Cihazları Intune yönetiminde devre dışı bırakmaRetire devices from Intune management

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Cihazlar ister şirkete ait ister kişisel olsun, yönetilen bir cihazın er ya da geç Intune yönetiminden kaldırılması gerekir.Whether devices are corporate-owned or personally owned, eventually a managed device needs to be removed from Intune management.

Cihazlar bir süre Intune hizmetine bağlanmasa bile, müdahale etmediğiniz takdirde Intune’dan hiçbir zaman kaldırılmazlar.Devices are never removed from Intune without your intervention, even if the devices haven't connected to the Intune service for a period of time.

Bir cihazı çeşitli nedenlerle kullanımdan kaldırmanız gerekebilir:You might need to retire a device for a variety of reasons:

 • Kullanıcının şirketten planlı bir şekilde ("yönetilen" ayrılma) ayrılmasıUser leaves a company in a planned way (“managed” departure)
 • Kullanıcı aniden ayrılması (işten çıkartılırsa, istifa ederse, vb.).User leaves abruptly (gets fired, quits, etc.).
 • Cihazın kaybolmasıLoss of device
 • Bir cihazın kullanım amacının değiştirilmesi (başka bir kullanıcıya verilmesi, farklı bir amaç için yeniden kullanılması vb.)Repurpose of a device (move to another user, reuse for a different purpose, etc.)

Mobil cihaz olarak yönetilen cihazlarda seçmeli silme veya tam silme gerçekleştirebilir veya cihazı kilitleyip parolasını sıfırlayabilirsiniz.You can do either a selective wipe or a full wipe on a device that's managed as a mobile device, or you can lock a device and reset its password. Cihazı temizleyerek kullanıcının aboneliğini başka bir cihaz eklemek üzere serbest bırakmış olursunuz.By wiping the device, you free up the user's subscription to add a different device. Intune istemci yazılımıyla yönetilen bilgisayarları da devre dışı bırakabilirsiniz.You can also retire PCs that are managed with the Intune client software.

Cihazdan verileri ve uygulamaları temizlemeWipe data and apps from devices

Hem seçmeli silme hem de tam silme işlemi, ilkesini ve şirket portalını kaldırarak cihazı Intune yönetiminden kaldırır.Both a selective wipe and a full wipe remove the device from Intune management by removing its policy and the company portal. Sonuç olarak, cihaz artık Microsoft SharePoint, e-posta veya Office 365 gibi şirket kaynaklarında oturum açmak için gerekli kimlik bilgilerine sahip olmaz.As a result, the device no longer has the necessary credentials to sign in to company resources like Microsoft SharePoint, email, or Office 365.

Seçmeli temizleme cihazdaki kişisel bilgileri etkilemediğinden, Intune’a kendi cihazını kaydetmiş olan çalışanlar için tercih edilen işlemdir.Selective wipe is the preferred action for employees who have enrolled their own devices in Intune because it does not affect personal information on the device. Yalnızca şirket verileri kaldırılır.Only corporate data is removed.

Kullanım amacı değiştirilmesi gereken cihazlarda, cihazı fabrika ayarlarına döndüren tam temizleme işlevini de kullanabilirsiniz.For devices that need to be repurposed, you can also use a full wipe, which resets the device to factory default settings.

Kullanıcı lisanslarını ve yönetilen cihazları kaldırmaRemoving user licenses and managed devices

Kullanıcı lisansını kaldırdığınızda o kullanıcının kayıtlı cihazlarının kaydı silinir.When you remove a user license, that user's enrolled devices cease to be enrolled. En iyi uygulama olarak, bir kullanıcının Intune lisansını kaldırmadan önce yönetilen cihazlardan şirket verilerini kaldırmak için seçmeli temizleme yöntemini kullanmalısınız.As a best practice, you should use selective wipe to remove company data from managed devices before removing the Intune license for a user. Kullanıcı lisansını kaldırdığınızda cihaz uzaktan eylemler için hedeflenemez.Once you remove the user license, the device cannot be targeted for remote actions.

Azure Active Directory portalında cihazları silmek içinTo delete devices in the Azure Active Directory portal

 1. Kuruluş kimlik bilgilerinizle http://aka.ms/accessaad veya https://portal.office.com adresinde oturum açın ve Yönetim merkezleri > Azure AD’yi seçin.Sign in with your organization credentials to http://aka.ms/accessaad or https://portal.office.com, and then choose Admin centers > Azure AD.

 2. Azure aboneliğiniz yoksa, bir abonelik oluşturun.Create an Azure subscription if you don’t have one. Ücretli bir hesabınız varsa, bu işlem kredi kartı veya ödeme gerektirmez.This should not require a credit card or payment if you have a paid account. Ücretsiz Azure Active Directory aboneliğinizi kaydedin bağlantısını seçin.Choose the Register your free Azure Active Directory subscription link.

 3. Active Directory’yi ve ardından kuruluşunuzu seçin.Choose Active Directory, and then choose your organization.

 4. Kullanıcılar sekmesini seçin.Choose the Users tab.

 5. Cihazlarını silmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.Choose the user whose devices you want to delete.

 6. Cihazlar’ı seçin.Choose Devices.

 7. Cihazları uygun bir şekilde seçip Cihazı sil’i belirleyin.Choose the devices as appropriate, and then choose Delete device. Cihaz bir sonraki Active Directory eşitlemesinde silinir.The device will be deleted the next time it syncs with Active Directory. Bu genellikle dört saat içinde gerçekleşir.This typically happens within four hours. Eşitlemeden sonra cihaz yönetimden kaldırılır.After syncing, the device is removed from management. Bu durumda kullanıcının cihaz sınırından bir cihaz eksilir.This removes one device from the device limit for this user.

Yönetilen bilgisayarları devre dışı bırakmaRetire managed computers

Intune istemci yazılımıyla yönetilen bilgisayarlar, Intune yönetim konsolu aracılığıyla yönetimden kaldırılabilir.Computers that Intune client software manages can be removed from management in the Intune admin console. Bu durumda istemci yazılımı da kaldırılır ve Intune ilkesi bilgisayardan silinir.This also uninstalls the client software and deletes the Intune policy from the computer. Intune istemci yazılımıyla yönetilen bilgisayarları devre dışı bırakma hakkında bilgi edinin.See information about retiring computers managed with the Intune client software.

Bir cihaza erişimi engellemeBlock access a device

Bir cihaz kaybolursa ya da bir çalışan, şirkete ait donanımı iade etmeden şirketi terk ederse, geçiş kodunu sıfırlama ve cihazı uzaktan kilitleme de gerçekleştirebilirsiniz.If a device is lost or when you must retire a device because an employee left your company without returning a company-owned hardware, you can also passcode reset and remotely lock the device. Bu seçenek, cihazı gözden çıkarmanıza yol açabilecek olsa da şirket bilgilerinin kötüye kullanımını engeller.This keeps company information from being misused, although you might have to write the device off as a loss.

Çalışanın Intune kullanıcı hesabındaki lisansı da iptal etmek isteyebilirsiniz.You also want to revoke the license from the employee's Intune user account. Bu durumda lisans boşta kalır ve lisansı yeni bir kullanıcı hesabına atayabilirsiniz.This frees up the license, and you can assign it to a new user account.

Donanımı devre dışı bırakmaRetire hardware

Bazı durumlarda, cihazın kendi ömrü sona erer.Sometimes, it’s the device itself that has reached its end of life. Böyle durumlarda, tam temizleme işlemiyle cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak tüm verileri kaldırır ve cihazı Intune’dan kaldırır.In such cases, resetting it to factory settings with a full wipe removes all data and removes the device from Intune. Ardından, şirket ilkenize göre donanımı elden çıkarabilirsiniz.Then, you can get rid of the hardware according to your company’s policy.

Ayrıca bkz.See also

Tam veya seçmeli silme ile verilerinizin korunmasına yardımcı olmaHelp protect your data with full or selective wipe