Uluslararası mobil donanım kimliği (IMEI) numaralarıyla şirkete ait cihazları belirtmeSpecify corporate-owned devices with international mobile equipment identity (IMEI) numbers

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune, yöneticilerin şirkete ait mobil cihazları tanımlamasına yardımcı olmak üzere IMEI numaraları kullanarak mobil cihazlar için uluslararası mobil donanım kimliği (IMEI) numaralarını içeri aktarmasını sağlar.Microsoft Intune lets admins import international mobile equipment identity (IMEI) numbers for mobile device platforms by using IMEI numbers to help identify corporate-owned mobile devices. Cihazlar Intune'a kaydedildikten sonra, Gruplar > Genel Bakış > Tüm Cihazlar altında içeri aktarılmış IMEI numarası olan cihazları görebilirsiniz.After devices are enrolled in Intune, you can see devices that have imported IMEI numbers under Groups > Overview > All Devices. Cihaz grubu, içeri aktarılmış IMEI numarası olan cihazları Sahip sütununda Şirket olarak listeler.Device group lists devices that have imported IMEI numbers as Corporate in the Ownership column.

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda Gruplar > Tüm Cihazlar > Tüm Kurumsal Ön Kayıtlı Cihazlar > IMEI’ye Göre (Tüm platformlar) öğesine gidin ve ardından Cihaz ekle… öğesini seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices > All Corporate Pre-enrolled Devices > By IMEI (All platforms), and then choose Add devices…. İki yolla cihaz ekleyebilirsiniz:You can add devices in two ways:

  • Seri numaraları olan bir .csv dosyası yükleme – Üst bilgi içermeyen, iki sütunlu, virgülle ayrılmış değer (.csv) listesini oluşturun ve .csv dosyası başına 5.000 cihaz veya 5 MB ile sınırlayın.Upload a .csv file that has serial numbers – Create a two-column, comma-separated value (.csv) list without a header, and limit the list to 5,000 devices or 5 MB per .csv file. Ayrıntılar alanı 128 karakterle sınırlıdır.The details field is limited to 128 characters.

   <IMEI 1><IMEI #1> <Cihaz 1 Ayrıntıları><Device #1 Details>
   <IMEI 2><IMEI #2> <Cihaz 2 Ayrıntıları><Device #2 Details>

   Bu .csv dosyası bir metin düzenleyicisinde görüntülendiğinde aşağıdaki gibi görünür:This .csv file when viewed in a text editor appears as:

   01234567890123,device details
   02234567890123,device details
   
  • Cihaz ayrıntılarını el ile ekle - En fazla 15 cihazın IMEI numarasını ve cihaz ayrıntılarını girin.Manually add device details - Enter the IMEI number and device details of up to 15 devices.

  Ayrıntılar alanı yönetimsel kullanım içindir.The Details field is for administrative use. Donanım kimliğine göre listelenen Şirkete ait cihazlar listesinde cihazı belirlemeye yardımcı olacak ayrıntılar belirtebilirsiniz.You can specify details to help identify the device in the list of Corporate-owned devices listed by hardware ID. Bu bilgiler cihaza gönderilmez, ancak Intune konsolunda görünür.This information is not sent to the device, but it will appear in the Intune console.

 2. İleri’yi seçin.Choose Next.

 3. Cihazları Gözden Geçir bölmesinde, içeri aktarılan cihaz IMEI numaralarını onaylayabilirsiniz.On the Review Devices pane, you can confirm the imported device IMEI numbers. Ayrıca, yeniden içeri aktarılmakta olan IMEI numaraları için Ayrıntılar’ın üzerine yazıp yazmayacağınıza karar verebilirsiniz.You can also decide whether to overwrite the Details for IMEI numbers that are being imported again. Geçerli ayrıntıları korumak için Üzerine Yaz kutusunun işaretini kaldırabilirsiniz.You can uncheck the Overwrite box to preserve the Current details. IMEI numaralarını içeri aktarmak için Son’u seçin.Choose Finish to import the IMEI numbers.
 4. İçeri aktarılan IMEI numaraları ve açıklamalar IMEI’ye Göre (Tüm platformlar) listesine eklenir.The imported IMEI numbers and descriptions are added to the By IMEI (All platforms) list.

Important

Android cihazlar için IMEI numaraları içeri aktarıyorsanız, bazı Android cihazların birden çok IMEI numarası olduğunu unutmayın.If you are importing IMEI numbers for Android devices, be aware that some Android devices can have multiple IMEI numbers. IMEI numarasını içeri aktarıyorsanız, ancak bu numara cihaz tarafından Intune'a bildirilen IMEI numarası değilse, cihaz şirkete ait cihaz olarak değil, kişisel cihaz olarak sınıflandırılır.If you import an IMEI number but it is not the IMEI reported to Intune by the device, the device will be classifed as a personal device instead of a company-owned device.

IMEI numarasına sahip cihaz Intune’a kaydedilirken, genellikle bir kullanıcı Şirket Portalı uygulamasını yükleyip kayıt işlemini tamamladığında, cihaz şirkete ait olarak etiketlenir ve IMEI Cihazları grubunda kayıtlı olarak görünür.When a device that has IMEI number enrolls in Intune, usually when a user installs the Company Portal app and completes the enrollment process, the device will be tagged as corporate-owned and appear as enrolled in the IMEI Devices group.

Note

Kuruluşunuz yakın gelecekte yeni Azure portalına geçiş yaptığında bu özelliğin değişeceğini göreceksiniz.When your organization is migrated to the new Azure portal in the near future, you will see a change to this feature. Mevcut Intune yönetici konsolunda yöneticiler yüklenen CSV dosyasından ayrıntıları alabilir ve her donanım tanımlayıcısı için geçerli ayrıntıların üzerine yazabilir.In the existing Intune administrator console, admins can accept associated details from an uploaded CSV and overwrite the existing details for individual hardware identifiers. Yeni Azure portalında tüm donanım tanımlayıcıları için otomatik olarak ayrıntıların üzerine yazabilecek veya mevcut tanımlayıcılar için tüm yeni ayrıntıları yoksayabileceksiniz.In the new Azure portal, you’ll be able to automatically overwrite the details for all hardware identifiers or to ignore all new details for existing identifiers.

Uluslararası Mobil Donanım Kimlikleri (IMEI) hakkındaki ayrıntılı belirtimler için bkz. 3GGPP TS 23.003.For detailed specifications about International Mobile Equipment Identifiers, see 3GGPP TS 23.003.