Windows bilgisayarlar için uzaktan yardım isteme ve sağlamaRequest and provide remote assistance for Windows PCs

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konudaki bilgiler, yalnızca Intune yazılım istemcisini kullanarak bilgisayar olarak yönettiğiniz Windows masaüstü cihazlar için geçerlidir.The information in this topic applies only to Windows desktops that you are managing as PCs by using the Intune software client.

Intune, yazılım istemcisini çalıştıran kullanıcılarınıza uzaktan yardım vermenizi sağlamak için ayrıca satın alınan TeamViewer yazılımını kullanabilir.Intune can use the TeamViewer software, purchased separately, to enable you to give remote assistance to your users who are running the Intune software client. Kullanıcı Microsoft Intune Center’dan yardım isteğinde bulunduğunda, bu durum bir uyarıyla size bildirilir; siz bu isteği kabul edebilir ve yardım sağlarsınız.When a user requests help from the Microsoft Intune Center, you are informed by an alert, can accept the request, and then provide assistance. Bu işlevsellik, Intune’da var olan Windows Uzaktan Yardım işlevselliğinin yerini alır.This functionality replaces the existing Windows Remote Assistance functionality in Intune.

Başlamadan önceBefore you start

Uzaktan yardım isteklerine hazırlanmaya ve bu istekleri yanıtlamaya başlayabilmeniz için önce aşağıdaki önkoşulların karşılandığından emin olun:Before you begin to establish and to respond to remote assistance requests, ensure that the following prerequisites are in place:

TeamViewer Bağlayıcısı'nı yapılandırmaConfigure the TeamViewer Connector

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Yönetici’yi seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin.
 2. Yönetici çalışma alanında TeamViewer’ı seçin.In the Admin workspace, choose TeamViewer.
 3. TeamViewer sayfasındaki TeamViewer Bağlayıcısı’nın altında Etkinleştir’i seçin.On the TeamViewer page, under TeamViewer Connector, choose Enable.
 4. TeamViewer’ı Etkinleştir iletişim kutusunda lisans koşullarını görüntüleyin ve Kabul Et’i seçin.In the Enable TeamViewer dialog box, view, then Accept the license terms. Zaten bir TeamViewer lisansınız yoksa, TeamViewer lisansı satın alın öğesini seçin.If you don't already own a TeamViewer license, choose Purchase a TeamViewer license.
 5. TeamViewer tarayıcı penceresi açıldıktan sonra, TeamViewer kimlik bilgilerinizle sitede oturum açın.After the TeamViewer browser window opens, sign into the site with your TeamViewer credentials.
 6. TeamViewer sitesinde, Intune’un TeamViewer’a bağlanmasına izin verme seçeneklerini okuyun ve sonra da kabul edin.On the TeamViewer site, read, then accept the options to allow Intune to connect with TeamViewer.
 7. Intune konsolunda, TeamViewer Bağlayıcısı öğesinin Etkin durumda gösterildiğinden emin olun.In the Intune console, verify that the TeamViewer Connector item shows as Enabled.

Uzaktan yardım isteği açma (son kullanıcı)Open a remote assistance request (end user)

 1. İstemci Windows bilgisayarında Microsoft Intune Center’ı açın.On a client Windows PC, open the Microsoft Intune Center.
 2. Uzaktan Yardım’ın altında Uzaktan Yardım İste’yi seçin.Under Remote Assistance, choose Request Remote Assistance.
 3. Siz isteği onayladıktan sonra (aşağıya bakın), istemcide TeamViewer açılır.After you approve the request (see below), TeamViewer opens on the client. Kullanıcı, web tarayıcısının TeamViewer uygulamasını açmaya çalıştığını bildiren tüm iletileri kabul etmelidir.The user must accept any messages indicating that the web browser is trying to open the TeamViewer application.
 4. Kullanıcı, bilgisayarını denetleyip denetleyemeyeceğinizi soran bir ileti görür.The user sees a message asking if you can control their PC. Devam etmek için bu iletiyi kabul etmesi gerekir.They must accept this message to continue.
 5. Uzaktan yardım oturumu boyunca, kullanıcı sizin bağlı olduğunuzu gösteren bir pencere görür.During the remote assistance session, the user sees a window that shows them you are connected. Bu pencereyi kapatırsa, uzak oturum sona erer.If they close this window, the remote session ends.

Uzaktan yardım isteğini yanıtlamaRespond to a remote assistance request

 1. Kullanıcı bir uzaktan yardım isteği gönderdiğinde, bu isteği Uyarılar çalışma alanındaki İzleme > Uzaktan Yardım’ın altında görebilirsiniz.When a user submits a remote assistance request, you can view it in the Alerts workspace, under Monitoring > Remote Assistance. Örneğin:For example:

  Uzaktan yardım isteğinin ekran görüntüsü


İstek 4 saatten uzun süre yanıtlanmadan kalırsa, kaldırılır.If a request goes unanswered for more than 4 hours, it is removed. 2. İsteği kabul etmek için, İsteği onaylayın ve Uzaktan Yardım’ı başlatın öğesini seçin.To accept the request, choose Approve request and launch Remote Assistance. 3. Yeni Bir Uzaktan Yardım İsteği Bekliyor iletişim kutusunda Uzaktan yardım isteğini kabul et’i seçin.In the A New Remote Assistance Request is Pending dialog box, choose Accept the remote assistance request. Zaten yüklü değilse TeamViewer tüm gerekli uygulamaları bilgisayarınıza yükler.If it's not already installed, TeamViewer will install any necessary apps on your PC. 4. Ardından TeamViewer, bilgisayarının denetimini almak istediğinizi son kullanıcıya bildirir.TeamViewer then notifies the end user that you want to take control of their PC. Kullanıcı isteği kabul ettikten sonra, TeamViewer penceresi açılır ve bilgisayarın denetimini alabilirsiniz.After the user has accepted the request, the TeamViewer windows opens, and you can control the PC.

Uzaktan yardım oturumu sırasında, uzak bilgisayarı denetlemek için tüm sağlanan TeamViewer komutlarını kullanabilirsiniz.While in a remote assistance session, you can use all available TeamViewer commands to control the remote PC. Bu komutlar hakkında yardım için, TeamViewer web sitesinden Uzaktan kontrol kılavuzu’nu indirin.For help with these commands, download the Manual for remote control from the TeamViewer website.

Uzaktan yardım oturumunu kapatmaClose the remote assistance session

TeamViewer penceresinin Eylemler penceresinde Oturumu Sonlandır’ı seçin.From the Actions menu of the TeamViewer window, choose End Session.

Windows bilgisayarını uzaktan yeniden başlatmaRemotely restart a Windows PC

Kullanıcıların sorunlarına yardımcı olurken, bilgisayarlarını ara sıra uzaktan yeniden başlatmanız gerekebilir.When helping your users with issues, you might need to remotely restart their PC from time to time. Bir Windows bilgisayarı uzaktan yeniden başlatmak için aşağıdaki adımları kullanın.Use the following steps to remotely restart a Windows PC.

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Gruplar > Tüm Cihazlar’ı (veya yeniden başlatmak istediğiniz bilgisayarı içeren başka bir grubu) seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices (or another group that contains the PC you want to restart).

 2. Bir veya birden çok bilgisayar seçin ve ardından Uzak Görevler > Bilgisayarı Yeniden Başlat’ı seçin.Select one or more PCs, and then choose Remote Tasks > Restart Computer.

 3. Görev durumunu görüntülemek için, sayfanın sağ alt köşesinde Uzak Görevler'i seçin.To view the task status, choose Remote Tasks in the bottom right corner of the page.

 4. Görev Durumu iletişim kutusunda, geçerli uzak görevler, görev durumu, cihaz adı ve bildirilen hataları gözden geçirin.In the Task Status dialog box, review the current remote tasks, task status, device name, and any reported errors.

Ayrıca bkz:See also

Intune yazılım istemcisi ile genel Windows bilgisayar yönetim görevleriCommon Windows PC management tasks with the Intune software client