Windows cihaz yönetimini ayarlamaSet up Windows device management

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konu, BT yöneticilerinin Windows kaydını kullanıcıları için kolaylaştırmasına yardımcı olmaktadır.This topic helps IT administrators simplify Windows enrollment for their users. Windows cihazları ek adım olmadan kaydedilebilir ancak kayıt işlemini kullanıcılar için kolay hale getirebilirsiniz.Windows devices can be enrolled without any additional steps, but you can make enrollment easier for users.

Windows cihaz kaydını nasıl basit hale getirebileceğinizi iki faktör belirler:Two factors determine how you can simplify Windows device enrollment:

 • Azure Active Directory Premium kullanıyor musunuz?Do you use Azure Active Directory Premium?
  Azure AD Premium, Enterprise Mobility + Security ve diğer lisanslama planlarına dahildir.Azure AD Premium is included with Enterprise Mobility + Security and other licensing plans.
 • Hangi Windows istemci sürümleri kaydolur?What versions of Windows clients will enroll?
  Windows 10 cihazları iş veya okul hesabı eklenerek otomatik olarak kaydedilebilir.Windows 10 devices can automatically enroll by adding a work or school account. Önceki sürümlerin Şirket Portalı uygulamasını kullanarak kaydolması gerekir.Earlier versions must enroll using the Company Portal app.
Azure AD PremiumAzure AD Premium Diğer ADOther AD
Windows 10Windows 10 Otomatik kayıtAutomatic enrollment Kullanıcı kaydıUser enrollment
Önceki Windows sürümleriEarlier Windows versions Kullanıcı kaydıUser enrollment Kullanıcı kaydıUser enrollment

Windows 10 otomatik kayıt özelliğini etkinleştirmeEnable Windows 10 automatic enrollment

Otomatik kayıt, iş hesaplarını kişisel cihazlarına eklerken veya şirkete ait cihazlarının Azure Active Directory’nize katılmalarını sağlarken kullanıcıların Windows 10 cihazlarını Intune'a kaydetmelerine olanak sağlar.Automatic enrollment lets users enroll their Windows 10 devices in Intune when adding their work account to their personally-owned devices or joining their corporate-owned devices to your Azure Active Directory. Arka planda, kullanıcının cihazı kaydolur ve Azure Active Directory’ye katılır.In the background, the user's device registers and joins Azure Active Directory. Kaydedildikten sonra cihaz, Intune ile yönetilir.Once registered, the device is managed with Intune.

ÖnkoşullarPrerequisites

 • Azure Active Directory Premium aboneliği (deneme aboneliği)Azure Active Directory Premium subscription (trial subscription)
 • Microsoft Intune aboneliğiMicrosoft Intune subscription

Otomatik MDM kaydını yapılandırmaConfigure automatic MDM enrollment

 1. Azure yönetim portalında (https://manage.windowsazure.com) oturum açın ve Azure Active Directory'yi seçin.Sign in to the Azure management portal (https://manage.windowsazure.com), and select Azure Active Directory.

  Azure portalının ekran görüntüsü

 2. Mobility (MDM ve MAM) seçeneğini belirleyin.Select Mobility (MDM and MAM).

  Azure portalının ekran görüntüsü

 3. Microsoft Intune'u seçin.Select Microsoft Intune.

  Azure portalının ekran görüntüsü

 4. MDM Kullanıcı kapsamını yapılandırın.Configure MDM User scope. Cihazları Microsoft Intune tarafından yönetilecek kullanıcıları belirtin.Specify which users’ devices should be managed by Microsoft Intune. Bu kullanıcıların Windows 10 cihazları, Microsoft Intune ile yönetim için otomatik olarak kaydedilir.These users’ Windows 10 devices will be automatically enrolled for management with Microsoft Intune.

  • Yok.None
  • BazıSome
  • TümüAll

  Azure portalının ekran görüntüsü

 5. Aşağıdaki URL'ler için varsayılan değerleri kullanın:Use the default values for the following URLs:

  • MDM Kullanım Koşulları URL’siMDM Terms of use URL
  • MDM Bulma URL’siMDM Discovery URL
  • MDM Uyumluluğu URL’siMDM Compliance URL
 6. Kaydet’i seçin.Select Save.

Varsayılan olarak, iki faktörlü kimlik doğrulaması hizmet için etkin değildir.By default, two-factor authentication is not enabled for the service. Ancak, bir cihaz kaydederken iki faktörlü kimlik doğrulaması önerilir.However, two-factor authentication is recommended when registering a device. Bu hizmet için iki faktörlü kimlik doğrulaması gerektirmeden önce, Azure Active Directory'de bir iki faktörlü kimlik doğrulaması sağlayıcısı yapılandırmanız ve çok faktörlü kimlik doğrulaması için kullanıcı hesaplarınızı yapılandırmanız gerekir.Before requiring two-factor authentication for this service, you must configure a two-factor authentication provider in Azure Active Directory and configure your user accounts for multi-factor authentication. Bkz. Azure Multi-Factor Authentication Sunucusunu kullanmaya başlama.See Getting started with the Azure Multi-Factor Authentication Server.

Otomatik kayıt olmadan Windows kaydını etkinleştirmeEnable Windows enrollment without automatic enrollment

Kullanıcıların, Azure AD Premium otomatik kaydı olmadan cihazlarını kaydetmelerine olanak sağlayabilirsiniz.You can let users enroll their devices without Azure AD Premium automatic enrollment. Lisans atadıktan sonra, kullanıcılar kendi iş hesabını kişisel cihazlarına ekledikten veya şirkete ait cihazlarının Azure AD'nize katılmasını sağladıktan sonra kayıt işlemini gerçekleştirebilir.Once you assign licenses, users can enroll after adding their work account to their personally-owned devices or joining their corporate-owned devices to your Azure AD. DNS diğer adı (CNAME kayıt türü) oluşturmak, kullanıcıların cihazlarını kaydetmelerini kolaylaştırır.Creating a DNS alias (CNAME record type) makes it easier for users to enroll their devices. DNS CNAME kaynak kayıtları oluşturursanız, kullanıcılar sunucu adı girmek zorunda kalmadan Intune'a bağlanır ve kaydolur.If you create DNS CNAME resource records, users connect and enroll in Intune without having to enter the Intune server name.

1. Adım: CNAME oluşturma (isteğe bağlı)Step 1: Create CNAMEs (optional)
Şirketinizin etki alanı için CNAME DNS kaynak kayıtları oluşturun.Create CNAME DNS resource records for your company’s domain. Örneğin, şirketinizin web sitesi contoso.com ise, DNS’de, EnterpriseEnrollment.contoso.com adresinden enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com adresine yeniden yönlendiren bir CNAME oluşturursunuz.For example, if your company’s website is contoso.com, you would create a CNAME in DNS that redirects EnterpriseEnrollment.contoso.com to enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com.

CNAME DNS girişlerini oluşturma isteğe bağlı olmakla birlikte, CNAME kayıtları kullanıcılar için kaydolmayı kolaylaştırır.Although creating CNAME DNS entries is optional, CNAME records make enrollment easier for users. CNAME kaydı bulunamazsa, kullanıcıların MDM sunucu adını (enrollment.manage.microsoft.com) el ile girmesi istenir.If no enrollment CNAME record is found, users are prompted to manually enter the MDM server name, enrollment.manage.microsoft.com.

Birden fazla doğrulanan etki alanı varsa, her bir etki alanı için bir CNAME kaydı oluşturun.If there is more than one verified domain, create a CNAME record for each domain. CNAME kaynak kayıtları, aşağıdaki bilgileri içermelidir:The CNAME resource records must contain the following information:

CNAME kaynak kayıtları, aşağıdaki bilgileri içermelidir:CNAME resource records must have the following information:

TÜRTYPE Konak adıHost name Şunu gösterir:Points to TTLTTL
CNAMECNAME EnterpriseEnrollment.company_domain.comEnterpriseEnrollment.company_domain.com EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.comEnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com 1 Saat1 Hour
CNAMECNAME EnterpriseRegistration.company_domain.comEnterpriseRegistration.company_domain.com EnterpriseRegistration.windows.netEnterpriseRegistration.windows.net 1 Saat1 Hour

EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com – E-postanın etki alanı adından etki alanını tanıma ile Intune hizmetine yeniden yönlendirmeyi desteklerEnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com – Supports a redirect to the Intune service with domain recognition from the email’s domain name

Şirketiniz kullanıcı kimlik bilgileri için birden fazla etki alanı kullanıyorsa, her etki alanı için bir CNAME kaydı oluşturun.If your company uses multiple domains for user credentials, create CNAME records for each domain.

Örneğin, şirketinizin web sitesi contoso.com ise, DNS’de, EnterpriseEnrollment.contoso.com adresinden EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com adresine yeniden yönlendiren bir CNAME oluşturursunuz. DNS kaydındaki değişikliklerin yaygınlaştırılması 72 saat kadar sürebilir.For example, if your company’s website is contoso.com, you would create a CNAME in DNS that redirects EnterpriseEnrollment.contoso.com to EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com. Changes to DNS records might take up to 72 hours to propagate. DNS kaydı yaygınlaştırılıncaya kadar Intune’da DNS değişikliğini doğrulayamazsınız.You cannot verify the DNS change in Intune until the DNS record propagates.

2. Adım: CNAME'i doğrulama (isteğe bağlı)Step 2: Verify CNAME (optional)
Intune yönetim konsolunda, Yönetici > Mobil Cihaz Yönetimi > Windows’u seçin.In the Intune administration console, choose Admin > Mobile Device Management > Windows. Doğrulanmış etki alanı adı belirtin kutusuna şirket web sitesinin doğrulanmış etki alanının URL'sini girin ve ardından Otomatik Algılamayı Sına'yı seçin.Enter the URL of the verified domain of the company website in the Specify a verified domain name box, and then choose Test Auto-Detection.

Kullanıcılara Windows cihazlarını nasıl kaydedeceklerini anlatmaTell users how to enroll Windows devices

Kullanıcılara Windows cihazlarını nasıl kaydedeceklerini ve cihazları yönetilmeye başladıktan sonra nelerle karşılaşabileceklerini anlatın.Tell your users how to enroll their Windows devices and what to expect after they're brought into management. Son kullanıcı kayıt talimatları için bkz. Windows cihazınızı Intune'a kaydetme.For end-user enrollment instructions, see Enroll your Windows device in Intune. Ayrıca, kullanıcıları BT yöneticim cihazımda neleri görebilir? bağlantısına da yönlendirebilirsiniz.You can also send users to What can my IT admin see on my device.

Son kullanıcı görevleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune’da son kullanıcı deneyimi hakkında kaynaklar.For more information about end-user tasks, see Resources about the end-user experience with Microsoft Intune.

Ayrıca bkz.See also

Microsoft Intune’da cihazları kaydetmenin önkoşullarıPrerequisites for enrolling devices in Microsoft Intune