Bir Windows bilgisayarı devre dışı bırakmaRetire a Windows PC

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bilgisayar olarak yönettiğiniz masaüstü cihazları, Intune yazılımını bunlar üzerinde çalıştırarak devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları uygulayın.Use the following steps to retire desktops that you are managing as PCs by running the Intune software client on them. Bir bilgisayarı devre dışı bıraktığınızda, yazılım söz konusu bilgisayarı Intune yönetiminden kaldırır.When you retire a PC, it removes it from Intune management. Bir bilgisayarı özgün fabrika ayarlarına döndürmek için Intune’dan fabrika sıfırlaması gerçekleştiremezsiniz.You cannot factory reset a PC from Intune to set it back to its original factory settings.

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Gruplar > Tüm Cihazlar’ı (veya devre dışı bırakmak istediğiniz bilgisayarı içeren başka bir grubu) seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices (or another group that contains the PC you want to retire).

 2. Devre dışı bırakmak istediğiniz cihazları seçin ve ardından Devre Dışı Bırak/Temizle'yi seçin.Select the devices you want to retire, and then choose Retire/Wipe.

Bir bilgisayarı Intune’a yeniden kaydetmek için Windows bilgisayar istemcisini Microsoft Intune ile yükleme’deki yönergeleri kullanarak yazılım istemcisini bilgisayara yükleyin.To re-enroll a PC into Intune, reinstall the software client on the PC using guidance in Install the Windows PC client with Microsoft Intune.

Bilgisayar Intune’a bağlanamıyorsa, Pano çalışma alanında bir ileti görüntülenir.If a PC cannot connect to Intune, a message is displayed in the Dashboard workspace.

Bir bilgisayarı devre dışı bıraktığınızda:When you retire a PC:

 • Intune yönetimi ve envanterinden kaldırılır ve bilgisayarla ilişkili lisans yeniden kullanılabilir hale gelir.It is removed from the Intune management and inventory, and the license associated with the PC is made available for re-use. Devre Dışı Bırak/Sil, Intune yazılım istemcisini bilgisayardan kaldırır ancak uygulamaları veya verileri kaldırmaz.Retire/Wipe removes the Intune software client but does not remove apps or data from the PC. Bu kullanımdan kaldırma bilgisayarda tam silme gerçekleştirmez.This retirement does not perform a full wipe on the PC.

 • Intune bilgisayarın durumunu artık görüntülemez.Its status no longer displays in the Intune console.

 • Intune, yazılım istemcisini bilgisayardan kaldırır.Intune removes the software client from the PC. Bilgisayar, Intune hizmetine bağlı değilse yazılım istemcisi bir sonraki bağlanışında kaldırılır.If the PC is not connected to the Intune service, the software client will be removed next time it connects.

 • Microsoft Intune Endpoint Protection bilgisayardan kaldırılır.Microsoft Intune Endpoint Protection is removed from the PC. Bilgisayarda başka bir uç nokta uygulaması yüklüyse ve devre dışı bırakıldıysa bilgisayarlarınızın korunduğundan emin olmak için Microsoft Intune Endpoint Protection kaldırıldıktan sonra bu uygulama yeniden etkinleştirilebilir.If the PC has another endpoint application installed and it is disabled, that application can be re-enabled after Microsoft Intune Endpoint Protection is removed to ensure that your PC are protected.

 • Bilgisayardaki tüm ilkeler kaldırılır ve ilke tarafından ayarlanan değerler değiştirilir.Any policies are removed from the PC and the values that were set by the policy will be changed.

 • Bilgisayar artık Intune hizmetinden yazılım güncelleştirmeleri veya kötü amaçlı yazılım tanımı güncelleştirmeleri almaz.The PC no longer receives software updates or malware definition updates from the Intune service.

 • Yapılandırmaya bağlı olarak, devre dışı bırakılan bilgisayarlar Windows Server Update Services, Windows Update veya Microsoft Update'i kullanarak güncelleştirmeleri almaya devam edebilir.Depending on how they are configured, retired PC can continue to receive updates by using Windows Server Update Services, Windows Update, or Microsoft Update.

  Important

  İstemci yazılımı bir Grup İlkesi Nesnesi (GPO) kullanılarak yüklendiyse, yazılımın yeniden yüklenmesini önlemek için istemci yazılımı kaldırmadan önce Grup İlkesi Nesnesi'ni (GPO) kaldırmanız gerekir.If the client software was installed by using a Group Policy Object (GPO), you must remove the Group Policy Object (GPO) before you can remove the client software to prevent the software from being reinstalled.

  Endpoint Protection istemcisini kaldırma işlemi başarısız olursa daha fazla yardım için Endpoint Protection’da sorun giderme konusunu okuyun.If the Endpoint Protection client fails to uninstall, read Troubleshoot Endpoint Protection for more help.

Ayrıca bkz.See also

Intune yazılım istemcisi ile genel Windows bilgisayar yönetim görevleriCommon Windows PC management tasks with the Intune software client