Microsoft Intune yapılandırma ilkesi başvurusuMicrosoft Intune configuration policy reference

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Cihazlarınızı yönetirken hangi Microsoft Intune yapılandırma ilkesine ihtiyaç duyduğunuza karar vermek için bu konu başlığı altındaki bilgileri kullanın.Use the information in this topic to help you decide which Microsoft Intune configuration policy you need to use to manage your devices.

İpucu

İlkeleri kullanma hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetme.For more detailed information about how to use policies, see Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune Policies.

Android yapılandırma ilkeleriAndroid configuration policies

İlke adıPolicy name Şunları yapmak istediğinizde kullanınUse when you want to
Özel Yapılandırma (Android 4 ve üzeri, Samsung KNOX Standard 4.0 ve üzeri)Custom Configuration (Android 4 and later, Samsung KNOX Standard 4.0 and later)

Özel Yapılandırma (Android for Work)Custom Configuration (Android for Work)
Cihaz özelliklerini denetlemek için kullanılabilen Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) ayarları (Wi-Fi ayarları gibi) dağıtın.Deploy Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) settings, such as Wi-Fi settings that can be used to control device features. Bu işlem, ihtiyacınız olan ayarın yapılandırma ilkesinde bulunmaması durumunda faydalı olur.This is useful when the setting that you need is not available in a configuration policy.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da Android ilke ayarları.For details, see Android policy settings in Microsoft Intune.
E-posta Profili (Samsung KNOX Standard 4.0 ve üzeri)Email Profile (Samsung KNOX Standard 4.0 and later)

E-posta Profili (Android for Work - Gmail)Email Profile (Android for Work - Gmail)

E-posta Profili (Android for Work - Nine Work)Email Profile (Android for Work - Nine Work)
Yönetilen cihazlarda Exchange ActiveSync e-posta ayarları oluşturun, dağıtın ve izleyin.Create, deploy, and monitor Exchange ActiveSync email settings on managed devices. Bu, kullanıcıların herhangi bir ayar yapmasına gerek kalmadan kişisel cihazlarından kurumsal e-postalara erişmelerini sağlar.This lets users access corporate email on their personal devices without any required setup on their part.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune ile e-posta profilleri kullanarak şirket e-postasına erişimi yapılandırma.For details, see Configure access to corporate email using email profiles with Microsoft Intune.
Genel Yapılandırma (Android 4 ve üzeri, Samsung KNOX Standard 4.0 ve üzeri)General Configuration (Android 4 and later, Samsung KNOX Standard 4.0 and later)

Genel Yapılandırma (Android for Work)General Configuration (Android for Work)
Mobil cihaz güvenliği ve işlev ayarlarını yapılandırın.Configure mobile device security and functional settings.
Uyumlu veya uyumsuz olan uygulamaları belirtin ve bunların ne zaman kullanıldığını bildirin.Specify apps that are compliant or noncompliant, and report when they are used.
Cihazı yalnızca belirli özellikleri çalışacak şekilde kilitleyen (örneğin, cihazın yalnızca bir uygulama çalıştırmasına izin vermek veya ses düğmelerini devre dışı bırakmak) bilgi noktası modunu yapılandırın.Configure kiosk mode that locks devices to allow only certain features to work, for example, allow the device to run only one app, or disable the volume buttons.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da Android ilke ayarları.For details, see Android policy settings in Microsoft Intune.
PKCS #12 (.PFX) Sertifika Profili (Android 4 ve üzeri)PKCS #12 (.PFX) Certificate Profile (Android 4 and later)

PKCS #12 (.PFX) Sertifika Profili (Android for Work)PKCS #12 (.PFX) Certificate Profile (Android for Work)
Cihaz sertifika istekleri için .PFX ayarları oluşturmak ve dağıtmak istiyorsanız bu profili kullanın.Use this profile to create and deploy .PFX settings for device certificate requests.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da sertifika profilleriyle güvenli kaynak erişimi.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
SCEP Sertifika Profili (Android 4 ve üzeri)SCEP Certificate Profile (Android 4 and later)

SCEP Sertifika Profili (Android for Work)SCEP Certificate Profile (Android for Work)
Mobil cihazların Wi-Fi ve VPN profilleri tarafından yapılandırılanlar gibi ağ kaynaklarına erişmesine izin vermek üzere kimliklerini doğrulamak için güvenilen bir mobil cihaz sertifikasıyla birlikte kullanılabilen bir Basit Sertifika Kaydı Protokolü yapılandırın.Configure a Simple Certificate Enrollment Protocol certificate which can be used with a trusted mobile device certificate to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da sertifika profilleriyle güvenli kaynak erişimi.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Güvenilen Sertifika Profili (Android 4 ve üzeri)Trusted Certificate Profile (Android 4 and later)

Güvenilen Sertifika Profili (Android for Work)Trusted Certificate Profile (Android for Work)
Mobil cihazların Wi-Fi ve VPN profilleri tarafından yapılandırılanlar gibi ağ kaynaklarına erişmesine izin vermek üzere kimliklerini doğrulamak için kullanılabilen bir güvenilir mobil cihaz sertifikası yapılandırın.Configure a trusted mobile device certificate which can be used to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da sertifika profilleriyle güvenli kaynak erişimi.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
VPN Profili (Android 4 ve üzeri)VPN Profile (Android 4 and later)

VPN Profili (Android for Work)VPN Profile (Android for Work)
Kullanıcıların mobil cihazlarından şirket ağınıza güvenli bir şekilde erişmesini sağlamak için ayarları yapılandırın ve dağıtın.Configure and deploy settings that give users secure access to your company network from their mobile device. Bu ayarları dağıtarak son kullanıcılar ile işleri arasındaki bağlantıları basitleştirirsiniz.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to their work.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune.md’de VPN bağlantıları.For details, see VPN connections in Microsoft Intune.md.
Wi-Fi Profili (Android 4 ve üzeri)Wi-Fi Profile (Android 4 and later)

Wi-Fi Profili (Android for Work)Wi-Fi Profile (Android for Work)
Kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın ve kuruluşunuzdaki kullanıcılara dağıtın.Configure and deploy wireless network settings to users in your organization. Bu ayarları dağıtarak son kullanıcılarla kablosuz ağ arasındaki bağlantıları basitleştirirsiniz.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to the wireless network.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da Wi-Fi bağlantıları.For details, see Wi-Fi connections in Microsoft Intune.
Mobil Uygulama Yapılandırma İlkesi (Android for Work)Mobile App Configuration Policy (Android for Work) Kullanıcı bir Android for Work uygulaması çalıştırdığında gerekebilecek ayarları otomatik olarak sağlamak için mobil uygulama yapılandırma ilkelerini kullanın.Use mobile app configuration policies to automatically supply settings that might be required when the user runs an Android for Work app.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da Android for Work uygulamalarını mobil uygulama yapılandırma ilkeleri ile yapılandırma.For details, see Configure Android for Work apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune.

iOS yapılandırma ilkeleriiOS configuration policies

İlke adıPolicy name Şunları yapmak istediğinizde kullanınUse when you want to
Özel Yapılandırma (iOS 8.0 ve üzeri)Custom Configuration (iOS 8.0 and later) Apple Configurator’ı kullanarak oluşturduğunuz yapılandırma profillerini iOS cihazlara dağıtın.Deploy configuration profiles to iOS devices that you created using Apple Configurator. Bu işlem, ihtiyacınız olan ayarın yapılandırma ilkesinde bulunmaması durumunda faydalı olur.This is useful when the setting that you need is not available in a configuration policy.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da iOS ilke ayarları.For details, see iOS policy settings in Microsoft Intune.
E-posta Profili (iOS 8.0 ve üzeri)Email Profile (iOS 8.0 and later) Yönetilen cihazlarda Exchange ActiveSync e-posta ayarları oluşturun, dağıtın ve izleyin.Create, deploy, and monitor Exchange ActiveSync email settings on managed devices. Bu, kullanıcıların herhangi bir ayar yapmasına gerek kalmadan kişisel cihazlarından kurumsal e-postalara erişmelerini sağlar.This lets users access corporate email on their personal devices without any required setup on their part.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune ile e-posta profilleri kullanarak şirket e-postasına erişimi yapılandırma.For details, see Configure access to corporate email using email profiles with Microsoft Intune.
Genel Yapılandırma (iOS 8.0 ve üzeri)General Configuration (iOS 8.0 and later) Mobil cihaz güvenliği ve işlev ayarlarını yapılandırın.Configure mobile device security and functional settings.
Uyumlu veya uyumsuz olan uygulamaları belirtin ve bunların ne zaman kullanıldığını bildirin.Specify apps that are compliant or noncompliant, and report when they are used.
Cihazı yalnızca belirli özellikleri çalışacak şekilde kilitleyen (örneğin, cihazın yalnızca bir uygulama çalıştırmasına izin vermek veya ses düğmelerini devre dışı bırakmak) bilgi noktası modunu yapılandırın.Configure kiosk mode that locks devices to allow only certain features to work, for example, allow the device to run only one app, or disable the volume buttons.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da iOS ilke ayarları.For details, see iOS policy settings in Microsoft Intune.
Mobil Uygulama Yapılandırma İlkesi (iOS 8.0 ve üzeri)Mobile App Configuration Policy (iOS 8.0 and later) Kullanıcı bir iOS uygulaması çalıştırdığında gerekebilecek ayarları otomatik olarak sağlamak için mobil uygulama yapılandırma ilkelerini kullanın.Use mobile app configuration policies to automatically supply settings that might be required when the user runs an iOS app.

Ayrıntılar için bkz. iOS uygulamalarını Microsoft Intune’da mobil uygulama yapılandırma ilkeleriyle yapılandırma.For details, see Configure iOS apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune.
Mobil Sağlama Profili İlkesi (iOS 8.0 ve üzeri)Mobile provisioning Profile Policy (iOS 8.0 and later) Apple iOS iş kolu mobil uygulamaları, eklenen ve sertifika kullanılarak kodla imzalanan bir sağlama profiliyle oluşturulur.Apple iOS line-of-business mobile apps are built with a provisioning profile that's included and code signed with a certificate. Uygulama iOS cihazında çalıştırıldığında, iOS uygulamanın bütünlüğünü onaylar ve sağlama profilinin tanımladığı ilkeleri zorunlu tutar.When the app is run on an iOS device, iOS confirms the integrity of the iOS app and enforces policies that the provisioning profile defines.

Uygulamaları imzalamak için kullandığınız kurumsal imzalama sertifikasının süresi genellikle 3 yıldır.The enterprise signing certificate that you use to sign apps typically lasts for three years. Öte yandan, bir yıl sonra sağlama profilinin süresi dolar.However, the provisioning profile expires after one year. Sertifikası hala geçerli olduğu halde süresi dolmak üzere olan uygulamaların bulunduğu cihazlara, yeni sağlama profili ilkesini önceden dağıtmak için bu ilkeyi kullanın.Use this policy to proactively deploy a new provisioning profile policy to devices that have apps that are near expiry while the certificate is still valid.

Ayrıntılar için bkz. Uygulamalarınızın süresinin dolmasını engellemek için iOS mobil sağlama profili ilkelerini kullanma.For details, see Use iOS mobile provisioning profile policies to prevent your apps from expiring.
PKCS #12 (.PFX) Sertifika Profili (iOS 8.0 ve üzeri)PKCS #12 (.PFX) Certificate Profile (iOS 8.0 and later) Cihaz sertifika istekleri için .PFX ayarları oluşturmak ve dağıtmak istiyorsanız bu profili kullanın.Use this profile to create and deploy .PFX settings for device certificate requests.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da sertifika profilleriyle güvenli kaynak erişimi.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
SCEP Sertifika Profili (iOS 8.0 ve üzeri)SCEP Certificate Profile (iOS 8.0 and later) Mobil cihazların Wi-Fi ve VPN profilleri tarafından yapılandırılanlar gibi ağ kaynaklarına erişmesine izin vermek üzere kimliklerini doğrulamak için güvenilen bir mobil cihaz sertifikasıyla birlikte kullanılabilen bir Basit Sertifika Kaydı Protokolü yapılandırın.Configure a Simple Certificate Enrollment Protocol certificate that can be used with a trusted mobile device certificate to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da sertifika profilleriyle güvenli kaynak erişimi.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Güvenilir Sertifika Profili (iOS 8.0 ve üzeri)Trusted Certificate Profile (iOS 8.0 and later) Mobil cihazların Wi-Fi ve VPN profilleri tarafından yapılandırılanlar gibi ağ kaynaklarına erişmesine izin vermek üzere kimliklerini doğrulamak için kullanılabilen bir güvenilir mobil cihaz sertifikası yapılandırın.Configure a trusted mobile device certificate that can be used to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da sertifika profilleriyle güvenli kaynak erişimi.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
VPN Profili (iOS 8.0 ve üzeri)VPN Profile (iOS 8.0 and later) Kullanıcıların mobil cihazlarından şirket ağınıza güvenli bir şekilde erişmesini sağlamak için ayarları yapılandırın ve dağıtın.Configure and deploy settings that give users secure access to your company network from their mobile devices. Bu ayarları dağıtarak son kullanıcılar ile işleri arasındaki bağlantıları basitleştirirsiniz.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to their work.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune.md’de VPN bağlantıları.For details, see VPN connections in Microsoft Intune.md.
Wi-Fi Profili (iOS 8.0 ve üzeri)Wi-Fi Profile (iOS 8.0 and later) Kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın ve kuruluşunuzdaki kullanıcılara dağıtın.Configure and deploy wireless network settings to users in your organization. Bu ayarları dağıtarak son kullanıcılarla kablosuz ağ arasındaki bağlantıları basitleştirirsiniz.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to the wireless network.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da Wi-Fi bağlantıları.For details, see Wi-Fi connections in Microsoft Intune.

Mac OS X yapılandırma ilkeleriMac OS X configuration policies

İlke adıPolicy name Şunları yapmak istediğinizde kullanınUse when you want to
Özel Yapılandırma (Mac OS X 10.9 ve üzeri)Custom Configuration (Mac OS X 10.9 and later) Apple Configurator’ı kullanarak oluşturduğunuz yapılandırma profillerini Mac bilgisayarlara dağıtın.Deploy configuration profiles to Mac computers that you created using Apple Configurator. Bu işlem, ihtiyacınız olan ayarın yapılandırma ilkesinde bulunmaması durumunda faydalı olur.This is useful when the setting that you need is not available in a configuration policy.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da Mac OS X ilke ayarları.For details, see Mac OS X policy settings in Microsoft Intune.
Genel Yapılandırma (Mac OS X 10.9 ve üzeri)General Configuration (Mac OS X 10.9 and later) Mobil cihaz güvenliği ve işlev ayarlarını yapılandırın.Configure mobile device security and functional settings.
Uyumlu veya uyumsuz olan uygulamaları belirtin ve bunların ne zaman kullanıldığını bildirin.Specify apps that are compliant or noncompliant, and report when they are used.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da Mac OS X ilke ayarları.For details, see Mac OS X policy settings in Microsoft Intune.
SCEP Sertifika Profili (Mac OS X 10.9 ve üzeri)SCEP Certificate Profile (Mac OS X 10.9 and later) Mobil cihazların Wi-Fi ve VPN profilleri tarafından yapılandırılanlar gibi ağ kaynaklarına erişmesine izin vermek üzere kimliklerini doğrulamak için güvenilen bir mobil cihaz sertifikasıyla birlikte kullanılabilen bir Basit Sertifika Kaydı Protokolü yapılandırın.Configure a Simple Certificate Enrollment Protocol certificate that can be used with a trusted mobile device certificate to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da sertifika profilleriyle güvenli kaynak erişimi.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Güvenilen Sertifika Profili (Mac OS X 10.9 ve üzeri)Trusted Certificate Profile (Mac OS X 10.9 and later) Mobil cihazların Wi-Fi ve VPN profilleri tarafından yapılandırılanlar gibi ağ kaynaklarına erişmesine izin vermek üzere kimliklerini doğrulamak için kullanılabilen bir güvenilir mobil cihaz sertifikası yapılandırın.Configure a trusted mobile device certificate that can be used to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da sertifika profilleriyle güvenli kaynak erişimi.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
VPN Profili (Mac OS X 10.9 ve üzeri)VPN Profile (Mac OS X 10.9 and later) Kullanıcıların mobil cihazlarından şirket ağınıza güvenli bir şekilde erişmesini sağlamak için ayarları yapılandırın ve dağıtın.Configure and deploy settings that give users secure access to your company network from their mobile devices. Bu ayarları dağıtarak son kullanıcılar ile işleri arasındaki bağlantıları basitleştirirsiniz.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to their work.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune.md’de VPN bağlantıları.For details, see VPN connections in Microsoft Intune.md.
Wi-Fi Profili (Mac OS X 10.9 ve üzeri)Wi-Fi Profile (Mac OS X 10.9 and later) Kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın ve kuruluşunuzdaki kullanıcılara dağıtın.Configure and deploy wireless network settings to users in your organization. Bu ayarları dağıtarak son kullanıcılarla kablosuz ağ arasındaki bağlantıları basitleştirirsiniz.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to the wireless network.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da Wi-Fi bağlantıları.For details, see Wi-Fi connections in Microsoft Intune.

Windows yapılandırma ilkeleriWindows configuration policies

Yalnızca Windows Phone ve kayıtlı Windows cihazlar için geçerlidir.Applies to Windows Phone and enrolled Windows devices only.

İlke adıPolicy name Şunları yapmak istediğinizde kullanınUse when you want to
Özel Yapılandırma (Windows 10 Masaüstü ile Mobile ve üzeri)Custom Configuration (Windows 10 Desktop and Mobile and later) Cihaz özelliklerini denetlemek için kullanılabilen OMA-URI ayarlarını dağıtın.Deploy OMA-URI settings that can be used to control device features. Bu işlem, ihtiyacınız olan ayarın yapılandırma ilkesinde bulunmaması durumunda faydalı olur.This is useful when the setting that you need is not available in a configuration policy.
Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da Windows 10 ilke ayarları.For details, see Windows 10 policy settings in Microsoft Intune.
Özel Yapılandırma (Windows Phone 8.1 ve üzeri)Custom Configuration (Windows Phone 8.1 and later) Cihaz özelliklerini denetlemek için kullanılabilen OMA-URI ayarlarını dağıtın.Deploy OMA-URI settings that can be used to control device features. Bu işlem, ihtiyacınız olan ayarın yapılandırma ilkesinde bulunmaması durumunda faydalı olur.This is useful when the setting that you need is not available in a configuration policy.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da Windows Phone 8.1 ayarları.For details, see Windows Phone 8.1 settings in Microsoft Intune.
Sürüm Yükseltme İlkesi (Windows 10 Masaüstü ve sonrası)Edition Upgrade Policy (Windows 10 Desktop and later)

Sürüm Yükseltme İlkesi (Windows 10 Holographic ve sonrası)Edition Upgrade Policy (Windows 10 Holographic and later)

Sürüm Yükseltme İlkesi (Windows 10 Mobile ve üzeri)Edition Upgrade Policy (Windows 10 Mobile and later)
Windows 10 cihazlarını daha yeni bir sürüme güncelleştirmek için kullanılan lisans veya ürün anahtarı bilgilerini içeren ilkeler yapılandırın ve dağıtın.Configure and deploy policies that contain license or product key information that is used to update Windows 10 devices to a newer version.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da sürüm yükseltme ilkesi ayarları.For details, see Edition upgrade policy settings in Microsoft Intune.
E-posta Profili (Windows Phone 8.1 ve üzeri)Email Profile (Windows Phone 8.1 and later)

E-posta Profili (Windows 10 Masaüstü ile Mobile ve üzeri)Email Profile (Windows 10 Desktop and Mobile and later)
Yönetilen cihazlarda Exchange ActiveSync e-posta ayarları oluşturun, dağıtın ve izleyin.Create, deploy, and monitor Exchange ActiveSync email settings on managed devices. Bu, kullanıcıların herhangi bir ayar yapmasına gerek kalmadan kişisel cihazlarından kurumsal e-postalara erişmelerini sağlar.This lets users access corporate email on their personal devices without any required setup on their part.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune ile e-posta profilleri kullanarak şirket e-postasına erişimi yapılandırma.For details, see Configure access to corporate email using email profiles with Microsoft Intune.
Genel Yapılandırma (Windows 10 Masaüstü ile Mobile ve üzeri)General Configuration (Windows 10 Desktop and Mobile and later) Kayıtlı Windows 10 masaüstü ve Mobile cihazları için mobil cihaz güvenliğini ve işlev ayarlarını yapılandırın.Configure mobile device security and functional settings for enrolled Windows 10 desktop and Mobile devices.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da Windows 10 ilke ayarları.For details, see Windows 10 policy settings in Microsoft Intune.
Genel Yapılandırma (Windows 10 Team ve üzeri)General Configuration (Windows 10 Team and later) Kayıtlı Windows 10 Team cihazları (örneğin, Surface Hub cihazı) için cihaz güvenliğini ve işlevsel ayarları yapılandırın.Configure device security and functional settings for enrolled Windows 10 Team devices (for example, a Surface Hub device).

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da Windows Team yapılandırma ilkesi ayarları.For details, see Windows Team configuration policy settings in Microsoft Intune.
Genel Yapılandırma (Windows 8.1 ve üzeri)General Configuration (Windows 8.1 and later) Kayıtlı Windows cihazları için mobil cihaz güvenliğini ve işlev ayarlarını yapılandırın.Configure mobile device security and functional settings for enrolled Windows devices.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da Windows ilke ayarları.For details, see Windows policy settings in Microsoft Intune.
Genel Yapılandırma (Windows Phone 8.1 ve üzeri)General Configuration (Windows Phone 8.1 and later) Mobil cihaz güvenliği ve işlev ayarlarını yapılandırın.Configure mobile device security and functional settings.
Kullanıcıların kullanabileceği ve kullanamayacağı uygulamaları belirtin ve uyumsuz uygulamaların yüklenmesini veya kullanılmasını engelleyin.Specify apps that users can or cannot use, and block noncompliant apps from being installed or used.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da Windows Phone 8.1 ayarları.For details, see Windows Phone 8.1 settings in Microsoft Intune.
PKCS #12 (.PFX) Sertifika Profili (Windows 10 Masaüstü ve Mobile ve üzeri)PKCS #12 (.PFX) Certificate Profile (Windows 10 Desktop and Mobile and later) Cihaz sertifika istekleri için .PFX ayarları oluşturmak ve dağıtmak istiyorsanız bu profili kullanın.Use this profile to create and deploy .PFX settings for device certificate requests.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da sertifika profilleriyle güvenli kaynak erişimi.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
SCEP Sertifika Profili (Windows 8.1 ve üzeri)SCEP Certificate Profile (Windows 8.1 and later)

SCEP Sertifikası Profili (Windows Phone 8.1 ve üzeri)SCEP Certificate Profile (Windows Phone 8.1 and later)
Mobil cihazların Wi-Fi ve VPN profilleri tarafından yapılandırılanlar gibi ağ kaynaklarına erişmesine izin vermek üzere kimliklerini doğrulamak için güvenilen bir mobil cihaz sertifikasıyla birlikte kullanılabilen bir Basit Sertifika Kaydı Protokolü yapılandırın.Configure a Simple Certificate Enrollment Protocol certificate that can be used with a trusted mobile device certificate to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da sertifika profilleriyle güvenli kaynak erişimi.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Güvenilir Sertifika Profili (Windows 8.1 ve üzeri)Trusted Certificate Profile (Windows 8.1 and later)

Güvenilir Sertifika Profili (Windows Phone 8.1 ve üzeri)Trusted Certificate Profile (Windows Phone 8.1 and later)
Mobil cihazların Wi-Fi ve VPN profilleri tarafından yapılandırılanlar gibi ağ kaynaklarına erişmesine izin vermek üzere kimliklerini doğrulamak için kullanılabilen bir güvenilir mobil cihaz sertifikası yapılandırın.Configure a trusted mobile device certificate which can be used to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da sertifika profilleriyle güvenli kaynak erişimi.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
VPN Profili (Windows 10 Masaüstü ve Mobile ile üzeri)VPN Profile (Windows 10 Desktop and Mobile and later)

VPN Profili (Windows 8.1 ve üzeri)VPN Profile (Windows 8.1 and later)

VPN Profili (Windows Phone 8.1 ve üzeri)VPN Profile (Windows Phone 8.1 and later)
Kullanıcıların mobil cihazlarından şirket ağınıza güvenli bir şekilde erişmesini sağlamak için ayarları yapılandırın ve dağıtın.Configure and deploy settings that give users secure access to your company network from their mobile devices. Bu ayarları dağıtarak son kullanıcılar ile işleri arasındaki bağlantıları basitleştirirsiniz.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to their work.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da VPN bağlantıları.For details, see VPN connections in Microsoft Intune.
Wi-Fi Üzerinden İçeri AktarmaWi-Fi Import Önceden bir dosyaya aktardığınız Windows Wi-Fi yapılandırmalarını içeri aktarın ve dağıtın.Import and deploy Windows Wi-Fi configurations that you have previously exported to a file.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da Wi-Fi bağlantıları.For details, see Wi-Fi connections in Microsoft Intune.
Windows Bilgi KorumasıWindows Information Protection
(eski adı kurumsal veri koruma)(formerly known as enterprise data protection)
Kuruluşta çalışanlara ait cihazlar arttıkça, kuruluşun denetimi dışında kalan e-posta, sosyal medya ve genel bulut gibi uygulamalar ve hizmetler aracılığıyla yanlışlıkla veri sızıntıları yaşama riski de artar.With the increase of employee-owned devices in the enterprise, there’s also an increasing risk of accidental data leaks through apps and services, like email, social media, and the public cloud, which are outside of the enterprise’s control. Örneğin, bir çalışan en son mühendislik çalışmalarının resimlerini kişisel bir e-posta hesabından gönderebilir, ürün bilgilerini bir tweet’e kopyalayıp yapıştırabilir veya hazırlanması devam eden satış raporunu genel bulut depolama alanına kaydedebilir.For example, an employee sends the latest engineering pictures from a personal email account, copies and pastes product info into a tweet, or saves an in-progress sales report to public cloud storage.

Windows Bilgi Koruması, çalışanın deneyimine başka hiçbir şekilde müdahale etmeden bu olası veri sıkıntılarına karşı korumaya yardımcı olur.Windows Information Protection helps to protect against this potential data leakage without otherwise interfering with the employee experience. Ayrıca, ortamınızda veya diğer uygulamalarda değişiklik yapmaya gerek kalmadan, kuruluşa ait cihazlarda ve çalışanların iş yerine getirdiği kişisel cihazlarda yanlışlıkla ortaya çıkabilecek veri sızıntılarına karşı kurumsal uygulamaları ve verileri korumaya da yardımcı olur.It also helps to protect enterprise apps and data against accidental data leaks on enterprise-owned devices and personal devices that employees bring to work without requiring changes to your environment or other apps.

Bu Intune ilkesi, Windows Information Protection tarafından korunan uygulamalar listesini, kurumsal ağ konumlarını, koruma düzeyini ve şifreleme ayarlarını yönetir.This Intune policy manages the list of apps protected by Windows Information Protection, enterprise network locations, protection level, and encryption settings.

Daha fazla bilgi için bkz. Windows Bilgi Koruması’nı kullanarak kurumsal verilerinizi koruma.For more information, see Protect your enterprise data using Windows Information Protection.

Yazılım ilkeleriSoftware policies

İlke adıPolicy name Şunları yapmak istediğinizde kullanınUse when you want to
Yönetilen Tarayıcı İlkesi (Android 4 ve üzeri)Managed Browser Policy (Android 4 and later)

Managed Browser İlkesi (iOS 8.0 ve üzeri)Managed Browser Policy (iOS 8.0 and later)
Kullanıcıların yönetilen tarayıcı uygulamasını kullanırken erişebileceği ve erişemeyeceği web sitelerini belirtin.Specify the websites that users can and cannot access when they are using the managed browser app.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune'la yönetilen tarayıcı ilkelerini kullanarak İnternet erişimini yönetme.For details, see Manage Internet access using managed browser policies with Microsoft Intune.
Mobil Uygulama Yönetimi (Android 4 ve üzeri)Mobile Application Management (Android 4 and later)

Mobil Uygulama Yönetimi İlkesi (iOS 8.0 ve üzeri)Mobile Application Management Policy (iOS 8.0 and later)
Dağıttığınız uygulamaları şirket uyumluluk ve güvenlik ilkeleriyle uyumlu hale getirmeye yardımcı olmak için uygulamaların işlevlerini değiştirin.Modify the functionality of apps that you deploy to help bring them into line with your company compliance and security policies. Örneğin, yönetilen bir uygulama içinde kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemlerini kısıtlayabilir veya bir uygulamayı tüm web bağlantılarını yönetilen tarayıcıda açmak için yapılandırabilirsiniz.For example, you can restrict cut, copy, and paste operations within a restricted app, or configure an app to open all web links inside the managed browser.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune konsolunda mobil uygulama yönetimi ilkelerini yapılandırma ve dağıtma.For details, see Configure and deploy mobile application management policies in the Microsoft Intune console

Ortak Mobil Cihaz AyarlarıCommon Mobile Device Settings

İlke adıPolicy name Şunları yapmak istediğinizde kullanınUse when you want to
Exchange ActiveSync İlkesiExchange ActiveSync Policy Exchange ActiveSync tarafından yönetilen cihazlar için mobil cihaz güvenliğini ve işlev ayarlarını yapılandırın.Configure mobile device security and functional settings for devices that are managed by Exchange ActiveSync.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da Exchange ActiveSync ilkesi ayarları.For details, see Exchange ActiveSync policy settings in Microsoft Intune.
Mobil Cihaz Güvenlik İlkesiMobile Device Security Policy
 • Şunları içeren mobil cihaz ayarlarını (tüm platformlar) yapılandırır:Configures settings for mobile devices (all platforms) including:

  • GüvenlikSecurity
  • ŞifrelemeEncryption
  • SistemSystem
  • E-postaEmail
  • UygulamalarApplications

Önemli

Microsoft Intune’da artık her cihaz platformu için ayrı yapılandırma ilkeleri vardır ve bu ilkeler kullanabileceğiniz en güncel ayarları içerir.Microsoft Intune now features separate configuration policies for each device platform, and these policies contain the most up-to-date settings that you can use. Mobil cihaz güvenlik ilkesini kullanmaya devam edebilirsiniz ve var olan tüm dağıtımlar çalışmaya devam eder, ancak yeni yapılandırma ilkelerine geçmeyi en kısa sürede planlamanız gerekmektedir.You can continue to use the mobile device security policy and any existing deployments will still work, but you should plan to migrate to the new configuration policies as soon as possible.
Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da mobil cihaz güvenliği ilke ayarları.For details, see Mobile device security policy settings in Microsoft Intune.

Windows bilgisayarlar için ilkeler Intune yazılım istemcisi tarafından yönetilirPolicies for Windows PCs managed by the Intune software client

İlke adıPolicy name Şunları yapmak istediğinizde kullanınUse when you want to
Microsoft Intune Aracısı AyarlarıMicrosoft Intune Agent Settings Aşağıdakilerle ilgili ayarlar dahil olmak üzere bilgisayarlarda Intune bilgisayar istemcisini yapılandırın:Configure the Intune PC client on computers, including settings for:

- Endpoint Protection- Endpoint Protection
- Yazılım güncelleştirmeleri- Software updates
- İlke denetimi zamanlaması- Policy check schedule

Bu tür bir ilke yalnızca cihaz gruplarına dağıtılabilir.This type of policy can be deployed only to groups of devices.

Intune istemcileri yeni ve güncelleştirilmiş ilkeyi varsayılan olarak sekiz saatlik Güncelleştirme ve uygulama algılama sıklığı ayarına göre indirir.Intune clients download new and updated policy according to the Update and application detection frequency setting, which defaults to eight hours. Ancak, istediğiniz zaman bilgisayarlarda ilke yenileme uygulayabilirsiniz.However, you can force a refresh of policy on computers at any time.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune’da yazılım güncelleştirmeleriyle Windows bilgisayarlarını güncel tutma.For details, see Keep Windows PCs up-to-date with software updates in Microsoft Intune.
Microsoft Intune Center AyarlarıMicrosoft Intune Center Settings Yönetilen bilgisayarlarda, Microsoft Intune Merkezi'nde gösterilen ayrıntıları yapılandırın.Configure details that appear in the Microsoft Intune Center on managed computers.

Bu tür bir ilke yalnızca cihaz gruplarına dağıtılabilir.This type of policy can be deployed only to groups of devices.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune bilgisayar istemcisiyle ortak Windows bilgisayarı yönetim görevleri.For details, see Common Windows PC management tasks with the Microsoft Intune computer client.
Windows Güvenlik Duvarı AyarlarıWindows Firewall Settings Bilgisayarlarda aşağıdakiler dahil Windows Güvenlik Duvarı ayarları ve ortak ağ iletişimi için özel durumları yapılandırır:Configures Windows Firewall settings and exceptions for common network communications on computers, including:

- BranchCache- BranchCache
- Uzaktan yardım- Remote assistance
- Medya paylaşımı- Media sharing

Bu tür bir ilke yalnızca cihaz gruplarına dağıtılabilir.This type of policy can be deployed only to groups of devices.

Ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune için Endpoint Protection ile Windows bilgisayarların korunmasına yardımcı olma.For details, see Help secure Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.

Ayrıca bkz:See also

Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetmeManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies