Android cihaz yönetimini ayarlamaSet up Android device management

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bir Intune yöneticisi olarak Samsung Knox Standard cihazlar da dahil olmak üzere Android cihazlarının yönetimini Şirket Portalı’ndan etkinleştirebilirsiniz.As an Intune administrator, you can enable management of Android devices, including Samsung Knox Standard devices, from the Company Portal. Kullanıcılar, cihazlarını Google Play’den edinilebilecek Şirket Portalı uygulamasını kullanarak kaydedebilir.Users can then enroll their devices using the Company Portal app that is available from Google Play.

Varsayılan olarak Android cihazları Intune'a kaydedilebilir.By default, Android devices are allowed to enroll in Intune. Android cihazların kaydedilmesini engellemek için yönetici kimlik bilgilerinizle Microsoft Intune yönetim portalında oturum açın.To block Android devices from enrolling, sign to the Microsoft Intune admin portal with your admin credentials. Yönetim > Mobil Cihaz Yönetimi > Kayıt Kuralları'nı seçin ve Android cihazlara izin ver onay kutusunun seçimini kaldırın.Choose Admin > Mobile Device Management > Enrollment Rules and then clear the Allow Android devices check box.

 1. Intune’u ayarlamaSet up Intune
  Henüz yapmadıysanız mobil cihaz yönetimine hazırlanmak için mobil cihaz yönetimi yetkilisini Microsoft Intune olarak ayarlayın ve MDM’yi ayarlayın.If you haven’t already, prepare for mobile device management by setting the mobile device management authority as Microsoft Intune and setting up MDM.

 2. Android kaydı etkinleştirildiAndroid enrollment enabled
  Android mobil cihaz kaydının etkinleştirilmesi için Intune konsolunda gerekli olan ek yapılandırma yoktur.No additional configurations in the Intune console are needed to enable Android mobile device enrollment.

 3. Kullanıcılarınıza, şirket kaynaklarına erişmek için cihazlarını nasıl kaydedeceklerini anlatın.Tell your users how to enroll their devices to get access to company resources.

  Son kullanıcı kayıt talimatları için bkz. Android cihazınızı Intune'a kaydetme.For end-user enrollment instructions, see Enroll your Android device in Intune. Kayıt işlemi kullanıcıları neler bekleyebilecekleri ve BT yöneticilerinin görebileceği ve göremeyeceği cihaz içeriği hakkında bilgilendirir.The enrollment process tells users what they can expect, and what IT administrators can and can't see on their devices.

  Diğer son kullanıcı görevleri hakkında daha fazla bilgi için şu makalelere bakın:For information about other end-user tasks, see these articles:

Çin’de Google Play Mağazası olmaması nedeniyle, Android cihazların Şirket Portalı’nı Çin’deki uygulama marketlerinden edinmeleri gerekir.Due to the absence of Google Play Store in China, Android devices must obtain the Company Portal from Chinese app marketplaces. Android için Şirket Portalı uygulaması aşağıdaki mağazalardan yüklenebilir:The Company Portal app for Android will be available for download on the following stores:

Android için Şirket Portalı uygulaması Microsoft Intune hizmetiyle iletişim kurmak için Google Play Hizmetleri’ni kullanır.The Company Portal app for Android uses Google Play Services to communicate with the Microsoft Intune service. Google Play Hizmetleri henüz Çin'de kullanılamadığından, aşağıdaki görevlerin tamamlanması 8 saate kadar sürebilir.Since Google Play Services are not yet available in China, performing any of the following tasks can take up to 8 hours to complete.

Intune Yönetici KonsoluIntune Admin Console Android için Intune Şirket Portalı uygulamasıIntune Company Portal app for Android Intune Şirket Portalı Web SitesiIntune Company Portal Website
Tam temizlemeFull wipe Uzak bir cihazı kaldırmaRemove a remote device Cihaz kaldırma (yerel ve uzak)Remove device (local and remote)
Seçmeli temizlemeSelective wipe Cihaz sıfırlamaReset device Cihaz sıfırlamaReset device
Yeni veya güncelleştirilmiş uygulamaların dağıtımıNew or updated app deployments Kullanılabilir iş kolu uygulamalarını yüklemeInstall available line-of-business apps Cihaz geçiş kodu sıfırlamaDevice passcode reset
Uzaktan kilitlemeRemote lock
Geçiş kodu sıfırlamaPasscode reset

Ayrıca bkz.See also

Microsoft Intune’da cihazları kaydetmenin önkoşullarıPrerequisites to enrolling devices in Microsoft Intune