Şirkete ait cihazları Intune kullanarak kaydetmeEnroll corporate-owned devices by using Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Kuruluşa ait veya şirkete ait cihazları cihaz türüne, cihazın nasıl satın alındığına ve kuruluşun gereksinimlerine bağlı olarak çeşitli yollarla Intune ile yönetilmek üzere kaydedebilirsiniz.You can enroll organization-owned or corporate-owned devices to manage with Intune in a variety of ways, depending on the type of device, how the device was purchased, and the needs of the organization. Bir “kendi cihazını getir” (KCG) senaryosunda olduğu gibi, şirkete ait cihazları kaydetmek ve yönetmek için Şirket Portalı uygulamasını da yükleyebilirsiniz.You also can install the Company Portal app to enroll and manage corporate-owned devices, like in a "bring your own device" (BYOD) scenario.

Varsayılan olarak tüm platform cihazları Intune'a kaydedilebilir.By default, devices for all platforms are allowed to enroll in Intune. Cihazların kaydedilmesini engellemek için yönetici kimlik bilgilerinizle Microsoft Intune yönetim portalında oturum açın.To block devices from enrolling, sign to the Microsoft Intune admin portal with your admin credentials. Yönetim > Mobil Cihaz Yönetimi > Kayıt Kuralları'nı seçip engellemek istediğiniz platformlara ait onay kutularının işaretini kaldırın.Choose Admin > Mobile Device Management > Enrollment Rules and then clear the applicable check boxes for the platforms that you want to block.

Şirketin sahip olduğu iOS cihazlarını kaydetmeEnroll corporate-owned iOS devices

Şirkete ait cihazları kaydetme yöntemleri "kendi cihazını seç" (CYOD) senaryoları için iyi bir seçimdir.Corporate-owned device enrollment methods are a good choice for "choose your own device" (CYOD) scenarios. Bir CYOD ortamında, kuruluş kullanıcının seçtiği bir cihaz için ödeme yapar ve cihazı yönetir.In a CYOD environment, the organization pays for a device that the user selects, and the organization manages the device.

Kullanıcılara iOS cihazlar arasından seçim yapma olanağı sunarsanız, kaydı önceden yapılandırarak kullanıcı ilk açtığı anda cihazın Intune ile yönetilmesini sağlayabilirsiniz.If you offer users iOS devices to choose from, you can preconfigure enrollment so that the device is managed with Intune from the first time the user turns it on. Intune, Apple Cihaz Kayıt Programı (DEP) aracılığıyla ya da doğrudan veya Kurulum Yardımcısı kaydı için Mac bilgisayarda Apple Configurator aracı kullanılarak kayıt yapılmasını destekler.Intune supports enrollment via the Apple Device Enrollment Program (DEP), or by using the Apple Configurator tool on a Mac computer for direct or Setup Assistant enrollment.

Şirkete ait iOS cihazlarını kaydetmeyi öğrenin.Learn how to enroll corporate-owned iOS devices.

Cihaz kayıt yöneticisi hesabı oluşturmaCreate a device enrollment manager account

Kuruluşunuzdaki çok sayıda mobil cihazı Intune ile yönetmek için tek kullanıcılı cihaz kayıt yöneticisi (DEM) hesabı oluşturabilirsiniz.You can create a single-user device enrollment manager (DEM) account in Intune to manage a large number of mobile devices for your organization. Bir DEM hesabı oluşturduktan sonra, belirlenen bir hesap yöneticisi standart bir kullanıcıdan 15 cihaz daha fazla kaydedebilir.After you create a DEM account, a designated account manager can enroll more than the 15 devices that a standard user can enroll.

DEM hesabını yalnızca tek, belirli bir kullanıcı tarafından kullanılanlar dışındaki cihazları kaydetmek için kullanabilirsiniz.You can use a DEM account to enroll only devices that aren't used by a single, specific user. Bu tür cihazlar örneğin satış noktası veya kamu hizmeti uygulamalarına uygundur ancak e-postaya veya şirket kaynaklarına erişmesi gereken kullanıcılar için uygun değildir.Those types of devices are good for point-of-sale or utility apps, for example, but not for users who need to access email or company resources.

DEM hesabı kullanarak şirkete ait cihazları kaydetme hakkında bilgi edinin.Learn how to enroll corporate-owned devices by using a DEM account.

Şirkete ait Windows 10 Enterprise cihazlarını kaydetmeEnroll corporate-owned Windows 10 Enterprise devices

Kuruluşunuzda Azure Active Directory Premium veya Microsoft Enterprise Mobility Suite kullanıyorsanız, Windows 10 Enterprise cihazlarını kaydedebilirsiniz.If you use Azure Active Directory Premium or Microsoft Enterprise Mobility Suite in your organization, you can enroll Windows 10 Enterprise devices. Bir kullanıcı bir cihaza iş veya okul hesabı eklerse, cihaz otomatik olarak "şirkete ait" olarak etiketlenir.When a user adds a work or school account on a device, the device is automatically tagged as "corporate-owned."

IMEI numaralarını içeri aktarmaImport IMEI numbers

Çoğu mobil cihaz üreticisi, cihazlarında Uluslararası Mobil Donanım Kimliği (IMEI) adı verilen benzersiz bir numara kullanır.Many mobile device manufacturers use a unique number called an International Mobile Equipment Identity (IMEI) on their devices. Kuruluşunuza ait cihazlar için IMEI numaralarını içeri aktarabilirsiniz.You can import IMEI numbers for devices that your organization owns. Cihaz Intune’la yönetilen bir cihaza dönüştüğünde, şirkete ait cihaz olarak etiketlenir.When the device becomes managed by Intune, it's tagged as a corporate-owned device.

IMEI numaraları kullanarak şirkete ait cihazları etiketleme hakkında bilgi edinin.Learn how to tag corporate-owned devices by using IMEI numbers.

Bir cihazı şirkete ait olarak tanımlamaIdentify a device as corporate-owned

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri doğru olduğunda, Intune bir cihazı “şirket” cihazı olarak tanır:Intune recognizes a device as "corporate" when any of the following conditions are true:

Bir cihaz şirket cihazı olarak etiketlendiğinde, yönetici konsolunda bulunan cihaz kaydındaki Sahiplik sütununda Şirket seçeneğini görürsünüz.When a device is tagged as corporate, you see Corporate in the Ownership column for that device record in the administrator console.