Windows bilgisayarlar için kullanıcı-cihaz bağlamayı yönetmeManage user-device linking for Windows PCs

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konudaki bilgiler, yalnızca Intune yazılım istemcisini kullanarak bilgisayar olarak yönettiğiniz Windows masaüstü cihazlar için geçerlidir.The information in this topic applies only to Windows desktops that you are managing as PCs by using the Intune software client.

Bir kullanıcı için yazılım dağıtmadan önce kullanıcıyı bir bilgisayara bağlamanız gerekir.Before you can deploy software to a user, you must link the user to a PC. Bir kullanıcıyı birden çok bilgisayara bağlayabilirsiniz, ancak her bilgisayara yalnızca bir kullanıcı bağlanabilir.You can link a user to multiple PCs, but each PC can be linked to only one user. Kullanıcılar şirket portalını kullanarak Intune kaydını yaptıkları bilgisayarlara otomatik olarak bağlanır.Users are automatically linked to any PCs that they enroll in Intune by using the company portal.

Bir kullanıcıyı bir bilgisayara bağlamak için:To link a user to a PC:

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Gruplar > Tüm Cihazlar’ı (veya bir kullanıcıya bağlamak istediğiniz bilgisayarı içeren başka bir grubu) seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices (or another group that contains the PC you want to link to a user).

 2. Kullanıcıya bağlamak istediğiniz bilgisayarı seçin ve ardından Kullanıcı Bağla'yı seçin.Select the PC that you want to link a user, and then choose Link User.

  Kullanıcı Bağla iletişim kutusu mevcut kullanıcıların görünen adı, kullanıcı kimliği ve her kullanıcının bağlı olduğu bilgisayar sayısını içeren bir liste görüntüler.The Link User dialog box displays a list of available users with their display name, user ID, and the number of PCs to which each user is currently linked. Bir kullanıcı seçili bilgisayara zaten bağlıysa kullanıcının adı ve kullanıcı kimliği Geçerli kullanıcıaltında gösterilir.If a user is already linked to the selected PC, that user’s name and user ID are displayed under Current user. Bilgisayar hiçbir kullanıcıya bağlanmamışsa Geçerli Kullanıcı altında Kullanıcı Yokgörüntülenir.If the PC is not linked to any user, No User appears under Current User.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:Do one of the following:

  • Bilgisayarın bağlı olduğu bir kullanıcı varsa bilgisayarı bu kullanıcıya bağlı olarak bırakmak için İptal'i seçin.To leave the PC linked to its current user, if there is one, choose Cancel.

  • Geçerli kullanıcının (varsa) bağlantısını kaldırmak için ** Bağlantıyı Kaldır ** > Tamam'ı seçin.To remove the link to the current user, if there is one, choose Remove link **> **OK.

  • Bilgisayarı yeni bir kullanıcıya bağlamak için Tüm kullanıcılar listesinde bir kullanıcı seçin.To link the PC to a new user, in the All users list, select a user. Kullanıcı verilerinin doğru olduğundan emin olun ve ardından Tamam'ı seçin.Confirm that the user data is correct, and then choose OK.

Tip

Son kullanıcıların bilgisayarlara bağlanma yeteneğini kısıtlamak istiyorsanız Microsoft Intune Aracı Ayarları ilkesinde Kullanıcıların bilgisayarlara bağlanma yeteneğini kısıtla seçeneğini etkinleştirin.If you want to restrict end users ability to link themselves to PCs, enable the option Restrict users' ability to link themselves to PCs in the Microsoft Intune Agent Settings policy.

Ayrıca bkz.See also

Intune yazılım istemcisi ile genel Windows bilgisayar yönetim görevleriCommon Windows PC management tasks with the Intune software client