Skycure Mobile Threat Defense bağlayıcısıSkycure Mobile Threat Defense connector

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune ile tümleşik çalışan mobil tehdit koruması çözümü Skycure tarafından gerçekleştirilen risk değerlendirmesine dayalı koşullu erişimi kullanarak mobil cihazlardan şirket kaynaklarına erişimi denetleyebilirsiniz.You can control mobile device access to corporate resources using conditional access based on risk assessment conducted by Skycure, a mobile threat defense solution that integrates with Microsoft Intune. Risk, Skycure çalıştıran cihazlardan toplanan ve aşağıdakileri içeren telemetriye göre değerlendirilir:Risk is assessed based on telemetry collected from devices running Skycure, including:

 • Fiziksel savunmaPhysical defense

 • Ağ savunmasıNetwork defense

 • Uygulama savunmasıApplication defense

 • Güvenlik açıkları savunmasıVulnerabilities defense

Intune cihaz uyumluluk ilkeleri aracılığıyla etkinleştirilen Skycure risk değerlendirmesi temel alan koşullu erişim ilkelerini yapılandırabilirsiniz. Algılanan tehditler temelinde, uyumlu olmayan cihazların şirket kaynaklarına erişimine izin vermek veya erişimini engellemek için bu ilkeler kullanılabilir.You can configure conditional access policies based on Skycure risk assessment enabled through Intune device compliance policies, which you can use to allow or block non-compliant devices to access corporate resources based on detected threats.

Intune ve Skycure şirket kaynaklarınızın korunmasına nasıl yardımcı olur?How do Intune and Skycure help protect your company resources?

Android veya iOS için Skycure mobil uygulaması dosya sistemi, ağ yığını, cihaz ve uygulama telemetrisini (varsa) yakalar ve mobil tehditlere karşı cihazın riskini değerlendirmek için bunları Skycure bulut hizmetine gönderir.Skycure mobile app for Android or iOS captures file system, network stack, device and application telemetry where available, then sends it to the Skycure cloud service to assess the device's risk for mobile threats.

Intune cihaz uyumluluğu ilkesi, Skycure risk değerlendirmesini temel alan bir Skycure mobil tehdit korumasına yönelik bir kural içerir.The Intune device compliance policy includes a rule for Skycure mobile threat defense, which is based on the Skycure risk assessment. Bu kural etkinleştirildiğinde Intune, cihazın etkinleştirdiğiniz ilke ile uyumluluğunu değerlendirir.When this rule is enabled, Intune evaluates device compliance with the policy that you enabled.

Cihaz uyumsuz bulunursa Exchange Online ve SharePoint Online gibi kaynaklara erişim engellenir.If the device is found non-compliant, access to resources like Exchange Online and SharePoint Online are blocked. Engellenen cihazlardaki kullanıcılar Skycure mobil uygulamasından sorunu çözmek ve şirket kaynaklarına yeniden erişim kazanmak için yol gösteren yönergeler alır.Users on blocked devices receive guidance from the Skycure mobile app to resolve the issue and regain access to corporate resources.

Intune, Skycure ile iki tümleştirme modunu destekler:Intune supports two modes of integration with Skycure:

 • Temel kurulum, Intune’daki cihazlar için Skycure görünürlüğüne olanak tanıyan salt okunur modudur.Basic setup which is a read only mode that allows Skycure visibility for devices in Intune.

 • Tam tümleştirme, Skycure’un Intune’a cihazın risk ve güvenlik olayı ayrıntılarını raporlamasına olanak tanır.Full integration which allows Skycure to report device risk and security incident details to Intune.

Örnek senaryolarSample scenarios

Burada sık karşılaşılan bazı senaryolar verilmiştir:Here are some common scenarios:

Kötü amaçlı uygulamalardan kaynaklanan tehditlere dayalı olarak erişimi denetlemeControl access based on threats from malicious apps

Cihazlarda kötü amaçlı yazılım gibi kötü amaçlı uygulamalar algılandığında, tehdit çözülene kadar cihazları engelleyebilirsiniz:When malicious apps such as malware are detected on devices, you can block devices until the threat is resolved:

 • Şirket e-postasına bağlanmaConnecting to corporate e-mail

 • OneDrive İş uygulaması ile şirket dosyalarını eşitlemeSyncing corporate files with the OneDrive for Work app

 • Şirket uygulamalarına erişmeAccessing company apps

Kötü amaçlı yazılımlar algılandığında engelleme:Block when malicious apps are detected:

Kötü amaçlı uygulamalar algılandı

Düzeltme ile erişim izni verildi:Access granted on remediation:

Kötü amaçlı uygulamalar algılandı erişim izni verildi

Ağa yönelik tehdide dayalı olarak erişimi denetlemeControl access based on threat to network

Ağda bağlantıyı izinsiz izleme gibi tehditleri algılayın ve cihaz riskine dayalı olarak Wi-Fi ağlarına erişimi koruyun.Detect threats like Man-in-the-middle in network, and protect access to Wi-Fi networks based on the device risk.

Wi-Fi üzerinden ağ erişimini engelleme:Block network access through Wi-Fi:

Wi-Fi üzerinden ağ erişimini engelleme

Düzeltme ile erişim izni verildi:Access granted on remediation:

Düzeltme ile erişim izni verildi

Ağa yönelik tehdide dayalı olarak SharePoint Online’a erişimi denetlemeControl access to SharePoint Online based on threat to network

Ağda Bağlantıyı izinsiz izleme gibi tehditleri algılar ve cihaz riskine dayalı olarak kurumsal dosyaların eşitlenmesini engeller.Detect threats like Man-in-the-middle in network, and prevent synchronization of corporate files based on the device risk.

Ağ tehditleri algılandığında SharePoint Online’ı engelle:Block SharePoint Online when network threats are detected:

Ağ tehditleri algılandığında SharePoint Online’ı engelleme

Düzeltme ile erişim izni verildi:Access granted on remediation:

Sharepoint için düzeltme ile erişim izni verme örneği

Desteklenen platformlarSupported platforms

 • Android 4.1 ve üzeriAndroid 4.1 and later

 • iOS 8 ve üzeriiOS 8 and later

Ön koşullarPre-requisites

 • Azure Active Directory PremiumAzure Active Directory Premium

 • Microsoft Intune aboneliğiMicrosoft Intune subscription

 • Skycure Mobile Threat Defense aboneliğiSkycure Mobile Threat Defense subscription

Daha fazla bilgi için Skycure web sitesini gözden geçirin.For more information, check Skycure website.

Sonraki adımlarNext steps

Burada, Intune’u Skycure ile tümleştirme işlemini tamamlamak için gereken adımlar verilmiştir:Here are the steps you need to complete to integrate Intune with Skycure:

 1. Skycure’u Azure Active Directory Çoklu Oturum Açma (SS) kullanacak şekilde yapılandırmaConfigure Skycure to use Azure Active Directory Single Sign On (SS)

 2. Skycure iOS uygulaması yapılandırma ilkesini indirmeDownload Skycure iOS app configuration policy

 3. Skycure uygulamalarını, Microsoft Authenticator’ı ve iOS uygulama yapılandırma ilkesini eklemeAdd Skycure apps, Microsoft Authenticator and iOS app configuration policy

 4. Skycure uygulamalarını, Microsoft Authenticator’ı ve iOS uygulama yapılandırma ilkesini dağıtmaDeploy Skycure apps, Microsoft Authenticator and iOS app configuration policy

 5. Intune ile Skycure tümleştirmesi kurmaSet up Skycure integration with Intune

 6. Intune’da Skycure Mobile Threat Defense’i etkinleştirmeEnable Skycure Mobile Threat Defense in Intune

 7. Intune’da Skycure Mobile Threat Defense uyumluluk ilkesi oluşturmaCreate Skycure Mobile Threat Defense compliance policy in Intune