Microsoft Intune’da hüküm ve koşullar ilkesi ayarlarıTerms and condition policy settings in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Kayıt, iş kaynaklarına erişim ve Şirket Portalı uygulamasını kullanmanın cihazları ve kullanıcıları nasıl etkileyeceğini açıklamak için kullanıcı gruplarına Intune hüküm ve koşullarını dağıtabilirsiniz.You can deploy Intune terms and conditions to user groups to explain how enrollment, access to work resources, and the Company Portal app affect devices and users. Kullanıcıların çalışmalarını kaydedip bunlara erişmek üzere Şirket Portalı’nı kullanabilmeleri için önce bu hüküm ve koşulları kabul etmeleri gerekir.Users must accept the terms and conditions before they can use the Company Portal to enroll and access their work.

Farklı hüküm ve koşullar içeren birden çok ilke oluşturup dağıtabilirsiniz.You can create and deploy multiple policies containing different terms and conditions. Ayrıca, aynı şart ve koşulların farklı dillerdeki sürümlerini oluşturabilir ve bunları uygun gruplara dağıtabilirsiniz.You can also produce versions of the same terms and conditions in different languages and then deploy these to their appropriate groups.

Hüküm ve koşullar ilkesi oluşturmaCreate a terms and conditions policy

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda İlke > Hüküm ve Koşullar’a tıklayın.In the Microsoft Intune administration console click Policy > Terms and Conditions.

  Hüküm ve koşullar ilkesi ekran görüntüsü

 2. Yeni hüküm ve koşullar ilkesi oluşturmak için Ekle’ye tıklayın.Click Add to create a new terms and conditions policy.

  Ayrıca var olan bir ilkeyi Düzenleyebilir veyaSilebilirsiniz.You can also Edit or Delete an existing policy.

 3. Hüküm ve Koşullar Oluştur sayfasında aşağıdaki bilgileri belirtin:On the Create Terms and Conditions page, specify the following information:

  • Ad— Intune konsolunda görüntülenen benzersiz bir ilke adı.Name—A unique policy name displayed in the Intune console.

  • Açıklama— İlkeyi Intune konsolunda tanımlamanıza yardımcı olan ayrıntılar.Description—Details that help you identify the policy in the Intune console.

  • Başlık—Kullanıcıların şirket portalında gördüğü başlık.Title—The title users see in the company portal.

  • Kullanıcının kabul etmesinin ne anlama geldiğini açıklayan metin—Kullanıcıların kabul etmesine ilişkin görünen etiket.Text to explain what it means if the user accepts—The label users see regarding acceptance. Örneğin: "Hüküm ve koşulları kabul ediyorum."For example, “I agree to the terms and conditions.”

 4. İşiniz bittiğinde Kaydet’e tıklayın.When you are finished, click Save. Yeni ilke, İlke çalışma alanının Hüküm ve Koşullar düğümünde görüntülenir.The new policy is displayed in the Terms and Conditions node of the Policy workspace.

Hüküm ve koşullar ilkesini dağıtmaDeploy a terms and conditions policy

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda İlke > Hüküm ve Koşullar’a tıklayın.In the Microsoft Intune administration console, click Policy > Terms and Conditions.

 2. Hüküm ve Koşullar İlkeleri listesinde, dağıtmak istediğiniz ilkeyi seçin ve ardından Dağıtımı Yönet’e tıklayın.In the Terms and Conditions Policies list, select the policy you want to deploy, and then click Manage Deployment.

 3. Dağıtımı Yönet iletişim kutusunda ilkeyi dağıtmak istediğiniz kullanıcı grubunu seçin ve ardından Tamam’a tıklayın.In the Manage Deployment dialog box, select the user groups you will deploy the policy to, and then click OK.

  Hedeflenen kullanıcılar şirket portalına eriştiğinde, Intune tarafından dağıttığınız hüküm ve koşullar görüntülenir.When targeted users access the company portal, Intune displays the terms and conditions you deployed. Kullanıcıların şirket kaynaklarına erişebilmesi için bu koşulları kabul etmesi gerekir.Users must accept these terms before they can gain access to company resources.

Hüküm ve koşullar ilkesini izlemeMonitor a terms and conditions policy

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda İlke > Hüküm ve Koşullar’a tıklayın.In the Microsoft Intune administration console, click Policy > Terms and Conditions.

 2. Yeni Rapor Oluştur penceresinde Raporu Görüntüle’ye tıklayın.In the Create New Report window, click View Report. Dağıttığınız hüküm ve koşulları hangi kullanıcıların kabul ettiğiyle ilgili ayrıntılı bilgi içeren rapor açılır.The report will open detailing which users have accepted the terms and conditions you deployed.

Hüküm ve koşullar için güncelleştirme ve sürüm denetimiUpdates and version control for terms and conditions

Varolan bir hüküm ve koşullar ilkesini düzenlediğinizde, ilkeyi dağıttığınızda gerçekleşecek davranışı seçebilirsiniz.When you edit an existing terms and conditions policy, you can choose which behavior occurs when you deploy the policy. Varolan hüküm ve koşullar ilkelerini güncelleştirmenize yardımcı olması için aşağıdaki yordamı kullanın.Use the following procedure to help you update existing terms and conditions policies.

Hüküm ve koşulların birden çok sürümü ile çalışmaWork with multiple versions of terms and conditions

 1. Microsoft Intune yönetim konsolunda İlke > Hüküm ve Koşullar’a tıklayın.In the Microsoft Intune administration console, click Policy > Terms and Conditions.

 2. Düzenlemek istediğiniz hüküm ve koşullar ilkesini seçin ve ardından Düzenle’ye tıklayın.Select the terms and conditions policy that you want to edit, and then click Edit.

 3. Hüküm ve Koşulları Düzenle sayfasında, gerekli tüm düzenlemeleri yapın ve bu yeni sürümün tüm kullanıcıların hüküm ve koşulları kabul etmesini mi gerektirdiğini yoksa yalnızca yeni kullanıcıların mı yeni sürümü göreceğini belirtin.On the Edit Terms and Conditions page, make any required edits, and then specify whether this new version requires all users to accept the terms and conditions, or if only new users will see the new version.

  Hüküm ve koşullar ilkenizde önemli değişiklikler yaptığınızda sürüm numarasını artırmanızı ve kabul şartı koşmanızı öneririz.We recommend that you increase the version number and require acceptance any time you make significant changes to your terms and conditions policy. Örneğin, yazım hatalarını düzeltiyor veya biçimlendirmeyi değiştiriyorsanız geçerli sürüm numarasını kullanmaya devam edin.Keep the current version number if you are fixing typos or changing formatting, for example.

Ayrıca bkz.See also

Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetmeManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies