iOS mobil uygulama koruma ilkesi ayarlarıiOS mobile app protection policy settings

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konuda açıklanan ilke ayarları, Azure portalındaki Tüm Ayarlar dikey penceresinde bir uygulama koruma ilkesi için yapılandırılabilir.The policy settings described in this topic can be configured for an app protection policy on the All Settings blade in the Azure portal.

İlke ayarlarının, verileri yeniden konumlandırma ayarları ve erişim ayarları olmak üzere iki kategorisi vardır.There are two categories of policy settings: data relocation settings and access settings. Bu konuda, ilkeyle yönetilen uygulamalar terimi, uygulama koruma ilkeleriyle yapılandırılan uygulamaları ifade eder.In this topic, the term policy-managed apps refers to apps that are configured with app protection policies.

Verileri yeniden konumlandırma ayarlarıData relocation settings

AyarSetting Nasıl kullanılır?How to use Varsayılan değerDefault value
iTunes ve iCloud yedeklemelerini engellePrevent iTunes and iCloud backups Bu uygulamanın iş veya okul verilerini iTunes veya iCloud’a yedeklemesini engellemek için Evet’i seçin.Choose Yes to prevent this app from backing up work or school data to iTunes and iCloud. Bu uygulamanın iş veya okul verilerini iTunes veya iCloud’a yedeklemesine izin vermek için Hayır’ı seçin.Choose No to allow this app to back up of work or school data to iTunes and iCloud. EvetYes
Uygulamanın diğer uygulamalara veri aktarmasına izin verAllow app to transfer data to other apps Hangi uygulamaların bu uygulamadan veri alabileceğini belirtin:Specify what apps can receive data from this app:
 • İlke ile yönetilen uygulamalar: Yalnızca diğer ilkeyle yönetilen uygulamalara aktarım yapılmasına izin verilir.Policy managed apps: Allow transfer only to other policy-managed apps.
 • Tüm uygulamalar: Herhangi bir uygulamaya aktarıma izin verilir.All apps: Allow transfer to any app.
 • Hiçbiri: İlkeyle yönetilen diğer uygulamalar da dahil olmak üzere hiçbir uygulamaya veri aktarmaya izin verilmez.None: Do not allow data transfer to any app, including other policy-managed apps.
Ayrıca, bu seçeneği İlke ile yönetilen uygulamalar veya Hiçbiri olarak ayarlarsanız uygulamaların içindeki verileri aramak için Spotlight Arama özelliğine imkan tanıyan iOS 9 özelliği engellenir.Additionally, if you set this option to Policy managed apps or None, the iOS 9 feature that allows Spotlight Search to search data within apps will be blocked.

Intune’un veri aktarımı hedefi olarak izin verebileceği bazı muaf uygulamalar ve hizmetler vardır.There are some exempts apps and services to which Intune may allow data transfer. Uygulama ve hizmetlerin tam listesi için bkz. Veri aktarımı muafiyetleri.See Data transfer exemptions for a full list of apps and services.
Tüm uygulamalarAll apps
Uygulamanın diğer uygulamalardan veri almasına izin verAllow app to receive data from other apps Hangi uygulamaların bu uygulamaya veri aktarabileceğini belirtin:Specify what apps can transfer data to this app:
 • İlke ile yönetilen uygulamalar: Yalnızca diğer ilkeyle yönetilen uygulamalardan aktarım yapılmasına izin verilir.Policy managed apps: Allow transfer only from other policy-managed apps.
 • Tüm uygulamalar: Herhangi bir uygulamadan veri aktarımına izin verilir.All apps: Allow data transfer from any app.
 • Hiçbiri: İlkeyle yönetilen diğer uygulamalar da dahil olmak üzere hiçbir uygulamadan veri aktarmaya izin verilmez.None: Do not allow data transfer from any app, including other policy-managed apps.
Intune’un veri aktarımı kaynağı olarak izin verebileceği bazı muaf uygulamalar ve hizmetler vardır.There are some exempts apps and services from which Intune may allow data transfer. Uygulama ve hizmetlerin tam listesi için bkz. Veri aktarımı muafiyetleri.See Data transfer exemptions for a full list of apps and services.
Tüm uygulamalarAll apps
“Farklı Kaydet”i engellePrevent "Save As" Bu uygulamada Farklı Kaydet seçeneğinin kullanımını devre dışı bırakmak için Evet’i seçin.Choose Yes to disable the use of the Save As option in this app. Farklı Kaydet’in kullanılmasına izin vermek istiyorsanız Hayır ’ı seçin.Choose No if you want to allow the use of Save As. HayırNo
Diğer uygulamalarla kesme, kopyalama ve yapıştırmayı kısıtlamaRestrict cut, copy and paste with other apps Bu uygulamada kes, kopyala ve yapıştır eylemlerinin ne zaman kullanılabileceğini belirtin.Specify when cut, copy, and paste actions can be used with this app. Aşağıdakilerden birini seçin:Choose from:
 • Engellendi: Bu uygulama ve diğer herhangi bir uygulama arasında kesme, kopyalama ve yapıştırma eylemlerine izin verilmez.Blocked: Do not allow cut, copy, and paste actions between this app and any other app.
 • İlkeyle yönetilen uygulamalar: Bu uygulama ve diğer ilkeyle yönetilen uygulamalar arasında kesme, kopyalama ve yapıştırma eylemlerine izin verilir.Policy managed apps: Allow cut, copy, and paste actions between this app and other policy-managed apps.
 • Yapıştırma seçeneğiyle ilke ile yönetilen: Bu uygulama ve diğer ilkeyle yönetilen uygulamalar arasında kesme veya kopyalama eylemine izin verilir.Policy managed with paste in: Allow cut or copy between this app and other policy-managed apps. Herhangi bir uygulamadan verilerin bu uygulamaya yapıştırılmasına izin verir.Allow data from any app to be pasted into this app.
 • Herhangi bir uygulama: Bu uygulamaya veya bu uygulamadan kesme, kopyalama ve yapıştırma eylemleriyle ilgili bir kısıtlama olmaz.Any app: No restrictions for cut, copy, and paste to and from this app.
Herhangi bir uygulamaAny app
Managed Browser’da görüntülenen web içeriğini kısıtlaRestrict web content to display in the Managed Browser Uygulamadaki web bağlantılarının Managed Browser uygulamasında açılmasını zorunlu kılmak için Evet’i seçin.Choose Yes to enforce web links in the app to be opened in the Managed Browser app.

Intune’a kayıtlı olmayan cihazlarda, ilke tarafından yönetilen uygulamalardaki web bağlantıları yalnızca Managed Browser uygulamasında açılabilir.For devices not enrolled in Intune, the web links in policy-managed apps can open only in the Managed Browser app.

Cihazlarınızı yönetmek için Intune kullanıyorsanız bkz. Microsoft Intune'la Managed Browser ilkelerini kullanarak İnternet erişimini yönetme.If you are using Intune to manage your devices, see Manage Internet access using managed browser policies with Microsoft Intune.
HayırNo
Uygulama verilerini şifrelemeEncrypt app data İlkeyle yönetilen uygulamalarda, etkin olmayan veriler iOS tarafından sağlanan cihaz düzeyinde şifreleme şeması kullanılarak şifrelenir.For policy-managed apps, data is encrypted at rest using the device-level encryption scheme provided by iOS. PIN istendiğinde, veriler uygulama koruma ilkesi ayarlarına göre şifrelenir.When a PIN is required, the data is encrypted according to the settings in the app protection policy.

Hangi iOS şifreleme modüllerinin FIPS 140-2 sertifikalı veya FIPS 140-2 sertifikası bekliyor olduğunu görmek için buradaki resmi Apple belgelerine gidin.Go to the official Apple documentation here to see which iOS encryption modules are FIPS 140-2 certified or pending FIPS 140-2 certification.

Bu uygulamadaki iş veya okul verilerinin ne zaman şifreleneceğini belirtin.Specify when work or school data in this app is encrypted. Aşağıdakilerden birini seçin:Choose from:
 • Cihaz kilitliyken: Cihaz kilitliyken, bu ilkeyle ilişkilendirilen tüm uygulama verileri şifrelenir.When device is locked: All app data that is associated with this policy is encrypted while the device is locked.
 • Cihaz kilitliyken ve açık dosyalar varken: Cihaz kilitliyken, uygulamada o anda açık olan dosyalardaki veriler dışında bu ilkeyle ilişkilendirilen tüm uygulama verileri şifrelenir.When device is locked and there are open files: All app data associated with this policy is encrypted while the device is locked, except for data in the files that are currently open in the app.
 • Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra: Cihaz yeniden başlatıldığında, bu ilkeyle ilişkilendirilen tüm uygulama verileri cihaz kilidinin ilk açılışına kadar şifrelenir.After device restart:All app data associated with this policy is encrypted when the device is restarted, until the device is unlocked for the first time.
 • Cihaz ayarlarını kullan: Uygulama verileri, cihazdaki varsayılan ayarlara göre şifrelenir.Use device settings: App data is encrypted based on the default settings on the device.
Bu ayarı etkinleştirdiğinizde kullanıcının cihazına erişmesi için bir PIN ayarlaması ve bu PIN’i kullanması gerekebilir.When you enable this setting, the user may be required to set up and use a PIN to access their device. Şifreleme gerekli olduğu halde cihaz erişimi için PIN ayarlanmadıysa uygulamalar açılmaz ve “Kuruluşunuz, bu uygulamaya erişmek için öncelikle bir cihaz PIN’i etkinleştirmenizi gerektiriyor” iletisiyle birlikte kullanıcıdan bir PIN ayarlaması istenir.If there is no device PIN and encryption is required, the apps will not open and the user will be prompted to set a PIN with the message “Your organization has required you to first enable a device PIN to access this app.”
Cihaz kilitliykenWhen device is locked
Kişilerin eşitlenmesini devre dışı bırakDisable contact sync Uygulamanın cihazdaki yerel Kişiler bölümüne veri kaydetmesini engellemek için Evet’i seçin.Choose Yes to prevent the app from saving data to the native Contacts app on the device. Hayır’ı seçerseniz uygulama cihazdaki yerel Kişiler uygulamasına veri kaydedebilir.If you choose No, the app can save data to the native Contacts app on the device.

Uygulamadan iş veya okul verilerini kaldırmak için seçmeli silme gerçekleştirdiğinizde, yerel Kişiler uygulamasına doğrudan uygulamadan eşitlenen kişiler kaldırılır.When you perform a selective wipe to remove work or school data from the app, contacts synced directly from the app to the native Contacts app are removed. Yerel adres defterinden başka bir dış kaynağa eşitlenen kişiler silinemez.Any contacts synced from the native address book to another external source cannot be wiped. Şu anda bu özellik yalnızca Microsoft Outlook uygulaması için geçerlidir.Currently this applies only to the Microsoft Outlook app.
HayırNo
Yazdırmayı devre dışı bırakDisable printing Uygulamanın iş veya okul verilerini yazdırmasını engellemek için Evet’i seçin.Choose Yes to prevent the app from printing work or school data. HayırNo
Şirket verilerinin kaydedilebileceği depolama hizmetlerini seçinSelect which storage services corporate data can be saved to Kullanıcılar seçili hizmetlere (OneDrive İş, SharePoint ve Yerel Depolama) kaydedebilir.Users are able to save to the selected services (OneDrive for Busines, SharePoint and Local Storage). Diğer tüm hizmetler engellenir.All other services will be blocked. 0 Seçili0 Selected

Not

Verileri yeniden konumlandırma ayarlarının hiçbiri iOS cihazlarında Apple tarafından yönetilen birlikte aç özelliğini denetlemez.None of the data relocation settings controls the Apple managed open-in feature on iOS devices. Apple birlikte aç özelliğini kullanmak için bkz. Microsoft Intune ile iOS uygulamaları arasında veri aktarımını yönetme.To use manage Apple open-in, see Manage data transfer between iOS apps with Microsoft Intune.

Veri aktarımı muafiyetleriData transfer exemptions

Intune uygulama koruma ilkesinin, belirli senaryolarda veri aktarımına hedef ve kaynak olarak izin verebileceği bazı muaf uygulamalar ve platform hizmetleri vardır.There are some exempt apps and platform services that Intune app protection policy may allow data transfer to and from in certain scenarios. Bu liste değiştirilebilir ve güvenli verimlilik için kullanışlı olarak nitelendirilen hizmetleri ve uygulamaları yansıtır.This list is subject to change and reflects the services and apps considered useful for secure productivity.

Uygulama/hizmet adıApp/service name(s) AçıklamaDescription
tel; telprompttel; telprompt Yerel telefon uygulamasıNative phone app
skypeskype SkypeSkype
app-settingsapp-settings Cihaz ayarlarıDevice settings
itms; itmss; itms-apps; itms-appss; itms-servicesitms; itmss; itms-apps; itms-appss; itms-services Uygulama MağazasıApp Store
calshowcalshow Yerel TakvimNative Calendar

Erişim ayarlarıAccess settings

AyarSetting Nasıl kullanılır?How to use Varsayılan değerDefault value
Erişim için PIN’i zorunlu kılRequire PIN for access Bu uygulamayı kullanmak için PIN’i zorunlu kılmak üzere Evet’i seçin.Choose Yes to require a PIN to use this app. Uygulamayı iş veya okul bağlamında ilk kez çalıştırdığında kullanıcıdan bu PIN’i ayarlaması istenir.The user is prompted to set up this PIN the first time they run the app in a work or school context. Varsayılan değer = Evet.Default value = Yes.

PIN gücü için aşağıdaki ayarları yapılandırın:Configure the following settings for PIN strength:
 • PIN sıfırlamadan önceki deneme sayısı: Kullanıcının PIN’ini sıfırlamak zorunda kalmadan önce başarılı bir şekilde girmesi gereken deneme sayısını belirtin.Number of attempts before PIN reset: Specify the number of tries the user has to successfully enter their PIN before they must reset it. Varsayılan değer = 5.Default value = 5.
 • Basit PIN’e izin ver: Kullanıcıların 1234 veya 1111 gibi basit PIN dizileri kullanmasına izin vermek için Evet’i seçin.Allow simple PIN: Choose Yes to allow users to use simple PIN sequences like 1234 or 1111. Basit PIN dizileri kullanmalarını engellemek için Hayır’ı seçin.Choose No to prevent them from using simple sequences. Varsayılan değer = Evet.Default value = Yes.
 • PIN uzunluğu: PIN dizisindeki basamak sayısı alt sınırını belirtin.PIN length: Specify the minimum number of digits in a PIN sequence. Varsayılan değer = 4.Default value = 4.
 • PIN yerine parmak izine izin ver (iOS 8.0+): Uygulama erişiminde bir PIN yerine Touch ID kullanmasına izin vermek için Evet’i seçin.Allow fingerprint instead of PIN (iOS 8.0+): Choose Yes to allow the user to use Touch ID instead of a PIN for app access. Varsayılan değer = EvetDefault value = Yes
iOS cihazlarda, kullanıcıların kimliklerini kanıtlamak için PIN yerine Touch ID kullanmasına izin verebilirsiniz.On iOS devices, you can let the user prove their identity by using Touch ID instead of a PIN. Kullanıcı, iş veya okul hesabıyla bu uygulamayı kullanmayı denediğinde, PIN girmek yerine parmak izi kimliğini vermesi istenir.When the user tries use this app with their work or school account, they are prompted to provide their fingerprint identity instead of entering a PIN. Bu ayar etkinleştirildiğinde, Uygulama Değiştirici önizleme resmi iş veya okul hesabı kullanılırken bulanıklaştırılır.When this setting is enabled, the App-switcher preview image will be blurred while using a work or school account.
PIN’i zorunlu kıl: EvetRequire PIN: Yes

PIN sıfırlama girişimi: 5PIN reset attempts: 5

Basit PIN’e izin ver: EvetAllow simple PIN: Yes

PIN uzunluğu: 4PIN length: 4

Parmak izine izin ver: EvetAllow fingerprint: Yes
Erişim için kurumsal kimlik bilgileri gerektirRequire corporate credentials for access Kullanıcının uygulama erişimi için PIN girmek yerine iş veya okul hesabıyla oturum açmasını zorunlu kılmak için Evet’i seçin.Choose Yes to require the user to sign in with their work or school account instead of entering a PIN for app access. Evet olarak ayarlarsanız, bu ayar PIN veya Touch ID gereksinimlerini geçersiz kılar.If you set this to Yes, this overrides the requirements for PIN or Touch ID. HayırNo
Yönetilen cihazların, jailbreak uygulanmış veya kök erişim izni verilmiş cihazlarda çalışmasını engelleBlock managed apps from running on jailbroken or rooted devices Bu uygulamaya jailbreak uygulanmış veya kök erişim izni verilmiş cihazlarda çalışmasını engellemek için Evet’i seçin.Choose Yes to prevent this app from running on jailbroken or rooted devices. Kullanıcı kişisel görevler için uygulamaları kullanmaya devam edebilir, ancak bu uygulamada iş veya okul verilerine erişmek için farklı bir cihaz kullanması gerekir.The user will continue to be able to use this app for personal tasks, but will have to use a different device to access work or school data in this app. EvetYes
Erişim gereksinimlerini şu süreden sonra yeniden denetle (dakika)Recheck the access requirements after (minutes) Aşağıdaki ayarları yapılandırın:Configure the following settings:
 • Zaman Aşımı: Erişim gereksinimleri (daha önce ilkelerde tanımlanmıştır) yeniden denetlenmeden önce geçmesi gereken dakika sayısıdır.Timeout: This is the number of minutes before the access requirements (defined earlier in the policy) are rechecked. Örneğin, yönetici ilkede PIN’i etkinleştirirse, kullanıcı bir MAM uygulamasını açtığında bir PIN girmesi gerekir.For example, an admin turns on PIN in the policy, a user opens a MAM app, and must enter a pin. Bu ayar kullanıldığında, kullanıcının 30 dakika (varsayılan değer) boyunca herhangi bir MAM uygulamasında PIN girmesi gerekmez.When using this setting, the user would not have to enter a PIN on any MAM app for another 30 minutes (default value)..

  Erişim gereksinimlerini için zaman aşımı, ilke tarafından yönetilen tüm uygulamalar arasında etkin olmama süresi açısından ölçülür.Timeout for access requirements is measured in terms of the time of inactivity between any policy-managed application.

 • Çevrimdışı yetkisiz kullanım süresi: Uygulama için erişim gereksinimleri yeniden denetlenmeden önce MAM uygulamalarının çevrimdışı çalışabileceği dakika sayısıdır.Offline grace period: This is the number of minutes that MAM apps can run offline, specify the time (in minutes) before the access requirements for the app are rechecked. Varsayılan değer = 720 dakika (12 saat).Default value = 720 minutes (12 hours). Bu süre dolduktan sonra, uygulama, çalışmaya devam edebilmesi için kullanıcının AAD’de kimliğini doğrulamasını ister.After this period is expired, the app will require user authentication to AAD, so the app can continue to run.
Zaman Aşımı: 30Timeout: 30

Çevrimdışı: 720Offline: 720
Uygulama verileri silinmeden önceki çevrimdışı zaman aralığı (gün)Offline interval before app data is wiped (days) Belirtilen sayıda (yönetici tarafından tanımlanır) gün boyunca çevrimdışı çalışıldıktan sonra, uygulama kendi kendine bir seçmeli temizleme gerçekleştirir.After this many days (defined by the admin) of running offline, the app itself will do a selective wipe. Bu seçmeli temizleme, MAM temizleme iş akışında yönetici tarafından başlatılabilen temizlemeyle aynıdır.This selective wipe is the same wipe as the one that can be initiated by the admin in the MAM wipe work-flow.

90 gün90 days
Cihaz PIN’i yönetildiği zaman uygulama PIN’ini devre dışı bırakDisable app PIN when device PIN is managed Kayıtlı bir cihazda bir cihaz kilidi algılandığında, uygulama PIN’ini devre dışı bırakmak için Evet’i seçin.Choose Yes to disable the app PIN when a device lock is detected on an enrolled device. HayırNo
En düşük iOS işletim sistemini zorunlu tutRequire minimum iOS operating system Bu uygulamanın kullanılabilmesi için en düşük iOS işletim sistemini zorunlu tutmak için Evet’i seçin.Choose Yes to require a minimum iOS operating system to use this app. Cihazın iOS sürümü gereksinimi karşılamıyorsa, kullanıcının uygulamaya erişimi engellenir.The user will be blocked from access if the iOS version on the device does not meet the requirement. HayırNo
En düşük iOS işletim sistemini zorunlu tut (Yalnızca uyarı)Require minimum iOS operating system (Warning only) Bu uygulamanın kullanılabilmesi için en düşük iOS işletim sistemini zorunlu tutmak için Evet’i seçin.Choose Yes to require a minimum iOS operating system to use this app. Cihazın iOS sürümü gereksinimi karşılamıyorsa, kullanıcı bir bildirim görür.The user will see a notification if the iOS version on the device does not meet the requirement. Bu bildirim kapatılabilir.This notification can be dismissed. HayırNo
En düşük uygulama sürümünü zorunlu tutRequire minimum app version Uygulamanın kullanılabilmesi için en düşük uygulama sürümünü zorunlu tutmak üzere Evet’i seçin.Choose Yes to require a minimum app version to use the app. Cihazın uygulama sürümü gereksinimi karşılamıyorsa, kullanıcının uygulamaya erişimi engellenir.The user will be blocked from access if the app version on the device does not meet the requirement.

Hedeflenecek uygulamaları seçerken uygulamalar arasında genellikle farklı sürüm oluşturma düzenleri gerektiğini unutmayın.When selecting apps to target, please note that apps often have distinct versioning schemes between them.

HayırNo
En düşük uygulama sürümünü zorunlu tut (Yalnızca uyarı)Require minimum app version (Warning only) Bu uygulamanın kullanılabilmesi için en düşük uygulama sürümünü önermek için Evet’i seçin.Choose Yes to recommend a minimum app version to use this app. Cihazdaki uygulama sürümü gereksinimi karşılamıyorsa, kullanıcı bir bildirim görür.The user will see a notification if the app version on the device does not meet the requirement. Bu bildirim kapatılabilir.This notification can be dismissed.

Hedeflenecek uygulamaları seçerken uygulamalar arasında genellikle farklı sürüm oluşturma düzenleri gerektiğini unutmayın.When selecting apps to target, please note that apps often have distinct versioning schemes between them.

HayırNo
En düşük Intune uygulama koruma ilkesi SDK sürümünü zorunlu tutRequire minimum Intune app protection policy SDK version Uygulamanın kullanılabilmesi için en düşük Intune uygulama koruma ilkesi SDK sürümünü zorunlu tutmak için Evet’i seçin.Choose Yes to require a minimum Intune app protection policy SDK version on the app to use. Cihazın Intune uygulama koruma ilkesi SDK sürümü gereksinimi karşılamıyorsa, kullanıcının uygulamaya erişimi engellenir.The user will be blocked from access if the app’s Intune app protection policy SDK version does not meet the requirement.

Intune uygulama koruma ilkesi SDK’sı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Intune Uygulama SDK'sına genel bakışTo learn more about the Intune app protection policy SDK, see Intune App SDK overview

HayırNo

Outlook uygulaması için eklentilerAdd-ins for Outlook app

Outlook kısa süre önce iOS için Outlook’a, popüler uygulamaları e-posta istemcisiyle tümleştirebilmenizi sağlayacak eklentiler getirmiştir.Outlook recently brought add-ins to Outlook for iOS which let you integrate popular apps with the email client. Outlook eklentileri web, Windows, Mac ve iOS için Outlook’ta kullanılabilir.Add-ins for Outlook are available on the web, Windows, Mac, and Outlook for iOS. Eklentiler Microsoft Exchange yoluyla yönetildiğinden, eklentiler kullanıcı için Exchange tarafından kapatılmadığı sürece, kullanıcılar Outlook ile yönetilmeyen eklenti uygulamaları arasında verileri ve iletileri paylaşabilirler.Since add-ins are managed via Microsoft Exchange, users will be able to share data and messages across Outlook and unmanaged add-in applications unless add-ins are turned off for the user by their Exchange.

Son kullanıcılarınızın Outlook eklentilerine erişmesini ve bunları yüklemesini durdurmak isterseniz (bu işlem tüm Outlook istemcilerini etkiler), Exchange yönetim merkezinde rollerde aşağıdaki değişikliklerin yapıldığından emin olun:If you want to stop your end users from accessing and installing Outlook add-ins (this affects all Outlook clients), make sure you have the following changes to roles in the Exchange admin center:

 • Kullanıcıların Office Mağazası eklentilerini yüklemesini engellemek için, onlardan Marketim rolünü kaldırın.To prevent users from installing Office Store add-ins, remove the My Marketplace role from them.
 • Kullanıcıların dışarıdan eklenti yüklemesini engellemek için, onlardan Özel Uygulamalarım rolünü kaldırın.To prevent users from side loading add-ins, remove the My Custom Apps role from them.
 • Kullanıcılar tüm eklentilerin yüklemesini engellemek için, onlardan hem Özel Uygulamalarım rolünü hem de Marketim rolünü kaldırın.To prevent users from installing all add-ins, remove both, My Custom Apps and My Marketplace roles from them.

Bu yönergeler Office 365, Exchange 2016, Exchange 2013’te Web üzerinde Outlook genelinde, Windows, Mac ve mobil için geçerlidir.These instructions apply to Office 365, Exchange 2016, Exchange 2013 across Outlook on the web, Windows, Mac and mobile.