Microsoft Intune ile Exchange ActiveSync mobil cihaz yönetimiExchange ActiveSync mobile device management with Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune’un mobil cihazları doğrudan yönetebilmesi için cihazların Intune’da kayıtlı olması gerekir.For Microsoft Intune to directly manage mobile devices, devices must be enrolled in Intune. Yöneticiler alternatif olarak, Exchange ActiveSync (EAS) yönetimini Exchange bağlayıcısıyla kullanan, daha kısıtlı bir yönetim çözümü etkinleştirebilir.As an alternative, admins can enable a more limited management solution that uses Exchange ActiveSync (EAS) management with an Exchange connector. Cihazlar, şirket içi Exchange sunucularıyla veya Office 365 kullanılarak Exchange Online ile yönetilebilir.Devices can be managed with either on-premises Exchange servers or Exchange Online using Office 365. Intune, herhangi bir abonelik türü için sadece tek bir Exchange bağlayıcısı bağlantısını destekler.Intune supports only one Exchange connector connection of any type per subscription.

Mobil cihazlar için Exchange erişim kurallarıExchange access rules for mobile devices

Exchange’e, mobil cihazlar EAS’a bağlanmaya çalıştığında ne olacağını tanımlayan bir dizi kural gerekir.Exchange needs a set of rules that defines what happens when mobile devices attempt to connect to EAS. Bu kurallar, Intune yönetim konsolunda yönetilir.These rules are managed in the Intune administration console.

Mobil cihazlar için Exchange erişim kurallarıExchange access rules for mobile devices

Exchange bağlayıcısını yüklemeInstall the Exchange connector

Exchange bağlayıcısı, Intune konsolunda Exchange dağıtımınızı yönetmenize olanak tanır.The Exchange connector lets you manage your Exchange deployment in the Intune console. Öncelikle uygun Intune-Exchange bağlayıcısını yüklemeli ve ayarlamalısınız.You must first install and set up the appropriate Intune-to-Exchange connector. Exchange sunucunuzun şirket içinde mi yoksa hizmet olarak bulutta mı barındırıldığına bağlı olarak uygun seçeneği belirtin:Choose the appropriate option based on whether your Exchange server is on-premises or hosted as a service in the cloud:

Exchange tarafından yönetilen mobil cihazlara ilke uygulamaApply policy for Exchange-managed mobile devices

Intune konsolu, EAS ilke ayarlarını yönetmek ve şirket kaynaklarına erişimi kısıtlamak için kullanılabilir.The Intune console can be used to manage EAS policy settings and to restrict access to company resources. Belirli mobil cihazlar tarafından desteklenen Exchange ActiveSync ilke ayarları ve özelliklerinin listesi için bkz. Exchange ActiveSync İstemci Karşılaştırma Tablosu.For a list of Exchange ActiveSync policy settings and features that specific mobile devices support, see Exchange ActiveSync Client Comparison Table.

Not

Intune’u Microsoft Exchange ortamına bağladıktan sonra, Intune içinde daha belirgin bir ilke tanımlanmadığı sürece, tüm kullanıcılar için Intune aracılığıyla yönetilen EAS ilkesi Microsoft Exchange sunucusundaki geçerli varsayılan ilkeye sıfırlanır.After connecting Intune to a Microsoft Exchange environment, the EAS policy for all users managed through Intune will be reset to the current default policy on the Microsoft Exchange server, unless a more specific policy is defined within Intune.

Mobil cihazlardan şirket verileri temizlemeWipe company data from mobile devices

Son olarak, şirket verileri artık kullanılmıyorsa ya da cihazlar kaybolur veya çalınırsa, şirket verilerini EAS ile yönetilen mobil cihazlardan temizleyebilirsiniz.Finally, you can wipe company data from EAS-managed mobile devices when they are no longer in use, or if devices are lost or stolen.