Uygulamalarınızın süresinin dolmasını engellemek için iOS mobil sağlama profili ilkelerini kullanmaUse iOS mobile provisioning profile policies to prevent your apps from expiring

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

iPhone ve iPad’lere dağıtılan Apple iOS iş kolu uygulamaları, dahili bir sağlama profili ve sertifikayla imzalanan bir kodla oluşturulur.Apple iOS line-of-business apps that are deployed to iPhones and iPads are built with an included provisioning profile and code that is signed with a certificate. Uygulama çalıştırıldığında iOS, uygulamanın bütünlüğünü onaylar ve sağlama profili tarafından tanımlanan ilkeleri zorunlu kılar.When the app is run, iOS confirms the integrity of the iOS app and enforces policies that are defined by the provisioning profile. Aşağıdaki doğrulamalar yapılır:The following validations happen:

 • Yükleme dosyası bütünlüğü - iOS, uygulama ayrıntılarını kurumsal imzalama sertifikasının ortak anahtarıyla karşılaştırır.Installation file integrity - iOS compares the app's details with the enterprise signing certificate's public key. Bunlar farklıysa, uygulamanın içeriği değişmiş olabilir ve uygulamanın çalıştırılmasına izin verilmez.If they differ, the app's content might have changed, and the app will not be allowed to run.
 • Özellikleri zorunlu kılma - iOS, uygulama yükleme (.ipa) dosyasındaki kurumsal sağlama profilinden (bireysel geliştirici sağlama profilleri değil) uygulama özelliklerini zorunlu kılma girişiminde bulunur.Capabilities enforcement - iOS attempts to enforce the app's capabilities from the enterprise provisioning profile (not individual developer provisioning profiles) that are in the app installation (.ipa) file.

Uygulamaları imzalamak için kullandığınız kurumsal imzalama sertifikasının süresi genellikle 3 yıldır.The enterprise signing certificate that you use to sign apps typically lasts for three years. Öte yandan, bir yıl sonra sağlama profilinin süresi dolar.However, the provisioning profile expires after a year. Sertifika hala geçerli durumdayken, Intune size süresi dolmak üzere olan uygulamaların bulunduğu cihazlara yeni sağlama profili ilkesini önceden dağıtmak için araçlar verir.While the certificate is still valid, Intune gives you the tools to proactively deploy a new provisioning profile policy to devices that have apps that are nearing expiry. Sertifikanın süresi dolduktan sonra, uygulamayı yeni bir sertifikayla tekrar imzalamanız ve yeni sertifikanın anahtarıyla yeni bir sağlama profili eklemeniz gerekir.After the certificate expires, you must sign the app again with a new certificate and embed a new provisioning profile with the key of the new certificate.

İş kolu uygulamasının süresinin ne zaman dolacağını bulmaHow to find out when a line-of-business app will expire

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Uygulamalar > Uygulamalar’ı seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Apps > Apps.
 2. Uygulamanın süre sonu tarihini görmek için, uygulamalar listesinin Sona erme tarihi sütununa bakın.In the list of apps, look at the Expiration date column to see the expiry date for the app. Ayrıca, yalnızca işlem yapmanız gereken uygulamaları görmek için Filtreler açılan listesinde Süresi doldu/dolmak üzere ayarını da kullanabilirsiniz.You can also set the Filters drop-down list to Expired/about to expire to see only the apps for which you must take action.

iOS mobil sağlama profili ilkesi oluşturmaHow to create an iOS mobile provisioning profile policy

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda İlke > Genel bakış > İlke Ekle’yi seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.
 2. Yeni İlke Oluştur iletişim kutusunda, iOS > Mobil Sağlama Profili İlkesi’ni, sonra da İlke Oluştur’u seçin.In the Create a New Policy dialog box, choose iOS > Mobile Provisioning Profile Policy, and then choose Create Policy.
 3. Genel sayfasında, aşağıdaki değerleri yapılandırın:On the General page, configure the following values:
  • Ad - Bu mobil sağlama profili ilkesine bir ad verin.Name - Provide a name for this mobile provisioning profile policy.
  • Açıklama - İsteğe bağlı olarak, ilke için bir açıklama sağlayın.Description - Optionally, provide a description for the policy.
  • Yapılandırma profili dosyası - İçeri Aktar’a tıklayın, sonra da Apple Developer web sitesinden indirdiğiniz bir Apple Mobil Yapılandırma Profili dosyasını (uzantısı .mobileprovision olmalı) seçin.Configuration profile file - Click Import, and then choose an Apple Mobile Configuration Profile file (with the extension .mobileprovision) that you downloaded from the Apple Developer website.
 4. İşiniz bittiğinde İlkeyi Kaydet’i seçin.When you are done, choose Save Policy.
 5. Şimdi, ilkeyi gerekli iOS cihazlarına dağıtın.Now, deploy the policy to the required iOS devices. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetme.For more information, see Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies.