Microsoft Intune ile toplu satın alma programından satın aldığınız iOS uygulamalarını yönetmeManage iOS apps you purchased through a volume-purchase program with Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

iOS uygulama deposu, şirketinizde çalıştırmak istediğiniz uygulamanın birden çok lisansını satın almanıza olanak sağlar.The iOS app store lets you purchase multiple licenses for an app that you want to run in your company. Bu durum, satın alınan uygulamaların birden fazla kopyasın izlemeye yönelik yönetim yükünü azaltmanıza yardımcı olabilir.This helps you reduce the administrative overhead of tracking multiple purchased copies of apps.

Microsoft Intune lisans bilgilerini uygulama mağazasından içeri aktararak, kaç lisans kullandığınızı izleyerek ve sahip olduğunuzdan fazla uygulama kopyasını yüklemenizi önleyerek, bu program aracılığıyla satın aldığınız uygulamaları yönetmenize yardımcı olur.Microsoft Intune helps you manage apps that you purchased through this program by importing the license information from the app store, tracking how many of the licenses you have used, and preventing you from installing more copies of the app than you own.

Önemli

Intune, şu anda iOS Volume Purchase Program for Business (VPP) uygulama lisanslarını kullanıcılara ve cihazlara atamaktadır.Currently, Intune assigns iOS Volume Purchase Program for Business (VPP) app licenses to users and devices. Bu nedenle, kullanıcıların uygulamayı yüklemek için Apple Kimliği parolalarını girmeleri gerekebilir.Because of this, users may have to enter their Apple ID password to install the app.

iOS cihazları için toplu satın alınan uygulamaları yönetmeManage volume-purchased apps for iOS devices

Apple İş için Toplu Satın Alma Programı ile iOS için birden çok lisans satın alırsınız.You purchase multiple licenses for iOS apps through the Apple Volume Purchase Program for Business. Buna Apple web sitesinden bir Apple VPP hesabının ayarlanması ve Apple VPP belirtecinin Intune’a yüklenmesi dahildir.This involves setting up an Apple VPP account from the Apple website and uploading the Apple VPP token to Intune. Toplu satın alma bilgilerinizi daha sonra Intune’la eşitleyebilir ve toplu satın alınan uygulama kullanımınızı izleyebilirsiniz.You can then synchronize your volume purchase information with Intune and track your volume-purchased app use.

Başlamadan önceBefore you start

Başlamadan önce Apple'dan bir VPP belirteci almanız ve bunu Intune hesabınıza yüklemeniz gerekir.Before you start, you'll need to get a VPP token from Apple and upload this to your Intune account. Ayrıca, aşağıdakileri anlamanız gerekir:Additionally, you should understand the following:

 • Intune, 256’ya kadar VPP belirtecinin eklenmesini destekler.Intune supports adding up to 256 VPP tokens.
 • Daha önce bir VPP belirtecini farklı bir ürünle kullandıysanız Intune ile kullanılacak yeni bir tane oluşturmanız gerekir.If you previously used a VPP token with a different product, you must generate a new one to use with Intune.
 • Her belirteç bir yıl için geçerlidir.Each token is valid for one year.
 • Varsayılan olarak Intune, Apple VPP hizmetiyle günde iki kez eşitlenir.By default, Intune syncs with the Apple VPP service twice a day. Dilediğiniz zaman bir el ile eşitleme başlatabilirsiniz.You can start a manual sync at any time.
 • VPP belirtecini Intune'da içeri aktardıktan sonra aynı belirteci başka bir cihaz yönetimi çözümüne aktarmayın.After you have imported the VPP token to Intune, do not import the same token to any other device management solution. Bunun yapılması lisans atama ve kullanıcı kayıtlarının kaybına neden olabilir.Doing so might result in the loss of license assignment and user records.
 • Intune ile iOS VPP kullanmaya başlamadan önce diğer mobil cihaz yönetimi (MDM) satıcıları ile oluşturulan tüm var olan VPP kullanıcı hesaplarını kaldırın.Before you start to use iOS VPP with Intune, remove any existing VPP user accounts created with other mobile device management (MDM) vendors. Intune bu kullanıcı hesaplarını bir güvenlik önlemi olarak Intune ile eşitlemez.Intune will not synchronize those user accounts into Intune as a security measure. Intune yalnızca Intune tarafından oluşturulan Apple VPP hizmetinden verileri eşitler.Intune will only synchronize data from the Apple VPP service that Intune created.
 • iOS VPP uygulamalarını Cihaz Kayıt Protokolü (DEP) kullanarak kullanıcının kaydedilen cihazlarına dağıtabilmeniz için cihazın kullanıcı benzeşiminin yapılandırılmış olması gerekir.You can only deploy iOS VPP apps to user's devices that were enrolled using the Device Enrollment Protocol (DEP) if user affinity for the device is configured.

Apple VPP belirtecini almak ve karşıya yüklemek içinTo get and upload an Apple VPP token

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda, Yönetim > iOS ve Mac OS X > Volume Purchase Program’ı seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > iOS and Mac OS X > Volume Purchase Program.

 2. Apple VPP Hesabı bağlantısını seçin.Choose the Apple VPP Account link. Henüz yapmadıysanız İş için Toplu Satın Alma Programı’na kaydolun.If you haven't already, sign up for the Volume Purchase Program for Business. Kaydolduktan sonra hesabınıza yönelik Apple VPP belirtecini indirin.After you sign up, download the Apple VPP token for your account.

 3. Intune konsolunun Apple Volume Purchase Program (VPP) Yönetimi sayfasında VPP belirtecini karşıya yükle’yi seçin.On the Manage Apple Volume Purchase Program (VPP) page of the Intune console, choose Upload the VPP token.

 4. VPP belirtecini karşıya yükle iletişim kutusunda, VPP belirteç adını ve Apple Kimliğinizi girin veya yapıştırın ve sonra Karşıya Yükle’yi seçin.In the Upload the VPP token dialog box, enter or paste the VPP token name and your Apple ID, and then choose Upload.

 5. Uyarı iletişim kutusunda, ileride başka bir VPP hesabına geçemeyeceğinizi anladığınızı gösteren kutuyu işaretleyin ve sonra Evet’i seçin.In the warning dialog box, check the box to indicate that you understand that you can't change to a different VPP account later, and then choose Yes.

Toplu Satın Alma Programı sayfasında bundan böyle Apple VPP hakkında en son ne zaman güncelleştirildiği, ne zaman sona ereceği ve Intune ile en son ne zaman eşitlendiği gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.On the Volume Purchase Program page, you can now view information about the Apple VPP token, including when it was last updated, when it will expire, and when it was last synchronized with Intune.

İstediğiniz zaman Şimdi eşitle’yi seçerek Apple tarafından tutulan verileri Intune ile eşitleyebilirsiniz.You can synchronize the data held by Apple with Intune at any time by choosing Sync now.

Toplu satın alınmış bir uygulamayı dağıtmak içinTo deploy a volume-purchased app

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda, Uygulamalar > Uygulamalar > Toplu Satın Alınmış uygulamalar’ı seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Apps > Apps > Volume-Purchased Apps. Bu listede, Apple VPP hizmetinden eşitlenmiş olan tüm uygulamalar gösterilir.This list shows all apps that were synchronized from the Apple VPP service.

 2. Dağıtmak istediğiniz uygulamayı seçin, Dağıtımı Yönet’i seçin ve sonra uygulamayı karşıya yüklemeyi, oluşturmayı ve dağıtmayı tamamlamak için Microsoft Intune’da uygulama dağıt konusundaki yönergeleri kullanın.Choose the app that you want to deploy, choose Manage Deployment, and then use the instructions in the Deploy apps in Microsoft Intune topic to finish uploading, creation, and deployment of the app.

İpucu

Gerekli şeklinde bir dağıtım eylemi seçmeniz gerekir.You must choose a deployment action of Required. Kullanılabilir yüklemeler şu anda desteklenmiyor.Available installations are not currently supported. Ayrıca, uygulamayı yalnızca kullanıcı gruplarına dağıtabilirsiniz.Additionally, you can only deploy the app to user groups.

Uygulamayı Gerekli bir yükleme olarak dağıttığınızda, uygulamayı yükleyen her kullanıcı bir lisans kullanır.When you deploy the app as a Required installation, each user who installs the app uses a license.

Bir lisansı geri kazanmak için dağıtım eylemini Kaldır olarak değiştirmeniz gerekir.To reclaim a license, you must change the deployment action to Uninstall. Uygulama kaldırıldıktan sonra lisans geri kazanılır.The license will be reclaimed after the app is uninstalled.

Uygun cihaza sahip bir kullanıcı ilk olarak bir VPP uygulaması yüklemeye çalıştığında kullanıcıdan Apple Toplu Satın Alma programına katılması istenir.When a user with an eligible device first tries to install a VPP app, they will be asked to join the Apple Volume Purchase program. Uygulama yüklemesi devam etmeden önce bunu yapmaları gerekir.They must do this before the app installation proceeds.

Daha fazla kullanılabilir lisans yoksa dağıtım başarısız olur.If there are no more licenses available, the deployment will fail.

Apple VPP uygulamalarını izlemek içinTo monitor Apple VPP apps

Hangi VPP uygulamalarının dağıtıldığını ve kaç lisansın kullanıldığını Toplu Satın Alınmış Uygulamalar düğümündeki Uygulamalar çalışma alanından izleyebilirsiniz.You can monitor which VPP apps have been deployed, and how many licenses are used, from the Apps workspace in the Volume-Purchased Apps node.

İpucu

Her bir uygulama yüklemesinin durumunu incelemek için uygulama Filtreleri’ni de kullanabilirsiniz.You can also use app Filters to examine the status of each app installation.

Ayrıca bkz:See also

Microsoft Intune'da uygulamaları dağıtmaDeploy apps in Microsoft Intune