Intune’da mobil cihaz yönetimi için önkoşullarPrerequisites for mobile device management in Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Çalışanların kendi cihazlarını Intune’a kaydetmesini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir.You can enable employees to enroll their mobile devices with Intune requires the following steps. Şirkete ait cihazları yönetmek için de aynı adımlar gerekir.These same steps are required to manage company-owned devices.

AdımlarSteps AyrıntılarDetails
1. Adım: Bağlantıları etkinleştirmeStep 1: Enable connections Özel etki alanı adınızın yapılandırıldığından ve ağ iletişiminin hazır olduğundan emin olunEnsure your custom domain name is configured and network communication is ready
2. Adım: MDM yetkilisini ayarlamaStep 2: Set MDM authority Mobil cihaz yönetimi yetkilisi, cihazlarınıza atanan hizmeti tanımlarThe mobile device management authority defines the service assigned to your devices
3. Adım: Grup oluşturmaStep 3: Create groups Şirket Portalı uygulamasına yönelik kullanıcıya açık ayarları yapılandırınConfigure user-facing settings for the Company Portal app
4. Adım: Şirket Portalı’nı yapılandırmaStep 4: Configure Company Portal Şirket Portalı uygulamasına yönelik kullanıcıya açık ayarları yapılandırınConfigure user-facing settings for the Company Portal app
5. Adım: Kullanıcı lisanslarını atamaStep 5: Assign user licenses Cihazlarını kaydedebilmeleri için Intune lisanslarını kullanıcılara atayınAssign Intune licenses to users so they can enroll devices
6. Adım: Kaydı etkinleştirmeStep 6: Enable enrollment iOS ve Windows yönetimine yönelik platforma özel ayarları etkinleştirin.Enable platform-specific settings for iOS and Windows management. Android cihazlarda ek yapılandırma gerekmez.Android devices need no additional configuration.
7. adım: Sonraki adımlarStep 7: Next steps iOS ve Windows yönetimine yönelik platforma özel ayarları etkinleştirin.Enable platform-specific settings for iOS and Windows management. Android cihazlarda ek yapılandırma gerekmez.Android devices need no additional configuration.

Configuration Manager ile Intune mu arıyorsunuz?Looking for Intune with Configuration Manager?

1. Adım: Bağlantıları etkinleştirmeStep 1: Enable connections

Mobil cihaz kaydını etkinleştirmeden önce aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:Before you enable mobile device enrollment, be sure you've done the following:

2. Adım: MDM yetkilisini ayarlamaStep 2: Set MDM authority

MDM yetkilisi, bir grup cihazı yönetme iznine sahip olan yönetim hizmetini tanımlar.The MDM authority defines the management service that has permission to manage a set of devices. MDM yetkilisi seçenekleri arasında Intune’un kendisi ve Intune ile Configuration Manager vardır.The options for the MDM authority include Intune by itself and Configuration Manager with Intune. Configuration Manager’ı yönetim yetkilisi olarak ayarlarsanız, mobil cihaz yönetimi için başka bir hizmet kullanılamaz.If you set Configuration Manager as the management authority, no other service can be used for mobile device management.

Important

Configuration Manager'ın 1610 veya sonraki bir sürümü ve Microsoft Intune'un 1705 sürümünde, MDM yetkilisini, Microsoft Destek ile iletişim kurmaya ve mevcut yönetilen cihazlarınızın kaydını silip tekrar kaydetmeye gerek kalmadan değiştirebilirsiniz.In Configuration Manager version 1610 or later and Microsoft Intune version 1705, you change the MDM authority without having to contact Microsoft Support, and without having to unenroll and reenroll your existing managed devices. Ayrıntılar için bkz. Yanlış MDM yetkilisi ayarı seçilirse yapılacaklar.For details, see What to do if you choose the wrong MDM authority setting.

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Yönetim > Mobil Cihaz Yönetimi’ni seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Mobile Device Management.

 2. Görevler listesinde Mobil Cihaz Yönetimi Yetkilisini Ayarlaöğesine tıklayın.In the Tasks list, click Set Mobile Device Management Authority. MDM Yetkilisini Ayarla iletişim kutusu açılır.The Set MDM Authority dialog box opens.

  MDM yetkilisi ayarla iletişim kutusu

 3. Intune, Intune’u MDM yetkiliniz olarak isteyip istemediğinizi onaylamanızı ister.Intune requests confirmation that you want Intune as your MDM authority. Mobil cihazları yönetmek için Microsoft Intune kullanmak istiyorsanız onay kutusunu işaretleyin ve ardından Evet'i seçin.Select the check box, and then choose Yes to use Microsoft Intune to manage mobile devices.

3. Adım: Grup oluşturmaStep 3: Create groups

Yönetimi basitleştirmek ve dağıtılan uygulamaları, ilkeleri ve şirket kaynaklarını daha iyi hedeflemek için kullanıcı ve cihaz grupları oluşturabilirsiniz.You can create user and device groups to simplify management and improve targeting of deployed apps, policies, and company resources. Grupların nasıl oluşturulacağını öğrenin.Learn how to create groups.

4. Adım: Şirket Portalı’nı yapılandırmaStep 4: Configure Company Portal

Intune Şirket Portalı, kullanıcıların şirket verilerine eriştiği ve cihaz kaydetmek, uygulama yüklemek ve BT departmanınızdan yardım için bilgi bulmak gibi genel görevleri gerçekleştirebilecekleri yerdir.The Intune Company Portal is where users access company data and can do common tasks like enrolling devices, installing apps, and locating information for assistance from your IT department.

Tip

Şirket Portalı’nı özelleştirdiğinizde, yapılandırmalar hem Şirket Portalı web sitesi hem de Şirket Portalı uygulamaları için geçerli olur.When you customize the Company Portal, the configurations apply to both the Company Portal website and Company Portal apps.

Şirket Portalı’nı özelleştirmek, son kullanıcılarınız için tanıdık ve yararlı bir deneyim sağlamaya yardımcı olur.Customizing the Company Portal helps to provide a familiar and helpful experience for your end users. Bunu yapmak için, bir kiracı veya hizmet yöneticisi olarak Microsoft Intune yönetim konsolunda oturum açmanız, Yönetici > Şirket Portalı’nı seçmeniz ve Şirket Portalı ayarlarını yapılandırmanız yeterli olur.To do this, just sign in to the Microsoft Intune administration console as a tenant or service administrator, choose Admin > Company Portal, and configure the Company Portal settings.

admin-console-admin-workspace-comp-portal-settings

Şirket iletişim bilgileri ve gizlilik bildirimiCompany contact information and privacy statement

Şirket adı, Şirket Portalı’nın başlığı olarak görüntülenir.The company name is displayed as the Company Portal title. Kullanıcılara kişi bilgileri ve ayrıntıları Şirket Portalı’nın BT’ye Başvur ekranında görüntülenir.The contact information and details are displayed to users in the Contact IT screen of the Company Portal. Gizlilik bildirimini, kullanıcı gizlilik bağlantısına tıkladığında görüntülenir.The privacy statement is displayed when a user clicks the privacy link.

Alan adıField name Uzunluk üst sınırıMax length Daha fazla bilgiMore information
Şirket adıCompany name 4040 Bu ad Şirket Portalı’nın başlığı olarak gösterilir.This name is displayed as the title of the Company Portal. Not: Yalnızca alfasayısal karakterler.Note: Alpha-numeric characters only. Bu alan özel karakterleri desteklemez.This field doesn't support special characters.
BT departmanı ilgili kişi adıIT department contact name 4040 Bu ad BT’ye Başvursayfasında gösterilir.This name is displayed on the Contact IT page.
BT departmanı telefon numarasıIT department phone number 2020 Bu iletişim numarası BT'ye Başvur sayfasında gösterilir.This contact number is displayed on the Contact IT page.
BT departmanı e-posta adresiIT department email address 4040 Bu iletişim adresi BT'ye Başvur sayfasında gösterilir.This contact address is displayed on the Contact IT page. alias@domainname.com biçiminde geçerli bir e-posta adresi girmeniz gerekir.You must enter a valid email address in the format alias@domainname.com.
Ek bilgilerAdditional information 120120 Bu bilgiler BT'ye Başvur sayfasında gösterilir.This information is displayed on the Contact IT page.
Şirket gizlilik bildirimi URL'siCompany privacy statement URL 7979 Kullanıcılar Şirket Portalı’nda gizlilik bağlantılarına tıkladığında görüntülenecek kendi şirket gizlilik bildiriminizi belirtebilirsiniz.You can specify your own company privacy statement that appears when users click the privacy links from the Company Portal. https://www.contoso.com biçiminde geçerli bir URL girmelisiniz.You must enter a valid URL in the format https://www.contoso.com.

Destek kişileriSupport contacts

Şirket Portalı’nda kullanıcılara, çevrimiçi desteğe erişebilmeleri için destek web sitesi gösterilir.The support website is displayed to users in the Company Portal to enable them to access online support.

Alan adıField name Uzunluk üst sınırıMax length Daha fazla bilgiMore information
Destek web sitesi URL'siSupport website URL 150150 Kullanıcılarınızın kullanmasını istediğiniz bir destek web siteniz varsa, URL'sini burada belirtin.If you have a support website that you want your users to use, specify the URL here. URL, https://www.contoso.com biçiminde olmalıdır. Bir URL belirtmezseniz, Şirket Portalı’ndaki BT'ye Başvur sayfasında destek web sitesi için hiçbir şey görünmez.The URL must be in the format https://www.contoso.com. If you don't specify a URL, nothing is displayed for the support website on the Contact IT page in the Company Portal.
Web sitesinin adıWebsite name 4040 Bu ad destek web sitesi URL'si için görüntülenen kolay addır.This name is the friendly name that is displayed for the URL to the support website. Bir destek web sitesi URL'si belirtir ve bir kolay ad belirtmezseniz, Şirket Portalı’ndaki BT'ye Başvur sayfasında BT web sitesine gidin ifadesi gösterilir.If you specify a support website URL and no friendly name, then Go to IT website is displayed on the Contact IT page in the Company Portal.

Şirket markasıyla özelleştirmeCompany branding customization

Şirket Portalınızı şirket logonuz, şirket adınız, tema renginiz ve arka planınızla özelleştirebilirsiniz.You can customize your Company Portal with your company logo, company name, theme color, and background.

Alan adıField name Daha fazla bilgiMore information
Tema rengiTheme color Şirket Portalı’na uygulamak için bir tema rengi seçin.Select a theme color to apply to the Company Portal.
Şirket logosunu ekleInclude company logo Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, Şirket Portalınızda görüntülemek için şirket logonuzu yükleyebilirsiniz.When you enable this option, you can upload your company logo to show in your Company Portal. İki logo yükleyebilirsiniz: birisi Şirket Portalı’nın arka planı beyaz olduğunda, diğeriyse Şirket Portalı arka planında seçilen Tema rengi kullanıldığında görüntülenir.You can upload two logos: one logo that is displayed when the Company Portal background is white, and one logo that is displayed when the Company Portal background uses your selected theme color. Her logo bir .png veya .jpg dosyası olmalı, en yüksek çözünürlüğü 400 x 100 piksel olmalı ve boyutu 750 KB veya daha az olmalıdır.Each logo must be a .png or .jpg file, have a maximum resolution of 400 x 100 pixels, and be 750 KB or less in size.
Şirket Portalı uygulaması için bir arka plan seçinChoose a background for the Company Portal app Bu ayar yalnızca Şirket Portalı uygulamasının arka planını etkiler.This setting affects the background for the Company Portal app only.

Değişiklikleri kaydettikten sonra, Şirket Portalı web sitesini görüntülemek için yönetim konsolunun Şirket Portalı sayfasının sonunda sağlanan bağlantıları kullanabilirsiniz.After you save your changes, you can use the links that are provided at the bottom of the Company Portal page of the administration console to view the Company Portal website. Bu bağlantılar değiştirilemez.These links cannot be changed. Bir kullanıcı oturum açtığında bu bağlantılar Şirket Portalı’ndaki aboneliklerinizi görüntüler.When a user signs in, these links display your subscriptions in the Company Portal.

5. Adım: Kullanıcı lisanslarını atamaStep 5: Assign user licenses

Bulut tabanlı kullanıcıları el ile eklemek ve hem bulut tabanlı kullanıcı hesaplarına hem de şirket içi Active Directory’nizden Azure Active Directory’ye (Azure AD) eşitlenen hesaplara lisans atamak için Office 365 yönetim portalını kullanırsınız.You use the Office 365 management portal to manually add cloud-based users and assign licenses to both cloud-based user accounts and accounts that are synchronized from your on-premises Active Directory to Azure Active Directory (Azure AD). Şirket içi kullanıcıları Azure AD ile eşitleyebilirsiniz.You can synchronize on-premises users to Azure AD.

 1. Kiracı yöneticisi kimlik bilgilerinizi kullanarak Office 365 yönetim portalında oturum açın.Sign in to the Office 365 management portal by using your tenant administrator credentials.

 2. Intune kullanıcı lisansı atamak istediğiniz kullanıcı hesabını seçin ve kullanıcı hesabı özelliklerinde Microsoft Intune onay kutusunu seçin.Select the user account that you want to assign an Intune user license to, and then select the Microsoft Intune check box on the user account properties.

 3. Kullanıcı hesabı artık Microsoft Intune kullanıcı grubuna eklenir. Bu grup, kullanıcıya hizmeti kullanmak ve cihazlarını yönetime kaydetmek için izinler verir.The user account will now be added to the Microsoft Intune user group, which grants the user permissions to use the service and enroll their devices into management.

Şirket içi kullanıcıları Azure AD ile eşitlemeTo synchronize on-premises users with Azure AD

 1. Şirket içi Active Directory’de özel etki alanınız için UPN sonekini ekleyin.Add the UPN suffix for your custom domain in your on-premises Active Directory.
 2. İçe aktarmayı planladınız şirket için kullanıcılar için, yeni UPN sonekini ayarlayın.Set the new UPN suffix for the on-premises users that you plan to import.
 3. Şirket için kullanıcılarınızı Azure AD ile tümleştirmek için, Azure AD Connect eşitleme çalıştırın.Run Azure AD Connect sync to integrate your on-premises users with Azure AD.
 4. Kullanıcı hesabı bilgileri başarıyla eşitlendiğinde, Office 365 Yönetim Portalı’nı kullanarak Microsoft Intune lisansları atayabilirsiniz.Once the user account information has successfully synchronized, you can then assign Microsoft Intune licenses using the Office 365 Management Portal.

6. Adım: Kaydı etkinleştirmeStep 6: Enable enrollment

MDM yetkilisini ayarladıktan sonra, kuruluşunuzun desteklemek istediği işletim sistemleri için cihaz yönetimi ayarlamanız gerekir.After setting up the MDM authority, you need to set up device management for the operating systems that your organization wants to support. Cihaz yönetimi ayarlamak için gerekli olan adımlar, işletim sistemine göre farklılık gösterir.The steps that are required to set up device management vary by operating system. Örneğin Android işletim sistemi, Intune yönetim konsolunda herhangi bir şey yapmanızı gerektirmez.For example, the Android OS does not require you to do anything in the Intune administration console. Diğer taraftan, Windows ve iOS, yönetime olanak sağlamak için cihazlar ve Intune arasında bir güven ilişkisi gerektirir.On the other hand, Windows and iOS require a trust relationship between devices and Intune to allow management.

Aşağıdaki platformların yönetimini ayarlayın:Set up management for the following platforms:

Şirkete ait cihazların kaydını da etkinleştirebilirsiniz.You can also enable enrollment of corporate-owned devices.

7. Adım: Sonraki adımlarStep 7: Next steps

Kayıt etkinleştirildikten sonra, iş gereksinimlerinizi karşılamak için yönetimi ayarlamanız gerekir.Now that enrollment is enabled, you should set up management to meet your business's needs. Bazı yönetim seçenekleri şunlardır:The following are some management options:

Yanlış MDM yetkilisi ayarı seçilirse yapılacaklarWhat to do if you choose the wrong MDM authority setting

Yanlış MDM yetkilisi ayarı seçtiğinize ve bunu değiştirmeniz gerektiğine karar verirseniz, aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz.If you decide that you've chosen the wrong MDM authority setting and need to change it, you have the following options.

MDM yetkilisini kendiniz değiştirmeChange the MDM authority yourself

Configuration Manager 1610 sürümünden ve Microsoft Intune 1705 sürümünden başlayarak, MDM yetkilisini, Microsoft Destek ile iletişim kurmaya ve mevcut yönetilen cihazlarınızın kaydını silip bunları yeniden kaydetmeye gerek kalmadan Microsoft Intune yerine Configuration Manager (karma) olarak veya tersine değiştirebilirsiniz.Beginning in Configuration Manager version 1610 and Microsoft Intune version 1705, you can change the MDM authority from Microsoft Intune to Configuration Manager (hybrid) or vice versa without having to contact Microsoft Support, and without having to unenroll and reenroll your existing managed devices. Ayrıntılar için bkz. MDM yetkilinizi değiştirme.For details, see Change your MDM authority.

Microsoft Destek'e başvurunContact Microsoft Support

Configuration Manager'ın 1610'dan önceki bir sürümüne sahipseniz, Microsoft Desteğe başvurmanız gerekir.When you have Configuration Manager prior to version 1610, you must contact Microsoft Support. Ayarı kendiniz değiştiremezsiniz.You cannot change the setting yourself. Microsoft Desteği’ne başvurmadan önce, değişikliğin yapılabilmesi için Microsoft Desteği’nin sizden isteyeceği bilgileri açıklayan aşağıdaki bilgileri gözden geçirin.Before contacting Microsoft Support, review the following information, which describes the information that Microsoft Support will need from you to make the change.

MDM yetkilinizi sıfırlamak için üç olası yol vardır.There are three possible ways that your MDM authority can be reset. Destek isteğinizde, durumunuza uygun olan yolu seçmeniz gerekir.In your Support request, you'll need to choose the way that applies to your situation. İstekte bulunduğunuz senaryo listede yoksa, Microsoft Desteği’nin yönlendirmesine göre hareket edin.If the scenario you are requesting is not listed, follow up with Microsoft Support.

Microsoft Desteği aşağıdaki bilgileri onaylamanızı ister:Microsoft Support will ask you to confirm the following information:

 • Kiracı kimliği: Hizmette oturum açmak için kullanılan etki alanı (örneğin, intune.onmicrosoft.com)Tenant ID: the domain used to log in to the service (for example, intune.onmicrosoft.com)
 • Belirlemek istediğiniz yeni MDM yetkilisiThe MDM authority that you want to change to
 • Aşağıda listelendiği gibi, tamamladığınız önkoşul adımlarının onayıConfirmation of prerequisite steps that you completed, as listed below

Bir arada bulunma kullanıyorsanız, hem Intune hem de Office 365 onay listelerini doğrulamanız gerekir.If you are using coexistence, you need to verify both the Intune and Office 365 checklists.

Intune olan MDM yetkilisini Configuration Manager olarak sıfırlamaReset MDM authority from Intune to Configuration Manager

MDM yetkilinizi sıfırlamak için Microsoft Desteği’ne başvurmadan önce aşağıdaki adımları tamamlayın.Complete these steps before contacting Microsoft Support to reset your MDM authority.

 • Tüm cihazları Intune yönetici konsolundan devre dışı bırakın.Retire all devices from the Intune admin console. Bir cihazı, cihazdan devre dışı bırakmaya çalışmayın.Do not try to retire a device from the device itself.
 • Hizmetten Hizmete Bağlayıcıyı silin (Yönetim > Mobil Cihaz Yönetimi > Microsoft Exchange altında) veya kurduysanız Exchange Connector’ı devre dışı bırakın.Delete the Service To Service Connector (under Administration > Mobile Device Management > Microsoft Exchange), or disable the Exchange Connector if you have set that up.
 • Cihaz Kayıt Yöneticisi rolünü Yönetici > Cihaz Kayıt Yöneticisi kısmından kaldırın.Remove the Device Enrollment Manager role from Admin > Device Enrollment Manager.
 • Cihaz Grubu Eşlemesini Yönetici > Mobil Cihaz Yönetimi > Cihaz Grubu Eşlemesi kısmından kapatın.Turn off Device Group Mapping in Admin > Mobile Device Management > Device Group Mapping.
 • Dışarıdan yükleme anahtarlarını Yönetici > Mobil Cihaz Yönetimi > Windows > Dışarıdan Yükleme Anahtarları kısmından silin.Delete sideloading keys from Admin > Mobile Device Management > Windows > Side Loading Keys.
 • iOS APNs sertifikasını Yönetici > Mobil Cihaz Yönetimi > iOS sayfasından silin.Delete the iOS APNs certificate in Admin > Mobile Device Management > iOS page.
 • iOS DEP belirtecini Yönetici > Mobil Cihaz Yönetimi > iOS sayfasından silin.Delete the iOS DEP token in Admin > Mobile Device Management > iOS page.
 • MDM Cihazlarına yönelik tüm ilkeleri İlke > Yapılandırma İlkeleri altından silin.Delete all polices that are for MDM Devices under Policy > Configuration Policies.
 • MDM Cihazlarına yönelik tüm yayımlanan uygulamaları Uygulamalar > Yönetilen Yazılım kısmından silin.Delete all published applications that are for MDM Devices in Apps > Managed Software.

Configuration Manager olan MDM yetkilisini Intune olarak sıfırlamaReset MDM authority from Configuration Manager to Intune

MDM yetkilinizi sıfırlamak için Microsoft Desteği’ne başvurmadan önce aşağıdaki adımları tamamlayın.Complete these steps before contacting Microsoft Support to reset your MDM authority.

 • (Mobil cihaz olarak yönetilen) tüm cihazları Configuration Manager Konsolundan devre dışı bırakın.Retire all devices (that are managed as mobile devices) from the Configuration Manager Console. Bir cihazı, cihazdan devre dışı bırakmaya çalışmayın.Do not try to retire a device from the device itself.
 • Intune Kullanıcı Grubundan tüm kullanıcıları kaldırın.Remove all users from the Intune User Group. Intune aboneliğini boş bir kullanıcı koleksiyonuna işaret edin veya hedeflenen koleksiyondan tüm kullanıcıları kaldırın.Point the Intune subscription to an empty user collection, or remove all users from the targeted collection. Kullanıcıların kaldırıldığını CloudUserSync.log içinde onaylayın.Confirm in the CloudUserSync.log that users are removed.
 • APNs sertifikasını temizlemek için iOS platformunun işaretini kaldırın.Uncheck the iOS platform to purge the APNs certificate.
 • MDM cihazlarına yönelik tüm yayımlanan uygulamaları silin.Delete all published applications that are for MDM devices.
 • MDM cihazlarına yönelik tüm ilkeleri silin.Delete all polices that are for MDM devices.
 • Configuration Manager konsolundan (yalnızca R2 SP1 veya altı için geçerlidir) Windows Intune Bağlayıcısını kaldırın.Remove the Windows Intune Connector from the Configuration Manager Console (applicable only to R2 SP1 or below). -Aboneliğe sağ tıklayıp Sil’i seçerek Intune aboneliğini kaldırın.-Remove the Intune subscription by right-clicking the subscription and selecting Delete.
 • SMS Executive Hizmetini yeniden başlatın.Restart the SMS Executive Service.
 • İşlem tamamlandıktan sonra Configuration Manager lisanslarının kaldırıldığının doğrulanabilmesi için bize bazı örnek kullanıcılar sağlayın.Provide us with some example users so that we can verify, after the process completes, that Configuration Manager licenses were removed.

Office 365 olan MDM yetkilisini Configuration Manager olarak sıfırlamaReset MDM authority from Office 365 to Configuration Manager

 1. https://protection.office.com adresine gidin.Navigate to https://protection.office.com.
 2. Güvenlik İlkeleri sekmesine tıklayıp Cihaz Yönetimi’ni seçin.Select the Security Policies tab, and select Device Management.
 3. Seçmeli Silme’yi seçerek tüm cihazları devre dışı bırakın.Retire all devices by choosing Selective Wipe. Bir cihazı, cihazdan devre dışı bırakmaya çalışmayın.Do not try to retire a device from the device itself. Seçmeli silme devre dışıysa, başka bir eylem gerekmez.If selective wipe is disabled, no further action is required.
 4. Güvenlik İlkeleri sekmesini ve Cihaz Güvenlik İlkeleri’ni seçin.Select the Security Policies tab, and select Device Security Policies.
 5. Mevcut tüm ilkeler için Sil’i seçin.Select Delete for all existing policies. İlkeler bekleme durumundaysa, başka bir eylem gerekmez.If the polices are in a pending state, no further action is required.

Note

iOS APsN sertifikası silinemez ve hesaba iliştirilmiş olarak kalır.The iOS APsN certificate cannot be deleted and remains attached to the account.

MDM yetkilisi sıfırlamaları için sonraki adımlarNext steps for MDM authority resets

Microsoft Desteği geçerli onay listesindeki öğeleri doğruladıktan sonra, MDM yetkilisini sıfırlama işlemi üç iş gününe kadar sürebilir ancak genellikle bir gün içinde gerçekleşir.Once Microsoft Support verifies the items on the applicable checklist, resetting the MDM authority can take up to three business days, but typically occurs within one day.

Important

Microsoft Desteği sıfırlama işleminin başarıyla tamamlandığını doğrulayana kadar aboneliğinizi yapılandırmayı denemeyin!Do not try to configure your subscription until Microsoft Support confirms that the reset has completed successfully! Erken yapılandırma bozulmaya neden olabilir ve/veya Intune hizmetini kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.Premature configuration may cause corruption and/or impact your ability to use the Intune service.