SharePoint Online için uygulama tabanlı koşullu erişim (CA) ilkelerini ayarlamaSet up app-based conditional access (CA) policies for SharePoint Online

Şunlar için geçerlidir: IntuneApplies to: Intune
Bu konu, Azure portalında ve klasik portalda Intune için geçerlidir.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic portal.

Bu konu başlığı altında, SharePoint Online için uygulama tabanlı koşullu erişim ilkesini ayarlama yönergeleri sağlanır.This topic provides guidance on how to set up app-based conditional access policy for SharePoint Online. Uygulama tabanlı CA yöneticilerin yalnızca Intune uygulama koruma ilkeleri uygulanmış olan mobil uygulamalara izin vermesini sağlar.App-based CA helps admins to only allow mobile apps that have Intune app protection policies applied to.

SharePoint Online’a uygulama tabanlı CA ilkesi oluşturmak içinTo create the app-based CA policy for SharePoint Online

 1. Azure portalına gidin ve kimlik bilgilerinizle oturum açın.Go the Azure portal and sign in with your credentials.

  Note

  Azure portalı deneyiminde yeniyseniz, Uygulama koruma ilkeleri için Azure portalı konusunu okuyun.If you're new to the Azure portal experience read the Azure portal for app protection policies topic.

 2. Soldaki menüden Daha fazla hizmet’i seçtikten sonra metin kutusu filtresine Intune yazın.Choose More services from the left menu, then type Intune in the text box filter.

 3. Intune Uygulama Koruma > Intune mobil uygulama yönetimi > Tüm Ayarlar’ı seçin.Choose Intune App Protection > Intune mobile application management > All Settings.

 4. Intune Mobil uygulama yönetimi dikey penceresinde SharePoint Online kutucuğunu seçin.On the Intune mobile application management blade, choose the SharePoint Online tile.

 5. İzin verilen uygulamalar dikey penceresinde, yalnızca Intune uygulama koruma ilkeleri tarafından desteklenen uygulamalara izin vermek için Intune uygulama ilkelerini destekleyen uygulamalara izin ver seçeneğini belirleyin.On the Allowed apps blade, choose Allow apps that support Intune app policies option to allow only apps that are supported by Intune app protection policies.

  Note

  Yalnızca Intune uygulama koruma ilkeleri tarafından desteklenen uygulamalara izin verme seçeneğini belirlediğinizde, yalnızca desteklenen uygulamaları içeren bir liste görüntülenir.When you select the option to only allow apps that are supported by Intune app protection policies, a list containing only the supported apps is displayed.

  Uygulamaların listesini gösteren izin verilen uygulamalar dikey penceresinin ekran görüntüsü

Kullanıcılarınıza uygulama tabanlı CA ilkeleri atamak içinTo assign app-based CA policies to your users

 1. Kısıtlanmış kullanıcı grupları dikey penceresini açın ve ardından Kullanıcı grubu ekle’yi seçin.Open the Restricted user groups blade, then choose Add user group.

 2. Bu ilkeyi alması gereken bir veya daha fazla kullanıcı grubu seçin.Select one or more user groups that should get this policy.

  Kullanıcı grubu ekle seçeneğinin vurgulandığı kısıtlı kullanıcı grupları dikey penceresinin ekran görüntüsü

  Important

  Önceki adımda seçtiğiniz kullanıcı grubundaki bazı kullanıcıların bu ilkeden etkilenmemesini isteyebilirsiniz.You may want some users in the user group you selected in the previous step not to be affected by this policy. Bu gibi durumlarda, kullanıcı grubunu muaf tutulan kullanıcı grupları listesine ekleyin.In such cases, add the group of users to the exempted user groups list.

 3. SharePoint Online dikey penceresinde Muaf tutulan kullanıcı grupları’nı ve ardından Kullanıcı grubu ekle’yi seçerek kullanıcı gruplarının listesini açın.On the SharePoint Online blade, choose Exempted user groups, then choose Add user group to open the list of user groups.

 4. Bu ilkeden muaf tutmak istediğiniz grupları seçin.Select the groups you want to exempt from this policy.

Mevcut uygulama tabanlı CA ilkesindeki kullanıcı gruplarını değiştirmek veya silmek içinTo modify or delete user groups from an existing app-based CA policy

 1. Kısıtlanmış kullanıcı grupları dikey penceresini açın, ardından silmek istediğiniz kullanıcı grubunu vurgulayın.Open the Restricted user groups blade, then highlight the user group you want to delete.
 2. Silme seçeneklerini görmek için üç nokta işaretine tıklayın.Click on the ellipse to see the delete options.
 3. Kullanıcı grubunu listeden silmek için Sil’i seçin.Choose Delete to remove the user group from the list.

Note

Bir kullanıcı grubunu Muaf tutulan kullanıcı grubu listesinden kaldırmak için yordamın adımlarını izleyebilirsiniz.You can follow the steps procedure to remove a user group from the Exempted user group list.

Sonraki adımlarNext steps

Modern kimlik doğrulaması kullanılmayan uygulamaları engellemeBlock apps that do not use modern authentication

Ayrıca bkz.See also

Uygulama verilerini uygulama koruma ilkeleriyle korumaProtect app data with app protection policies

Exchange Online için uygulama tabanlı CA’yı yapılandırmaConfigure app-based CA for Exchange Online