Apple Configurator kullanarak iOS cihazlarını doğrudan kaydetmeDirectly enroll iOS devices by using Apple Configurator

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Intune, bir Mac bilgisayarda çalıştırılan Apple Configurator aracı kullanarak şirketin sahip olduğu iOS cihazlarının kaydedilmesini destekler.Intune supports the enrollment of corporate-owned iOS devices by using the Apple Configurator tool running on a Mac computer. Bu işlem cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamaz ve önceden tanımlanmış bir ilkeyle kaydeder.This process does not factory-reset the device and enrolls the device with a predefined policy. Bu yöntem, Kullanıcı benzeşimi yok ayarına sahip cihazlar içindir ve kurumsal kayıt kurulumu için iOS cihazını USB ile bir Mac bilgisayara bağlamanız gerekir.This method is for devices with No user affinity and requires you to USB-connect the iOS device to a Mac computer to set up corporate enrollment.

iOS cihazlarını doğrudan kaydederken, cihazın seri numarasını almadan kayıt işlemini yapabilirsiniz.When you're directly enrolling iOS devices, you can enroll a device without acquiring the device's serial number. Ayrıca Intune kayıt sırasında cihaz adını yakalamadan önce, cihazı tanımlama amacıyla adlandırabilirsiniz.You can also name the device for identification purposes before Intune captures the device name during enrollment. Şirket Portalı uygulaması doğrudan kayıtlı cihazlar için desteklenmez.The Company Portal app is not supported for directly enrolled devices. Bu kılavuz bir Mac bilgisayarda Apple Configurator 2.0 kullandığınızı varsayar.This guidance assumes you are using Apple Configurator 2.0 on a Mac computer.

Note

Bu kayıt yöntemi, cihaz kaydı yöneticisi yöntemiyle birlikte kullanılamaz.This enrollment method can't be used with the device enrollment manager method.

 1. Henüz yapmadıysanız, Apple Configurator ile kaydedilmiş iOS cihazları için bir cihaz kayıt profili oluşturun.If you haven't already, create a device enrollment profile for iOS devices enrolled through Apple Configurator. Cihaz kayıt profili cihazlara uygulanan ayarları tanımlar.A device enrollment profile defines the settings applied to devices.

  1. Microsoft Intune yönetici konsolu’nda İlke > Kurumsal Cihaz Kaydı’na gidin ve Ekle’yi seçin.In the Microsoft Intune administration console go to Policy > Corporate Device Enrollment, and then choose Add.

   Cihaz kayıt profili oluşturma sayfası

  2. Cihaz profillerinin ayrıntılarını girin:Enter details for the device profiles:

   • Adı: Cihaz kayıt profilinin adı.Name: Name of the device enrollment profile. Kullanıcılar tarafından görülemez.Not visible to users.

   • Açıklama: Cihaz kayıt profilinin açıklaması.Description: Description of the device enrollment profile. Kullanıcılar tarafından görülemez.Not visible to users.

   • Kullanıcı ilişkisi: Cihazların nasıl kaydedildiğini belirtir.User affiliation: Specifies how devices are enrolled. Doğrudan Kayıt için Kullanıcı benzeşimi yok’u seçin.For Direct Enrollment, choose No user affinity.

   • Cihaz grubu ön ataması: Bu profile sahip tüm cihazlar başlangıçta bu gruba ait olur.Device group pre-assignment: All devices that have this profile will initially belong to this group. Cihazları kayıttan sonra yeniden atayabilirsiniz.You can reassign devices after enrollment.

    Important

    Grup atamaları, Intune'dan Azure Active Directory'ye taşınır.Group assignments will move from Intune to Azure Active Directory. Bu güncelleştirmeyle, Intune hesapları artık Cihazları şu gruba ata seçeneğini görmeyecektir.Intune accounts with this update won't see the Assign devices to the following group option. Daha fazla bilgi edininLearn more

  3. Profili eklemek için Profili Kaydet’i seçin.Choose Save Profile to add the profile.

 2. iOS cihazlarına dağıtılacak .mobileconfig gibi bir profili dışarı aktarma:Export a profile as .mobileconfig to deploy to iOS devices:

  1. Oluşturduğunuz cihaz profilini seçin.Select the device profile that you created.

  2. Görev çubuğunda Dışarı Aktar’ı seçin.Choose Export in the taskbar.

  3. Profili indir’i seçin ve indirilen .mobileconfig dosyasını kaydedin.Choose Download profile and save the downloaded .mobileconfig file.

 3. İndirilen .mobileconfig dosyasını bir Mac bilgisayara kopyalayarak dosyayı aktarın.Transfer the file by copying the downloaded .mobileconfig file to a Mac computer.

  Note

  Kayıt profili URL’si dışarı aktarılmasından sonra iki hafta boyunca geçerlidir.The enrollment profile URL is valid for two weeks from when it is exported. İki hafta sonra, iOS cihazlarını Kurulum Yardımcısı ile kaydetmek için yeni bir kayıt profili URL’sini dışarı aktarmanız gerekir.After two weeks, you must export a new enrollment profile URL to enroll iOS devices with Setup Assistant.

 4. Cihazı Apple Configurator ile hazırlayın.Prepare the device with Apple Configurator. iOS cihazlar Mac bilgisayara bağlanır ve mobil cihaz yönetimine kaydedilir.iOS devices are connected to the Mac computer and enrolled for mobile device management.

  1. Mac bilgisayarda Apple Configurator 2.0’ı açın.On a Mac computer, open Apple Configurator 2.0.

  2. iOS cihazını bir USB kablosu ile Mac bilgisayara bağlayın.Connect the iOS device to the Mac computer with a USB cord. Fotoğraflar, iTunes ve cihaz algılandığında cihaz için açık olan diğer uygulamaları kapatın.Close Photos, iTunes, and other apps that open for the device when the device is detected.

  3. Apple Configurator’da, bağlı iOS cihazını ve sonra Ekle düğmesini seçin.In Apple Configurator, choose the connected iOS device, and then choose the Add button. Cihaza eklenebilen seçenekler aşağı açılan listede görüntülenir.Options that can be added to the device appear in the drop-down list. Profiller’i seçin.Choose Profiles.

  4. Intune’dan dışarı aktardığınız .mobileconfig dosyasını seçmek için dosya seçiciyi kullanın ve sonra Ekle’yi seçin.Use the file picker to select the .mobileconfig file that you exported from Intune, and then choose Add. Profil cihaza eklenir.The profile is added to the device. Cihaz Denetimsiz ise yükleme cihazda kabul etmeyi gerektirir.If the device is Unsupervised, the installation will require acceptance on the device.

 5. Profili iOS cihaza yüklemeye hazırsınız.You are ready to install the profile on the iOS device. Cihaz, Kurulum Yardımcısı’nı zaten tamamlamış ve hazır olmalıdır.The device must have already completed the Setup Assistant and be ready to use. Kayıt için uygulama dağıtımları gerekiyorsa, uygulama dağıtımları App Store için imzalanmış bir Apple Kimliğiniz olmasını gerektireceğinden cihazda bir Apple Kimliği ayarlanmış olmalıdır.If enrollment entails app deployments, the device should have an Apple ID set up because the app deployments will require that you have an Apple ID signed in for the App Store.

  1. iOS cihazının kilidini açın.Unlock the iOS device.

  2. Yönetim profili’nin Profili yükle iletişim kutusunda Yükle’yi seçin.In the Install profile dialog box for Management profile, choose Install.

  3. Gerekirse, Cihaz Geçiş Kodu veya Apple Kimliği belirtin.Provide Device Passcode or Apple ID, if required.

  4. Uyarı’yı kabul edin ve Yükle’yi seçin.Accept the Warning, and choose Install.

  5. Uzak Uyarı’yı kabul edin ve Güven’i seçin.Accept the Remote Warning, and choose Trust.

  6. Profil Yüklendi kutusu profilin Yüklü olduğunu doğruladığında Bitti’yi seçin.When the Profile Installed box confirms the profile as Installed, choose Done.

 6. iOS cihazında Ayarlar’ı açın ve Genel > Cihaz Yönetimi > Yönetim Profili’ne gidin.On the iOS device, open Settings and go to General > Device Management > Management Profile. Profil yüklemesinin listelendiğini onaylayın, iOS ilke kısıtlamalarını ve yüklü uygulamaları denetleyin.Confirm that the profile installation is listed, and check the iOS policy restrictions and installed apps. İlke kısıtlamaları ve uygulamaların cihazda görünmesi 10 dakika kadar sürebilir.Policy restrictions and apps might take up to 10 minutes to appear on the device.

 7. Cihazları dağıtın.Distribute devices. iOS cihazı Intune’a kaydedilmiştir ve yönetilmektedir.The iOS device is now enrolled with Intune and managed.