Microsoft Intune’da Windows bilgisayarı yazılımları için lisans sözleşmelerini yönetmeManage license agreements for Windows PC software in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune, Microsoft Toplu Lisans sözleşmeleriyle satın alınmış yazılımlar için lisans sözleşmesi bilgilerini eklemenize ve yönetmenize olanak sağlar.Microsoft Intune lets you add and manage license agreement information for software that was purchased through Microsoft Volume Licensing agreements. Bunu başka bir yolla satın alınmış Microsoft yazılımları veya Microsoft dışı yazılımlar için de gerçekleştirebilirsiniz.You can also do this for Microsoft or non-Microsoft software that was purchased by other means. Bu bilgileri mantıksal gruplar halinde düzenleyebilirsiniz.You can organize this information into logical groups.

Önemli

Bu özellik yalnızca kolaylık sağlamak için sunulmuştur ve doğruluğu garanti edilmez.This feature is provided for convenience only, and accuracy is not guaranteed. Microsoft Toplu Lisanslama sözleşmeleri ile uyumluluğu buna dayanarak doğrulamamalısınız.You should not rely on it to confirm compliance with Microsoft Volume Licensing agreements. Microsoft, bizimle yaptığınız lisans sözleşmelerinin olası ihlal veya uyumunu araştırmak için toplanan verilerden hiçbirini kullanmaz.Microsoft will not use any data gathered to investigate potential violations of, or compliance with, license agreements you may have with us.

Intune’a eklediğiniz lisanslar, yazılımınızı kullanma yetkilendirmelerinizi veya lisans sözleşmelerinizi etkilemez.Licenses you add to Intune do not affect your license agreements or entitlements to use your software. Örneğin, Intune’dan bir lisans/anlaşma çiftini silerseniz, sizinle Microsoft arasındaki lisans sözleşmeleri silinmez veya iptal edilmez.For example, if you delete a license/agreement pair from Intune, you do not delete or nullify license agreements that exist between you and Microsoft.

Intune yönetim konsolunun Lisanslar çalışma alanında şunları yapabilirsiniz:In the Licenses workspace of the Intune administration console, you can:

 • Microsoft Toplu Lisanslama sözleşmelerini ekleyin ve düzenleyin.Add and edit Microsoft Volume Licensing agreements.

 • Diğer yazılım lisansı anlaşmalarını ekleyin ve düzenleyin.Add and edit other software licensing agreements.

 • Lisansları ve grupları yönetin.Manage licenses and groups.

 • Intune tarafından Toplu Lisanslama Hizmeti Merkezi’nden (VLSC) alınan yetkilendirme bilgilerini, yönetilen Windows bilgisayarlarında Intune tarafından algılanan Microsoft yazılım envanteri ile karşılaştırın.Compare the entitlement information that Intune retrieves from the Volume Licensing Service Center (VLSC) to the inventory of Microsoft software that Intune detects on your managed Windows PCs.

Buna ek olarak, yazılım başlıkları için yükleme ve lisans sayılarını gösteren lisans raporları da oluşturabilirsiniz.Additionally, you can generate reports that show installation and license counts for software titles. Lisans raporları, Microsoft yazılımı ve Microsoft olmayan yazılım başlıkları için tam lisans konumunuzu değerlendirmenize yardımcı olabilir.License reports can help you assess your complete license position for Microsoft software and non-Microsoft software titles.

İpucu

Lisanslar çalışma alanının yönetici konsolunda gösterilmesi için, Intune Windows bilgisayar istemcisiyle en az bir Windows bilgisayarını yönetmeniz gerekir.The Licenses workspace is not displayed in the administrator console until you are managing at least one Windows PC with the Intune Windows PC client.

Microsoft Toplu Lisanslama sözleşmelerini eklemeAdd Microsoft Volume Licensing agreements

Intune Toplu Lisans sözleşmeleri, Microsoft Toplu Lisanslama sözleşmeleri ile satın alınan yazılımlar için lisans bilgileri sağlar.Intune Volume Licensing agreements provide license information for software that was purchased through Microsoft Volume Licensing agreements. Eşleşen anlaşma numarası çiftleri sağlayarak Intune’a Microsoft Toplu Lisanslama anlaşmaları ekleyebilirsiniz.You can add Microsoft Volume Licensing agreements to Intune by providing matched pairs of agreement numbers. Sözleşme veya yetkilendirme sayıları, doğru lisans ya da kayıt sayılarıyla eşleşmelidir.The agreement or authorization numbers must be matched to the correct license or enrollment numbers. Toplu Lisanslama Hizmet Merkezi (VLSC)içinden lisans sözleşmelerini satın aldığınızda anlaşma numarası çiftleri elde edilir.Agreement number pairs are obtained when you purchase your license agreements from the Volume Licensing Service Center (VLSC).

 1. Microsoft Intune yönetici konsolunda Lisanslar’ı seçin.In the Microsoft Intune administrator console, choose Licenses.

 2. Anlaşma Ekle sayfasındaki Anlaşma Türünü Seç’in altında Toplu Lisanslama anlaşması’nı seçin.On the Add Agreements page, under Choose Agreement Type, select Volume Licensing agreement.

 3. Anlaşma Ayrıntıları Ekle bölümünde, karşıya bir dosya yüklemek mi yoksa ayrıntıları el ile girmek mi istediğinizi belirtin.In the Add Agreement Details section, choose whether you want to upload a file, or manually add the details.

  • Anlaşma ayrıntılarını içeren CSV dosyası yükle.Upload a CSV file that contains agreement details. Gözat’ı seçip karşıya yüklemek istediğiniz CSV dosyasını seçin.Choose Browse and select the CSV file you want to upload.

   • Dosya iki veya üç sütun içerebilir. yalnızca sözleşmesi çiftleri için iki tane veya her bir sözleşme çifti için kolay ad eklemek istiyorsanız üç tane.The file can contain either two or three columns; two for agreement pairs alone, or three if you want to add a friendly name for each agreement pair.

   • Bir anlaşma numarası çiftindeki toplam karakter sayısı 16 ASCII karakterden uzun olamaz.The total number of characters in an agreement number pair cannot exceed 16 ASCII characters.

   • Yalnızca ASCII karakterleri desteklenir.Only ASCII characters are supported.

   • Sözleşme adında şu karakterler kullanılamaz: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /.The following characters are not allowed in the agreement name: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /. Adda boşluklara izin verilir.Spaces are allowed in the name.

   • Dosya adı 128 karakterden uzun olmamalıdır.The file name must be no more than 128 characters in length.

   • Dosya en az bir sözleşme çifti içermelidir ve 5.000'den fazla sözleşme çifti içeremez.The file must contain at least one agreement pair, and cannot contain more than 5,000 agreement pairs.

   Dosya için biçimlendirmeFormat for the file

   VLSC’ye kaydettiğiniz kuruluş türüne bağlı olarak aşağıdaki biçimlerden birinde bir düz metin belgesine anlaşma çiftlerinizi ekleyerek bu dosyayı oluşturabilirsiniz.You can create this file by adding your agreement pairs to a plain text document in one of the following formats, depending on the organization type that you have registered with the VLSC. Her satırda tek bir anlaşma numarası çifti belirtin.Specify one agreement number pair per line.

   • Open Value müşterileri: Anlaşma numarası, tekrar anlaşma numarası, anlaşma adıOpen Value customers: Agreement number, repeat agreement number, agreement name

   • Open müşterileri: Yetkilendirme numarası, ilgili lisans numarası, anlaşma adıOpen customers: Authorization number, related license number, agreement name

   • Select ve Enterprise müşterileri: Anlaşma numarası, ilgili kayıt numarası, anlaşma adıSelect and Enterprise customers: Agreement number, related enrollment number, agreement name

   Anlaşma Ekle formunda, yeni bir anlaşma eklediğinizde bu dosyaya göz atmanız istenir.The Add Agreements form prompts you to browse for this file when you add a new agreement.

   Aşağıda, Açık Değer müşterisi için .csv dosyası içeriğine bir örnek verilmiştir.The following is an example of .csv file content for an Open Value customer.

   01-07001, 01-07001, Office agreements

  • Anlaşma ayrıntılarını el ile ekle.Manually add agreement details. Aşağıdaki bilgileri sağlayın ve Yetkilendirme/Anlaşma numarası ve Lisans/Kayıt/Müşteri numarası kutularına anlaşma numarası çiftlerini yazın.Provide the following information, and then type the agreement number pairs in the Authorization/Agreement number and License/Enrollment/Customer number boxes. Her iki numarayı da yazdıktan sonra Çift ekle simgesini seçerek numaralarınızı kaydedin ve isteğe bağlı olarak yeni bir çift ekleyin.After you type both numbers, choose the Add pair icon to save your numbers, and then optionally add a new pair.

   • Anlaşma adı - Anlaşma için benzersiz bir ad belirtin.Agreement name - Specify a unique name for the agreement.

    Sözleşme adı en fazla 256 karakterden oluşabilir ve şu karakterleri içeremez: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /.The agreement name can have a maximum of 256 characters, and cannot contain the following characters: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /. Adda boşluklara izin verilir.Spaces are allowed in the name.

   • Yetkilendirme/Anlaşma numarası - Lisans çiftinin yetkilendirme/anlaşma numarasını girin.Authorization/Agreement number - Enter the authorization/agreement number of the license pair.

   • Lisans/Kayıt/Müşteri numarası - Lisans çiftinin lisans/kayıt/müşteri numarasını girin.License/Enrollment/Customer number - Enter the license/enrollment/customer number of the license pair.

   Not

   Birkaç anlaşma numarası çifti eklerseniz Intune, belirttiğiniz adla tek bir anlaşma oluşturur ve eklediğiniz tüm çiftler bu anlaşmanın bir parçası olur.If you add several agreement number pairs, Intune creates one agreement with the name that you specify, and all pairs that you added are a part of this agreement.

  Başka bir anlaşma numarası çifti eklemek için + öğesini veya daha önce girdiğiniz bir anlaşma numarası çiftini kaldırmak için - öğesini seçebilirsiniz.You can choose + to add another agreement number pair, or - to remove an agreement number pair you have already entered.

 4. Lisans Grubu Seç alanında aşağıdakilerden birini yapın:In the Select License Group area, do one of the following:

  • Anlaşmaları Atanmamış Anlaşmalar grubuna ekle.Add the agreements to the Unassigned Agreements group. Yeni anlaşmaları bir lisans grubuna eklemek istemiyorsanız bunu seçin.Select this if you do not want to add the new agreements to a license group.

  • Anlaşmaları yeni bir lisans grubuna ekle.Add the agreements to a new license group. Yeni lisans grubu için bir ad sağlayın.Provide a name for the new license group.

  • Anlaşmaları var olan lisans grubuna ekle.Add the agreements to an existing license group. Grup adı listesinde, anlaşmaları eklemek istediğiniz lisans grubunu seçin.In the Group name list, select the license group to which you want to add the agreements.

 5. Tamam’ı seçin.Choose OK.

Tüm Anlaşmalar görünümü gösterilir ve Intune, sağladığınız anlaşma numarası çiftlerini doğrulamak için Microsoft VLSC’ye bağlanır.The All Agreements view is displayed, and Intune connects to the Microsoft VLSC to validate the agreement number pairs that you provided.

Intune’da lisans sözleşmelerini ekledikten sonra toplu lisans bilgilerini güncelleştirmek için Lisanslara Genel Bakış sayfasında Şimdi Yenile‘yi seçin.To update the volume license information after you have added license agreements in Intune, in the Licenses Overview page, choose Refresh Now. Bu eylem, Microsoft Toplu Lisanslama Hizmet Merkezi (VLSC)içinden geçerli lisans bilgilerini alır.This action retrieves the current license information from the Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC).

Önemli

Toplu lisanslama bilgilerini yenileyinceye kadar, Anlaşmalara Genel Bakış sayfasında yetkilendirme bilgilerini ve anlaşma listesinde farklı bilgiler görebilirsiniz.Until you refresh the volume licensing information, you may see different information in the agreements list and the entitlement information on the Agreements Overview page.

Toplu lisans bilgilerini yeniledikten sonra lisans bilgilerini, Uygulamalar çalışma alanındaki algılanan Microsoft yazılımınızla karşılaştırabilirsiniz.After you refresh the volume license information, you can compare the license information to your detected Microsoft software in the Apps workspace. Aşağıdaki lisans raporlarını da çalıştırabilirsiniz:You can also run the following license reports:

 • Lisan Satın Alma Raporları - Kapsamın açıklarını bulmanıza yardımcı olmak için, seçtiğiniz lisans gruplarındaki lisanslı yazılımları görüntülemenizi sağlar.License Purchase Reports - Lets you view the licensed software in license groups you select to help you find gaps in coverage.

 • Lisans Yükleme Raporları - Lisans sözleşmenizin kapsamının yeterli olup olmadığını saptamanıza yardımcı olur.License Installation Reports - Helps you determine if you have sufficient license agreement coverage.

Not

Tüm Microsoft Toplu Lisans anlaşmaları için görüntülenen Ürün Başlığı Kullanılamaz.The Product Title displayed for all Microsoft Volume License agreements is Not available.

Diğer yazılım lisansı anlaşmalarını ekleme ve düzenlemeAdd and edit other software licensing agreements

Intune’a, Microsoft Toplu Lisanslama sözleşmelerinin yanı sıra, başka türlerde lisans sözleşmeleri de ekleyebilirsiniz.You can also add other types of license agreements to Intune in addition to Microsoft Volume Licensing agreements. Bu sözleşmeler, bir perakendeciden satın alınan Microsoft dışı yazılımları veya Microsoft yazılımlarını içerebilir.These agreements can include non-Microsoft software, or Microsoft software that was purchased through a retailer.

Önemli

Sözleşme ekleyebilmeniz için önce Intune’a en az bir Windows bilgisayarınız kayıtlı olmalıdır.You must have at least one Windows PC enrolled in Intune before you can add an agreement. Ayrıca, en az bir kayıtlı bilgisayarda, lisans sözleşmesi eklemek istediğiniz, lisanslanabilir bir yazılım paketi de yüklemiş olmalıdır.In addition, at least one enrolled computer must have uploaded a licensable software package that you want to use to add a license agreement.

Diğer yazılım anlaşmalarını eklemek içinTo add other software agreements

 1. Microsoft Intune yönetici konsolunda Lisanslar’ı seçin.In the Microsoft Intune administrator console, choose Licenses.

 2. Diğer Yazılım Lisanslama Anlaşmaları bölümünde Anlaşma Ekle‘yi seçin.Choose Add Agreements in the Other Software Licensing Agreements section.

 3. Anlaşma Ekle sayfasının Anlaşma Türünü Seç bölümünde Diğer yazılım lisanslama anlaşması öğesini seçin.Select Other software licensing agreement in the Choose Agreement Type section of the Add Agreements page.

 4. Anlaşma Ayrıntıları Ekle alanında şunları belirtin:In the Add Agreement Details area, specify the following:

  • Anlaşma adı (gerekli).Agreement name (required). Sözleşme adı en fazla 256 karakterden oluşabilir ve şu karakterleri içeremez: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /.The agreement name can have a maximum of 256 characters, and cannot contain the following characters: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /. Adda boşluklara izin verilir.Spaces are allowed in the name.

  • Yayımcı (gerekli).Publisher (required). Bir yayımcı adı yazmaya başladığınızda hizmet yazdığınız harfleri içeren tüm yayımcı adlarını getirir.When you start to type a publisher name, the service retrieves all publisher names that contain the letters that you type. Örneğin, "soft" yazarsanız hizmet, adında “soft” geçen tüm yayımcı adlarını getirir; örneğin, “Microsoft" ve "Microsoft Research".For example, if you type “soft,” the service retrieves all publisher names that contain “soft” as part of the name, such as “Microsoft” and “Microsoft Research.” Yayımcı adları, Yazılım Varlığı Kataloğundan alınır.The publisher names are retrieved from the Software Asset Catalog. Ürün başlığını girebilmeniz için önce yayımcıyı seçmeniz gerekir.You must select the publisher before you can enter the product title.

   Önemli

   Eklemek istediğiniz şirket bu listede gösterilmiyor olabilir.The company that you want to add might not appear in this list. Yalnızca yazılım varlık kataloğunda zaten var olan şirketler için yazılım anlaşmaları ekleyebilirsiniz.You can only add software agreements for companies that are already present in the software asset catalog. Bununla birlikte, Microsoft en popüler yazılım başlıklarını eklemek için sürekli çalışmaktadır.However, Microsoft continuously works to add the most popular software titles. Bir şirketin bu listeye eklenmesine yönelik bir istek göndermek isterseniz, Intune Uservoice sitesinde bunu yapabilirsiniz.If you would like to submit a request to have a company added to this list, you can do so at the Intune Uservoice site.

  • Ürün başlığı (zorunlu).Product title (required). Bir ürün başlığı yazmaya başladığınızda hizmet yazdığınız harfleri içeren tüm ürün başlıklarını getirir.When you start to type a product title, the service retrieves all product titles that contain the letters that you type. Bir Ürün başlığı belirtebilmeniz için önce bir Yayımcıbelirtmeniz gerekir.You must specify a Publisher before you can specify a Product title.

  • Lisans sayısı (zorunlu).License count (required). Satın alınan lisans sayısını girin.Enter the number of purchased licenses.

  • Lisans başlangıç tarihi.License start date. Lisans kapsamı başlangıç tarihini girin.Enter the start date of license coverage.

  • Lisans bitiş tarihi.License end date. Lisans kapsamı bitiş tarihini girin.Enter the end date of license coverage.

  • Anlaşma ayrıntıları.Agreement details. İsteğe bağlı olarak, kişi bilgilerini, kayıt anahtarlarını ve diğer bilgileri belirtebilirsiniz.You can optionally specify contact information, registration keys, and other information.

 5. Lisans Grubu Seç alanında aşağıdakilerden birini yapın:In the Select License Group area, do one of the following:

  • Yeni veya varolan bir lisans grubuna yeni anlaşmalar eklemek istemiyorsanız Anlaşmaları Atanmamış Anlaşmalar grubuna ekle öğesini seçin.Select Add the agreements to the Unassigned Agreements group if you do not want to add the new agreements to a new or existing license group. İstediğiniz zaman kullanıcı tanımlı lisans gruplarına anlaşmalar ekleyebilirsiniz.You can add the agreements to user-defined license groups at any time.

  • Yeni lisans grubuna yeni anlaşmalar eklemek için Anlaşmaları yeni bir lisans grubuna ekle öğesini seçin.Select Add the agreements to a new license group to add the new agreements to a new license group. Yeni lisans grubu için bir ad sağlamanız istenir.You are prompted to provide a name for the new license group.

  • Yeni anlaşmaları varolan bir lisans grubuna eklemek için Anlaşmaları var olan bir lisans grubuna ekle öğesini seçin.Select Add the agreements to an existing license group to add the new agreements to an existing license group. Grup adı listesinde, anlaşmaları eklemek istediğiniz lisans grubunu seçin.In the Group name list, select the license group to which you want to add the agreements.

 6. Tamam’ı seçin.Choose OK.

Tüm Anlaşmalar liste görünümü görüntülenir.The All Agreements list view is displayed.

Lisans anlaşmalarını yönetmeManage license agreements

Yazılım lisanslama anlaşmaları, lisans gruplarına eklenebilir.Software licensing agreements can be added to license groups. Lisans sözleşmelerinizi kuruluşunuz için mantıksal birimler halinde düzenlemek için lisans gruplarını kullanabilirsiniz.You can use license groups to organize your license agreements in units that are logical for your organization. Buna ek olarak, daha önce oluşturmuş olduğunuz lisans sözleşmelerini silebilirsiniz.Additionally, you can delete license agreements you previously created.

GörevTask AyrıntılarDetails
Lisans grubu oluşturmaCreate a license group Lisanslar çalışma alanının Genel Bakış sayfasındaki Görevler menüsünde Lisans Grubu Oluştur’u seçin.On the Overview page of the Licenses workspace, choose Create License Group from the Tasks menu. Not: Toplamda en fazla 500 lisans grubu oluşturabilirsiniz.Note: You can create a maximum total of 500 license groups.
Lisans grubunu yeniden adlandırmaRename a license group Lisanslar çalışma alanında bir lisans grubu seçin ve ardından Görevler menüsünde Lisans Grubunu Düzenle’yi seçin.In the Licenses workspace, choose a license group, and then choose Edit License Group from the Tasks Menu.
Lisans grubunu silmeDelete a license group Lisanslar çalışma alanında bir lisans grubu seçin ve ardından Görevler menüsünde Lisans Grubunu Sil’i seçin.In the Licenses workspace, choose a license group, and then choose Delete License Group from the Tasks Menu. İpucu: Silinen grubun içindeki tüm lisanslar Atanmamış anlaşmalar lisans grubuna taşınır.Tip: Any licenses that were in the deleted group are moved to the Unassigned agreements license group.
Lisans sözleşmesini silmeDelete a license agreement Lisanslar çalışma alanında bir anlaşma seçin ve sonra da Sil’i seçin.In the Licenses workspace, choose an agreement, and then choose Delete. İpucu: Toplu Lisanslama anlaşmalarını sildikten sonra, lisans bilgilerini güncelleştirmek için, belirli bir lisans grubu için Genel sekmesinde veya Lisanslara Genel Bakış sayfasında Şimdi Yenile‘yi seçin.Tip: After you delete Volume Licensing agreements, to update the license information, choose Refresh Now on the Licenses Overview page or on the General tab for a specific license group.