aktarılan bir sertifika kullanılarak Mac bilgisayarla eşlemeye izin verirRequire certificate - Allows pairing with a Mac with a certificate imported to the enrollment profile

Profili cihazlara atamaAssign the profile to devices

 1. Microsoft Intune yönetici konsolunda İlke > Kurumsal Cihaz Kaydı'na gidin ve Ata'yı seçin.In the Microsoft Intune administration console, go to Policy > Corporate Device Enrollment, and then choose Assign.

 2. Oluşturduğunuz profili atamak istediğiniz cihazları seçin.Choose the devices to which you want to assign the profile that you created. Tüm cihazlar'ı belirleyebilir veya belirli cihazları seçip ardından Ekle'yi belirleyin.You can choose All devices or select specific devices, and then select Add.

Important

Intune şu anda "varsayılan" cihaz kayıt profili belirleyerek Apple DEP ile eşitlediğiniz yeni seri numaralarının otomatik olarak varsayılan profile atanmasını sağlamanızı mümkün kılıyor.Currently, Intune lets you designate a "default" device enrollment profile," which means that new serial numbers are automatically assigned to that default profile when you synchronize new serial numbers with the Apple DEP service. Kiracınız yakın gelecekte yeni Azure portalına geçiş yaptığında artık varsayılan profil belirleyip seri numaraların bu profile otomatik olarak atanmasını sağlayamayacaksınız.When your tenant is migrated to the new Azure portal in the near future, you will no longer be able to set a default profile and have serial numbers be automatically assigned to that profile. Bunun yerine seri numaraları belirli bir profile atamanız gerekecek.Instead, you will have to assign serial numbers to a specific profile. Daha fazla bilgi edininLearn more

Yönetim için DEP Cihazları AtamaAssign DEP Devices for Management

 1. Cihaz Kayıt Programı Portalı’na (https://deploy.apple.com) gidin ve şirketinizin Apple kimliğiyle oturum açın.Go to the Device Enrollment Program Portal (https://deploy.apple.com) and sign in with your company Apple ID.

 2. Dağıtım Programı > Aygıt Kayıt Programı > Cihazları Yönet’e gidin.Go to Deployment Program > Device Enrollment Program > Manage Devices.

 3. Cihaz Seçbölümünden cihaz tercihinizi yapın, cihaz bilgilerini belirtin ve Seri Numarası, Sipariş Numarasıbilgileriyle veya CSV Dosyasını Karşıya Yükleseçeneğiyle cihaz ayrıntılarını belirtin.Specify how you will Choose Devices, provide device information and specify details by device Serial Number, Order Number, or Upload CSV File.

 4. Sunucuya Ata'yı ve Microsoft Intune için belirtilen <ServerName> öğesini belirleyip Tamam'ı seçin.Choose Assign to Server and choose the <ServerName> specified for Microsoft Intune, and then choose OK.

DEP ile Yönetilen Cihazları EşitlemeSynchronize DEP-Managed Devices

Bu adım cihazları Apple DEP Service ile eşitler ve cihazların Intune konsolunda görünmesini sağlar.This step synchronizes devices with the Apple DEP Service, and makes the devices appear in the Intune console.

 1. Yönetici kullanıcı olarak, Microsoft Intune yönetici konsolunu açın, Yönetici > Mobil Cihaz Yönetimi > iOS > Aygıt Kayıt Programı'na gidin ve Şimdi eşitle'yi seçin.As an administrative user, open the Microsoft Intune administration console, go to Admin > Mobile Device Management > iOS > Device Enrollment Program, and then choose Sync now. Apple'a bir eşitleme isteği gönderilir.A sync request is sent to Apple.

 2. Eşitleme sonrasında DEP ile yönetilen cihazları görmek için Microsoft Intune yönetim konsolunda Gruplar > Tüm Cihazlar > Şirketin Önceden Kayıtlı Cihazları > iOS Seri Numarasına Göre’ye gidin.To see DEP-managed devices after synchronization, in the Microsoft Intune administration console go to Groups > All Devices > Corporate Pre-enrolled devices > By iOS Serial Number. iOS Seri Numarasına Göre çalışma alanında yönetilen cihazlar için Durum, cihaz çalıştırılıp kayıt için Kurulum Yardımcısı çalıştırılana kadar “Bağlantı kurulmadı” olarak gösterilir.In the By iOS Serial Number workspace, the State for managed devices reads “Not contacted” until the device is powered on and runs the Setup Assistant to enroll the device.

  Apple’ın kabul edilebilir DEP trafiği koşullarına uymak için, Intune aşağıdaki kısıtlamaları getirir:To comply with Apple’s terms for acceptable DEP traffic, Intune imposes the following restrictions:

  • Tam DEP eşitlemesi en fazla yedi günde bir çalıştırılabilir.A full DEP sync can run no more than once every seven days. Intune tam eşitleme sırasında, Apple’ın Intune’a atadığı her seri numarasını, bu numaranın daha önceden eşitlenmiş olup olmamasına bakılmaksızın yeniler.During a full sync, Intune refreshes every serial number that Apple has assigned to Intune whether the serial has previously been synced or not. Önceki tam eşitlemenin üzerinden yedi gün geçmeden bir tam eşitleme girişiminde bulunulursa, Intune yalnızca henüz Intune’da listelenmeyen seri numaralarını yeniler.If a full sync is attempted within seven days of the previous full sync, Intune only refreshes serial numbers that are not already listed in Intune.

  • Herhangi bir eşitleme isteğinin tamamlanması için 10 dakika verilir.Any sync request is given 10 minutes to finish. Bu süre boyunca veya istek başarılı olana kadar Eşitle düğmesi devre dışı bırakılır.During this time or until the request succeeds, the Sync button is disabled.

Cihazları kullanıcılara dağıtmaDistribute devices to users

Şirketinizin sahip olduğu cihazlar artık kullanıcılara dağıtılabilir.Your corporate-owned devices can now be distributed to users. Bir iOS cihazı açıldığında Intune tarafından yönetim için kaydedilir.When an iOS device is turned on it will be enrolled for management by Intune. Kullanıcı cihaz sınırı DEP ile yönetilen cihazlar için geçerlidir.The user device limit applies to DEP-managed devices.

Note

Bir kullanıcı bir DEP cihazını kaydetmeyi denerse ve cihaz sınırını aştıysa, kayıt işlemi kullanıcıya uyarı vermeden sessizce başarısız olur.If a user attempts to enroll a DEP device but has exceeded her device limit, enrollment will fail silently without warning the user.

Intune grubu atamalarına değişikliklerChanges to Intune group assignments

2017 Nisan ayından başlayarak cihaz grup yönetimi Azure Active Directory’ye taşınıyor.Starting in April 2017, device group management is moving to Azure Active Directory. Azure Active Directory gruplarına geçişten sonra grup ataması Kurumsal Kayıt Profili seçeneklerinde görünmeyecektir.After the transition to Azure Active Directory groups, group assignment will not appear in the Corporate Enrollment Profile options. Bu değişiklik birkaç ay boyunca sunulacağından, değişikliği hemen göremeyebilirsiniz.Because this change will roll out over a series of months, you might not see the change right away. Yeni portala geçildikten sonra, Kurumsal Kayıt Profili adlarını temel alan dinamik cihaz grubu atamaları tanımlanabilir.After moving to the new portal, dynamic device group assignments can be defined based on the Corporate Enrollment Profile names.

Geçiş yapıldıktan sonra, önceden bir Şirket Cihaz Kaydı profili tarafından atanmış olan her Intune cihaz grubu için Şirket Cihaz Kaydı profilinin adına göre Azure AD'de karşılık gelen bir dinamik cihaz grubu oluşturulacaktır.Upon migration, for every Intune device group pre-assigned by a Corporate Device Enrollment profile, a corresponding dynamic device group will be created in Azure AD based on the Corporate Device Enrollment profile’s name. Yeni profil adları KayıtProfili:<ilişkili profilin adı> biçimindedir.New profile names have the format EnrollmentProfile:<name of associated profile>. Bu işlem bir cihaz grubuna atanmış cihazların, ilke ve uygulamaları dağıtılmış bir şekilde otomatik olarak gruba kaydolmasını sağlar.This process ensures that devices that are assigned to a device group already will automatically enroll in the group with policy and apps deployed.

Bu otomatik grup oluşturma işlemi, grupların geçişi sırasında tek bir kez gerçekleştirilir.This automatic group creation happens only once, during groups migration. Geçiş sonrasında, Intune yöneticilerinin Azure Portal’ı kullanarak grupları oluşturması gerekir.After migration, Intune admins must create groups using the Azure portal. Bunun şirkete ait iOS cihaz kaydını nasıl etkilediği hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. Ön Kayıtlı Şirkete Ait iOS Cihazları için Otomatik Gruplamadaki Değişiklikler.For details about how this affects company-owned iOS device enrollment, see Changes to Automatic Grouping for Corporate Pre-enrolled iOS Devices.

Ayrıca Azure Active Directory grupları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.You can also Learn more about Azure Active Directory groups.

Ayrıca bkz:See also

Cihaz kaydetme önkoşullarıPrerequisites for enrolling devices