Microsoft Intune’da Mac OS X yapılandırma ilkesi ayarlarıMac OS X configuration policy settings in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Intune, Mac OS X cihazlarında yapılandırabileceğiniz çeşitli yerleşik genel ayarlar sağlar.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on Mac OS X devices. Ayrıca, Intune'dan kullanılamayan özel ayarları oluşturmak için Apple Configurator aracını kullanabilirsiniz.Additionally, you can use the Apple Configurator tool to create custom settings that are not available from Intune.

Genel yapılandırma ilkesi ayarlarıGeneral configuration policy settings

Microsoft Intune Mac OS X genel yapılandırma ilkesini kullanarak aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz:Use the Microsoft Intune Mac OS X general configuration policy to configure settings for:

  • Cihaz güvenliği ayarları.Device security settings. Cihazda bir dizi özelliği ve işlevi denetlemenize olanak tanıyan önceden tanımlı ayarlar listesinden seçim yapın.Choose from a list of predefined settings that let you control a range of features and functionality on the device.

  • Uyumlu ve uyumsuz uygulamalar.Compliant and noncompliant apps. Şirketinizdeki uyumlu veya uyumsuz uygulamaların listesini belirtin.Specify a list of apps that are compliant or not compliant in your company. Uyumsuz Uygulamalar Raporu’yla, listede belirttiğiniz uygulamalarla kullanıcıların yüklediği uygulamalar karşılaştırılarak uyumlu olup olmadığı görüntülenebilir (ancak uygulamanın yüklenmesi engellenemez).The Noncompliant Apps Report can be used to view the compliance of apps that you specified in the list against the apps that users have installed (but cannot actually block the installation of the app).

Aradığınız özellik bu listede görünmüyorsa, Apple Configurator aracını kullanarak oluşturduğunuz ayarları içeri aktarmanızı sağlayan bir Mac OS X özel ilkesi kullanarak bu özelliği oluşturabilirsiniz.If the setting you are looking for does not appear in this list, you might be able to create it by using a Mac OS X custom policy that lets you import settings you created by using the Apple Configurator tool. Daha fazla bilgi için, bu konunun devamındaki “Özel ilke ayarları” bölümüne bakın.For more information, see "Custom policy settings" later in this topic.

Parola ayarlarıPassword settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Cihazların kilidini açmak için parola gerektirRequire a password to unlock devices Kullanıcının Mac bilgisayarına erişmek için parola kullanmasının gerekip gerekmediğini belirtin.Specify whether the user must use a password to access their Mac computer. Önemli: iOS cihazlarından farklı olarak, Mac OS X cihazlarında bu ayarla uyumluluğu korumak için parolasını güncelleştirmesi gerektiği kullanıcıya hemen bildirilmez.Important: Unlike iOS devices, on Mac OS X devices, the user is not immediately notified to update their password to comply with this setting.
Gerekli parola türüRequired password type Parolanın yalnızca Sayısal olabileceğini ya da Alfasayısal (harfler ve sayılar içeren) olması gerektiğini belirtin.Specify whether the password can be Numeric only, or whether it must be Alphanumeric (contain letters and numbers). Önemli: Bu ayar yalnızca Mac OS X sürüm 10.10.3 ve üzerinde desteklenir.Important: This setting is supported only on Mac OS X version 10.10.3 and later.
Parolada gerekli karmaşık karakter sayısıNumber of complex characters required in password Parolada kullanılması gereken karmaşık karakterlerin sayısını belirtin (0-4 karakter).Specify the number of complex characters required in the password (0 to 4).

Karmaşık karakterler, ? gibi simgelerdir.A complex character is a symbol, such as ?.
En düşük parola uzunluğuMinimum password length Parola için minimum uzunluğu belirtin (4-14 karakter) .Specify the minimum length for the password (4 to 14 characters).
Basit parolalara izin verAllow simple passwords 0000 veya 1234 gibi basit parolaların kullanımına izin verin.Allow the use of simple passwords such as 0000 or 1234.
Parola istenmeden önce herhangi bir işlem yapılmadan geçen dakika sayısıMinutes of inactivity before password is required Bilgisayarın ne kadar süreyle etkinlik dışı kaldıktan sonra kilidinin açılması için bir parolanın gerekli olacağını belirtin.Specify how long the computer must be inactive before a password is required to unlock it.
Parola kullanım süresi (gün)Password expiration (days) Kullanıcının kaç gün geçtikten sonra parolayı değiştirmesi gerekeceğini belirtin (1-255 gün).Specify how many days elapse before the user must change the password (1 to 255 days).
Parola geçmişini anımsaRemember password history Kullanıcının daha önce kullanılmış bir parolayı kullanmasını engelleyin.Prevent the user from using a previously used password. Bu seçenek ayarlandığında, önceden kullanılmış olan parolalardan yeniden kullanılamayacak olanların sayısını belirtmek için Önceki parolaların yeniden kullanılmasını önle seçeneğini de ayarlayabilirsiniz (1-24 arası).When this is set, you can also set Prevent reuse of previous passwords to specify the number of previously used passwords that cannot be reused (1 to 24).
Ekran koruyucu etkinleştirilmeden önce işlem yapılmadan geçen süreMinutes of inactivity before screensaver activates Ekran koruyucu etkinleştirilmeden önce bilgisayarın boşta bekleyeceği süreyi belirtir.Specify the length of time that the computer must be idle before the screensaver is activated.

Uyumlu ve uyumlu olmayan uygulamalar için ayarlarSettings for compliant and noncompliant apps

Mac OS X için Uyumlu ve Uyumsuz Uygulamalar listesinde, Cihazlar için yönetilen ayarlar’ı etkinleştirin ve sonra aşağıdaki bilgileri kullanarak uyumlu veya uyumsuz uygulamalar listesini belirtin.In the Compliant & Noncompliant Apps list for Mac OS X, enable Managed settings for devices, and then specify a list of compliant or noncompliant apps by using the following information.

Note

Tek bir ilke, yalnızca uyumlu uygulamaların veya uyumsuz uygulamaların bir listesini içerebilir.A single policy can contain only a list of compliant apps or a list of noncompliant apps. İkisi de aynı ilkede belirtemezsiniz.You cannot specify both in the same policy.

Intune, uyumsuz uygulamalar içeren cihazları raporlamanızı sağlar.Intune lets you report devices with noncompliant apps. Yüklemeyi engellemez veya uyumsuz uygulamaları kaldırmaz.It does not block installation or remove noncompliant apps.

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Kullanıcılar listelenen uygulamaları yüklediğinde uyumsuzluk bildirReport noncompliance when users install the listed apps Kullanıcıların yüklemesine izin verilmeyen Mac OS X uygulamalarını gösterir.Displays the Mac OS X apps that users are not allowed to install. Kullanıcılar bu uygulamalardan herhangi birini yüklerse, bu uygulama Uyumsuz Uygulamalar Raporu’nda bildirilir.If users install any of these apps, they will be reported in Noncompliant Apps Reports.
Kullanıcılar listelenmeyen uygulamaları yüklediğinde uyumsuzluğu bildirReport noncompliance when users install apps which are not listed Kullanıcıların yüklemesine izin verilen Mac OS X uygulamalarını gösterir.Displays the Mac OS X apps that users are allowed to install. Kullanıcılar başka bir uygulama yüklerse, bu uygulama Uyumsuz Uygulamalar Raporu’nda bildirilir.If users install any other apps, they will be reported in Noncompliant Apps Reports.
EkleAdd Seçili listeye bir uygulama ekleyin.Add an app to the selected list. Tercih ettiğiniz bir ad ve isteğe bağlı olarak uygulama yayımcısını ve uygulama paket kimliğini belirtin.Specify a name of your choice, optionally the app publisher, and the bundle ID of the app. İpucu: Uygulamanın paket kimliğini bulmak için, uygulamanın yüklendiği Mac bilgisayarda aşağıdaki adımları izleyin:Tip: To find the bundle ID of an app, use the following steps on a Mac computer that has the app installed:
  1. Uygulamanın yüklendiği klasörü açın (örneğin, /Uygulamalar).Open the folder in which the app is installed (for example, /Applications).
  2. <Uygulama Adı>.app paketini ve ardından Paket İçeriğini Göster’i seçin.Select the <App Name>.app bundle, and choose Show Package Contents.
  3. Info.plist dosyasını açın.Open the Info.plist file.
  4. CFBundleIdentifieranahtarıyla ilişkilendirilmiş değeri kontrol edin.Check the value associated with the key CFBundleIdentifier.
Paket kimliği, com.contoso.uygulamaadı biçiminde olur.The format for the bundle ID is com.contoso.appname.
Uygulamaları İçeri AktarImport Apps Virgülle ayrılmış bir değerler dosyasında belirttiğiniz uygulamaların listesini içeri aktarın.Import a list of apps that you have specified in a comma-separated values file. Dosyada şu biçimi kullanın: uygulama adı, yayımcı ve uygulama paketi kimliği.In the file, use this format: app name, publisher, app bundle ID.
DüzenleEdit Seçilen uygulamanın adını, yayımcısını ve uygulama paket kimliğini düzenleyin.Edit the name, publisher, and app bundle ID of the selected app.
SilDelete Seçilen uygulamayı listeden silin.Delete the selected app from the list.

Tip

Intune raporları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Raporları kullanarak Microsoft Intune işlemlerini anlama.For more information about Intune reports, see Understand Microsoft Intune operations by using reports.

Important

Bir Mac OS X cihazı uyku modundayken ilkeler ve profiller teslim edilemez veya envantere kaydedilemez.When a Mac OS X device is in sleep mode, policies and profiles cannot be delivered or inventoried. Sonuç olarak, cihazın uyku modundan bir sonraki çıkarılışına kadar Intune konsolu geçici olarak Hatalı ilke ayarları durumunu gösterebilir.As a result, the Intune console might temporarily display the status Policy settings in error until the next time the device wakes from sleep mode.

Uyumlu ve uyumsuz uygulamaları izleMonitor compliant and noncompliant apps

Uyumsuz Uygulamalar Raporu'nu kullanarak belirtilen uygulamaların uyumluluğunu görüntüleyin.Use Noncompliant Apps Reports to view the compliance of apps that you specified.

Bir rapor çalıştırmak içinTo run a report

  1. Microsoft Intune yönetim konsolunda, Raporlar > Uyumsuz Uygulamalar Raporları’nı seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports > Noncompliant Apps Reports.

  2. Denetlemek istediğiniz cihaz gruplarını seçin, uyumlu uygulamaları mı, uyumsuz uygulamaları mı yoksa her ikisini birden mi denetlemek istediğinizi belirtin ve sonra Raporu Görüntüle’yi seçin.Select the device groups that you want to check, select whether you want to check for compliant apps, noncompliant apps, or both, and then choose View Report.

Microsoft Intune’da Mac OS X özel ilke ayarlarıMac OS X custom policy settings in Microsoft Intune

Apple Configurator aracını kullanarak oluşturduğunuz ayarları Mac OS X cihazlarına dağıtmak için Microsoft Intune Mac OS X özel yapılandırma ilkesini kullanın.Use the Microsoft Intune Mac OS X custom configuration policy to deploy settings that you created by using the Apple Configurator tool to Mac OS X devices. Bu araç, bu cihazların işlemini denetleyen ve bunları bir yapılandırma profiline dışarı aktaran birçok ayar oluşturmanızı sağlar.This tool lets you create many settings that control the operation of these devices and export them to a configuration profile. Daha sonra bu yapılandırma profilini bir Intune Mac OS X özel ilkesine aktarabilir ve ayarları kuruluşunuzdaki kullanıcılara ve cihazlara dağıtabilirsiniz.You can then import this configuration profile into an Intune Mac OS X custom policy and deploy the settings to users and devices in your organization.

Bu özellik, Intune Mac OS X genel yapılandırma ilkesiyle yapılandırılamayan Mac OS X ayarlarını dağıtmanıza olanak tanır.This capability allows you to deploy Mac OS X settings that are not configurable with the Intune Mac OS X general configuration policy.

ÖnkoşullarPrerequisites

Başlamadan önce, Apple Configurator’ı yüklemiş ve kullanıcılara veya cihazlara dağıtmak istediğiniz ayarları içeren bir yapılandırma dosyası oluşturmuş olmanız gerekir.Before you start, you must have installed the Apple Configurator and created a configuration file that contains the settings you want to deploy to users or devices. Mac App Store‘dan Apple Configurator’ı indirebilir ve Apple Configurator hakkında bilgi edinebilirsiniz.You can download and learn about the Apple Configurator from the Mac App Store.

Note

Intune, bir Mac OS X özel ilkesindeki tek tek ayarların uyumluluğunu raporlamaz.Intune does not report the compliance of individual settings in a Mac OS X custom policy. Ancak, ilkenin genel uyumluluğu raporlanır.However, the overall compliance of the policy is reported.

Genel ayarlarGeneral settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
AdName Intune konsolunda tanımlamanıza yardımcı olması için Mac OS X özel ilkesi için benzersiz bir ad girin.Enter a unique name for the Mac OS X custom policy to help you identify it in the Intune console.
AçıklamaDescription Mac OS X özel ilkesine genel bakış sağlayacak ve onu bulmanıza yardımcı olacak diğer uygun bilgilerin yer aldığı bir açıklama girin.Provide a description that gives an overview of the Mac OS X custom policy and other relevant information that helps you to locate it.

Özel ayarlarCustom settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Özel yapılandırma profili adı (kullanıcılara gösterilir)Custom configuration profile name (displayed to users) İlke için, cihazda ve Intune ilke raporlarında görüntülenecek şekilde bir ad sağlayın.Provide a name for the policy as it will be displayed on the device and in Intune policy reports.
Yapılandırma profili dosyasıConfiguration profile file İçeri aktar’ı seçin ve sonra Apple Configurator’ı kullanarak oluşturduğunuz yapılandırma profiline gidin.Choose Import, and then browse to the configuration profile that you created by using the Apple Configurator. İpucu: Yapılandırma profilini oluştururken yardımcı olması için, bu konunun "Yapılandırma profili dosyası oluşturma" bölümüne bakın.Tip: See "How to create a configuration profile file" in this topic for help in creating the configuration profile.
Yapılandırma profili ayrıntılarıConfiguration profile details İçeri aktardığınız yapılandırma profili için XML kodunu görüntüleyin.Display the XML code for the configuration profile that you imported.

Bir yapılandırma profili dosyası oluşturmaHow to create a configuration profile file

Özel ilke tarafından kullanılan yapılandırma profili dosyasını iki yolla oluşturabilirsiniz:You can create the configuration profile file used by the custom policy in two ways:

Ayrıca bkz.See also

Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetmeManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies