iOS ve Mac yönetimini ayarlamaSet up iOS and Mac device management

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Intune iPad'ler, iPhone'lar ve macOS cihazları için mobil uygulama yönetimini (MDM) etkinleştirir ve kullanıcılara şirket e-postası ve uygulamalarına erişim izni sağlar.Intune enables mobile device management (MDM) of iPads, iPhones, and macOS devices and gives users access to company email and apps. Intune’un iOS ve Mac cihazlarını yönetebilmesi için Apple Anında İletim Bildirimi hizmeti (APNs) sertifikası gerekir.An Apple Push Notification service (APNs) certificate is required for Intune to manage iOS and Mac devices. Sertifika Intune’a eklendikten sonra, kullanıcılar cihazlarını kaydetmek için Şirket Portalı uygulamasını yükleyebilir veya yönetici şirkete ait iOS cihazı yönetimini ayarlayabilir.After the certificate is added to Intune, users can install the Company Portal app to enroll their devices, or the admin can set up corporate-owned iOS device management.

 1. Intune’u ayarlamaSet up Intune
  Henüz yapmadıysanız mobil cihaz yönetimine hazırlanmak için mobil cihaz yönetimi yetkilisini Microsoft Intune olarak ayarlayın ve MDM’yi ayarlayın.If you haven’t already, prepare for mobile device management by setting the mobile device management authority as Microsoft Intune and setting up MDM.

 2. Sertifika imzalama isteği almaGet a certificate signing request
  Bir yönetici kullanıcı olarak Microsoft Intune yönetim konsolunu açın, Yönetim > Mobil Cihaz Yönetimi > iOS ve Mac OS X > APNs Sertifikasını Karşıya Yükle'ye gidin ve APNs sertifika isteğini indir’i seçin.As an administrative user, open the Microsoft Intune administration console, go to Administration > Mobile Device Management > iOS and Mac OS X > Upload an APNs Certificate, and then choose Download the APNs certificate request. Sertifika imzalama isteği (.csr) dosyasını yerel olarak kaydedin.Save the certificate signing request (.csr) file locally. .csr dosyası Apple Anında İletilen Bildirim Sertifikaları Portalı'ndan bir güven ilişkisi sertifikası istemek için kullanılır.The .csr file is used to request a trust relationship certificate from the Apple Push Certificates Portal.

  APNs sertifikasını karşıya yükle iletişim kutusu

 3. Bir Apple Anında İletilen Bildirim Servisi sertifikası almaGet an Apple Push Notification service certificate
  Apple Anında İletilen Bildirim Sertifikaları Portalı'na gidin ve .csr dosyasını kullanarak APNs sertifikasını oluşturmak için şirketinizin Apple kimliğiyle oturum açın.Go to the Apple Push Certificates Portal, and sign in with your company Apple ID to create the APNs certificate by using the .csr file. Apple’ın Anında İletilen Sertifika Portalı’nda Karşıya Yükle’yi seçtikten sonra, APNs için kullanılamayan bir .json dosyası alırsınız.After choosing Upload on Apple's Push Certificate Portal, you will receive a .json file that cannot be used for APNs. İndirme işlemini tamamlayın, Üçüncü Taraf Sunucular için Sertifikalar için Apple Anında İletme Sertifikaları Portalı’na dönün ve İndir’i seçin.Complete the download, return to the Apple Push Certificates Portal for Certificates for Third-Party Servers, and then choose Download.

  APNs (.pem) sertifikasını indirin ve dosyayı yerel olarak kaydedin.Download the APNs (.pem) certificate, and save the file locally.

  Note

  Bu APNs sertifikasını her yıl yenilemeniz (değiştirmeniz değil) gerekir.Every year, you need to renew (not replace) this APNs certificate. Sertifikayı yenilemek üzere aynı Apple kimliğini kullanarak Apple Push Certificate Portal’da oturum açın, sertifikayı indirmek için yine bu konudaki yönergeleri izleyin ve sonra sertifikayı Intune’a yükleyin.Use this same Apple ID to sign in to Apple's Push Certificate Portal to renew the certificate, and then use the same instructions in this topic to download the certificate, and then upload it to Intune.

 4. APNs sertifikasını Intune'a eklemeAdd the APNs certificate to Intune
  Microsoft Intune yönetim konsolunda Yönetim > Mobil Cihaz Yönetimi > iOS ve Mac OS X > APNs Sertifikasını Karşıya Yükle'ye gidin ve APNs sertifikasını karşıya yükle’yi seçin.In the Microsoft Intune administration console, go to Administration > Mobile Device Management > iOS and Mac OS X > Upload an APNs Certificate, and then choose Upload the APNs certificate. Sertifika (.pem) dosyasına gidin, ’ı seçin ve Apple kimliğinizi girin.Go to the certificate (.pem) file, choose Open, and then enter your Apple ID. APNs sertifikasıyla, Intune ilkeyi kayıtlı mobil cihazlara ileterek iOS cihazları kaydedebilir ve yönetebilir.With the APNs certificate, Intune can enroll and manage iOS devices by pushing policy to enrolled mobile devices.

 5. Kullanıcılarınıza, şirket kaynaklarına erişmek için cihazlarını nasıl kaydedeceklerini anlatın.Tell your users how to enroll their devices to get access to company resources.

  Son kullanıcı kayıt talimatları için bkz. iOS cihazınızı Intune'a kaydetme veya macOS cihazınızı Intune'a kaydetme.For end-user enrollment instructions, see Enroll your iOS device in Intune and Enroll your macOS device in Intune. Kayıt işlemi kullanıcıları neler bekleyebilecekleri ve BT yöneticilerinin görebileceği ve göremeyeceği cihaz içeriği hakkında bilgilendirir.The enrollment process tells users what they can expect, and what IT administrators can and can't see on their devices.

  Diğer son kullanıcı görevleri hakkında daha fazla bilgi için şu makalelere bakın:For information about other end-user tasks, see these articles:

Şirketiniz veya kuruluşunuz kullanıcılarına iOS cihazları satın aldıysa, bu cihazlar şirkete ait iOS cihazları olarak yönetime kaydedilebilir.If your company or organization buys iOS devices for users, those devices can also be enrolled for management as company-owned iOS devices.

Ayrıca bkz.See Also

Microsoft Intune kaydı için önkoşullarPrerequisites for enrollment with Microsoft Intune