Microsoft Intune ile İş İçin Microsoft Mağazası'ndan satın aldığınız uygulamaları yönetmeManage apps you purchased from the Microsoft Store for Business with Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

İş İçin Microsoft Mağazası, kuruluşunuz için tek tek veya toplu olarak uygulamaları bulabileceğiniz ve satın alabileceğiniz bir yer sağlar.The Microsoft Store for Business gives you a place to find and purchase apps for your organization, individually, or in volume. Mağazayla Microsoft Intune arasında bağlantı kurarak, toplu uygulama alışverişlerini Intune konsolundan yönetebilirsiniz.By connecting the store to Microsoft Intune, you can manage volume-purchased apps from the Intune console. Örneğin:For example:

 • Intune’la mağazadan satın aldığınız uygulamalar listesini eşitleyebilirsiniz.You can synchronize the list of apps you have purchased from the store with Intune.
 • Eşitlenen uygulamalar Intune yönetim konsolunda gösterilir ve bunları aynı diğer uygulamalar gibi dağıtabilirsiniz.Apps that are synchronized appear in the Intune administration console, and you can deploy these like any other apps.
 • Kaç tane kullanılabilir lisans olduğunu ve bunlardan kaç tanesinin kullanıldığını Intune yönetim konsolunda izleyebilirsiniz.You can track how many licenses are available, and how many are being used in the Intune administration console.
 • Kullanılabilir lisans sayısı yetersiz olduğunda Intune uygulamaların dağıtılmasını ve yüklenmesini engeller.Intune blocks deployment and installation of apps if there are an insufficient number of licenses available.

Başlamadan önceBefore you start

İş İçin Microsoft Mağazası’ndan uygulamaları eşitlemeye ve dağıtmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri gözden geçirin:Review the following information before you start syncing and deploying apps from the Microsoft Store for Business:

 • Intune’u kuruluşunuz için mobil cihaz yönetim yetkilisi olarak yapılandırmalısınız.You must configure Intune as the mobile device management authority for your organization. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune’da cihazları kaydetmenin önkoşulları.For more information, see Prerequisites for enrolling devices in Microsoft Intune.
 • İş İçin Microsoft Mağazası’ndan bir hesap almak isterseniz kaydolmanız gerekir.You must have signed up for an account on the Microsoft Store for Business.
 • İş İçin Windows Mağazası hesabını Intune’la ilişkilendirdikten sonra, gelecekte farklı bir hesaba geçemezsiniz.Once you have associated a Windows Business Store account with Intune, you cannot change to a different account in the future.
 • Mağazadan satın alınan uygulamalar Intune’a el ile eklenemez veya Intune’dan el ile silinemez.Apps purchased from the store cannot be manually added to or deleted from Intune. Bunlar yalnızca İş İçin Microsoft Mağazası’yla eşitlenebilir.They can only be synchronized with the Microsoft Store for Business.
 • Intune yalnızca İş İçin Microsoft Mağazası’ndan satın almış olduğunuz çevrimiçi lisanslı uygulamaları eşitler.Intune synchronizes only online licensed apps you have purchased from the Microsoft Store for Business.
 • Bu özelliğin kullanılabilmesi için cihazların Active Directory Etki Alanı Hizmetleri’ne veya çalışma alanına katılmış olması gerekir.Devices must be joined to Active Directory Domain Services, or workplace-joined, to use this capability.
 • Kaydedilen cihazlar Windows 10’un 1511 sürümünü kullanıyor olmalıdır.Enrolled devices must be using the 1511 release of Windows 10.

İş İçin Microsoft Mağazası hesabınızı Intune’la ilişkilendirmeAssociate your Microsoft Store for Business account with Intune

Intune konsolunda eşitlemeyi etkinleştirmek için, önce mağaza hesabınızı yönetim aracı olarak Intune’u kullanacak şekilde yapılandırmanız gerekir:Before you enable synchronization in the Intune console, you must configure your store account to use Intune as a management tool:

 1. İş İçin Windows Mağazası’nda oturum açarken, Intune’da oturum açtığınız kiracı hesabını kullandığınızdan emin olun.Ensure that you sign into the Business Store using the same tenant account you use to sign into Intune.
 2. İş İçin Windows Mağazası’nda, Ayarlar > Yönetim araçları’nı seçin.In the Business Store, choose Settings > Management tools.
 3. Yönetim araçları sayfasında, Yönetim aracı ekle’yi ve sonra da Microsoft Intune’u seçin.On the Management tools page, choose Add a management tool, and choose Microsoft Intune.

Note

İş İçin Microsoft Mağazası uygulamalarını dağıtmak için birden fazla yönetim aracı kullanmanız durumunda önceden bunların yalnızca birini İş İçin Microsoft Mağazası ile ilişkilendirebiliyordunuz.If you are using more than one management tool to deploy Microsoft Store for Business apps, previously, you could only associate one of these with the Microsoft Store for Business. Artık mağaza ile Intune ve Configuration Manager gibi birden fazla yönetim aracını ilişkilendirebilirsiniz.You can now associate multiple management tools with the store, for example, Intune and Configuration Manager.

Artık devam edebilir ve Intune konsolunda eşitlemeyi ayarlayabilirsiniz.You can now continue, and set up synchronization in the Intune console.

Eşitlemeyi yapılandırmaConfigure synchronization

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Yönetici’yi seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin.
 2. Yönetim çalışma alanında, Mobil Cihaz Yönetimi > Windows’u genişletin ve İş İçin Mağaza’yı seçin.In the Administration workspace, expand Mobile Device Management > Windows, and then choose Store for Business.
 3. İş İçin Microsoft Mağazası sayfasında aşağıdakileri yapın:On the Microsoft Store for Business page, do the following:
  • Henüz yapmadıysanız İş İçin Microsoft Mağazası’na kaydolma bağlantısına tıklayın.If you haven't already done so, click the link to sign-up for the Microsoft Store for Business.
  • Kaydolduktan sonra, Eşitleme Yapılandır’ı seçin.Once you are signed-up, choose Configure Sync.
 4. İş İçin Microsoft Mağazası uygulamasının eşitlenmesini yapılandır iletişim kutusunda İş İçin Microsoft Mağazası eşitlemesini etkinleştirin öğesini seçin.In the Configure Microsoft Store for Business app sync dialog box, select Enable Microsoft Store for Business sync.
 5. Dil açılan listesinde, İş İçin Microsoft Mağazası’ndan gelen uygulamaların Intune konsolunda görüntüleneceği dili seçin.From the Language drop-down list, choose the language in which apps from the Microsoft Store for Business will be displayed in the Intune console. Görüntülendikleri dilinden bağımsız olarak, bunlar uygun olduğunda son kullanıcının dilinde yüklenir.Regardless of the language in which they are displayed, they will be installed in the end user's language when available.
 6. Tamam'ı tıklatın.Click OK.

Uygulamaları eşitlemeSynchronize apps

 1. Mağazadan satın aldığınız uygulamaları Intune’la eşitlemek için İş İçin Microsoft Mağazası sayfasında Şimdi eşitle’yi seçin.On the Microsoft Store for Business page, choose Sync now to synchronize the apps you've purchased from the store with Intune.
 2. Dağıtabileceğiniz uygulamaları görmek ve satın aldığınız uygulamaların düzgün bir şekilde içeri aktarıldığını doğrulamak için Uygulamalar çalışma alanında Uygulamalar > Toplu Satın Alınan Uygulamalar'ı seçin.In the Apps workspace, choose Apps > Volume-Purchased Apps to view the apps you can deploy, and to verify that your purchased apps were imported correctly. Bu düğümdeki uygulamalar, sahip olduğunuz toplam lisans sayısı ve kullanılabilir lisanslarınızın sayısıyla birlikte gösterilir.The apps in this node are displayed with the total number of licenses you own, and the number of licenses you have available. Örneğin, İş İçin Microsoft Mağazası'ndan (çevrimiçi lisanslı) Şirket Portalı uygulamasını işletmeler için satın alabilir, Intune konsoluna eşitleyebilir ve gerekli Windows 10 cihazlara gerekli bir uygulama olarak dağıtabilirsiniz.For example, you can purchase the Company Portal app (online licensed) from the Microsoft Store for Business, sync it to the Intune console and then deploy this as a required app in to the required Windows 10 devices.

Uygulama dağıtmaDeploy apps

Mağazadan alınan uygulamaları, diğer tüm Intune uygulamalarıyla aynı şekilde dağıtırsınız.You deploy apps from the store in the same way you deploy any other Intune app. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune’da uygulamaları dağıtma.For more information, see Deploy apps in Microsoft Intune. İş İçin Microsoft Mağazası uygulamasını dağıttığınızda, uygulamayı yükleyen her kullanıcı bir lisans kullanır.When you deploy a Microsoft Store for Business app, a license is used by each user who installs the app. Dağıtılan uygulamanın tüm kullanılabilir lisanslarını kullandıysanız, artık başka kopya dağıtamazsınız.If you use all of the available licenses for a deployed app, you will not be able to deploy any more copies. Aşağıdaki işlemlerden birini yapmanız gerekir:You must take one of the following actions:

 • Uygulamayı bazı cihazlardan kaldırın.Uninstall the app from some devices.
 • Geçerli dağıtımın kapsamını, yalnızca lisanslarınızın yeterli olduğu kullanıcıları hedefleyecek şekilde daraltın.Reduce the scope of the current deployment to target only the users you have sufficient licenses for.
 • İş İçin Microsoft Mağazası’ndan uygulamanın daha fazla kopyasını satın alın.Buy more copies of the app from the Microsoft Store for Business.

Important

Dağıtılan uygulamalar yalnızca cihazı ilk kaydeden kullanıcı tarafından kullanılabilir.Deployed apps are only available to the user who originally enrolled the device. Uygulamaya başka hiçbir kullanıcı erişemez.No other users can access the app.

Ayrıca bkz.See also

Microsoft Intune'da mobil cihazlara uygulama eklemeAdd apps for mobile devices in Microsoft Intune