Microsoft Intune’da iOS ilke ayarlarıiOS policy settings in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Intune, iOS cihazlarda yapılandırabileceğiniz bir dizi yerleşik genel ayar sunar.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on iOS devices. Ayrıca, Intune'dan kullanılamayan özel ayarları oluşturmak için Apple Configurator aracını kullanabilirsiniz.Additionally, you can use the Apple Configurator tool to create custom settings that are not available from Intune.

Genel yapılandırma ilkesi ayarlarıGeneral configuration policy settings

Microsoft Intune iOS genel yapılandırma ilkesini kullanarak aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz:Use the Microsoft Intune iOS general configuration policy to configure settings for:

 • Genel cihaz ve güvenlik ayarları.General device, and security settings. Cihazda bir dizi özelliği ve işlevi denetlemenize olanak sağlayan, önceden tanımlı ayarlar listesinden seçim yapın.Choose from a list of predefined settings that let you control a range of features and functionality on the device.

 • Bilgi noktası modu.Kiosk mode. Bir cihazı, yalnızca belirli özellikleri çalışacak şekilde kilitler.Lock a device to allow only certain features to work. Örneğin, cihazın yalnızca belirttiğiniz bir yönetilen uygulamayı çalıştırmasına izin verebilir veya cihazdaki ses düğmelerini devre dışı bırakabilirsiniz.For example, you can allow a device to run only one managed app that you specify, or you can disable the volume buttons on a device. Bu ayarlar, bir cihazın tanıtım modeli için veya yalnızca tek bir işlevi (satış noktası cihazı gibi) gerçekleştirmeye ayrılmış bir cihaz için kullanılabilir.These settings might be used for a demonstration model of a device, or a device that is dedicated to performing only one function, such as a point-of-sale device.

 • Uyumlu ve uyumsuz uygulamalar.Compliant and noncompliant apps. Şirketinizdeki uyumlu veya uyumsuz uygulamaların listesini belirtin.Specify a list of apps that are compliant or not compliant in your company. Android ve iOS cihazlarında Uyumlu Olmayan Uygulamalar Raporu’nu kullanarak, listede belirttiğiniz uygulamaları kullanıcıların yüklemiş olduğu uygulamalarla karşılaştırılabilir ve uyumlu olup olmadıklarını görüntüleyebilirsiniz (ancak uygulamanın yüklenmesi engellenemez).On Android and iOS devices, the Noncompliant Apps Report can be used to view the compliance of apps that you specified in the list against the apps that users have installed (but cannot actually block the installation of the app).

İpucu

Kullanıcılarınızın, cihazlarındaki uygulamaların (kişisel uygulamalar dahil) değerlendirileceğini ve uyumsuz uygulamaların engelleneceğini ya da uyumsuz olarak bildirileceğini anladığından emin olmak amacıyla, kullanıcılara yönelik hüküm ve koşullar yapılandırabilirsiniz.You can configure terms and conditions for users to ensure that they acknowledge that apps on their device (including personal apps) will be evaluated, and noncompliant apps will be either blocked or reported as noncompliant. Kullanıcılar, uygulamalara erişmek üzere cihazlarını kaydedip şirket portalını kullanmadan önce bu hüküm ve koşulları kabul etmelidir.Users must accept these terms and conditions before they can enroll their device and use the company portal to get apps. Hüküm ve koşulları kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune’da hüküm ve koşullar ilkesi ayarları.For more information about using terms and conditions, see Terms and conditions policy settings in Microsoft Intune.

Aradığınız özellik bu konu başlığı altında görünmüyorsa, Apple Configurator aracı ile oluşturduğunuz ayarları içeri aktarmanızı sağlayan bir iOS özel ilkesi kullanarak bu özelliği oluşturabilirsiniz.If the setting you are looking for does not appear in this topic, you might be able to create it by using an iOS custom policy that lets you import settings you created by using the Apple Configurator tool. Daha fazla bilgi için, bu konunun devamındaki “Özel ilke ayarları” bölümüne bakın.For more information, see "Custom policy settings" later in this topic.

Güvenlik ayarlarıSecurity settings

Tüm ayarlar iOS 8.0 ve üzeri için geçerlidir.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Mobil cihazların kilidini açmak için bir parola isteRequire a password to unlock mobile devices Kullanıcının cihazına erişmek için parola girmesinin gerekip gerekmediğini belirtin.Specify whether the user is required to enter a password to access their device.
Gerekli parola türüRequired password type Gerekli parola türünü belirtin (yalnızca sayısal veya alfasayısal gibi).Specify the type of password that will be required, such as numeric only or alphanumeric.
Parolada gerekli karmaşık karakter sayısıNumber of complex characters required in password Parolada bulunması gereken simge karakterlerinin sayısını belirtin (# veya @ gibi).Specify the number of symbol characters (like # or @) that must be included in the password.
En düşük parola uzunluğuMinimum password length Parolada bulunacak karakter sayısı için alt sınır belirtin.Specify the minimum number of characters in the password.
Basit parolalara izin verAllow simple passwords 0000 ve 1234 gibi basit parolalara izin verin.Allow simple passwords like 0000 and 1234.
Cihaz silinmeden önce izin verilen yinelenen oturum açma hatası sayısıNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped Bu ayar cihazı temizlemeden önce gerçekleşebilecek başarısız oturum açma girişimlerinin sayısını belirtin.Specify the number of failed login attempts before this setting wipes the device.
Parola istenmeden önce geçen işlem yapılmayan dakika sayısı1Minutes of inactivity before password is required1 Kullanıcının parolasını yeniden girmesi gerekmeden önce cihazın ne kadar süreyle boşta kalabileceğini belirtin.Specify how long the device can remain idle before the user must re-enter their password.
Parola kullanım süresi (gün)Password expiration (days) Cihaz parolasının değiştirilmesi gerekmeden önce geçmesi gereken gün sayısını belirtin.Specify the number of days before the device password must be changed.
Parola geçmişini anımsaRemember password history Kullanıcının önceden kullanmış olduğu parolaları kullanıp kullanamayacağını belirtin.Specify whether the user can use passwords that they have previously used.
Parola geçmişini anımsaÖnceki parolaların tekrar kullanılmasını engellerRemember password historyPrevent reuse of previous passwords Önceden kullanılmış ve cihaz tarafından anımsanacak olan parola sayısını belirtin.Specify the number of previously used passwords that the device remembers.
Ekran kapanmadan önce herhangi bir işlem yapılmadan geçen dakika sayısı1Minutes of inactivity before screen turns off1 Cihazın ekranı kapatılmadan önce beklenecek dakika sayısını belirtin.Specify the number of minutes before the device display is turned off.
Parmak izi ile kilit açmaya izin verAllow fingerprint unlock Parmak izi kullanarak cihaz kilidini açmaya izin verin.Allow using a fingerprint to unlock the device.

1 iOS cihazlarda Ekran kapanmadan önce herhangi bir işlem yapılmadan geçen dakika sayısı ve Parola istenmeden önce herhangi bir işlem yapılmadan geçen dakika sayısı ayarlarını sırayla uygulayarak yapılandırın.1 For iOS devices, when you configure the settings Minutes of inactivity before screen turns off and Minutes of inactivity before password is required, they are applied in sequence. Örneğin, her iki ayarın da değerini 5 dakikaya ayarlarsanız, ekran 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır ve cihazın kilitlenmesi için 5 dakika daha geçmesi gerekir.For example, if you set the value for both settings to 5 minutes, the screen will turn off automatically after 5 minutes, and the device will be locked after an additional 5 minutes. Ancak, kullanıcı ekranı el ile kapatırsa ikinci ayar hemen uygulanır.However, if the user turns off the screen manually, the second setting is immediately applied. Aynı örnekte, kullanıcı ekranı kapattıktan sonraki 5 dakikanın sonunda cihaz kilitlenir.In the same example, after the user turns off the screen, the device will lock 5 minutes later.

Sistem ayarlarıSystem settings

Tüm ayarlar iOS 8.0 ve üzeri için geçerlidir.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Ekran görüntüsüne izin verAllow screenshot Kullanıcının ekran içeriğini resim olarak yakalamasına izin verin.Allow the user to capture the contents of the screen as an image.
Kilit ekranında denetim merkezine izin verAllow control center in lock screen Cihaz kilitliyken kullanıcının denetim merkezi uygulamasına erişmesine izin verin.Allow the user to access the control center app when the device is locked.
Kilit ekranında bildirim görünümüne izin verAllow notification view in lock screen Kullanıcının, cihazın kilidini açmadan bildirimler görünümüne erişime izin verin.Allow the user to access the notifications view without unlocking the device.
Kilit ekranında bugün görünümüne izin verAllow today view in lock screen Cihaz kilitliyken kullanıcının bildirimleri görüntülemesine izin verin.Allow the user to view notifications when the device is locked.
Güvenilmeyen TLS sertifikalarına izin verAllow untrusted TLS certificates Cihazda güvenilmeyen Aktarım Katmanı Güvenliği sertifikalarına izin verin.Allow untrusted Transport Layer Security certificates on the device.
Tanılama verilerinin gönderimine izin verAllow diagnostic data submission Cihazın Apple’a tanılama verileri göndermesine izin verin veya bunu engelleyin.Allow or block the device from submitting diagnostic data to Apple.
Kilitliyken passbook kullanımına izin verAllow passbook while locked Cihaz kilitliyken kullanıcının Passbook uygulamasına erişmesine izin verin.Allow the user to access the Passbook app while the device is locked.

Belgeler ve veriler için bulut ayarlarıCloud settings for documents and data

Tüm ayarlar iOS 8.0 ve üzeri için geçerlidir.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
iCloud'a yedeklemeye izin verAllow backup to iCloud Kullanıcının cihazı iCloud’a yedeklemesine izin verin.Allow the user to back up the device to iCloud.
iCloud'a belge eşitlemeye izin verAllow document sync to iCloud iCloud depolama alanınızda belge ve anahtar-değer eşitlemesine izin verin.Allow document and key-value synchronization to your iCloud storage space.
iCloud'a Fotoğraf Yayını’nı eşitlemeye izin verAllow Photo Stream sync to iCloud Kullanıcıların fotoğrafların iCloud’a eşitlenmesine ve tüm kullanıcıların cihazlarında kullanılabilir olmasına imkan sağlayan Fotoğraf Akışım’ı cihazlarında etkinleştirmesine olanak tanır.Lets users enable My Photo Stream on their device which allow photos to sync to iCloud and be available on all the users devices.
Şifreli yedekleme isteRequire encrypted backup Tüm cihaz yedeklemelerinin şifrelenmesini zorunlu tutar.Require any device backups to be encrypted.
Yönetilen uygulamaların iCloud ile veri eşitlemesine izin vermeAllow managed apps to sync data to iCloud Intune ile yönettiğiniz uygulamaların, kullanıcının iCloud hesabıyla veri eşitlemesine izin verin.Allow apps that you manage with Intune to sync data to the user's iCloud account.
İletim’in başka bir cihazda etkinliklerini sürdürmesine izin vermeAllow Handoff to continue activities on another device Kullanıcının bir iOS cihazında başladığı çalışmayı başka bir iOS veya Mac OS X cihazında sürdürmesine izin verin.Allow the user to continue work that they started on an iOS device on another iOS or Mac OS X device.
iCloud Fotoğraf Paylaşma’ya izin verAllow iCloud Photo Sharing Cihazda iCloud Fotoğraf Paylaşımı’nı devre dışı bırakmak için Hayır seçeneğini belirleyin.Set to No to disable iCloud Photo Sharing on the device.
iCloud Fotoğraf Kitaplığı’na izin verAllow iCloud Photo Library Hayır seçeneği ayarlanırsa kullanıcıların fotoğraflar ve videoları bulutta depolamasını sağlayan iCloud fotoğraf kitaplığının kullanımı devre dışı bırakılır.If set to No, disables the use of iCloud photo library which lets users store photos and videos in the cloud. Bu ayar Hayır olarak belirlenirse iCloud Fotoğraf Arşivi'nden cihaza tamamen indirilmeyen tüm fotoğraflar cihazdan kaldırılır.Any photos not fully downloaded from iCloud Photo Library to the device will be removed from the device if this is set to No.

Tarayıcı için uygulama ayarlarıApplication settings for the browser

Tüm ayarlar iOS 8.0 ve üzeri için geçerlidir.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Safari'ye izin verAllow Safari Cihazda Safari tarayıcısının kullanılıp kullanılamayacağını belirtin.Specify whether the Safari browser can be used on the device.
Otomatik doldurmaya izin verAllow autofill Kullanıcının tarayıcıdaki otomatik tamamlama ayarlarını değiştirmesine izin verin.Allow the user to change autocomplete settings in the browser.
Açılır pencere engelleyicisine izin verAllow pop-up blocker Tarayıcı açılır pencere engelleyicisini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable the browser pop-up blocker.
Tanımlama bilgilerine izin verAllow cookies Tarayıcının tanımlama bilgilerini kullanmasına izin verin.Allow the browser to use cookies.
Java betiği oluşturmaya izin verAllow Java scripting Tarayıcıda Java betiğinin çalıştırılmasına izin verin.Allow Java scripts to run in the browser.
Sahtekarlık uyarısına izin verAllow fraud warning Tarayıcıda sahtekarlık uyarılarına izin verin.Allow fraud warnings in the browser.

Uygulamalara yönelik uygulama ayarlarıApplication settings for apps

Tüm ayarlar iOS 8.0 ve üzeri için geçerlidir.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Uygulama yüklemeye izin verAllow installing apps Cihazın uygulama mağazasına erişmesine ve uygulama yüklemesine izin verin.Allow the device to access the app store and install apps.
Uygulama mağazasına erişim için parola isteRequire a password to access application store Kullanıcının uygulama mağazasını ziyaret etmeden önce parola girmesini isteyin.Require the user to enter a password before they can visit the app store.
Uygulama içi satın almalara izin verAllow in-app purchases Çalışan bir uygulamanın içinden mağazada alışveriş yapılmasına izin verir.Allow store purchases to be made from within a running app.
Diğer yönetilmeyen uygulamalardaki yönetilen belgelere izin verAllow managed documents in other unmanaged apps Kurumsal belgelerin tüm uygulamalarda görüntülenmesine izin verin.Allow corporate documents to be viewed in any app.
Örnek: Kullanıcıların OneDrive uygulamasından Dropbox’a dosya kaydetmesini engellemek istiyorsunuz.Example: You want to prevent users from saving files from the OneDrive app to Dropbox. Bu ayarı hayır olarak yapılandırın.Configure this setting as no. Cihaz, ilkeyi aldıktan sonra (örneğin, yeniden başlatıldıktan sonra) artık kaydetmeye izin vermeyecektir.After the device receives the policy (for example, after a restart), it will no longer allow saving.
Diğer yönetilen uygulamalardaki yönetilmeyen belgelere izin verAllow unmanaged documents in other managed apps Tüm belgelerin şirketin yönetilen uygulamalarında görüntülenmesine izin verin.Allow any document to be viewed in corporate managed apps.
Görüntülü konferansa izin verAllow video conferencing Cihazda FaceTime gibi görüntülü konferans uygulamalarına izin verin.Allow video conferencing apps such as FaceTime on the device.
Kullanıcının yeni kurumsal uygulama yazarlarına güvenmesine izin verAllow the user to trust new enterprise app authors Kullanıcının uygulama mağazasından indirilmemiş uygulamalara güvenmeyi seçmesine izin verir.Lets the user select to trust apps that were not downloaded from the app store.

Oyunlar için uygulama ayarlarıApplication settings for games

Tüm ayarlar iOS 8.0 ve üzeri için geçerlidir.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Game Center arkadaşlarını eklemeye izin verAllow adding Game Center friends Kullanıcının Game Center'da arkadaş eklemesine izin verin.Allow the user to add friends in Game Center.
Çok oyunculu oyunlara izin verAllow multiplayer gaming Kullanıcının cihazda çok oyunculu oyunlar oynamasına izin verin.Allow the user to play multiplayer games on the device.

Medya içeriği için uygulama ayarlarıApplication settings for media content

Tüm ayarlar iOS 8.0 ve üzeri için geçerlidir.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Derecelendirme bölgesiRatings region Bir bölge seçin, sonra kullanıcıların Filmler, TV Programları ve Uygulamalar için indirebileceği en yüksek derecelendirmeyi seçin.Select a region, then select the maximum rating that users can download for Movies, TV Shows and Apps.
Medya mağazasında yetişkinlere yönelik içeriğe izin verAllow adult content in media store Cihazın mağazadaki yetişkinlere yönelik olarak derecelendirilmiş içeriğe erişmesine izin verin.Allow the device to access content rated as adult from the store.
Kullanıcının iBook mağazasından 'Erotika' olarak işaretlenmiş içerik indirmesine izin vermeAllow the user to download content from the iBook store flagged as 'Erotica' Kullanıcının “Erotik” kategorisindeki kitapları indirmesine izin verin.Allow the user to download books with the "Erotica" category.

Donanım için cihaz özellikleri ayarlarıDevice capabilities settings for hardware

Tüm ayarlar iOS 8.0 ve üzeri için geçerlidir.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Kameraya izin verAllow camera Cihazdaki kameranın kullanılıp kullanılamayacağını belirtin.Specify whether the camera on the device can be used.
Eşleştirilmiş Apple Watch’ları bilek algılama kullanmaya zorlaForce paired Apple Watches to use wrist detection Etkinleştirildiğinde, Apple Watch takılmadığında bildirim görüntülemez.When enabled, the Apple Watch won't display notifications when it is not being worn.
Giden AirPlay istekleri için bir eşleştirme parolası gerektirmeRequire a pairing password for outgoing AirPlay requests Kullanıcının diğer Apple cihazlarına içerik akışı sağlamak üzere AirPlay’i kullanması için, eşleştirilen parola isteyin.Require a pairing password when the user uses AirPlay to stream content to other Apple devices.

Hücresel veri için cihaz özellikleri ayarlarıDevice capabilities settings for cellular

Tüm ayarlar iOS 8.0 ve üzeri için geçerlidir.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Ses dolaşımına izin verAllow voice roaming Cihaz cep telefonu şebekesindeyken sesli dolaşıma izin verin.Allow voice roaming when the device is on a cellular network.
Veri dolaşımına izin verAllow data roaming Cihaz cep telefonu şebekesindeyken veri dolaşımına izin verin.Allow data roaming when the device is on a cellular network.
Dolaşımdayken genel arka plan almaya izin verAllow global background fetch while roaming Cihazın, cep telefonu şebekesinde dolaşımdayken e-posta gibi verileri almasına izin verir.Allow the device to fetch data such as email while it is roaming on a cellular network.

Özellikler için cihaz özellikleri ayarlarıDevice capabilities settings for features

Tüm ayarlar iOS 8.0 ve üzeri için geçerlidir.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Siri'ye izin verAllow Siri Cihazda Siri ses yardımcısının kullanımına izin verin.Allow use of the Siri voice assistant on the device.
Cihaz kilitliyken Siri'ye izin verAllow Siri while device is locked Cihaz kilitliyken cihazda Siri ses yardımcısının kullanımına izin verin.Allow use of the Siri voice assistant on the device while it is locked.
Sesli aramaya izin verAllow voice dialing Cihazda sesli arama özelliğinin kullanımına izin verin.Allow use of the voice dialing feature on the device.
Yönetilen uygulamalardan Airdrop’a izin vermeDo not allow Airdrop from managed apps Yönetilen uygulamaların Airdrop aracılığıyla veri göndermesiniStops managed apps from being able to send data via. engeller.Airdrop.

Uyumlu ve uyumlu olmayan uygulamalar için ayarlarSettings for compliant and noncompliant apps

Uyumlu ve Uyumsuz Uygulamalar listesinde, aşağıdaki bilgileri kullanarak bir uyumlu veya uyumsuz uygulamalar listesi belirleyin.In the Compliant & Noncompliant Apps list, specify a list of compliant or noncompliant apps by using the following information.

Not

Tek bir ilke, yalnızca uyumlu uygulamaların veya uyumsuz uygulamaların bir listesini içerebilir.A single policy can contain only a list of compliant apps or a list of noncompliant apps. İkisi de aynı ilkede belirtemezsiniz.You cannot specify both in the same policy.

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Kullanıcılar listelenen uygulamaları yüklediğinde uyumsuzluk bildirReport noncompliance when users install the listed apps Intune tarafından yönetilmeyen ve kullanıcıların yüklemesine ve çalıştırmasına izin verilmeyen uygulamaları listeleyin.List the apps (not managed by Intune) that users are not allowed to install and run.
Kullanıcılar listelenmeyen uygulamaları yüklediğinde uyumsuzluğu bildirReport noncompliance when users install apps which are not listed Kullanıcıların yüklemesine izin verilen uygulamaları listeleyin.List the apps that users are allowed to install. Uyumluluğun korunması için kullanıcılar listelenmeyen uygulamaları yüklememelidir.To remain compliant, users must not install apps that are not listed. Intune tarafından yönetilen uygulamalara otomatik olarak izin verilir.Apps that are managed by Intune are automatically allowed.
EkleAdd Seçili listeye bir uygulama ekleyin.Add an app to the selected list. Tercih ettiğiniz bir ad (isteğe bağlı olarak uygulama yayımcısı) ve uygulamanın uygulama mağazasındaki URL'sini belirtin.Specify a name of your choice, optionally the app publisher, and the URL to the app in the app store. Daha fazla yardım için, bu konunun devamındaki “Uygulama mağazalarının URL’lerini belirtme” bölümünü okuyun.Read "How to specify URLs to app stores" later in this topic for more help.
Uygulamaları İçeri AktarImport Apps Virgülle ayrılmış değerler dosyasında belirttiğiniz uygulamaların listesini içeri aktarın.Import a list of apps you have specified in a comma-separated values file. Dosyada şu biçimi kullanın: uygulama adı, yayımcı, uygulama URL’si.In the file, use this format: application name, publisher, app URL.
DüzenleEdit Seçili uygulamanın adını, yayımcısını ve URL'sini düzenleyin.Edit the name, publisher, and URL of the selected app.
SilDelete Seçilen uygulamayı listeden silin.Delete the selected app from the list.

Uyumlu ve uyumsuz uygulama ayarlarını içeren ilkelerin kullanıcı gruplarına dağıtılması gerekir.Policies containing compliant and noncompliant app settings must be deployed to groups of users.

Bilgi noktası modu ayarlarıKiosk mode settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Cihaz bilgi noktası modundayken çalışmasına izin verilecek yönetilen bir uygulama seçinSelect a managed app that will be allowed to run when the device is in kiosk mode Gözat’ı seçin ve sonra, yönetilen uygulamayı veya cihaz bilgi noktası modundayken çalışmasına izin verilecek mağaza uygulamasını belirtin.Choose Browse, and then specify the managed app or app from a store that will be allowed to run when the device is in kiosk mode. Cihazda başka hiçbir uygulamanın çalışmasına izin verilmez.No other apps will be allowed to run on the device. Daha fazla yardım için, bu konunun devamındaki “Uygulama mağazalarının URL’lerini belirtme” bölümüne bakın.For more help, see "How to specify URLs to app stores" later in this topic.
Dokunmatik ekrana izin verAllow touch Cihazda dokunmatik ekranı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable the touchscreen on the device.
Ekran döndürmeye izin verAllow screen rotation Kullanıcı, cihazı döndürdüğünde ekran yönünü değiştirmeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable changing the screen orientation when the user rotates the device.
Ses düzeyi düğmelerine izin verAllow volume buttons Cihazdaki ses düğmelerinin kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable the use of the volume buttons on the device.
Ses açma/kapama düğmesine izin verAllow ringer switch Cihazda ses açma/kapama (sessiz) düğmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable the ringer (mute) switch on the device.
Uyku/uyandırma düğmesine izin verAllow screen sleep wake button Ekranda uykuya geçme ve uyandırma düğmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable the screen sleep wake button on the device.
Otomatik kilide izin verAllow auto lock Cihazın otomatik olarak kilitlenmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable automatic locking of the device.
Mono sesi etkinleştirEnable mono audio Mono seserişilebilirlik ayarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable the accessibility setting Mono audio.
Seslendirmeyi etkinleştirEnable voice over Cihazın ekranındaki metinleri sesli olarak okuyan VoiceOver erişilebilirlik ayarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable the accessibility setting VoiceOver, which reads aloud text on the device display.
Seslendirme ayarlarını etkinleştirEnable voice over adjustments Kullanıcının VoiceOver işlevini ayarlamasına izin veren seslendirme ayarlarını (örneğin, ekran üzerindeki metnin ne kadar hızlı okunacağı) etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable voiceover adjustments, which let the user adjust the VoiceOver function (for example, how fast on-screen text is read aloud).
Yakınlaştırmayı etkinleştirEnable zoom Kullanıcının cihazın ekranını dokunarak yakınlaştırmasına olanak sağlayan Yakınlaştırma erişilebilirlik ayarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable the Zoom accessibility setting, which lets the user use touch to zoom in to the device display.
Yakınlaştırma ayarlarını etkinleştirEnable zoom adjustments Kullanıcının yakınlaştırma işlevini ayarlamasını sağlayan yakınlaştırma ayarlarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable zoom adjustments, which let the user adjust the zoom function.
Renkleri ters çevirmeyi etkinleştirEnable invert colors Görme bozukluğu olan kullanıcılara yardımcı olmak için ekranı ayarlayan Renkleri ters çevir erişilebilirlik ayarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable the Invert Colors accessibility setting, which adjusts the display to help users with visual impairments.
Renkleri ters çevir ayarlarını etkinleştirEnable invert colors adjustments Kullanıcının renkleri ters çevirme işlevini ayarlamasına olanak sağlayan renkleri ters çevirme ayarlarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable invert colors adjustments, which let the user adjust the invert colors function.
Yardımcı dokunmayı etkinleştirEnable assistive touch Ekran hareketlerini gerçekleştirmekte zorlanabilecek kullanıcıların bunları yapmasına yardımcı olan Yardımcı Dokunma erişilebilirlik ayarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable the Assistive Touch accessibility setting, which helps the user perform on-screen gestures that might be difficult for them to perform.
Yardımcı dokunma ayarlarını etkinleştirEnable assistive touch adjustments Kullanıcının yardımcı dokunma işlevini ayarlamasına olanak sağlayan yardımcı dokunma ayarlarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable assistive touch adjustments, which let the user adjust the assistive touch function.
Seçimi seslendirmeyi etkinleştirEnable speech selection Kullanıcının seçtiği metni sesli okuyabilen Seçimi Seslendir erişilebilirlik ayarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Enable or disable the Speak Selection accessibility settings, which can read aloud the text that the user selects.

Not

aşağıdaki notlar, iOS cihazlarda bilgi noktası modu ayarları için geçerlidir:The following notes apply to kiosk mode settings for iOS devices:

 • Bir iOS cihazını bilgi noktası modu için yapılandırabilmek için önce, Apple Configurator aracını veya Apple Cihaz Kayıt Programı’nı kullanarak cihazı denetimli moda almanız gerekir.Before you can configure an iOS device for kiosk mode, you must use the Apple Configurator tool or the Apple Device Enrollment Program to put the device into supervised mode. Apple Configurator aracı hakkında daha fazla bilgi için Apple belgelerinize bakın.For more information about the Apple Configurator tool, see your Apple documentation.
 • Belirttiğiniz iOS uygulaması siz yapılandırma ilkesini dağıttıktan sonra yüklendiyse, cihaz, yeniden başlatılana kadar bilgi noktası moduna girmez.If the iOS app that you specify is installed after you deploy the configuration policy, the device will not enter kiosk mode until after it is restarted.

Uyumlu ve uyumlu olmayan uygulamalar için başvuru bilgileriReference information for compliant and noncompliant apps

Uyumlu Olmayan Uygulamalar Raporu 'nu kullanarak izin verilen ve engellenen uygulamaların uyumluluğunu görüntüleyin.Use the Noncompliant Apps Report to view the compliance of allowed and blocked apps.

Uyumlu Olmayan Uygulamalar Raporu'nu çalıştırmak içinTo run the Noncompliant Apps Report
 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda, Raporlar > Uyumsuz Uygulamalar Raporu’nu seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports > Noncompliant Apps Report.

 2. Denetlemek istediğiniz cihaz gruplarını seçin, sonra uyumlu uygulamaları, uyumsuz uygulamaları ya da her ikisini de denetlemek istediğinizi belirtin ve sonra Raporu Görüntüle’yi seçin.Select the device groups that you want to check, select whether you want to check for compliant apps, noncompliant apps, or both, and then choose View Report.

Uygulama mağazalarının URL'lerini belirtmeHow to specify URLs to app stores

Uyumlu ve uyumsuz uygulamalar listesinde veya Cihaz bilgi noktası modundayken çalışmasına izin verilecek bir yönetilen uygulama seçin seçeneğinde (yalnızca iOS) bir uygulamanın URL'sini belirtmek için aşağıdaki biçimi kullanın:To specify an app URL in the compliant and noncompliant apps list, or in the Select a managed app that will be allowed to run when the device is in kiosk mode option (iOS only), use the following format:

 1. Bir arama motoru kullanarak, iTunes App Store'dan kullanmak istediğiniz uygulamayı bulun ve uygulamanın sayfasını açın.Using a search engine, find the app that you want to use in the iTunes App Store and open the page for the app.

 2. Sayfanın URL'sini kopyalayın ve bunu, uyumlu veya uyumsuz uygulamalar listesini ya da bilgi noktası modunda çalıştırmak istediğiniz uygulamayı yapılandırmak için gereken URL olarak kullanın.Copy the URL of the page and use this as the URL to configure the compliant or noncompliant apps list or the app that you want to run in kiosk mode.

Örnek: iPad için Microsoft Wordifadesini aratın.Example: Search for Microsoft Word for iPad. Kullandığınız URL https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word-for-ipad/id586447913?mt=8 olacaktır.The URL that you use will be https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word-for-ipad/id586447913?mt=8.

Not

iTunes yazılımını kullanarak da uygulamayı bulabilir ve ardından Bağlantıyı Kopyala komutuyla uygulama URL'sini alabilirsiniz.You can also use the iTunes software to find the app and then use the Copy Link command to get the app URL.

Kayıt ayarlarıEnrollment settings

Tüm ayarlar iOS 8.0 ve üzeri için geçerlidir.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Cihaz denetimli moddayken Etkinleştirme Kilidi’ne izin vermeAllow Activation Lock when the device is in supervised mode Denetimli iOS cihazlarında Etkinleştirme Kilidi’ni etkinleştirin.Enable Activation Lock on supervised iOS devices.

Denetimli mod ayarlarıSupervised mode settings

iOS 8.0 ve üstünü çalıştıran denetimli moddaki cihazlarda aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz.You can configure the following settings on devices running iOS 8.0 and later that are in supervised mode.

Cihaz kısıtlamaları için denetimli mod ayarlarıSupervised mode settings for device restrictions

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Hesapta değişikliğe izin vermeAllow account modification Kullanıcının e-posta yapılandırması gibi hesap ayarlarını değiştirmesine izin verin.Allow the user to change account settings such as email configurations.
Uygulama hücresel veri kullanım ayarlarında değişikliğe izin vermeAllow changes to app cellular data usage settings Kullanıcının hangi uygulamaların hücresel veri kullanabileceğini denetlemesine izin verme.Allow the user to control which apps are allowed to use cellular data.
Cihazda tüm içeriği ve ayarları silme seçeneğinin kullanılmasına izin vermeAllow the use of the erase all content and settings option on the device Kullanıcının, cihazda tüm içeriği ve ayarları silme seçeneğini kullanmasına izin verin.Allow the user to use the option of erasing all content and settings on the device.
Kullanıcının cihaz ayarlarında kısıtlamaları etkinleştirmesine izin vermeAllow the user to enable restrictions in the device settings Kullanıcının cihazda cihaz kısıtlamalarını (ebeveyn denetimleri) yapılandırmasına izin verin.Allow the user to configure device restrictions (parental controls) on the device.
Bir iOS cihazının eşleşebileceği cihazları denetlemek için konak eşleştirmesine izin vermeAllow host pairing to control the devices an iOS device can pair with Yöneticinin bir iOS cihazının hangi cihazlarla eşleşebileceğini denetleyebilmesi için konak eşleştirmeye izin ver.Allow host pairing to let the administrator control which devices an iOS device can pair with.
Kullanıcının yapılandırma profilleri ve sertifikaları yüklemesine izin vermeAllow the user to install configuration profiles and certificates Kullanıcının yapılandırma profilleri ve sertifikaları yüklemesine izin verin.Allow the user to install configuration profiles and certificates.
Cihaz adının değiştirilmesine izin vermeAllow device name modification Kullanıcının cihazın adını değiştirmesine izin verin.Allow the user to change the name of the device.
Geçiş kodunun değiştirilmesine izin vermeAllow passcode modification Cihaz parolasının eklenmesine, değiştirilmesine veya kaldırılmasına izin verin.Allow the device password to be added, changed, or removed.
Apple Watch eşleştirmesine izin vermeAllow Apple Watch pairing Cihazın bir Apple Watch ile eşleşmesine izin verin.Allow the device to pair with an Apple Watch.
Bildirim ayarlarının değiştirilmesine izin vermeAllow notification settings modification Kullanıcının cihazın bildirim ayarlarını değiştirmesine izin verin.Allow the user to change the device notification settings.
Duvar kağıdının değiştirilmesine izin vermeAllow wallpaper modification Kullanıcının cihazın duvar kağıdını değiştirmesine izin verin.Allow the user to change the device wallpaper.

Özellik kısıtlamaları için denetimli mod ayarlarıSupervised mode settings for feature restrictions

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
AirDrop’a izin vermeAllow AirDrop Yakındaki cihazlarla içerik değişimi için AirDrop özelliğinin kullanılmasına izin verin.Allow use of the AirDrop feature to exchange content with nearby devices.
Siri’nin kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği İnternet’ten sorgulamasına izin vermeAllow Siri to query user-generated content from the Internet Siri’nin soruları yanıtlamak için web sitelerine erişmesine izin verin.Allow Siri to access websites to answer questions.
Siri küfür filtresini kullanmaUse Siri profanity filter Siri’nin küfürlü dil dikte etmesini veya konuşmasını engeller.Prevents Siri from dictating, or speaking profane language.
Spotlight aramanın İnternet’ten sonuç döndürmesine izin vermeAllow Spotlight search to return results from the Internet Spotlight aramasının daha fazla sonuç sağlamak için İnternet’e bağlanmasına izin verin.Let Spotlight search connect to the Internet to provide further results.
Sözcük tanımı aramaya izin vermeAllow word definition lookup Bir sözcüğü vurgulayıp tanımını aramanıza izin veren iOS özelliğine izin verin.Allow the iOS feature that lets you highlight a word and look up it's definition.
Öngörülü klavyelere izin vermeAllow predictive keyboards Kullanıcının, isteyebileceği sözcükleri öneren öngörülü klavyeler kullanmasına izin verin.Allow the use of predictive keyboards that suggest words the user might want.
Otomatik düzeltmeye izin vermeAllow auto-correction Cihazın yanlış yazılan sözcükleri otomatik düzeltmesine izin verir.Lets the device automatically correct misspelled words.
Klavyenin yazım denetimi yapmasına izin vermeAllow keyboard spell-check Cihazın yazım denetimcisine izin verir.Allows the device spell checker.
Klavye kısayollarına izin vermeAllow keyboard shortcuts Klavye kısayollarının kullanılmasına izin verir.Allows use of keyboard shortcuts.

Uygulama kısıtlamaları için denetimli mod ayarlarıSupervised mode settings for app restrictions

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Kurumsal uygulama güven ayarlarının değiştirilmesine izin vermeAllow enterprise app trust settings modification Kullanıcıların, kurumsal uygulamaların güven ayarlarını değiştirebilmesini sağlar.Lets users change the trust settings for enterprise apps.
Yalnızca Apple Configuration ve iTunes kullanılarak uygulama yüklenmesine izin vermeAllow installing apps using Apple Configuration and iTunes only Cihaz giriş ekranından App Store’u etkinleştirir veya devre dışı bırakır.Enables or disables the App Store from the device home screen. Kullanıcılar, uygulamaları yüklemek ve güncelleştirmek için iTunes’u veya Apple Configurator aracını kullanmaya devam edebilir.Users can still use iTunes, or the Apple Configurator tool to install and update apps.
Otomatik uygulama indirmeye izin vermeAllow automatic app downloads Başka cihazlarda satın alınan uygulamaların otomatik olarak bu cihaza indirilmesine izin verir.Allow apps purchased on other devices to automatically download to this device. Bu ayar uygulama güncelleştirmelerini etkilemez.This setting does not affect app updates.
Find My Friends uygulamasının ayarlarında değişikliğe izin vermeAllow changes to the Find My Friends app settings Kullanıcının Find My Friends uygulamasının ayarlarını değiştirmesine izin verin.Allow the user to change settings for the Find My Friends app.
iBooks mağazası erişimine izin vermeAllow access to the iBooks store Kullanıcının iBooks mağazasındaki kitaplara göz atmasına ve bunları satın almasına izin verin.Allow the user to browse and purchase books from the iBooks store.
Cihazda Messages uygulamasının kullanılmasına izin vermeAllow use of the Messages app on the device Kısa mesaj göndermek için Messages uygulamasının kullanılmasına izin verin.Allow use of the Messages app to send text messages.
Pod yayını kullanılmasına izin vermeAllow use of Podcasts Pod yayını uygulamasının kullanılmasına izin verin.Allow use of the Podcasts app.
Music hizmetinin kullanılmasına izin vermeAllow use of Music service Apple Music uygulamasının kullanılmasına izin verin.Allow use of the Apple Music app.
iTunes Radio hizmetine izin vermeAllow iTunes Radio service iTunes Radio uygulamasının kullanılmasına izin verin.Allow use of the iTunes Radio app.
Apple News’a izin vermeAllow Apple News Apple News uygulamasının kullanılmasına izin verin.Allow use of the Apple News app.
Game Center’a izin vermeAllow Game Center Game Center uygulamasının kullanımına izin verin.Allow use of the Game Center app.

Uygulamaları Gösterme veya GizlemeShow or Hide Apps

iOS 9.3 veya üzerini çalıştıran denetimli cihazlarda aşağıdakileri denetlemek için Gizli veya gösterilen uygulamalar listesi’ni kullanın:Use the Hidden and shown apps list to control the following on supervised devices running iOS 9.3 or later:

 • Kullanıcılardan gizlenecek uygulamaların bir listesini belirtin.Specify a list of apps that will be hidden from users. Kullanıcılar bu uygulamaları görüntüleyemez veya başlatamaz.Users cannot view, or launch these apps.
 • Kullanıcıların görüntüleyebileceği ve başlatabileceği uygulamaların bir listesini belirtin.Specify a list of apps that users can view and launch. Başka hiçbir uygulama görüntülenemez veya başlatılamaz.No other apps can be viewed or launched.

Gizli veya gösterilen uygulama listesi oluşturmaHow to create a hidden or shown app list

Aşağıdaki ayarları belirtin:Specify the following settings:

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Gizli ve gösterilen uygulamalar listesiHidden and shown apps list Gizli veya gösterilen uygulamalar listesi oluşturmak istiyorsanız bu ayarı etkinleştirin.Enable this setting if you want to create a hidden, or shown apps list.
Listelenen uygulamaları kullanıcılardan saklaHide the listed apps from users Kullanıcılardan gizlenecek uygulamaların listesini oluşturmak istiyorsanız bu seçeneği belirtin.Select this option if you want to create a list of apps that will be hidden from users.
Bu liste türünü oluşturduğunuzda, iOS Ayarlar ve Telefon (iPhone’lar için) uygulamaları dışındaki tüm uygulamalar gizlenebilir.When you create this list type, all apps except for the iOS Settings and Phone (for iPhones) apps can be hidden.
Kullanıcılara yalnızca listelenen uygulamaları gösterShow only the listed apps to users Kullanıcılara görüntülenecek uygulamaların listesini oluşturmak istiyorsanız bu seçeneği belirtin.Select this option if you want to create a list of apps that are displayed to users.
Bu liste türünü oluşturduğunuzda, iOS Ayarlar ve Telefon (iPhone’lar için) uygulamaları dışındaki tüm diğer uygulamalar gizlenir.When you create this list type, all other apps except for the iOS Settings and Phone (for iPhones) apps are hidden.
Buna ek olarak, Şirket Portalı’nı ve Intune’la dağıttığınız ve yönettiğiniz tüm uygulamaları listeye eklemeniz gerekir.Additionally, you must add the Company Portal, and any apps you have deployed, and manage with Intune to the list.
EkleAdd Seçili listeye bir uygulama ekler.Adds an app to the selected list.
Gizli listesi için, gizlemek istediğiniz her uygulamanın Ad, Yayıncı ve Uygulama URL'si veya Paket Kimliği bilgilerini belirtmelisiniz.For the hidden list, you must specify the Name, Publisher, and App URL or Bundle ID of each app you want to hide.
Gösterilen listesi için, Intune’la yönettiğiniz uygulamaların listesini sağlayan Yönetilen uygulama seçin öğesini kullanabilir ve bu uygulamalar arasından seçim yapabilirsiniz veya Mağaza uygulaması seçin öğesini kullanabilir ve ardından görüntülemek istediğiniz her uygulama için Ad, Yayıncı ve Uygulama URL’si veya Paket Kimliği bilgilerini belirtirsiniz.For the shown list, you can either Select a managed app which gives you a list of apps you manage with Intune to select from, or Select a store app, after which you must specify the Name, Publisher, and App URL or Bundle ID of each app you want to display.
Uygulamaları İçeri AktarImport Apps Virgülle ayrılmış bir değerler dosyasında belirttiğiniz uygulamaların listesini içeri aktarır.Imports a list of apps you have specified in a comma-separated values file. Dosyadaki biçim, uygulama adı, yayımcı, uygulama URL'sini kullanın.Use the format, application name, publisher, app URL in the file.
DüzenleEdit Seçilen uygulamanın adını, yayımcısını ve URL'sini düzenlemenize imkan tanır.Let’s you edit the name, publisher and URL of the selected app.
SilDelete Seçilen uygulamayı listeden siler.Deletes the selected app from the list.

Yerleşik iOS uygulamaları için uygulama bilgileriApp information for built-in iOS apps

Göstermek veya gizlemek istediğiniz yerleşik iOS uygulamalarının ad, yayıncı ve paket kimliği bilgilerini belirlemek için bu listedeki bilgileri kullanın.Use the information in this list to identify the name, publisher, and bundle ID of the built-in iOS apps that you might want to show or hide. Listedeki uygulamaların tümünü göstermek veya gizlemek istiyorsanız, aşağıdaki verileri .csv uzantılı bir metin dosyasına kopyalayabilir ve ardından Uygulamaları İçeri Aktar seçeneğini kullanarak tüm uygulamaları aynı anda içeri aktarabilirsiniz.If you want to show or hide all of the apps in the list, you can copy the data below into a text file with the extension .csv, then use the Import Apps option to import all of the apps simultaneously.

,com.apple.AppStore,App Store,Apple
,com.apple.calculator,Calculator,Apple
,com.apple.mobilecal,Calendar,Apple
,com.apple.camera,Camera,Apple
,com.apple.mobiletimer,Clock,Apple
,com.apple.compass,Compass,Apple
,com.apple.MobileAddressBook,Contacts,Apple
,com.apple.facetime,FaceTime,Apple
,com.apple.mobileme.fmf1,Find Friends,Apple
,com.apple.mobileme.fmip1,Find iPhone,Apple
,com.apple.gamecenter,Game Center,Apple
,com.apple.mobilegarageband,GarageBand,Apple
,com.apple.Health,Health,Apple
,com.apple.iBooks,iBooks,Apple
,com.apple.MobileStore,iTunes Store,Apple
,com.apple.itunesu,iTunes U,Apple
,com.apple.Keynote,Keynote,Apple
,com.apple.mobilemail,Mail,Apple
,com.apple.MapsMaps,Apple
,com.apple.MobileSMS,Messages,Apple
,com.apple.Music,Music,Apple
,com.apple.news,News,Apple
,com.apple.mobilenotes,Notes,Apple
,com.apple.Numbers,Numbers,Apple
,com.apple.Pages,Pages,Apple
,com.apple.Photo-Booth,Photo Booth,Apple
,com.apple.mobileslideshow,Photos,Apple
,com.apple.podcasts,Podcasts,Apple
,com.apple.reminders,Reminders,Apple
,com.apple.MobileSafari,Safari,Apple
,com.apple.Preferences,Settings,Apple
,com.apple.stocks,Stocks,Apple
,com.apple.tips,Tips,Apple
,com.apple.videos,Videos,Apple
,com.apple.VoiceMemos,VoiceMemos,Apple
,com.apple.Passbook,Wallet,Apple
,com.apple.Bridge,Watch,Apple
,com.apple.weather,Weather,Apple

Özel ilke ayarlarıCustom policy settings

Apple Configurator aracını kullanarak oluşturduğunuz ayarları iOS cihazlarına dağıtmak için Microsoft Intune iOS özel ilkesini kullanın.Use the Microsoft Intune iOS custom policy to deploy settings that you created by using the Apple Configurator tool to iOS devices. Bu araç, bu cihazların işlemini denetleyen ve bunları bir yapılandırma profiline dışarı aktaran birçok ayar oluşturmanızı sağlar.This tool lets you create many settings that control the operation of these devices and export them to a configuration profile. Daha sonra bu yapılandırma profilini bir Intune iOS özel ilkesine içeri aktarabilir ve ayarları kuruluşunuzdaki kullanıcılara ve cihazlara dağıtabilirsiniz.You can then import this configuration profile into an Intune iOS custom policy and deploy the settings to users and devices in your organization.

Bu özellik, Intune genel yapılandırma ilkeleriyle yapılandırılamayan iOS ayarlarını dağıtmanıza olanak sağlar.This capability allows you to deploy iOS settings that are not configurable with Intune general configuration policies.

ÖnkoşullarPrerequisites

Başlamadan önce, Apple Configurator’ı yüklemiş ve kullanıcılara veya cihazlara dağıtmak istediğiniz ayarları içeren bir yapılandırma dosyası oluşturmuş olmanız gerekir.Before you start, you must have installed the Apple Configurator and created a configuration file that contains the settings that you want to deploy to users or devices. Mac App Store‘dan Apple Configurator’ı indirebilir ve Apple Configurator hakkında bilgi edinebilirsiniz.You can download and learn about the Apple Configurator from the Mac App Store.

Not

Intune, bir iOS özel ilkesindeki tek tek ayarların uyumluluğunu raporlamaz.Intune does not report the compliance of individual settings in an iOS custom policy. Ancak, ilkenin genel uyumluluğu raporlanır.However, the overall compliance of the policy is reported.

Genel ayarlarGeneral settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
AdName Intune konsolunda tanımlamanıza yardımcı olması için iOS özel ilkesine benzersiz bir ad girin.Enter a unique name for the iOS custom policy to help you identify it in the Intune console.
AçıklamaDescription iOS özel ilkesine genel bakış ve onu bulmanıza yardımcı olacak diğer ilgili bilgileri sunan bir açıklama sağlayın.Provide a description that gives an overview of the iOS custom policy and other relevant information that helps you to locate it.

Özel ayarlarCustom settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Özel yapılandırma profili adı (kullanıcılara gösterilir)Custom configuration profile name (displayed to users) Cihazda ve Intune ilke raporlarında görüntülenecek şekilde ilke için bir ad sağlayın.Provide a name for the policy as it will be displayed on the device, and in Intune policy reports.
Yapılandırma profili dosyasıConfiguration profile file İçeri aktar’ı seçin ve sonra Apple Configurator’ı kullanarak oluşturduğunuz yapılandırma profiline gidin.Choose Import, and then browse to the configuration profile that you created by using the Apple Configurator. Not: Apple Configurator aracından dışarı aktardığınız ayarların, iOS özel ilkesini dağıttığınız cihazlardaki iOS sürümüyle uyumlu olduğundan emin olun.Note: Ensure that the settings you export from the Apple Configurator tool are compatible with the version of iOS on the devices to which you deploy the iOS custom policy. Uyumsuz ayarların nasıl çözümleneceği hakkında bilgi için, Apple Developer web sitesinde Yapılandırma Profili Başvurusu ve Mobil Cihaz Yönetim Protokolü Başvurusu öğelerini arayın.For information about how incompatible settings are resolved, search for Configuration Profile Reference and Mobile Device Management Protocol Reference on the Apple Developer website.
Yapılandırma profili ayrıntılarıConfiguration profile details İçeri aktardığınız yapılandırma profili için XML kodunu görüntüleyin.Display the XML code for the configuration profile that you imported.

Ayrıca bkz:See also

Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetmeManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies