Intune yazılımı istemcisi ile Windows PC’leri bilgisayar olarak yönetmeManage Windows PCs as computers via Intune software client

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Intune, mobil cihazların yönetimi için kuruluşlara yönelik kapsamlı bir çözüm sağlar.Intune provides a comprehensive solution for organizations to manage mobile devices. Intune, Windows 10 işletim sistemine yerleşik modern cihaz yönetim özelliklerini kullanarak Windows PC’leri mobil cihaz olarak yönetebilir.Intune can manage Windows PCs as mobile devices using the modern device management capabilities built in to the Windows 10 operating system. Kuruluşunuzun yönetim gereksinimlerini karşılamak için Intune, Intune yazılım istemcisi ile Windows PC’leri bilgisayar olarak da yönetebilir.To meet your organization’s management needs, Intune can also manage Windows PCs as computers with the Intune software client. Bu yönetim yöntemi eski Windows işletim sistemindeki geleneksel bilgisayar yönetimi özelliklerini kullanır.This management method uses traditional computer management capabilities in the legacy Windows operating system.

Intune yazılım istemcisi, mobil cihaz olarak yönetilemeyen Windows 7 gibi eski işletim sistemlerini çalıştıran Windows PC’ler için uygundur.The Intune software client is best suited for Windows PCs running legacy operating systems such as Windows 7 which cannot be managed as mobile devices. Intune yazılım istemcisi PC’leri buluttan yönetmek için Grup İlkesi gibi yönetim özelliklerini kullanır.The Intune software client uses management capabilities like Group Policy to manage PCs from the cloud.

Intune, yazılım istemcisi kullanılarak Windows PC’lerin bilgisayar olarak yönetilmesini 7000 PC’ye kadar destekler.Intune supports management of Windows PCs as computers using the software client for up to 7,000 PCs. Daha büyük dağıtımlar için Windows 10 PC’leri mobil cihaz olarak yönetin.For larger deployments, manage Windows 10 PCs as mobile devices. Her Intune sürümü ve Windows 10 güncelleştirmesi, mobil cihaz yönetimi mimarisine göre yönetim özellikleri içerir.Each release of Intune and update of Windows 10 includes management features based on the mobile device management architecture. Kuruluşunuzu mobil cihaz olarak yönetilen Windows 10’a taşımanızı kesinlikle öneririz.We strongly recommend that you move your organization to Windows 10 managed as mobile devices.

Not

Windows 8.1 ve üzeri cihazları, Intune istemci yazılımı ile bilgisayar olarak veya mobil cihaz olarak yönetebilirsiniz.You can manage Windows 8.1 and later devices either as PCs by using the Intune client software or as mobile devices. İki yöntemi aynı cihazda birlikte kullanamazsınız.You cannot use both methods on the same device. Bilgisayarları Intune istemci yazılımı ile yönetmeye karar vermeden önce dikkatlice düşünün.Carefully consider before deciding to manage PCs with the Intune client software. Bu konu, yalnızca Intune istemci yazılımını kullanarak cihazları bilgisayar olarak yönetme işlemi için geçerlidir.This topic applies only to managing devices as PCs by running the Intune client software.

Intune bilgisayar istemcisi yönetimi gereksinimleriRequirements for Intune PC client management

Donanım: Intune istemci yazılımını yüklemeye yönelik en düşük donanım gereksinimleri aşağıda verilmiştir:Hardware: The following are minimum hardware requirements for installing the Intune client software:

GereksinimRequirement Daha fazla bilgiMore information
Network İstemci, bilgisayarınızın İnternet bağlantısının olmasını gerektirir.The client requires the PC to have Internet connectivity.
İşlemci ve BellekProcessor and Memory Bilgisayarın işletim sistemine ait işlemci ve RAM gereksinimlerine bakın.Refer to the processor and RAM requirements for the PC's operating system.
Disk alanıDisk space İstemci yazılımı yüklenmeden önce 200 MB kullanılabilir disk alanı.200 MB available disk space before the client software is installed.

Yazılım: İstemci yazılımını yüklemeye ilişkin yazılım gereksinimleri aşağıda verilmiştir:Software: The following are software requirements for installing the client software:

GereksinimRequirement Daha fazla bilgiMore information
İşletim sistemiOperating system Windows Vista veya üstünü çalıştıran Windows cihazı.Windows device running Windows Vista or later.
Home Edition sürümleri desteklenmez.Home edition versions are not supported.
Yönetim izinleriAdministrative permissions İstemci yazılımını yükleyen hesabın bu cihaz üzerinde yerel yönetici izinleri olmalıdır.The account that installs the client software must have local administrator permissions on that device.
Windows Installer 3.1Windows Installer 3.1 Bilgisayarda en azından Windows Installer 3.1 olmalıdır.The PC must have, at a minimum, Windows Installer 3.1.

Bir bilgisayardaki Windows Installer sürümünü görüntülemek için:To view the version of Windows Installer on a PC:

Bilgisayarda %windir%\System32\msiexec.exe dosyasına sağ tıklayın ve ardından Özellikler’e tıklayın.On the PC, right-click %windir%\System32\msiexec.exe, and then click Properties.

En son Windows Installer sürümünü Microsoft Developer Network web sitesindeki Windows Installer Yeniden Dağıtılabilir Öğeleri bölümünden indirebilirsiniz.You can download the latest version of Windows Installer from Windows Installer Redistributables on the Microsoft Developer Network website.
Uyumsuz istemci yazılımını kaldırmaRemove incompatible client software Intune istemci yazılımını yüklemeden önce, bu bilgisayardan tüm Configuration Manager, Operations Manager, Operations Management Suite ve Service Manager istemci yazılımlarını kaldırmalısınız.Before you install the Intune client software, uninstall any Configuration Manager, Operations Manager, Operations Management Suite, and Service Manager client software from that PC.

Intune yazılım istemcisini dağıtmaDeploying the Intune software client

Bir Intune yöneticisi olarak, Intune yazılımı istemcisini çeşitli şekillerde kullanıcılara sunabilirsiniz.As an Intune admin, you can make the Intune software client available to users in a variety of ways. Yönergeler için bkz. Windows PC’lere Intune yazılım istemcisini yükleme.For guidance, see Install the Intune software client on Windows PCs.

Intune istemci yazılımıyla bilgisayar yönetimi özellikleriComputer management capabilities with the Intune client software

Çoğu senaryoda, cihazlarınızı Microsoft Intune’a kaydeder ve böylece daha büyük bir özellik kümesine sahip olursunuz.In most scenarios, you will enroll your devices with Microsoft Intune, which provides a greater set of capabilities. Bununla birlikte, bilgisayarlarınızı yönetmek için aşağıdaki özellikleri sağlayan Intune yazılım istemcisini de kullanabilirsiniz:However, you can also manage PCs by using the Intune software client, which provides the following features:

  • Yazılım güncelleştirmelerini yönetme - Bilgisayarları güncel tutup güncelleştirmelerin ne zaman uygulanacağına karar verebilirsiniz.Software update management - You can keep PCs up-to-date and decide when updates are applied.

  • Windows Güvenlik Duvarı ilkesi - Bu özellik şirketinizde kullanılan bilgisayarların devre dışı veya yanlış yapılandırılmış bir Windows Güvenlik Duvarı’na sahip olmamasını sağlamaya yardımcı olur.Windows Firewall policy - This helps to ensure that no PC that's used in your company has an inactive or improperly-configured Windows Firewall.

  • Kötü amaçlı yazılımdan koruma - Intune, bilgisayarlarınızın kötü amaçlı yazılımlara karşı korunmasına yardımcı olan Endpoint Protection’ı içerir.Anti-malware protection - Intune includes Endpoint Protection, which helps protect your PCs from malware.

  • Uzaktan yardım - Intune kullanıcıların BT destek personeliyle bağlantı kurmasına olanak tanır ve onlar da Intune’la birlikte gelen uzak masaüstü özelliğini kullanarak yardım sağlayabilir (TeamViewer yazılımı gerekir).Remote assistance - Intune lets users contact IT support staff, who can then provide assistance by using a remote desktop feature that is included with Intune (requires TeamViewer software).

  • Yazılım lisansı yönetimi - Kullanılabilir yazılım lisanslarının sayısını ve bunlardan kaç tanesinin kullanıldığını izleyin.Software license management - Track how many software licenses are available, and how many available licenses are being used.

  • Uygulama dağıtımı - Yönettiğiniz bilgisayarlarda yazılım dağıtımı yapın.App deployment - Deploy software to PCs that you manage. Bilgisayarları yazılım istemcisiyle yönettiğinizde bazı uygulama yönetimi özellikleri kullanılamaz.Some app management features are not available when you manage PCs with the software client.

Intune yazılım istemcisi için ilkeler ve uygulama dağıtımlarıPolicies and app deployments for the Intune software client

Intune istemci yazılımı, yazılım güncelleştirmelerini, Windows güvenlik duvarını ve Endpoint Protection’ı yöneterek bilgisayarları korumaya yardımcı olan yönetim özelliklerini desteklese de Intune istemci yazılımıyla yönetilen bilgisayarlara, mobil cihaz yönetimine özgü Windows ilke ayarları da dahil olmak üzere diğer Intune ilkeleri hedeflenemez.While the Intune client software supports management capabilities that help protect PCs by managing software updates, Windows firewall, and Endpoint Protection, PCs managed with the Intune client software cannot be targeted with other Intune policies, including those Windows policy settings that are specific to mobile device management.

Windows bilgisayarlarını yönetmek için Intune istemci yazılımını kullandığınızda, yalnızca Bilgisayar Yönetimi bölümünün altında gösterilen ilkeleri kullanabilirsiniz.When you use the Intune client software to manage Windows PCs, you can use only the policies shown under the Computer Management section.

Intune, Windows Server Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) Grup İlkesi Nesneleri’ne (GPO'lar) benzer bir biçimde, Windows PC’leri ilkelerle yönetir.Intune manages Windows PCs using policies, similar to how Windows Server Active Directory Domain Services (AD DS) Group Policy Objects (GPOs) do. Intune ile Active Directory etki alanına katılmış bilgisayarları yönetiyorsanız, kuruluşunuzda kullanılan herhangi bir GPO ile Intune ilkelerinin çakışmadığından emin olun.If you manage Active Directory domain-joined computers with Intune, ensure that Intune policies do not conflict with other GPOs used in your organization. Daha fazla bilgi için bkz. yeni başlayanlar için Grup İlkesi.To read more, see Group Policy for beginners.

Yeni Windows bilgisayar ilkesi için şablon seçin

Uygulamaları dağıtırken yalnızca Windows Installer’ı (.exe, .msi) kullanabilirsiniz.When deploying apps, you can use only the Windows Installer (.exe, .msi).

Bilgisayar istemci yazılımı dosyaları için platform ve konum seçin

Windows PC’ler için ortak görevlerCommon tasks for Windows PCs

Intune yönetim konsolunu, istemcinin yüklendiği Windows PC’lerde diğer genel bilgisayar yönetimi görevlerini yerine getirmek için kullanabilirsiniz:You can use the Intune admin console to perform other common computer management tasks on Windows PCs that have the client installed:

Yukarıdaki görevler hakkında daha fazla bilgi için genel bilgisayar yönetimi görevlerine bakın.For more information about the above tasks, see common computer management tasks.

Intune istemci yazılımının yönetim sınırlamalarıManagement limitations of the Intune client software

Bilgisayarları mobil cihaz olarak yönetmek için kullanılabilecek bazı yönetim seçenekleri, Intune istemci yazılımıyla yönetilen bilgisayarlar için kullanılamaz:Some management options, which can be used to manage PCs as mobile devices, cannot not used for PCs that are managed with the Intune client software:

  • Tam silme (seçmeli silme bulunur)Full wipe (selective wipe is available)
  • Koşullu erişimConditional access

Intune yönetim konsolundaki Güncelleştirmeler, Koruma ve Lisanslar gibi bazı bölümlerin, yalnızca Intune istemci yazılımını kullanarak cihazları kaydettiğinizde görüntülendiğini de aklınızda bulundurun.Also note that in the Intune admin console, certain sections, such as Updates, Protection, and Licenses appear only if you have enrolled devices using the Intune client software.

Yalnızca bilgisayar istemcisi için gösterilen yönetim konsolu öğeleri

Sorunları gidermeye yardımcı olmaHelp with troubleshooting

Intune istemci yazılımı genellikle fazla kullanıcı etkileşimi veya sorun giderme gerektirmeden, sessizce arka planda çalışır.The Intune client software usually runs quietly in the background without the need for much user interaction or troubleshooting. Bilgisayar yönetim sorunlarını çözmeniz gerekiyorsa, günlükleri gözden geçirebilirsiniz.If you need to resolve PC management issues, you can check the logs. Intune istemci yazılımı ve ilgili günlükler, %Program Files%\Microsoft\OnlineManagement dizini altına yüklenir.The Intune client software and corresponding logs are installed under the %Program Files%\Microsoft\OnlineManagement directory.

Ortaya çıkabilecek sorunları ve çözümlerini veya geçici çözümlerini denetlemek için, Microsoft Intune’da istemci kurulumu sorunlarını giderme konusunu da gözden geçirebilirsiniz.You can also review Troubleshoot client setup in Microsoft Intune to check for issues that might occur, and any resolutions or workarounds.