Microsoft Intune'da kayıtlı olmayan cihazlardaki iş kolu uygulamalarını ve verilerini korumaProtect line-of-business apps and data on devices that are not enrolled in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Mobil uygulama yönetimi (MAM) ilkeleri, şirket verilerinin dışarıya sızmasına neden olabilecek eylemleri kısıtlayarak ve bir uygulama PIN'i gibi veri erişim gereksinimleri uygulayarak şirket verilerinin korunmasına yardımcı olur.Mobile application management (MAM) policies help protect company data by restricting actions that could leak company data and by enforcing data access requirements, such as an app PIN. iOS ve Android iş kolu uygulamalarına MAM ilkeleri uygulamak için önce Microsoft Intune Uygulama Sarmalama Aracı ile uygulamayı sarmalamanız gerekir.To apply MAM policies to iOS and Android line-of-business apps, you must first wrap the app with the Microsoft Intune App Wrapping Tool. Uygulama sarmalama, uygulamada hiçbir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan, bir yönetim katmanı uygulama ve bunu kullanıcılara dağıtma işlemidir.App wrapping is the process of applying a management layer to a mobile app without requiring any changes to it and distribute it to your users.

Bu konu başlığı altında, çalışana ait yönetilmeyen cihazlarda ve üçüncü taraf bir mobil cihaz yönetimi (MDM) çözümü tarafından yönetilen cihazlarda erişilen uygulamalara MAM ilkeleri uygulamak için gereken adımlar açıklanmaktadır.This topic explains the steps that are required to apply MAM policies for apps that users access on employee-owned devices that are not managed and devices that are managed by a third-party mobile device management (MDM) solution. Intune MDM'ye kaydedilmiş cihazlarda çalıştırılan iş kolu uygulamalarınızı hazırlamak için bkz. Uygulamaların Microsoft Intune ile mobil uygulama yönetimi için nasıl hazırlanacağına karar verme.To prepare your line-of-business apps that run on devices that are enrolled in Intune MDM, see Decide how to prepare apps for mobile application management with Microsoft Intune.

1. Adım: Uygulamayı hazırlamaStep 1: Prepare the app

Bir uygulamaya MAM ilkeleri uygulayabilmek adına önce iOS ve Android için Microsoft Intune Uygulama Sarmalama Aracı’nı kullanarak uygulamayı sarmalamanız veya Intune uygulama koruma özelliklerini elle tümleştirmek için Intune Uygulama SDK’sını kullanmanız gerekir.Before you can apply MAM policies to an app, you must first wrap the app by using the Microsoft Intune App Wrapping Tool for iOS, Android, or use the Intune App SDK to manually integrate Intune app protection features.

Uygulama Sarmalama Aracı'nı ya da SDK'yı kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uygulamaların Microsoft Intune ile mobil uygulama yönetimi için nasıl hazırlanacağına karar verme.For more information on using the App Wrapping Tool vs. the SDK, see Decide how to prepare apps for mobile application management with Microsoft Intune.

2. Adım: Uygulamayı eklemeStep 2: Add the app

İş kolu uygulamanızı MAM ilkeleriyle ilişkilendirmek için uygulama ayrıntılarını aşağıdaki adımları kullanarak Intune aboneliğinize/kiracınıza eklemelisiniz:To associate your line-of-business app with MAM policies, you must add the app details to your Intune subscription/tenant by using the following steps:

 1. Azure portalında Intune mobil uygulama yönetimi > Ayarlar'a gidin ve İş kolu uygulamaları'nı seçin.In the Azure portal, go to Intune mobile application management > Settings, and choose Line-of-business apps.

  İş kolu seçeneğiyle Ayarlar dikey penceresinin ekran görüntüsü

 2. İş kolu uygulamaları dikey penceresinde Özel uygulama ekle'yi seçin.On the Line-of-business-apps blade, choose Add a custom app.

  En üstünde Özel uygulama ekle düğmesiyle iş kolu uygulamaları dikey penceresinin ekran görüntüsü

 3. Uygulama için bir ad, Uygulama Tanımlayıcısı alanına paket tanımlayıcısı ve platformu (iOS veya Android) girin.Provide a name for the app, the bundle identifier in the App Identifier field, and the platform (iOS or Android).

  Özel uygulama ekle dikey penceresinin ekran görüntüsü

  Bu adım, uygulamanızın benzersiz bir listesini oluşturmanıza yardımcı olur.This step helps create a unique listing of your app. Uygulama, sonraki adımda açıklandığı gibi kiracınızın MAM ilkesine ilişkin Hedeflenen uygulamalar listesinde de görüntülenir.The app will also be displayed in the list of Targeted apps for a MAM policy for your tenant, as described in the next step.

3. Adım: MAM ilkelerini uygulamaStep 3: Apply MAM policies

Uygulama meta verileri hizmete yüklendikten sonra uygulama, uygulamalar listesinde gösterilir.After the app metadata is uploaded to the service, the app shows up in the list of apps. Artık yeni ilke oluşturabilir veya mevcut bir ilkeyi kullanabilir ve bu ilkeyi 2. adımda eklediğiniz iş kolu uygulamasına uygulayabilirsiniz.You can now create a new policy or use an existing policy, and apply it to the line-of-business app that you added in step 2.

Önemli

MAM ilkesiyle, sarmalanan uygulamayı kullanacak olan kullanıcıları hedeflemelisiniz.You must target the MAM policy to the users who are going to use the wrapped app. Kendilerine bu ilke dağıtılmayan kullanıcılar uygulamayı kullanamaz.Users who don’t have this policy deployed to them won't be able to use the app.

Yeni iş kolu uygulamasının gösterildiği Hedeflenen uygulamalar listesi dikey penceresinin ekran görüntüsü

4. Adım: Uygulamayı dağıtmaStep 4: Distribute the app

Uygulamaları kullanıcılarınıza aşağıdaki yollarla dağıtabilirsiniz:You can deploy apps to your users in the following ways:

 • Üçüncü taraf bir MDM çözümüne kayıtlı cihazlarda, uygulamaları MDM çözümünüz aracılığıyla dağıtabilirsiniz.For devices that are enrolled in a third-party MDM solution, you can distribute the apps through your MDM solution.
 • Hiçbir MDM çözümüyle yönetilmeyen cihazlarda, özel bir çözüme ihtiyacınız vardır.For devices that aren't managed by any MDM solution, you need a custom solution. Kullanıcıların uygulamayı indirmesi ve cihaza yüklemesi gerekir.Users must download and install the app on their device.

Meta verileri değiştirmeChange the metadata

Uygulamanın adı veya Paket tanımlayıcısı gibi uygulama ayrıntılarını değiştirmeniz gerekiyorsa, uygulamayı kaldırmalı ve yeni meta verilerle eklemelisiniz.If you need to change the app details, like the name of the app or the bundle identifier, you must remove the app and add it with the new metadata.

Uygulamaları kaldırmaRemove apps

Uygulama listesinden bir iş kolu uygulamasını kaldırabilirsiniz.You can remove a line-of-business app from the app list. Bu işlem uygulamayı listeden kaldırır ve MAM ilkeleriyle ilişkisini siler ancak uygulamayı kullanıcının cihazından kaldırmaz.This will remove the app from the list and will remove the association with MAM policies, but will not remove or uninstall the app from the user’s device.

 1. Azure portalında Intune mobil uygulama yönetimi > Ayarlar'a gidin.In the Azure portal, go to Intune mobile app management > Settings. Ayarlar dikey penceresinde İş kolu’nu seçerek var olan uygulamalar listesini açın.On the Settings blade, choose Line-of-business to open the list of existing apps.

 2. Kaldırmak istediğiniz uygulamayı ve ardından (…) bağlam menüsünü seçin.Choose the app that you want to remove, and choose the (…) context menu.

  Üç noktalı iş kolu uygulamaları dikey penceresinin ekran görüntüsü

 3. Uygulamayı silmek için Uygulama Sil’i seçin.Choose Delete Application to delete the app.

  Uygulamayı sil seçeneğiyle iş kolu uygulaması dikey penceresinin ekran görüntüsü

  Bu işlem, uygulamaları iş kolu uygulamaları listesinden ve MAM ilkesindeki Hedeflenen uygulamalar listesinden kaldırır.This will remove apps from the list of line-of-business apps and the Targeted list of apps in the MAM policy.