Microsoft Intune'da yazılım güncelleştirmeleri ile Windows bilgisayarlarını güncel tutunKeep Windows PCs up to date with software updates in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune, en son düzeltme eki ve yazılım güncelleştirmelerinin hızla yüklenmesini sağlayan yazılım güncelleştirmelerinin yönetilmesi de dahil olmak üzere çeşitli yollarla yönetilen bilgisayarlarınızı korumanıza yardımcı olabilir.Microsoft Intune can help you to secure your managed computers in a number of ways, including the management of software updates that keep your computers up to date by ensuring the latest patches and software updates are quickly installed.

Intune istemcisini bilgisayarlarınıza henüz yüklemediyseniz, bkz. Microsoft Intune ile Windows bilgisayarı istemcisini yükleme.If you have not yet installed the Intune client on your computers, see Install the Windows PC client with Microsoft Intune.

Microsoft Update'te kullanılabilir yeni güncelleştirmeler olduğunda veya üçüncü taraf bir güncelleştirme oluşturduğunuzda ve bunlar yönetilen bilgisayarlarınız için geçerli olduğunda, Güncelleştirmeler çalışma alanının Genel Bakış sayfasında bir bildirim görüntülenir.When new updates are available from Microsoft Update, or you have created a third-party update, and they are applicable to your managed computers, a notification is displayed on the Overview page of the Updates workspace. Bu bildirim bağlantısını seçtikten sonra, güncelleştirme hakkında daha fazla bilgi görüntüleme, güncelleştirmeyi onaylama veya reddetme ve güncelleştirme onaylanırsa güncelleştirmenin yükleneceği bilgisayarları görüntüleme gibi çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz.After you choose this notification link, you can then perform various operations like viewing more information about the update, approving or declining the update, and viewing the computers that will install the update if it is approved.

Önemli

Güncelleştirmeler çalışma alanı, istemciyi yükleyene ve en az bir bilgisayar istemcisini başarıyla yönetene kadar yönetici konsolunda görüntülenmez.The Updates workspace is not displayed in the administrator console until you have installed the client on, and are successfully managing at least one computer client.

Güncelleştirmeler onaylanıp yüklendiği sırada, Intune konsolunun Güncelleştirmeler çalışma alanında yüklemenin başarılı olup olmadığını inceleyebilirsiniz.As updates are approved and installed, you can examine the success or failure of the installation in the Updates workspace of the Intune console.

Aşağıdaki bölümler, yönetilen bilgisayarlarınızdaki yazılımları güncel tutmanıza yardımcı olur.The following sections will help you to keep software up to date on your managed computers.

Başlamadan önceBefore you start

Yazılım güncelleştirmeleri oluşturmaya ve onaylamaya başlamadan önce, güncelleştirmelerin ne zaman ve nasıl yükleneceğini denetleyen ilkeler yapılandırın ve bilgisayarlarınıza dağıtın.Before you begin to create and approve software updates, configure and deploy polices to your computers that control when and how the updates are installed.

Güncelleştirme ilkesi ayarlarını yapılandırmak içinTo configure update policy settings

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda, İlke > Genel Bakış > İlke Ekle’yi seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. Güncelleştirme ayarları için bir Microsoft Intune Aracısı Ayarları ilkesi yapılandırın ve dağıtın.Configure and deploy a Microsoft Intune Agent Settings policy for the update settings. Önerilen ayarları kullanabilir veya ayarları özelleştirebilirsiniz.You can use recommended settings or customize the settings. İlke oluşturma ve dağıtma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Microsoft Intune bilgisayar istemcisi ile genel Windows bilgisayarı yönetim görevleri.If you need more information about how to create and deploy policies, see Common Windows PC management tasks with the Microsoft Intune computer client.

Aşağıdaki tabloda, ilkede yapılandırabileceğiniz değerlerin yanı sıra, ilkeyi özelleştirmezseniz kullanılacak önerilen değerler gösterilmektedir.The following table shows the values you can configure in the policy and also the recommended values that will be used if you don’t customize the policy. Bu ayarları Güncelleştirmeler bölümünde bulabilirsiniz.You can find these settings in the Updates section.

İlke ayarıPolicy setting AyrıntılarDetails
Güncelleştirme ve uygulama algılama sıklığı (saat)Update and application detection frequency (hours) Intune’un yeni güncelleştirme ve uygulamaları ne sıklıkta (8-22 saat) denetleyeceğini belirtir.Specifies how frequently (from 8-22 hours) Intune checks for new updates and applications.

Önerilen değer: 8 saat.Recommended value: 8 hours.
Uygulamaları ve güncelleştirmeleri otomatik olarak veya istendiğinde yüklemeAutomated or prompted installation of updates and applications Güncelleştirmelerin otomatik olarak mı yükleneceğini yoksa yüklenmeden önce kullanıcıya sorulup sorulmayacağını belirtir.Specifies whether updates are installed automatically or whether the user is prompted before installation. Ek olarak, bu ayar, güncelleştirmelerin ve uygulamaların yüklenmesini zamanlamanıza imkan sağlar.Additionally, this setting lets you schedule the installation of updates and applications.

Güncelleştirmeleri ve uygulamaları zamanlamaya göre otomatik yükle seçeneği, güncelleştirmeleri ve uygulamaları belirtilen zamanlamayı kullanarak yükler.Install updates and applications automatically as scheduled installs updates and applications using the specified schedule.

Bağımlı bir ilke ayarı olarak Windows bilgisayarları için Otomatik Bakım'ı Kullan seçeneği, güncelleştirmelerin ve uygulamaların Windows Otomatik bakım penceresi sırasında yükleneceğini belirtir.As a dependent policy setting, Use Automatic Maintenance for Windows computers specifies that updates and applications are installed during the Windows Automatic maintenance window.

Yükleme için kullanıcıya sor seçeneği, güncelleştirmeler hazır olduğunuzda bunların yüklenip yüklenmeyeceğini kullanıcıya sorar.Prompt user for installation prompts the user to install updates when they are ready.

Önerilen değerler:Recommended values:

Güncelleştirmeleri ve uygulamaları zamanlamaya göre otomatik yükle seçiliInstall updates and applications automatically as scheduled selected

Zamanlanan gün: Her günDay scheduled: Every day

Zamanlanan saat: 03:00Time scheduled: 3:00 AM

Windows bilgisayarları için Otomatik Bakım'ı kullan seçiliUse Automatic Maintenance for Windows computers selected
Windows'u kesintiye uğratmayan güncelleştirmelerin hemen yüklemesine izin verAllow immediate installation of updates that do not interrupt Windows İzin ver seçeneği, Windows'u kesintiye uğratacak veya yeniden başlatacak güncelleştirmeler dışındaki güncelleştirmeleri indirildikten hemen sonra yükler.Allow installs updates immediately after they are downloaded, except for updates that would interrupt or restart Windows. Bu güncelleştirmeler, Güncelleştirmelerin otomatik veya istendiğinde yüklenmesi ayarının yapılandırmasına göre yüklenir.Those updates are installed according to the configuration of the Automated or prompted installation of updates setting.

İzin verme seçeneği, güncelleştirmeleri Güncelleştirmelerin otomatik veya istendiğinde yüklenmesi ayarının yapılandırmasına göre yükler.Do not allow installs updates according to the configuration of the Automated or prompted installation of updates setting.

Önerilen değer: İzin verRecommended value: Allow
Zamanlanmış güncelleştirmeler ve uygulamalar yüklendikten sonra Windows'u yeniden başlatmayı geciktir (dakika)Delay to restart Windows after installation of scheduled updates and applications (minutes) Zamanlanmış güncelleştirmeler ve uygulamalar yüklendikten sonra Windows'u yeniden başlatmak için beklenecek süreyi (1-30 dakika arasında) belirtir.Specifies (from 1-30 minutes), the time to wait to restart Windows after the installation of scheduled updates and applications.

Önerilen değer: 15 dakikaRecommended value: 15 minutes
Windows yeniden başlatıldıktan sonra kaçırılan zamanlanmış güncelleştirme ve uygulamaların yüklenmeye başlamasını geciktir (dakika)Delay following Windows restart to begin installing missed scheduled updates and applications (minutes) Zamanlanmış bir güncelleştirmenin kaçırılması durumunda, Windows yeniden başlatıldıktan sonra güncelleştirme ve uygulamaların yüklenmeye başlaması için ne kadar bekleneceğini (1-60 dakika arasında) belirtir.Specifies (from 1-60 minutes), how long to wait to start the installation of updates and applications after Windows is restarted when a scheduled update was missed.

Önerilen değer: 5 dakikaRecommended value: 5 minutes
Zamanlanan güncelleştirmeler ve uygulamalar yüklendikten sonra oturum açan kullanıcının Windows'un yeniden başlatılmasını denetlemesine izin verAllow logged-on user to control Windows restart after installation of scheduled updates and applications Oturum açan kullanıcının Windows'un yeniden başlatılmasını geciktirip geciktiremeyeceğini (Evet olarak ayarlanırsa) veya otomatik Windows yeniden başlatma işleminin kullanıcıya bildirilip bildirilmeyeceğini (Hayır olarak ayarlandıysa) belirtir.Specifies whether the logged-on user can delay restarting Windows (if set to Yes), or be notified of the automatic Windows restart (if set to No). Güncelleştirmelerin ve uygulamaların zamanlanan yüklemesi tamamlandığında oturum açmış bir kullanıcı yoksa, Windows gerektiğinde otomatik olarak yeniden başlatılır.If no user is logged on when the scheduled installation of updates and applications is completed, Windows is restarted automatically when required. Hayırolarak ayarlandığında, varsayılan olarak, Windows yeniden başlatılmadan önce geçecek süre 5 dakika olarak ayarlanmıştır.When set to No, by default, the time before Windows restarts is set to 5 minutes.

Önerilen değer: EvetRecommended value: Yes
Intune istemci aracısı zorunlu güncelleştirmeleri sırasında kullanıcının Windows'u yeniden başlatmasını istePrompt user to restart Windows during Intune client agent mandatory updates Intune istemci aracısı zorunlu güncelleştirmesi Windows'un yeniden başlatılmasını gerektirdiğinde, oturum açmış kullanıcılardan Windows'u yeniden başlatmalarının istenip istenmeyeceğini belirtir.Specifies whether the logged on users is prompted to restart Windows when an Intune client mandatory update requires Windows to restart.

Önerilen değer: EvetRecommended value: Yes
Microsoft Intune istemci aracısı zorunlu güncelleştirmeleri yükleme zamanlamasıMicrosoft Intune client agent mandatory updates installation schedule İstemci güncelleştirmelerinin ne zaman yükleneceğini zamanlar.Schedules when the installation of client updates occur.

Önerilen değer: yapılandırılmadıRecommended value: not configured
Zamanlanmış güncelleştirmeler ve uygulamalar yüklendikten sonra Windows'u yeniden başlatma istekleri arasındaki gecikme (dakika)Delay between prompts to restart Windows after installation of scheduled updates and applications (minutes) Windows'un yeniden başlatılmasını gerektiren bir zamanlanan güncelleştirme veya uygulama yüklendiğinde ve kullanıcı yeniden başlatmayı geciktirdiğinde, Windows'un yeniden başlatılmasının kullanıcıya ne sıklıkla (1-1440 dakika arasında) sorulacağını belirtir.Specifies how frequently (from 1-1440 minutes) the user is prompted to restart Windows when a scheduled update or application that requires restarting Windows is installed, and the user delays the restart.

Önerilen değer: 30 dakikaRecommended value: 30 minutes

Microsoft tarafından oluşturulan yazılımları güncelleştirmeUpdate software made by Microsoft

Microsoft yazılımlarını güncelleştirme, sizin çok az şey yapmanızı gerektirir.Updating Microsoft software requires very little work from you. Ancak, başlamadan önce yapılandırmanız gereken iki ayar vardır:However, before you start, there are two things you should configure:

 • Ürün kategorileri ve güncelleştirme sınıflandırmaları – Bilgisayarlar için kullanılabilir hale getirmek istediğiniz güncelleştirme kategorilerini ve sınıflandırmalarını tanımlar.Product categories and update classifications – Defines the categories and classifications of the updates you want to make available to computers. Örneğin, yalnızca Microsoft Office için kritik güncelleştirmelerin yüklenmesini tercih edebilirsiniz.For example, you might decide that you only want critical updates for Microsoft Office to be installed.

 • Otomatik onay kuralları – Bu kurallar, belirtilen türdeki güncelleştirmeleri otomatik olarak onaylar ve yönetim yükünüzü azaltır.Automatic approval rules – These rules automatically approve specified types of update and reduce your administrative overhead. Örneğin, tüm kritik yazılım güncelleştirmelerini otomatik olarak onaylamak isteyebilirsiniz.For example, you might want to automatically approve all critical software updates.

Yazılım güncelleştirmelerini kullanmaya hazırlanmanıza yardımcı olacak şu iki yordamı kullanın:Use the following two procedures to help you get ready to use software updates:

Yönetilen bilgisayarlar için kullanılabilir hale getirmek istediğiniz ürün kategorilerini ve güncelleştirme sınıflandırmalarını yapılandırınConfigure the product categories and update classifications you want to make available to managed computers

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Yönetici>Güncelleştirmeler’i seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Updates.

 2. Hizmet Ayarları: Güncelleştirmeler sayfasında, Ürün Kategorisi listesinden, bilgisayarlar için kullanılabilir duruma getirmek istediğiniz güncelleştirme kategorilerini seçin.On the Service Settings: Updates page, in the Product Category list, select the update categories that you want to make available to computers. En yaygın güncelleştirmelerin varsayılan olarak seçildiğini unutmayın.Note that the most common updates are selected by default.

  Önemli

  Bilgisayarların yönetici tarafından onaylanan güncelleştirmeleri aldığından emin olmak için Windows Server Update Services (WSUS) Grup İlkesi ayarı olan Intranet Microsoft güncelleştirme hizmeti konumunu belirtin ayarının Intune’a kaydedilen bilgisayarlara uygulanmadığından emin olun.To ensure that computers receive the updates that have been approved by the admin, the Windows Server Update Services (WSUS) Group Policy setting, Specify Intranet Microsoft update service location must not be applied to computers that have been enrolled with Intune.

 3. Güncelleştirme Sınıflandırması listesinde, yönetilen bilgisayarlar için kullanılabilir hale getirmek istediğiniz güncelleştirme sınıflarını seçin.In the Update Classification list, select the classes of update that you want to make available to managed computers. Burada da en yaygın seçenekler varsayılan olarak seçilidir.Again, the most common options are selected by default.

 4. Seçimlerinizi depolamak için Kaydet’i seçin.Choose Save to store your selections.

Yazılım güncelleştirmeleri için otomatik onay kurallarını yapılandırmak içinTo configure automatic approval rules for software updates

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Yönetici>Güncelleştirmeler’i seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Updates.

 2. Sunucu Ayarları: Güncelleştirmeler sayfasının Otomatik Onaylama Kuralları bölümünde Yeni’yi seçin.In the Automatic Approval Rules section of the Server Settings: Updates page, choose New.

 3. Otomatik Onay Kuralı Oluştur Sihirbazı'nın Genel sayfasında, kural için bir ad ve isteğe bağlı bir açıklama belirtin.On the General page of the Create Automatic Approval Rule Wizard, specify a name and optional description for the rule.

 4. Ürün Kategorileri sayfasında, hangi ürünler için güncelleştirmelerin otomatik olarak onaylanmasını istediğinizi seçin.On the Product Categories page, select any products for which you want to have updates approved automatically.

 5. Güncelleştirme Sınıflandırmaları sayfasında, otomatik olarak onaylanmasını istediğiniz güncelleştirme sınıflandırmalarını belirtin.On the Update Classifications page, specify the update classifications that you want to have approved automatically.

 6. Dağıtım sayfasında, aşağıdakileri yapın:On the Deployment page, do the following:

  • Yeni kuralı dağıtmak istediğiniz bilgisayar gruplarını seçin ve sonra da Ekle'yi seçin.Select the computer groups to which you want to deploy the new rule, and then choose Add.

  • Güncelleştirmeler için bir yükleme son tarihi belirlemek üzere Bu güncelleştirmeler için bir son yükleme tarihi zorla onay kutusunu seçin ve ardından Son yükleme tarihi listesinde, son yükleme tarihini seçin.To specify an installation deadline for the updates, select the Enforce an installation deadline for these updates check box, and then on the Installation deadline list, select the installation deadline.

   Not

   Bir son yükleme tarihi belirtirseniz, son tarih aralığı geçtikten sonra yönetilen bilgisayarın bir veya birden çok kez yeniden başlatılması gerekebilir.If you specify an installation deadline, the managed computer might require one or more restarts after the deadline interval has passed.

  • İşiniz bittiğinde İleri’yi seçin.When you are finished, Choose Next.

 7. Özet sayfasında, yeni kuralın ayarlarını gözden geçirin ve ardından Son'u seçin.On the Summary page, review the settings for the new rule, and then choose Finish.

Yeni kural, Sunucu Ayarları: Güncelleştirmeler sayfasının Otomatik Onaylama Kuralları bölümünde gösterilir.The new rule is shown in the Automatic Approval Rules section of the Service Settings: Updates page.

Not

Bir otomatik onay kuralı oluşturduğunuzda, kural yalnızca gelecekteki güncelleştirmeleri onaylar ve Intune’da önceden var olan güncelleştirmeleri otomatik olarak onaylamaz.When you create an automatic approval rule, it only approves future updates, and does not automatically approve previously existing updates that already exist in Intune. Bu güncelleştirmeleri onaylamak için otomatik onay kuralını çalıştırmanız gerekir.To approve these updates you need to run the automatic approval rule.

Bir otomatik onaylı güncelleştirme kuralını düzenlemek, çalıştırmak veya silmek içinTo edit, run, or delete an automatically approved update rule

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Yönetici>Güncelleştirmeler’i seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Updates.

 2. Otomatik Onaylama Kuralları bölümünde, bir kural seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:In the Automatic Approval Rules section, select a rule, and then do one of the following:

  • Kuralı düzenlemek için Düzenle'yi seçin ve sonra Güncelleştirme Otomatik Onay Kuralı Sihirbazı'nda kuralın parametrelerini değiştirin.To edit the rule, choose Edit, and then change the rule’s parameters in the Update Auto Approval Rule Wizard.

  • Kuralı çalıştırmak için Seçileni Çalıştır'ı seçin.To run the rule, choose Run Selected.

  • Kural silmek için Sil'i seçin.To delete the rule, choose Delete.

   Not

   Bir kuralın silinmesi, silinen kural tarafından onaylanan önceki güncelleştirmeleri etkilemez.Deleting a rule does not affect previous updates that were approved by the deleted rule.

Microsoft tarafından oluşturulmayan yazılımları güncelleştirmeUpdate software not made by Microsoft

Microsoft tarafından yapılmayan yazılım güncelleştirmelerini dağıtabilirsiniz.You can deploy updates for software that is not made by Microsoft. Bunu Karşıya Güncelleştirme Yükle sihirbazını kullanarak güncelleştirmeyi Bulut Depolama alanınıza aktarıp daha sonra tıpkı Microsoft yazılımında olduğu gibi kabul ederek veya reddederek yapabilirsiniz.You do this by using the Upload Update wizard to get the update into your Cloud Storage space, after which you can approve or decline the update just like with Microsoft software.

Üçüncü taraf bir güncelleştirmeyi karşıya yüklemek ve yapılandırmak içinTo upload and configure a third-party update

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda, Güncellemeler > Genel Bakış > Karşıya yükle’ye tıklayın.In the Microsoft Intune administration console, choose Updates > Overview > Upload.

 2. Güncelleştirme dosyaları sayfasında, güncelleştirme paketini yüklemek için gereken kurulum dosyalarını seçmek için Gözat'ı seçin.On the Update files page, choose Browse to select the setup files that are required to install the update package. Dosya bir Windows Installer (.msi) dosyası, Windows Installer düzeltme eki (.msp) dosyası veya .exe program dosyası olabilir.The file can be a Windows Installer (.msi) file, a Windows Installer patch (.msp) file, or a .exe program file. Ayrıca, kurulum dosyası ile aynı klasörde olan ek dosya veya klasörleri de ekleyebilirsiniz.You can also include any additional files or folders that are in the same folder as the setup file.

  Karşıya yüklenmek üzere seçilen dosyaların toplam boyutu görüntülenir.The total size of the selected files to upload is displayed. Bu boyutun, yükleme dosyalarının sıkıştırılmamış veya genişletilmiş boyutlarını içermediğini unutmayın.Note that this size does not include the uncompressed or expanded sizes of installation files.

 3. Kurulum dosyalarını belirttikten sonra, Güncelleştirme açıklaması sayfasında Intune tarafından yazılım kurulum dosyalarından ayıklanan yazılım bilgileri için ad, açıklama ve sınıflandırma görüntülenir.After you specify the setup files, the Update description page displays the name, description, and classification for software information that Intune extracted from the software setup files. Dağıttığınız güncelleştirmenin türünü (Güncelleştirmeler, Kritik Güncelleştirmeler, Güvenlik Güncelleştirmeleri, Güncelleştirme Paketleri veya Hizmet Paketleri) etiketlemek için bir sınıflandırma seçebilirsiniz.You can select a classification to label the type of update you are deploying (Updates, Critical Updates, Security Updates, Update Rollups or Service Packs). Bitirdiğinizde İleri’yi seçin.Choose Next when you are done.

 4. Sihirbazın Gereksinimler sayfasında mimariyi (32 bit, 64 bit veya her ikisi de) ve bu güncelleştirmenin geçerli olacağı tüm yönetilen bilgisayarların işletim sistemlerini seçin.On the Requirements page of the wizard, choose the architecture (32-bit, 64-bit, or both), and the operating systems of the managed computers to which this update will be applicable.

 5. Algılama Kuralları sayfasında, Intune tarafından güncelleştirmenin yönetilen bilgisayarlarda zaten var olup olmadığının nasıl belirleneceğini belirtin.On the Detection rules page, specify how Intune determines whether the update already exists on managed computers. Varsayılan seçenek olan Varsayılan algılama kurallarını kullanseçeneğini kullanırsanız, Intune güncelleştirme paketini hedeflenen bilgisayarlarda her zaman tek bir kez yükler.If you use the default option, Use the default detection rules, Intune always installs the update package on each targeted computer once.

  Not

  Belirttiğiniz güncelleştirme kurulum dosyası bir Windows Installer veya .msp dosyası ise sihirbazın Algılama kuralları sayfası görünmez.If the update setup file that you specified is a Windows Installer or .msp file, the Detection rules page of the wizard does not appear. Bunun nedeni, Windows Installer ve .msp dosyalarının önceki güncelleştirme yüklemelerini algılamak için kendi yönergelerini içermesidir.This is because Windows Installer and .msp files contain their own instructions for detecting previous update installations.

  Güncelleştirmenin yönetilen bilgisayarlarda yüklü olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki kurallardan birini veya daha fazlasını seçin:Select one or more of the following rules to determine whether the update is already installed on managed computers:

  • Dosya varFile exists

  • MSI ürün kodu varMSI product code exists

  • Kayıt defteri anahtarı varRegistry key exists

 6. Algılama kuralının yapılandırılması için bir dosya yolu ve adı, Windows Installer ürün kodu veya bir kayıt defteri anahtarı gibi ek bilgileri sağlayın ve ardından İleri'yi seçin.Provide any further information that is required to configure the detection rule such as a file path and name, Windows Installer product code, or a registry key, and then choose Next.

 7. Sihirbazın Önkoşullar sayfasında, bu güncelleştirme yüklenmeden önce yüklü olması gereken bir yazılım varsa bu yazılımı belirtirsiniz.On the Prerequisites page of the wizard, you specify any software that must already be installed before this update can be installed. Hiçbiri'ni belirtip zaten Intune’a eklenmiş olan ve Intune tarafından yönetilen bir yazılım paketi seçebilir veya yazılımı açıklamak için aşağıdaki kurallardan birini belirtebilirsiniz:You can specify None, select a software package that has already been added to, and is managed by Intune, or you can specify one of the following rules to describe the software:

  • Dosya varFile exists

  • MSI ürün kodu varMSI product code exists

  • Kayıt defteri anahtarı varRegistry key exists

 8. Algılama kuralının yapılandırılması için bir dosya yolu ve adı, Windows Installer ürün kodu veya bir kayıt defteri anahtarı gibi ek bilgileri sağlayın ve ardından İleri'yi seçin.Provide any further information that is required to configure the detection rule like a file path and name, Windows Installer product code, or a registry key, and then choose Next.

 9. Sihirbazın Komut satırı bağımsız değişkenleri sayfasında kurulum dosyasının davranışını değiştirmek için yükleme komut satırına tüm gerekli yükleme özelliklerini ekleyebilirsiniz.On the Command line arguments page of the wizard, you can add any required installation properties to the installation command line to modify the behavior of the setup file. Örneğin, bazı yazılımlar /q özelliğinin sessiz yüklemeyi etkinleştirmesini destekler.For example, some software supports the /q property to enable silent installation. Desteklenen tüm komut satırı bağımsız değişkenleri hakkında bilgi edinmek için yazılım paketinize yönelik belgelere bakın.Refer to the documentation for your software package to learn about any supported command line arguments. İhtiyacınız olan tüm komut satırı bağımsız değişkenlerini belirtin ve ardından İleri'yi seçin.Specify any command line arguments you need and then choose Next.

  Not

  Güncelleştirme sessiz yüklemeyi desteklemiyorsa, güncelleştirmeyi Intune kullanarak yükleyemezsiniz.If the update does not support silent installation, you cannot install the update using Intune

 10. Sihirbazın Dönüş kodları sayfasında, güncelleştirme kurulumundan gelen dönüş kodlarının nasıl yorumlanacağını belirtebilirsiniz.On the Return codes page of the wizard, you can specify how return codes from the update installation are interpreted. Varsayılan olarak, Intune bir güncelleştirme paketinin başarıyla yüklenip yüklenmediğini raporlamak için endüstri standardı dönüş kodlarını kullanır.By default, Intune uses industry-standard return codes to report a failed or successful installation of an update package. Sağlanan dönüş kodları şunlardır:The supplied return codes are:

Dönüş koduReturn code AyrıntılarDetails
00 BaşarılıSuccess
30103010 Yeniden başlatma ile başarılıSuccess with restart
 1. Listede olmayan herhangi bir geri dönüş kodu bir hata olarak kabul edilir.Any return code that is not listed is considered a failure. Bazı güncelleştirmeler, dönüş kodları için standart olmayan yorumlar kullanır.Some updates use nonstandard interpretations for return codes. Bu durumda, kendi dönüş kodu yorumlarınızı belirtebilirsiniz.In this case, you can specify your own return code interpretations.

 2. Gerekli dönüş kodlarını belirtin veya düzenleyin ve ardından İleri'yi seçin.Specify or edit the required return codes, and then choose Next.

 3. Sihirbazın Özet sayfasında, gerçekleştirilecek eylemleri gözden geçirin ve ardından Karşıya yükle'yi seçerek sihirbazı tamamlayın.On the Summary page of the wizard, review the actions that will be taken, and then choose Upload to complete the wizard.

Karşıya yüklenen güncelleştirme, Intune bulut depolama alanınızda depolanır.The uploaded update is stored in your Intune cloud storage. Güncelleştirme paketini karşıya yüklemek için yeterli boş alanınız yoksa bu durum karşıya yükleme işlemi sırasında size bildirilir.If you have insufficient free space to upload the update package, you are notified of this during the upload process. Sıkıştırılmış yükleme dosyaları açıldığında daha fazla alan gerektirdiğinden, Intune karşıya yükleme işlemi başlayana kadar yeterli boş alan olup olmadığını belirleyemez.Intune cannot determine sufficient free space until after the update upload has started, because compressed setup and installation files require more space when they are uncompressed.

Güncelleştirme Intune’a yüklendikten sonra, Tüm Güncelleştirmeler bölmesinin Güncelleştirmeler çalışma alanında üçüncü taraf bir güncelleştirme görüntülenir.After it is uploaded into Intune, a third-party update is displayed in the Updates workspace in the All Updates pane. Ardından, güncelleştirmeyi onaylayabilir ve dağıtabilirsiniz.You can then approve and deploy the update. Daha fazla bilgi için, aşağıdaki "Güncelleştirmeleri onaylama ve reddetme" bölümüne bakın.For more information, see the following "Approve and decline updates" section.

Güncelleştirmeleri onaylama ve reddetmeApprove and decline updates

Güncelleştirmeler yüklenmeye hazır olduğunda, Güncelleştirmeler çalışma alanındaki Güncelleştirmelere Genel Bakış sayfasının Güncelleştirme Durumubölümünde bir ileti gösterilir.When updates are ready to install, a message is shown on the Updates Overview page of the Updates workspace, under Update Status. Hangi güncelleştirmelerin onaya hazır olduğunu görmek için, bu iletiyi seçerek Tüm Güncelleştirmeler sayfasını açın.Choose this message to open the All Updates page to see which updates are ready for approval.

Güncelleştirmeleri bulmayı kolaylaştırmak için Filtreler listesini kullanabilirsiniz.You can use the Filters list to make it easier to find updates. Örneğin, yalnızca başarısız güncelleştirmeleri veya değiştirilen güncelleştirmeleri görüntüleyebilirsiniz.For example, you can display only updates that failed, or updates that are superseded.

Listeden bir güncelleştirme seçtiğinizde, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi güncelleştirmeleri yönetmenize imkan sağlayan daha fazla komut bulabilirsiniz:When you select an update from the list, further commands are available that let you manage updates as shown in the following table:

GörevTask AyrıntılarDetails
Özellikleri GörüntüleView Properties Kaç bilgisayar için geçerli olduğu da dahil olmak üzere güncelleştirme hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler.Displays detailed information about the update including the number of computers to which it is applicable.
DüzenleEdit Yalnızca Microsoft dışı güncelleştirmeler için.For non-Microsoft updates only. Güncelleştirmenin özelliklerini düzenlemenize olanak sağlar.Allows you to edit the properties of the update.
OnaylaApprove Seçilen güncelleştirmeyi onaylar ve güncelleştirmenin hangi gruplara dağıtılacağını yapılandırmanıza olanak sağlar.Approves the selected update and allows you to configure which groups is will be deployed to. Daha fazla bilgi için bu konuda başlığı altındaki Güncelleştirmeleri onaylamak için yordamına bakın.For more information, see the procedure To approve updates in this topic.
ReddetDecline Güncelleştirme için önceki tüm onayları kaldırır ve güncelleştirmeyi varsayılan görünümlerden gizler.Removes any previous approvals for the update and hides the update from the default views. Ayrıca, güncelleştirme için tüm rapor verileri kaldırılır.Additionally, any report data for the update will be removed.

Reddedilen bir güncelleştirmeyi daha sonra bulmak isterseniz, Tüm Güncelleştirmeler sayfasındaki filtreyi Reddedildiolarak ayarlayın.If you later want to locate a declined update, set the filter on the All Updates page to Declined. Daha sonra bu güncelleştirmeyi gerektiği gibi onaylayabilirsiniz.You can then approve this update as required.

Bir güncelleştirme Microsoft Update'te süresi dolduğu için reddedildiyse, bu güncelleştirme Intune yönetim konsolunda onaylanamaz.If an update was declined because the update was expired in Microsoft Update, that update cannot be approved in the Intune administration console.

Bilgisayarlara dağıtılan bir güncelleştirme İlkesini silerseniz, bu güncelleştirme ilkesi ayarlarının değerleri, bilgisayarlarda yüklü işletim sistemi için varsayılan duruma sıfırlanır.If you delete an updates policy that is deployed to computers, the values of those updates policy settings are reset to the default state for the operating system that is installed on the computers.
SilDelete Yalnızca Microsoft dışı güncelleştirmeler için.For non-Microsoft updates only. Seçili güncelleştirmeyi siler.Deletes the selected update.
Karşıya yükleUpload Dağıtmak istediğiniz Microsoft dışı güncelleştirmeleri karşıya yüklemenize olanak sağlayan Güncelleştirmeyi Karşıya Yükle sihirbazını başlatır.Starts the Upload Update wizard that allows you to upload non-Microsoft updates that you want to deploy.

Güncelleştirmeleri onaylamak içinTo approve updates

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda, Güncellemeler > Genel Bakış > Onaylanacak yeni güncellemeler’i seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Updates > Overview > New updates to approve.

  Güncelleştirmeler çalışma alanında, Genel bakış > Onaylanacak yeni güncelleştirmeler'i seçin.In the Updates workspace, choose Overview > New updates to approve.

  Not

  Onaylanacak yeni güncelleştirmeler bağlantısı, Güncelleştirme Durumu alanında, yalnızca güncelleştirme onayı gereken en az bir yönetilen bilgisayar olduğunda görünür.The New updates to approve link appears in the Updates Status area only when there is at least one managed computer that needs an update to be approved.

 2. Bir güncelleştirme seçin, güncelleştirmeyi onaylamak istediğinizden emin olmak için sayfanın altındaki güncelleştirme özelliklerini gözden geçirin ve ardından Onayla'yı seçin.Select an update, review the update properties at the bottom of the page to ensure that you want to approve the update, and then choose Approve. Her bir öğeyi seçerken CTRL tuşunu basılı tutarak birden çok güncelleştirme seçebilirsiniz.You can select multiple updates by holding down the CTRL key as you select each item.

 3. Grup Seç sayfasında, güncelleştirmeleri dağıtmak istediğiniz bir grup seçin ve ardından Ekle'yi seçin.On the Select Groups page, select a group that you want to deploy the updates to, and then choose Add. Grupları belirtmeyi tamamladığınızda İleri'yi seçin.When you have finished specifying groups, choose Next.

 4. Dağıtım Eylemi sayfasında, listedeki her grup için aşağıdakileri yapın:On the Deployment Action page, do the following for each group in the list:

  • Onay listesinde, aşağıdakilerden birini seçin:On the Approval list, select one of the following:

   • Gerekli Yükleme - Güncelleştirmeyi belirtilen gruptaki bilgisayarlara yükler.Required Install - Installs the update on computers in the specified group.

   • Yükleme - Yalnızca uygulanabilirliği raporlar ve güncelleştirmeyi yüklenmez.Do Not Install - Reports applicability only and does not install the update.

   • Kullanılabilir Yükleme – Kullanıcı, uygulamayı isteğe bağlı olarak Şirket Portalı'ndan yükleyebilir.Available Install – The user can install the application on demand from the Company Portal.

   • Kaldır - Hedeflenen gruptaki bilgisayarlardan güncelleştirmeleri kaldırır.Uninstall - Removes updates from computers in the targeted group.

    Önemli

    Güncelleştirme, Intune tarafından yüklenmemiş olsa bile kaldırılır.The update is removed even if it was not installed by Intune.

  • Son Tarih listesinde, aşağıdakilerden birini seçin:On the Deadline list, select one of the following:

   • Hiçbiri - Güncelleştirme yüklenmesi için zorlanan bir son tarih olmadığını ve kullanıcıların güncelleştirmeyi sürekli olarak reddedebileceğini belirtir.None - Indicates that no deadline is enforced for the installation of the update and users may decline the update continually.

   • En kısa sürede - Güncelleştirmeyi bir sonraki fırsatta hedef bilgisayarlara yükler.As soon as possible - Installs the update at the next opportunity on targeted computers.

   • Özel - Onaylanan güncelleştirmelerin yükleneceği saat ve tarihi belirtir.Custom - Specifies the date and time that approved updates are installed.

   • Bir hafta, İki hafta, Bir ay – Güncelleştirmeyi belirtilen süre içinde yükler.One week, Two weeks, One month – Installs the update within the specified time period.

 5. Ayarları kaydetmek için Son'u seçin veya ayarları atıp güncelleştirmeler listesine dönmek için İptal'i seçin.Choose Finish to save the settings, or Cancel to discard the settings and return to the updates list.

  Önemli

  Bir alt grup için açıkça Yükleme, Gerekli Yükleveya Kaldır eylemi yapılandırılmadığı sürece, üst grup için yapılandırılan bir eylem tüm alt gruplar tarafından devralınır.Unless the action Do Not Install, Required Install, or Uninstall was explicitly configured for a child group, an action configured for a parent group is inherited by all its children.

 6. Güncelleştirme hakkında anımsatma iletileri için Tüm Güncelleştirmeler sayfasının altındaki ayrıntılar bölmesini denetleyebilirsiniz.You can check the details pane at the bottom of the All Updates page for reminder messages about the update.

Ayrıca bkz.See also

Windows bilgisayarlarını koruma ilkeleriPolicies to protect Windows PCs