Intune ile Skycure tümleştirmesini kurmaSet up the Skycure integration with Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Çoklu Oturum Açma özelliklerini kullanabilmek için Azure AD’ye Skycure uygulamalarını eklemelisiniz.You need to add Skycure apps into Azure AD to have Single Sign On capabilities.

Başlamadan önceBefore you begin

Intune ile Skycure’u tümleştirmek için kullanılan Azure AD hesabıAzure AD account used to integrate Intune and Skycure

 • Skycure Temel kurulum işlemine başlamadan önce, Skycure Yönetim konsolunda Azure AD hesabınızın düzgün yapılandırıldığından emin olun.Make sure you have the Azure AD account properly configured in the Skycure Management console, before starting the Skycure Basic setup process.

Tam tümleştirme - Salt okunurFull integration vs. Read-only

Skycure, Intune ile iki tümleştirme modunu destekler:Skycure supports two modes of integration with Intune:

 • Salt okunur tümleştirme (Temel kurulum): Yalnızca Azure Active Directory’den cihazların envanterini çıkarır ve Skycure konsolunu bunlarla doldurur.Read-only integration (Basic setup): Only inventories devices from Azure Active Directory and populates them in the Skycure console.
  • Skycure Yönetim konsolunda Cihazların durumunu ve riskini Intune’a raporla ve Güvenlik olaylarını da Intune’a raporla kutuları seçili değilse tümleştirme salt okunur moddadır ve dolayısıyla Intune’da cihazların durumunu (uyumlu veya uyumsuz) asla değiştirmez.If the Report the health and risk of devices to Intune, and Also report security incidents to Intune boxes are not selected in the Skycure Management console, the integration is read-only and therefore will never change a devices state (compliant or noncompliant) in Intune.
 • Tam tümleştirme: Skycure’un riskli cihazları ve güvenlik olayı ayrıntılarını Intune’a raporlamasına olanak tanır; bu da, iki bulut hizmeti arasında çift yönlü bir iletişim oluşturur.Full integration: Allows Skycure to report devices on risk and security incident details to Intune, which creates a bi-directional communication between both cloud services.

Skycure uygulamaları Azure AD ve Intune’la birlikte nasıl kullanılır?How the Skycure apps are used with Azure AD and Intune?

 • iOS uygulaması: Son kullanıcıların iOS uygulaması kullanarak Azure AD’de oturum açmasına olanak tanır.iOS app: Allows end-users to sign in to Azure AD using an iOS app.

 • Android uygulaması: Son kullanıcıların Android uygulaması kullanarak Azure AD’de oturum açmasına olanak tanır.Android app: Allows end-users to sign in to Azure AD using an Android app.

 • Yönetim uygulaması: Bu, Intune ile hizmetler arası iletişime olanak tanıyan Skycure Azure AD çok kiracılı uygulamasıdır.Management app: This is the Skycure Azure AD multi-tenant app which enables service-to-service communication with Intune.

Intune ile Skycure arasında salt okunur tümleştirme ayarlamak içinTo set up the read-only integration between Intune and Skycure

Important

Skycure yönetici kimlik bilgileri, Azure Active Directory’de geçerli bir kullanıcıya ait olması gereken bir e-postadır; böyle olmazsa, oturum açılamaz.The Skycure admin credentials is an e-mail that must belong to a valid user in the Azure Active Directory, otherwise the login will fail. Skycure, Çoklu Oturum Açma (SSO) kullanarak yöneticisinin kimliğini doğrulamak için Azure Active Directory kullanır.Skycure uses Azure Active Directory to authenticate its admin using Single Sign On (SSO).

 1. Skycure Yönetim Konsolu’na gidin.Go to Skycure Management Console.

 2. Skycure yönetici kimlik bilgilerinizi girin ve Devam’a tıklayın.Enter your Skycure admin credentials, then click Continue.

 3. Ayarlar’a gidin, Intune Tümleştirmesi’nin altında Temel Kurulum’u seçin.Go to Settings, choose Basic Setup under Intune Integration.

 4. iOS Uygulaması etiketinde Active Directory’ye Ekle’ye tıklayın.On the iOS App label, click on Add to Active Directory.

  Skycure Yönetim konsolunda iOS uygulaması

 5. Oturum açma sayfası açılır; Intune kimlik bilgilerinizi girin ve Kabul Et’e tıklayın.Login page opens, enter your Intune credentials, then click Accept.

  iOS uygulaması Intune oturum açma istemi

 6. Uygulama Azure AD’ye eklendikten sonra, Skycure Yönetim konsolunda uygulamanın Azure AD’ye başarıyla eklendiğine ilişkin bir gösterge görebilirsiniz.Once the app is added into Azure AD, you can see an indication that the app was successfully added into Azure AD on the Skycure Management console.

  iOS uygulaması tamamlanma ekranı

Note

Skycure Android ve Yönetim uygulamaları için de ayrı işlemi yineleyin.Repeat the same process for the Skycure Android and Management apps.

Skycure’a Azure AD Güvenlik grubu eklemeAdd an Azure AD Security group into Skycure

Skycure çalıştıran tüm cihazları yer aldığı Azure AD güvenlik grubunu eklemelisiniz.You need to add an Azure AD security group that contains all devices running Skycure.

 1. Skycure çalıştıran cihazların tüm güvenlik gruplarını girin ve seçin, ardından Değişiklikleri uygula’ya tıklayın.Enter and select all the security groups of devices that are running Skycure, then click on Apply changes.

  Skycure Yönetim konsolu güvenlik grubunu yapılandırma

Skycure, Mobile Threat Defense hizmetini çalıştıran cihazları Azure AD güvenlik gruplarıyla eşitler.Skycure syncs the devices running its Mobile Threat Defense service with the Azure AD security groups.

Skycure yönetim konsolunda güvenlik grubu yapılandırması tamamlandı

Intune ile Skycure arasında tam tümleştirmeyi ayarlamaSet up the full integration between Intune and Skycure

 1. Skycure Yönetim Konsolu’na gidin.Go to Skycure Management Console.

 2. Skycure yönetici kimlik bilgilerinizi girin ve Devam’a tıklayın.Enter your Skycure admin credentials, then click Continue.

 3. Ayarlar’a gidin, Intune Tümleştirmesi’nin altında Tam Tümleştirme’yi seçin.Go to Settings, choose Full Integration under Intune Integration.

 4. Aşağıdaki ayarları denetleyin:Check the following settings:

  a.a. Cihazların durumunu ve riskini Intune’a raporlaReport the health and risk of device to Intune

  b.b. Güvenlik olaylarını da Intune'a raporlaAlso report security incidents to Intune

 5. Değişiklikleri uygula’ya tıklayın.Click on Apply changes.

  Skycure tam tümleştirmesi tamamlandı

Sonraki adımlarNext steps

Intune’da Skycure Mobile Threat Defense’i etkinleştirmeEnable Skycure Mobile Threat Defense in Intune