Yalnızca MAM tarafından desteklenen uygulamalara izin vermek için bir Exchange Online koşullu erişimi oluşturmaCreate an Exchange Online conditional access to only allow apps supported by MAM

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konu, yalnızca Intune uygulama koruma ilkelerini destekleyen mobil uygulamalara izin verecek şekilde, Exchange Online için koşullu erişimin nasıl ayarlanacağına yönelik adım adım yönergeler sağlar.This topic gives you step-by-step instructions on how to set up conditional access for Exchange Online to only allow mobile apps that support Intune app protection policies.

Exchange Online ilkesi oluşturmaCreate an Exchange Online policy

 1. Uygulama erişim özelliğini içeren Azure portal’ında oturum açın.Sign into the Azure portal that includes the app access feature. Azure portalı deneyiminde yeniyseniz, Uygulama koruma ilkeleri için Azure portalı konusunu okuyun.If you are new to the Azure portal experience read the Azure portal for app protection policies topic.

 2. Diğer hizmetler’i seçin ve "Intune" yazın.Choose More services, and type: "Intune".

 3. Intune Uygulama Koruması’nı seçin.Choose Intune App Protection.

 4. Intune mobil uygulama yönetimi dikey penceresinde Tüm Ayarlar’ı seçin.On the Intune mobile application management blade choose All Settings.

 5. Koşullu erişim bölümünde Exchange Online’ı seçin.On the Conditional access section, choose Exchange Online.

  Ayarlar dikey penceresinin Exchange Online seçeneği vurgulanmış olarak koşullu erişim bölümünü gösteren ekran görüntüsü

 6. İzin verilen uygulamalar dikey penceresinde, yalnızca Intune uygulama koruma ilkeleri tarafından desteklenen uygulamaların Exchange Online’a erişmesine izin vermek için Intune uygulama ilkelerini destekleyen uygulamalara izin ver seçeneğini belirleyin.On the Allowed apps blade, choose the Allow apps that support Intune app policies option to allow only apps that are supported by Intune app protection policies to have the ability to access Exchange Online. Bu seçeneği belirlediğinizde, desteklenen uygulamalar listesi görüntülenir.When you select this option, the list of supported apps is displayed.

  Note

  iOS ve Android’deki, Exchange Online’a bağlanan yerleşik posta istemcileri de dahil olmak üzere tüm Exchange Active Sync posta istemcilerinin e-posta göndermesi veya alması engellenir.All Exchange Active Sync mail clients, including the built-in mail clients on iOS and >Android that connect to Exchange Online, will be prevented from sending or receiving >email. Kullanıcılar, bunun yerine Outlook posta uygulamasını kullanmaları gerektiğini belirten tek bir e-posta alır.Users will instead receive a single email informing them that they need to use the >Outlook mail app.

 7. Bu ilkeyi kullanıcılara uygulamak için Kısıtlı Kullanıcı grupları dikey penceresini açın ve Kullanıcı grubu ekle’yi seçin.To apply this policy to users, open the Restricted user groups blade, and choose Add user group. Bu ilkeyi alması gereken bir veya daha fazla kullanıcı grubu seçin.Select one or more user groups that should get this policy.

  Kullanıcı grubu ekle seçeneğinin vurgulandığı kısıtlı kullanıcı grupları dikey penceresinin ekran görüntüsü

 8. Önceki adımda seçtiğiniz kullanıcı grubundaki bazı kullanıcıların bu ilkeden etkilenmemesini isteyebilirsiniz.You may want some users in the user group you selected in the previous step not to be affected by this policy. Bu gibi durumlarda, kullanıcı grubunu muaf tutulan kullanıcı grupları listesine ekleyin.In such cases, add the group of users to the exempted user groups list. Exchange Online dikey penceresinden Muaf tutulan kullanıcı grupları’nı seçin.From the Exchange Online blade, choose Exempted user groups. Kullanıcı grupları listesini açmak için Kullanıcı grubu ekle’yi seçin.Choose Add user group to open the list of user groups. Bu ilkeden muaf tutmak istediğiniz grupları seçin.Select the groups you want to exempt from this policy.

Geçerli bir ilkeyi değiştirmeModify an existing policy

Kullanıcı gruplarını ekleme veya silmeAdd or delete user groups

Kısıtlı kullanıcı grupları listesinden bir kullanıcı grubu silmek için Kısıtlı kullanıcı grupları dikey penceresini açın, silmek istediğiniz kullanıcı grubunu vurgulayın ve Sil seçeneğini görmek için üç nokta(...)’ya tıklayın.To delete a user group from the restricted user groups list, open the Restricted user groups blade, highlight the user group you want to delete, and click on the ellipses(...) to see the Delete option. Kullanıcı grubunu listeden silmek için Sil’i seçin.Choose Delete to remove the user group from the list. Bir kullanıcı grubunu muaf tutulan kullanıcı grubu listesinden kaldırmak için aynı yordamı izleyebilirsiniz.You can follow the same procedure to remove a user group from the exempted user group list.

Sonraki adımlarNext steps

Modern kimlik doğrulaması olmayan uygulamaları engellemeBlock apps that do not have modern authentication

Ayrıca bkz.See also

Uygulama verilerini uygulama koruma ilkeleriyle korumaProtect app data with app protection policies