Microsoft Intune ile uygulama koruma ilkelerini izlemeMonitor app protection policies with Microsoft Intune

Kullanıcılara uyguladığınız mobil uygulama koruma ilkelerinin uyumluluk durumunu izleyebilirsiniz.You can monitor the compliance status of the app protection policies that you've applied to users. Uygulama koruma ilkelerinden etkilenen kullanıcılar hakkında bilgiler, ilkelerin uyumluluk durumunu ve kullanıcılarınızın karşılaşmış olabileceği sorunları bulabilirsiniz.You'll be able to find information about the users affected by the app protection policies, its compliance status, and any issues that your users might be experiencing.

Uyumluluk durumu üç farklı yerden izlenebilir:There are three different places to monitor the compliance status:

 • Özet görünümüSummary view

 • Ayrıntılı görünümDetailed view

 • Raporlama görünümüReporting view

Özet görünümüSummary view

Özet görünümü açmak için aşağıdaki üç adımı izleyin:Follow the three steps below to open the Summary view:

 1. Azure portalına gidin ve kimlik bilgilerinizi girin.Go to the Azure portal, and enter your credentials.
 2. Diğer Hizmetler’i seçin ve filtre metin kutusuna Intune yazın.Choose More Services, and type Intune in the filter textbox.
 3. Intune Uygulama Koruması’nı seçin.Choose Intune App Protection.

Intune mobil uygulama yönetimi dikey penceresinde, uyumluluk durumunun özetini görebilirsiniz:On Intune mobile application management blade, you can see a summary of the compliance status:

Intune mobil uygulama yönetimi dikey penceresinde Özet kutucuğu

 • Kullanıcılar: Şirketinizde, iş bağlamında bir ilkeyle ilişkili uygulama kullanan kullanıcıların toplam sayısı.Users: The total number of users in your company who are using an app which is associated with a policy in a work context.

 • İLKEYLE YÖNETİLEN: Kendisine iş bağlamında bir ilke atanmış bir uygulama kullanan kullanıcı sayısı.MANAGED BY POLICY: The number of users who have used an app who have a policy assigned to them in a work context.

 • İLKE YOK: İş bağlamında hiçbir ilke tarafından hedeflenmeyen bir uygulamayı kullanan kullanıcı sayısı.NO POLICY: The number of users who are using an app that is not targeted by any policy in a work context. Bu kullanıcıları ilkeye eklemeyi düşünebilirsiniz.You might consider adding these users to the policy.

  Not

  Platform başına birden çok ilkeniz varsa bir kullanıcıya atanmış en az bir ilke olduğunda bu kullanıcının ilke ile yönetildiği kabul edilir.If you have multiple policies per platform, a user will be considered managed by policy when they have at least one policy assigned to them.

 • Bayrak eklenen kullanıcılar: Sorun yaşayan kullanıcıların sayısı.Flagged users: The number of users who are experiencing issues. Şu anda yalnızca jailbreak uygulanmış cihazlara sahip kullanıcılar, Bayrak eklenen kullanıcılar kapsamında raporlanır.Currently, only users with jailbroken devices are reported under Flagged users.

Ayrıntılı görünümDetailed view

Kullanıcı durumu kutucuğunu (cihazın işletim sistemi platformuna göre ve Bayrak eklenen kullanıcılar kutucuğunu seçerek özetin ayrıntılı görünümünü elde edebilirsiniz.You can get to the detailed view of the summary by choosing the User status tile (based on device OS platform), and the Flagged users tile.

Kullanıcı durumuUser status

Tek bir kullanıcıyı arayabilir ve o kullanıcının uyumluluk durumunu denetleyebilirsiniz.You can search for a single user and check the compliance status for that user. Uygulama raporlama dikey penceresinde, seçilen kullanıcı için aşağıdaki bilgiler görüntülenir:The App reporting blade shows the following information for a selected user:

 • Kullanıcı hesabıyla ilişkilendirilmiş cihazlarDevices that are associated with the user account

 • Cihazdaki uygulama koruma ilkesine sahip uygulamalarApps with an app protection policy on the device

 • Durum:Status:

  • Giriş yaptı: İlke kullanıcıya dağıtılmış ve uygulama en az bir kez iş bağlamında kullanılmıştır.Checked in: The policy was deployed to the user, and the app was used in the work context at least once.

  • Giriş yapmadı: İlke kullanıcıya dağıtılmış, ancak o zaman beri uygulamanın iş bağlamında kullanılmamıştır.Not checked in: The policy was deployed to the user, but the app has not been used in the work context since then.

Not

Aradığınız kullanıcıya uygulama koruma ilkesi dağıtılmamışsa, kullanıcının herhangi bir uygulama koruma ilkesi tarafından hedeflenmediğini bildiren bir ileti görürsünüz.If the users you searched for does not have the app protection policy deployed to them, you'll see a message informing you that the user is not targeted by any app protection policies.

Kullanıcının raporlamasını görmek için şu adımları izleyin:To see the reporting for a user, follow these steps:

 1. Kullanıcı seçmek için Özet kutucuğunu işaretleyin.To select a user, choose the Summary tile.

  Ekran görüntüsü 3

 2. Açılan Uygulama raporlama dikey penceresinde Bir Azure Active Directory kullanıcısını aramak için Kullanıcı seç öğesini seçin.On the App reporting blade that opens, choose Select user to search for an Azure Active Directory user.

  Uygulama raporlama dikey penceresinde kullanıcı seç seçeneği

 3. Listeden kullanıcı seçin.Select the user from the list. Bu kullanıcı için uyumluluk durumuna ilişkin ayrıntıları görürsünüz.You will see the details of the compliance status for that user.

Bayrak eklenen kullanıcılarFlagged users

Ayrıntılı görünümde; hata iletisi, hata oluştuğunda erişilmiş olan uygulama, etkilenen cihaz işletim sistemi platformu ve zaman damgası gösterilir.The detailed view shows the error message, the app that was accessed when the error happened, the device OS platform affected, and a time stamp.

Raporlama görünümüReporting view

Ayrıntılı görünümdeki raporların aynılarına ek olarak uygulama koruma ilkesi uyumluluk durumuyla ilgili bilgi almanıza yardımcı olacak ek raporlar bulabilirsiniz:You can find the same reports from the Detailed view, and additional reports to help you with the app protection policy compliance status:

Ekran görüntüsü-4

 • Uygulama koruması kullanıcı raporu: Yukarıdaki Ayrıntılı görünüm bölümünde gösterilen Kullanıcı durumu raporunda bulabileceğiniz bilgileri özetler.App protection user report: It outlines the same information you can find at the User status report under the Detailed view section above.

 • Uygulama koruması uygulama raporu: Yöneticilerin, raporu oluşturmadan önce seçebileceği iki farklı uygulama koruma durumu sağlar.App protection app report: It provides two different app protection statuses that admins can select before generating the report. Durumlar korumalı veya korumasız olabilir.The statuses can be protected or unprotected.

  • Yönetilen MAM etkinliği için kullanıcı durumu (Korumalı): Bu rapor, yönetilen her bir MAM uygulamasının etkinliğini kullanıcı temelinde özetler.User status for managed MAM activity (Protected): This report outlines the activity of each managed MAM app, on a per user basis.

   • Her bir kullanıcı için, uygulama koruma ilkeleri tarafından hedeflenen tüm uygulamaları göstermenin yanı sıra uygulamaların durumunu, uygulama koruma ilkeleriyle giriş yapılmış veya uygulama koruma ilkesi ile hedeflenmiş ancak henüz giriş yapılmamış olarak özetler.It shows all apps targeted by app protection policies for each user, and break down the status of each app as checked in with app protection policies, or that was targeted with an app protection policy but the app was never checked in.
  • Yönetilmeyen MAM etkinliği için kullanıcı durumu (Korumasız): Bu rapor, MAM’in etkinleştirildiği yönetilmeyen uygulamaların etkinliğini kullanıcı temelinde özetler.User status for unmanaged MAM activity (Unprotected): This report outlines the activity of MAM-enabled apps that are currently unmanaged, on a per user basis. Bu, aşağıdaki nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilir:This might happen according to the following reasons:

   • Bu uygulamalar, henüz bir uygulama koruma ilkesi tarafından hedeflenmemiş olan bir kullanıcı veya uygulama tarafından kullanılıyor olabilir.These apps are either being used by a user or an app that is not currently targeted by an app protection policy.

   • Tüm uygulamalara giriş yapılmış, ancak bunlar herhangi bir uygulama koruma ilkesi almıyor olabilirler.All apps are checked in, but aren't getting any app protection policies.

Ekran görüntüsü-2

Tablo gruplandırmaTable grouping

Uygulama koruması kullanıcı raporu verileri gösterilince, verileri aşağıdakilere göre toplayabilirsiniz:Once the App protection user report data shows up, you can aggregate data by the following:

 • Doğrulama sonucu: Veriler, uygulama koruması durumuna (başarısız, uyarı veya başarılı olabilir) göre gruplandırılmış olarak gösterilir.Validation result: The data shows up grouped by app protection status, which can be failure, warning or success.
 • Uygulama adı: Veriler, uygulamalara (asıl uygulama adı) göre başarısız, hata veya başarılı olarak gruplandırılmış olarak gösterilir.App name: The data shows up grouped by apps (the actual app name) with failure, warning or success.

Uygulama koruması etkinliklerini CSV’ye dışarı aktarmaExport app protection activities to CSV

Uygulama koruma ilkesi etkinliklerinizin tümünü tek bir .csv dosyasına dışarı aktarabilirsiniz.You can export all your app protection policy activities to a single .csv file. Bu işlem, kullanıcılardan raporlanan uygulama koruması durumlarının tümünü çözümlemenize yardımcı olabilir.This can be helpful to analyze all the app protection statuses reported from the users.

Uygulama koruması raporu oluşturmak için bu adımları izleyin:Follow these steps to generate the App protection report:

 1. Intune mobil uygulama yönetimi dikey penceresinde Uygulama koruması raporunu seçin.On the Intune mobile application management blade, choose App protection report.

  Ekran görüntüsü-6

 2. Raporunuzu kaydetmek için Evet’i seçin, ardından Farklı Kaydet’i seçin ve raporun kaydedilmesini istediğiniz klasörü belirtin.Choose Yes to save your report, then choose Save As and select the folder you want to save the report in.

  Ekran görüntüsü-7

Ayrıca bkz:See also

iOS uygulamaları arasında veri aktarımını yönetmeManage data transfer between iOS apps