Microsoft Intune’da mobil cihaz güvenliği ilkesi ayarlarıMobile device security policy settings in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Önemli

Microsoft Intune artık her cihaz platformu için ayrı yapılandırma ilkeleri sağlamaktadır.Microsoft Intune now features separate configuration policies for each device platform. Bu ilkeler, kullanabileceğiniz en güncel ayarları içerir.These policies contain the most up-to-date settings that you can use. Mobil cihaz güvenliği ilkesini kullanmaya devam edebilirsiniz ve var olan dağıtımlar çalışmaya devam eder.You can continue to use the mobile device security policy, and any existing deployments will still work. Ancak, mobil cihaz güvenliği ilkesi yakında kaldırılacağı için, yeni yapılandırma ilkelerine geçişi en kısa sürede planlamanız gerekir.However, you should plan to migrate to the new configuration policies as soon as possible because the mobile device security policy will be removed in the future.

Kuruluşunuzdaki yönetilen cihazlara dağıtabileceğiniz çeşitli ayarları yapılandırmak için Intune mobil cihaz güvenliği ilkelerini kullanabilirsiniz.You can use Intune mobile device security policies to configure a wide range of settings that you can deploy to managed devices in your organization. Bu ayarlar, cihazlarınızın işlevsellik ve güvenliğini denetlemek için kullanılır.These settings are used to control the functionality and security of your devices.

Aşağıdaki cihaz türleri için mobil cihaz güvenlik ilkeleri oluşturabilir ve dağıtabilirsiniz:You can create and deploy mobile device security policies for the following device types:

  • Windows RT 8.1 ve kayıtlı Windows 8.1 cihazlarWindows RT 8.1 and enrolled Windows 8.1 devices

  • Windows RTWindows RT

  • Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1

  • iOSiOS

  • Android ve Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard

Not

Bazı ayarlar bazı cihazlar için geçerli değildir.Some settings are not applicable to some devices. Yapılandırabileceğiniz ayarların tam listesi için aşağıdaki tabloya bakın.See the tables below for a full list of settings that you can configure. Microsoft Intune, Ekim 2016'dan itibaren Windows 8 Şirket Portalı uygulamaları için desteği kaldıracaktır.From October 2016, Microsoft Intune will deprecate support for Windows 8 Company Portal apps. Microsoft Intune, ayrıca Windows Phone 8 ve WinRT platformları için desteği kaldıracaktır.Microsoft Intune will also deprecate support for the Windows Phone 8 and WinRT platforms. Bu nedenle bundan sonra herhangi bir Windows Phone 8 veya WinRT cihazını kaydetmeniz veya güncelleştirmeniz mümkün olmayacaktır.As a consequence, you will not be able to enroll or update any Windows Phone 8 or WinRT devices. Daha önce kaydedilen Windows Phone 8, WinRT ve Windows 8 cihazlarını yönetmeye devam edebilirsiniz.You can continue to manage Windows Phone 8, WinRT and Windows 8 devices that are already enrolled. Windows 8 ve Windows Phone 8 cihazlarını Windows 8.1’e ve Windows Phone 8.1’e güncelleştirin ve bu cihazlara bir kesinti olmadan uygulama dağıtmaya devam etmek için ilgili Windows 8.1 ve Windows Phone 8.1 Şirket Portalı uygulamalarını kullanın.Update Windows Phone 8 and Windows 8 devices to Windows 8.1 and Windows Phone 8.1, and use the corresponding Windows 8.1 and Windows Phone 8.1 Company Portal apps to continue distributing apps to these devices without disruptions.

Güvenlik ayarlarıSecurity settings

Ayar adıSetting name Windows 8.1 ve Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android ve Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Mobil cihazların kilidini açmak için bir parola isteRequire a password to unlock mobile devices HayırNo HayırNo EvetYes EvetYes EvetYes
Gerekli parola türüRequired password type

Bu ayar, gerekli parola türünü belirtir (yalnızca sayısal veya alfasayısal gibi).This setting specifies the type of password that will be required, such as numeric only or alphanumeric.
EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes HayırNo
Gerekli parola türü – Minimum karakter kümesi sayısıRequired password type – Minimum number of character sets

Dört karakter kümesi vardır: küçük harfler, büyük harfler, rakamlar ve simgeler.There are four character sets: lowercase letters, uppercase letters, numbers, and symbols. Bu ayar parolanın kaç farklı karakter kümesi içermesi gerektiğini belirtir.This setting specifies how many different character sets must be included in the password. Bununla birlikte, iOS cihazları için bu ayar, parolanın içermesi gereken simge karakterlerinin sayısını belirtir.However, for iOS devices, this specifies the number of symbol characters that must be included in the password.
EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes HayırNo
En düşük parola uzunluğuMinimum password length EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes
Basit parolalara izin verAllow simple passwords

Basit parolalar '0000' ve '1234' şeklindedir.Simple passwords include ‘0000’ and ‘1234’.
HayırNo HayırNo EvetYes EvetYes HayırNo
Cihaz silinmeden önce izin verilen yinelenen oturum açma hatası sayısıNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes
Ekran kapanmadan önce herhangi bir işlem yapılmadan geçen dakika sayısı1Minutes of inactivity before screen turns off1 EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes
Parola kullanım süresi (gün)Password expiration (days) EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes
Parola geçmişini anımsaRemember password history EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes
Parola geçmişini anımsaÖnceki parolaların tekrar kullanılmasını engellerRemember password historyPrevent reuse of previous passwords EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes
Parola kalitesiPassword quality HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes
Resimli parolaya veya PIN’e izin verAllow picture password and PIN EvetYes EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo
Parola istenmeden önce herhangi bir işlem yapılmadan geçen dakika sayısıMinutes of inactivity before password is required HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo
Parmak izi ile kilit açmaya izin verAllow fingerprint unlock HayırNo HayırNo HayırNo iOS 7 ve üzeriiOS 7 and later HayırNo

1 iOS cihazlarda Ekran kapanmadan önce herhangi bir işlem yapılmadan geçen dakika sayısı ve Parola istenmeden önce herhangi bir işlem yapılmadan geçen dakika sayısı ayarlarını sırayla uygulayarak yapılandırın.1For iOS devices, when you configure the settings Minutes of inactivity before screen turns off and Minutes of inactivity before password is required, they are applied in sequence. Örneğin, her iki ayarın da değerini 5 dakikaya ayarlarsanız, ekran 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır ve cihazın kilitlenmesi için 5 dakika daha geçmesi gerekir.For example, if you set the value for both settings to 5 minutes, the screen will turn off automatically after 5 minutes, and the device will be locked after an additional 5 minutes. Ancak, kullanıcı ekranı el ile kapatırsa ikinci ayar hemen uygulanır.However, if the user turns off the screen manually, the second setting is immediately applied. Aynı örnekte, kullanıcı ekranı kapattıktan sonraki 5 dakikanın sonunda cihaz kilitlenir.In the same example, after the user turns off the screen, the device will lock 5 minutes later.

Windows RT çalıştıran cihazlara bir parola uzunluğu ilkesi dağıttığınızda, kullanıcılar geçerli parolaları ilke gereksinimlerine uysa bile parolalarını sıfırlamaya zorlanır.When you deploy a password length policy to devices that run Windows RT, users will be forced to reset their password—even if their current password complies with the policy requirements.

Şifreleme ayarlarıEncryption settings

Ayar adıSetting name Windows 8.1 ve Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android ve Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Mobil cihazda şifreleme iste1Require encryption on mobile device1

Windows Phone 8 cihazları için bunu Evetolarak ayarlamanız gerekir.For Windows Phone 8 devices, you must set this to Yes.

iOS cihazlarda şifrelemeyi etkinleştirmek için Mobil cihazların kilidini açmak için parola isteayarını etkinleştirin.To enable encryption on iOS devices, enable the setting Require a password to unlock mobile devices.
EvetYes HayırNo EvetYes HayırNo EvetYes
Depolama kartlarında şifreleme isteRequire encryption on storage cards

Bu ayar, Exchange ActiveSync tarafından yönetilen cihazlar için de geçerlidir.This setting applies to devices that are managed by Exchange ActiveSync also.
yokn/a yokn/a yokn/a
Uygulamalar ve ilişkili veriler otomatik olarak şifrelenir.Apps and associated data are automatically encrypted.
yokn/a EvetYes

1Windows 8.1 çalıştıran cihazlar için ek bilgiler:1Here is additional information for devices that run Windows 8.1:

  • Windows 8.1 çalıştıran cihazlarda şifrelemeyi zorlamak için her bir cihaza Windows için Aralık 2014 MDM istemci güncelleştirmesi ’ni yüklemeniz gerekir.To enforce encryption on devices that run Windows 8.1, you must install the December 2014 MDM client update for Windows on each device.

  • Windows 8.1 cihazları için bu ayarı etkinleştirirseniz, cihazın tüm kullanıcılarının bir Microsoft hesabı olmalıdır.If you enable this setting for Windows 8.1 devices, all users of the device must have a Microsoft account.

  • Şifrelemenin çalışması için cihazın, Microsoft InstantGo donanım sertifika gereksinimlerini karşılaması gerekir.For encryption to work, the device must meet the Microsoft InstantGo hardware certification requirements.

  • Cihazda şifrelemeyi zorunlu tuttuğunuzda kurtarma anahtarına yalnızca kullanıcıların OneDrive hesabından eriştikleri Microsoft hesabından erişilebilir.When you enforce encryption on a device, the recovery key is only accessible from the user's Microsoft account, which is accessed from their OneDrive account. Bu anahtarı bir kullanıcı adına kurtaramazsınız.You cannot recover this key on behalf of a user.

Kötü amaçlı yazılım ayarlarıMalware settings

Ayar adıSetting name Windows 8.1 ve Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android ve Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Ağ güvenlik duvarı isteRequire network firewall EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo
SmartScreen’i etkinleştirEnable SmartScreen EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo

Sistem ayarlarıSystem settings

Ayar adıSetting name Windows 8.1 ve Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android ve Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Otomatik güncelleştirmeleri zorunlu kılRequire automatic updates EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo
Otomatik güncelleştirmeleri zorunlu kıl - Otomatik olarak yüklenecek güncelleştirmelerin en düşük sınıflandırmasıRequire automatic updates – Minimum classification of updates to install automatically

Otomatik olarak yüklenecek güncelleştirmelerin sınıflandırmasını seçin:Choose the classification of updates that will be installed automatically:

- Önemli.- Important. Önemli olarak sınıflandırılan tüm güncelleştirmeleri yükler.Installs all updates that are classified as important.

- Önerilen.- Recommended. Önemli veya önerilen olarak sınıflandırılan tüm güncelleştirmeleri yükler.Installs all updates that are classified as important or recommended.
EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo
Ekran yakalamaya izin verAllow screen capture HayırNo HayırNo Yalnızca Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only EvetYes Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Kilit ekranında denetim merkezine izin verAllow control center in lock screen HayırNo HayırNo HayırNo iOS 7 ve üzeriiOS 7 and later HayırNo
Kilit ekranında bildirim görünümüne izin verAllow notification view in lock screen HayırNo HayırNo HayırNo iOS 7 ve üzeriiOS 7 and later HayırNo
Kilit ekranında bugün görünümüne izin verAllow today view in lock screen HayırNo HayırNo HayırNo iOS 7 ve üzeriiOS 7 and later HayırNo
Kullanıcı Hesap DenetimiUser Account Control EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo
Tanılama verilerinin gönderimine izin verAllow diagnostic data submission EvetYes HayırNo Yalnızca Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only EvetYes Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Güvenilmeyen TLS sertifikalarına izin verAllow untrusted TLS certificates HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo
Kilitliyken kişisel cüzdan yazılımına izin verAllow personal wallet software while locked HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo
Fabrika sıfırlamasına izin verAllow factory reset HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Bulut ayarları – belgeler ve verilerCloud settings – documents and data

Ayar adıSetting name Windows 8.1 ve Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android ve Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
iCloud'a yedeklemeye izin verAllow backup to iCloud HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo
iCloud'a belge eşitlemeye izin verAllow document sync to iCloud HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo
iCloud'a Fotoğraf Yayını’nı eşitlemeye izin verAllow Photo Stream sync to iCloud HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo
Şifreli yedekleme isteRequire encrypted backup HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo
İş Klasörleri URLWork Folders URL

Bu ayar, belgelerin cihazlar arasında eşitlenmesine izin vermek için iş klasörünün URL’sini ayarlar.This setting sets the URL of the work folder to allow documents to be synchronized across devices.
EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo
Google yedeklemesine izin verAllow Google backup HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Bulut ayarları – hesaplar ve eşitlemeCloud settings – accounts and synchronization

Ayar adıSetting name Windows 8.1 ve Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android ve Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Microsoft hesabına izin verAllow Microsoft account HayırNo HayırNo Yalnızca Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only HayırNo HayırNo
Google hesabı otomatik eşitlemesine izin verAllow Google account auto sync HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

E-posta ayarlarıEmail settings

Ayar adıSetting name Windows 8.1 ve Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android ve Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Kullanıcıların e-posta eklerini indirmesine izin ver1Allow users to download email attachments1 yokn/a yokn/a yokn/a yokn/a yokn/a
E-posta eşitleme süresiEmail synchronization period

Bu ayar, Exchange ActiveSync tarafından yönetilen cihazlar için de geçerlidir.This setting applies to devices that are managed by Exchange ActiveSync also.
yokn/a yokn/a yokn/a yokn/a yokn/a
Bu ayarları tam olarak desteklemeyen mobil cihazların Exchange ile eşitleme yapmasına izin verin (Exchange ActiveSync)Allow mobile devices that don’t fully support these settings to synchronize with Exchange (Exchange ActiveSync)

Bu ayar, Exchange ActiveSync tarafından yönetilen cihazlar için de geçerlidir.This setting applies to devices that are managed by Exchange ActiveSync also.
yokn/a yokn/a yokn/a yokn/a yokn/a
Microsoft hesabını Windows Mail uygulamasında isteğe bağlı hale getirMake Microsoft account optional in Windows Mail application EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo
Özel e-posta hesaplarına izin verAllow custom email accounts HayırNo HayırNo Yalnızca Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only HayırNo HayırNo

Uygulama ayarları - tarayıcıApplication settings - browser

Ayar adıSetting name Windows 8.1 ve Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android ve Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Web tarayıcısına izin verAllow web browser HayırNo HayırNo Yalnızca Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only EvetYes Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Otomatik doldurmaya izin verAllow autofill EvetYes HayırNo HayırNo EvetYes Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Açılır pencere engelleyicisine izin verAllow pop-up blocker EvetYes HayırNo HayırNo EvetYes Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Tanımlama bilgilerine izin verAllow cookies HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Eklentilere izin verAllow plug-ins EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo
Etkin betik yazmaya izin verAllow active scripting EvetYes HayırNo HayırNo EvetYes Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Sahtekarlık uyarısına izin verAllow fraud warning EvetYes HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo
Tek sözcüklük girişler için intranet sitesine izin verAllow intranet site for single word entry

(Bu ayar Internet Explorer’ı bir web sitesine yönlendirmek için ‘Bing’ gibi tek bir sözcüğün kullanılmasına izin verir.)(This setting allows the use of a single word to direct Internet Explorer to a website—for example, ‘Bing’.)
EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo
İntranet ağının otomatik algılanmasına izin verAllow automatic detection of intranet network EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo
İnternet için güvenlik düzeyiSecurity level for Internet EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo
İntranet için güvenlik düzeyiSecurity level for intranet EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo
Güvenilir siteler için güvenlik düzeyiSecurity level for trusted sites EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo
Yasal siteler için güvenlik düzeyiSecurity level for restricted sites EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo
Do Not Track üst bilgisi gönderSend Do Not Track header EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo
Kuruluş Modu menüsü erişimine izin verAllow Enterprise Mode menu access EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo
Kurumsal Mod site listesi konumuEnterprise Mode site list location EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo

Uygulama ayarları - uygulamalarApplication settings - apps

Ayar adıSetting name Windows 8.1 ve Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android ve Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Uygulama depolamaya izin verAllow application store HayırNo HayırNo Yalnızca Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only EvetYes Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Uygulama mağazasına erişim için parola isteRequire a password to access application store HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo
Uygulama içi satın almalara izin verAllow in-app purchases HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo
Diğer yönetilmeyen uygulamalardaki yönetilen belgelere izin verAllow managed documents in other unmanaged apps HayırNo HayırNo HayırNo iOS 7 ve üzeriiOS 7 and later HayırNo
Diğer yönetilen uygulamalardaki yönetilmeyen belgelere izin verAllow unmanaged documents in other managed apps HayırNo HayırNo HayırNo iOS 7 ve üzeriiOS 7 and later HayırNo
Görüntülü konferansa izin verAllow video conferencing HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo
Medya mağazasında yetişkinlere yönelik içeriğe izin verAllow adult content in media store HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo
Uygulama yüklemesine izin verAllow app installation HayırNo HayırNo HayırNo iOS 6 ve üzeriiOS 6 and later HayırNo

Uygulama ayarları - oyunApplication settings - gaming

Ayar adıSetting name Windows 8.1 ve Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android ve Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Game Center arkadaşlarına izin verAllow Game Center friends HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo
Çok oyunculu oyunlara izin verAllow multiplayer gaming HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo

Cihaz özellikleri ayarları - donanımDevice capabilities settings - hardware

Ayar adıSetting name Windows 8.1 ve Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android ve Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Kameraya izin verAllow camera HayırNo HayırNo Yalnızca Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only EvetYes EvetYes
Çıkarılabilir depolamaya izin verAllow removable storage HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Wi-Fi bağlantısına izin verAllow Wi-Fi HayırNo HayırNo Yalnızca Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only HayırNo Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Wi-Fi İnternet paylaşımına izin verAllow Wi-Fi tethering HayırNo HayırNo Yalnızca Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only HayırNo Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Ücretsiz Wi-Fi etkin noktalarına otomatik olarak bağlanmaya izin verAllow automatic connection to free Wi-Fi hotspots HayırNo HayırNo Yalnızca Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only HayırNo HayırNo
Wi-Fi etkin noktası raporlamasına izin verAllow Wi-Fi hotspot reporting

Bu ayar, yakındaki bağlantıların keşfedilmesine yardımcı olmak için Wi-Fi bağlantıları hakkında bilgi gönderir.This setting sends information about Wi-Fi connections to help discover nearby connections.
HayırNo HayırNo Yalnızca Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only HayırNo HayırNo
Coğrafi konuma izin verAllow geolocation

Bu ayar, cihazın konum bilgilerini kullanmasına izin verir.This setting allows the device to utilize location information.
HayırNo HayırNo Yalnızca Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only HayırNo Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
NFC'ye izin verAllow NFC

Bu ayar, yakın alan iletişimi kullanan işlemlere izin verir.This setting allows operations that use near-field communication.
HayırNo HayırNo Yalnızca Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only HayırNo Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Bluetooth'a izin verAllow Bluetooth HayırNo HayırNo Yalnızca Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only HayırNo Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Kapatmaya izin verAllow power off
Bu ayar devre dışı bırakılırsa, Samsung KNOX Standard cihazları için Cihaz temizlenmeden önce izin verilen yinelenen oturum açma hatalarının sayısı ayarı çalışmaz.If this setting is disabled, the setting Number of repeated sign in failures to allow before the device is wiped for Samsung KNOX Standard devices does not function.
HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Cihaz özellikleri ayarları - cep telefonuDevice capabilities settings - cellular

Ayar adıSetting name Windows 8.1 ve Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android ve Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Ses dolaşımına izin verAllow voice roaming HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Veri dolaşımına izin verAllow data roaming EvetYes HayırNo HayırNo EvetYes Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Dolaşım sırasında otomatik eşitlemeye izin verAllow automatic synchronization while roaming HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo
SMS/MMS iletilerine izin verAllow SMS/MMS messaging HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Cihaz özellikleri ayarları - özelliklerDevice capabilities settings - features

Ayar adıSetting name Windows 8.1 ve Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android ve Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Sesli yardıma izin verAllow voice assistant HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Cihaz kilitliyken sesli yardıma izin verAllow voice assistant while device is locked HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo
Sesli aramaya izin verAllow voice dialing HayırNo HayırNo HayırNo EvetYes Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Kopyalama ve yapıştırmaya izin verAllow copy and paste HayırNo HayırNo Yalnızca Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only HayırNo Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Uygulamalar arasında pano paylaşımına izin verAllow clipboard share between applications HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
YouTube'a izin verAllow YouTube HayırNo HayırNo HayırNo HayırNo Evet (Yalnızca Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Ayrıca bkz.See also

Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetmeManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies