Raporları kullanarak Microsoft Intune işlemlerini anlayınUnderstand Microsoft Intune operations by using reports

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Kuruluşunuzdaki yazılım, donanım ve yazılım lisansları hakkında bilgi sağlayan Microsoft Intune raporlarını oluşturma ve yönetmenize yardımcı olması için bu konudaki bilgileri kullanın.Use the information in this topic to help you create and manage Microsoft Intune reports that provide information about software, hardware, and software licenses in your organization.

Raporları kullanmaUsing reports

Intune raporları, kuruluşunuzdaki yazılımlar, donanımlar ve yazılım lisansları hakkında bilgi sağlar.Intune reports provide information about software, hardware, and software licenses in your organization. Raporlar, geçerli gereksinimleri doğrulamanıza ve gelecekteki harcamaları tahmin etmenize yardımcı olabilir.Reports can help you confirm current needs and forecast future spending. Raporlar çalışma alanı, raporları oluşturmak ve yönetmek için gerekli araçları sağlar.The Reports workspace gives you the tools to create and manage reports.

Rapor türleriReport types

Rapor türüReport type DescriptionDescription
Güncelleştirme RaporlarıUpdate Reports Kuruluşunuzda başarılı olan yazılım güncelleştirmelerini gösterir.Show the software updates that succeeded on computers in your organization. Ayrıca başarısız, bekleyen veya gerekli güncelleştirmeleri de gösterir.They also show the updates that failed, are pending, or are needed. Yazılım güncelleştirmeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune’da yazılım güncelleştirmeleri ile Windows bilgisayarları güncel tutun.For more information on software updates, see Keep Windows PCs up-to-date with software updates in Microsoft Intune.
Algılanan Yazılım raporlarıDetected Software reports Kuruluşunuzdaki bilgisayarlarda yüklü yazılımı gösterir.Show software that is installed on computers in your organization. Yazılım sürümleri dahil edilir.Software versions are included. Görüntülenen bilgileri yazılım yayımcısına ve yazılım kategorisine göre filtreleyebilirsiniz.You can filter the information that displays based on the software publisher and the software category. Liste öğesinin yanındaki yön okunu seçerek (bir güncelleştirmenin yüklü olduğu bilgisayarlar gibi) daha fazla ayrıntı göstermek için listedeki güncelleştirmeleri genişletebilirsiniz.You can expand the updates in the list to show more detail (such as the computers on which an update is installed) by choosing the directional arrow next to the list item.

Intune’da bilgisayarları devre dışı bıraktığınızda veya grup üyeliklerini değiştirdiğinizde, bu değişikliklerin Algılanan Yazılım raporuna yansıtılması birkaç dakika sürebilir.When you retire computers or change their group memberships in Intune, it can take several minutes for these changes to be reflected in the Detected Software report. En doğru yazılım envanteri verileri için bilgisayarları kullanımdan kaldırdıktan veya bilgisayarların grup üyeliklerini değiştirdikten sonra, bu bilgisayarları içeren bir algılanan yazılım raporu çalıştırmadan önce birkaç dakika bekleyin.For the most accurate software inventory data, wait a few minutes after retiring computers or changing their group memberships before you run a detected software report that includes those computers.
Bilgisayar Envanteri RaporlarıComputer Inventory Reports Kuruluşunuzdaki yönetilen bilgisayarlar hakkında bilgi gösterir.Show information about managed computers in your organization. Donanım satın almayı planlamak ve kuruluşunuzdaki kullanıcıların donanım gereksinimlerini daha iyi anlamak için bu raporu kullanın.Use this report to plan hardware purchases and to understand more about the hardware needs of users in your organization. Yönetilen bilgisayarlarla çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune ile Windows bilgisayarlarını yönetme.For more information on working with managed computers, see Manage Windows PCs with Microsoft Intune.
Mobil Cihaz Envanteri RaporlarıMobile Device Inventory Reports Kuruluşunuzdaki mobil cihazlarla ilgili bilgileri gösterir.Show information about the mobile devices in your organization. Görüntülenen bilgileri gruplara, cihazın engellemeleri kaldırılmış veya kök erişim izni verilmiş olup olmadığına ve işletim sistemine göre filtreleyebilirsiniz.You can filter the information that displays based on groups, whether the device is a jailbroken or rooted device, and by operating system.
Lisans Satın Alma RaporlarıLicense Purchase Reports Seçilen lisans gruplarında, tüm lisanslı yazılımlar için lisans sözleşmelerine göre yazılım başlıklarını göster.Show the software titles for all licensed software in selected license groups, based on their licensing agreements. Yazılım lisans bilgileri 24 saatten uzun bir süre boyunca yenilenmezse, bir lisans raporu oluşturduğunuz sırada yenilenir.If software license information has not refreshed in more than 24 hours, it will refresh when you generate a license report. Lisans raporu, kullanılmakta olan yazılım başlıklarının tam bir hesabını veya sözleşmelerle uyumluluk kanıtı oluşturmaz.A license report is not an exact calculation of software titles that are being used, or proof of compliance with agreements. Rapor, kuruluşunuz için lisans kararları almanıza yardımcı olmak için kullanılan bir araçtır.The report is a tool to help you make licensing decisions for your organization. Intune, Microsoft toplu lisanslaması olabilecek bazı ürünleri algılayamayabilir.Intune might not detect some products that are able to have a Microsoft volume license. Kullanılabilir filtreleri şunlardır:The available filters are:

Tüm sözleşmeler, Intune tarafından yönetilen tüm lisanslı yazılım ürünlerini gösterir.All agreements shows all licensed software products that are managed by Intune.

Toplu lisanslama sözleşmeleri yalnızca Toplu Lisanslama Hizmeti Merkezi (VLSC) yazılım ürünlerini gösterir.Volume licensing agreements shows only Volume Licensing Service Center (VLSC) software products.

Diğer yazılım lisanslama sözleşmeleri, VLSC dışında yönetilen yazılım ürünlerini gösterir.Other software licensing agreements shows software products that are managed outside of the VLSC.
Lisans Yükleme RaporlarıLicense Installation Reports Kuruluşunuzdaki bilgisayarlarda yüklü yazılımları, VLSC’ye göre geçerli lisans sözleşmenizin kapsamı ile karşılaştırır.Compare installed software on computers in your organization with your current license agreement coverage, according to the VLSC. Filtreler aşağıdakileri içerir:Filters include:

Tüm sözleşmeler, Intune tarafından yönetilen tüm lisanslı yazılım ürünlerini gösterir.All agreements shows all licensed software products that are managed by Intune.

Toplu lisans sözleşmeleri yalnızca VLSC yazılım ürünlerini gösterir.Volume licensing agreements shows only VLSC software products.

Diğer yazılım lisanslama sözleşmeleri, VLSC dışında yönetilen yazılım ürünlerini gösterir.Other software licensing agreements shows software products that are managed outside of the VLSC.
Hükümler ve Koşullar RaporlarıTerms and Conditions Reports Dağıtım yaptığınız kullanıcıların hüküm ve koşulları kabul edip etmediklerini ve hangi sürümü kabul ettiklerini gösterir.Show whether users accepted the terms and conditions that you deployed, and which version they accepted. Dağıtımı yapılmış herhangi bir hüküm veya koşulun 10 adede kadar kullanıcı tarafından kabul edilip edilmediğini veya bu kişilere dağıtılmış belirli bir hükmün kabul durumunu gösterebilirsiniz.You can show the acceptance of any terms and conditions that were deployed for up to 10 users, or show the acceptance status for a particular term that was deployed to them.
Uyumlu Olmayan Uygulama RaporlarıNoncompliant Apps Reports Uyumlu ve uyumsuz uygulamalar listelerinizdeki uygulamaları yükleyen kullanıcılar hakkında bilgi gösterir.Show information about the users who have apps installed that are on your lists of compliant and noncompliant apps. Şirket uygulama ilkeleriniz ile uyumlu olmayan kullanıcıları ve cihazları bulmak için bu raporu kullanın.Use this report to find users and devices that are not in compliance with your company app policies.
Sertifika Uyumluluğu RaporlarıCertificate Compliance Reports SCEP veya PKCS #12 (.PFX) aracılığıyla kullanıcılara ve cihazlara hangi sertifikaların verildiğini gösterir.Show which certificates have been issued to users and devices through SCEP or PKCS #12 (.PFX). Verilen, süresi dolan ve iptal edilen sertifikaları bulmak için bu raporu kullanın.Use this report to find certificates that are issued, expired, and revoked.
Cihaz Geçmişi RaporlarıDevice History Reports Kullanımdan kaldır, temizle ve sil eylemlerinin geçmişe dönük bir günlüğünü gösterir.Show a historical log of retire, wipe, and delete actions. Geçmişte cihazda eylemleri kimin başlattığını görmek için bu raporu kullanın.Use this report to see who initiated actions on devices in the past.
Sistem Durumu Kanıtlama RaporlarıHealth Attestation Reports Mobil cihazların durumunu gösterir.Show the health of mobile devices.
Mac OS X Donanım RaporuMac OS X Hardware Report Seçtiğiniz gruplarda kayıtlı olan tüm Mac OS X cihazları için donanım ayrıntılarını görüntüler.Displays hardware details for all enrolled Mac OS X devices in the groups that you select. Bu cihazlardan toplanan donanım envanteri hakkında bilgi için bkz. Microsoft Intune’da envanterle cihazlarınızı anlama.For information about the hardware inventory that is collected from these devices, see Understand your devices with inventory in Microsoft Intune.
Mac OS X Yazılım RaporuMac OS X Software Report Seçtiğiniz gruplardaki tüm Mac OS X cihazlarında yüklü olan yazılımı gösterir.Displays the software that is installed on all Mac OS X devices in the groups that you selected. Raporda yazılım adı (paket kimliği olarak), kısa sürüm adı (veya kolay ad), sürüm ve yazılımın yüklü olduğu cihaz sayısı listelenir.The report lists the software name (as a bundle ID), the short version (or friendly) name, the version, and the number of devices with the software installed.
Windows Bilgi Koruması RaporlarıWindows Information Protection Reports Yönettiğiniz cihazlarda Windows Bilgi Koruması (WIP) işlemleri hakkında bilgi gösterir.Shows information about Windows Information Protection (WIP) operations on devices you manage.
Sistem Durumu Kanıtlama RaporlarıHealth Attestation Reports Yönettiğiniz cihazlar için Windows Sistem Kanıtlama hizmeti tarafından raporlanan bilgileri gösterir.Shows information reported by the Windows Health Attestation service for devices you managed.

Bir rapor oluşturmak içinTo create a report

  1. Intune yönetici konsolunda Raporlar’ı seçin.In the Intune admin console, choose Reports. Ardından, önceki tabloda açıklandığı gibi oluşturmak için istediğiniz rapor türünü seçin.Then choose the report type that you want to generate, as described in the previous table.

  2. Yeni Rapor Oluştur sayfasında, varsayılan değerleri kabul edin veya raporun döndüreceği sonuçlara filtre uygulamak için değerleri özelleştirin.On the Create New Report page, accept the default values, or customize them to filter the results that will be returned by the report. Örneğin, Algılanan Yazılım raporunda yalnızca Microsoft tarafından yayımlanan yazılımların görüntülenmesini seçebilirsiniz.For example, you could select that only software published by Microsoft will be displayed in the Detected Software report.

  3. Raporu yeni bir pencerede açmak için Raporu Görüntüle'yi seçin.Choose View Report to open the report in a new window.

Raporu görüntülenen sütunlardan birine göre sıralamak için sütunun başlığına tıklayın.To sort the report by any of the displayed columns, choose the column heading. Ayrıca, bazı raporlar daha fazla ayrıntı göstermek için listedeki öğeleri genişletmenize izin verir.Additionally, some reports allow you to expand items in the list to show more detail.

Daha fazla rapor eylemiMore report actions

Ayrıca, raporları aşağıdaki eylemleri destekler:In addition, reports support the following actions:

EylemAction Daha fazla bilgiMore information
YazdırmaPrint Açık bir raporda yazdırma simgesini seçin ve yönergeleri izleyin.In an open report, choose the print icon and follow the instructions.
Dışarı aktarmaExport Açık bir raporda dışarı aktarma simgesini seçin ve yönergeleri izleyin.In an open report, choose the export icon and follow the instructions. Bir raporu virgülle ayrılmış değerler (.csv) veya HTML biçiminde dışarı aktarabilirsiniz.You can export a report to comma-separated values (.csv) or HTML format.
KaydetmeSave Yeni Rapor Oluştur sayfasında, her kullanıcı 100'e kadar rapor kaydedebilir.On the Create New Report page, each user can save up to 100 reports. Rapor parametrelerini gereksinimlerinize göre yapılandırın ve ardından Kaydet'e veya (farklı bir ad kullanmak istiyorsanız) Farklı Kaydet 'e tıklayın.Configure the report parameters to your requirements, and then choose Save or Save As (if you want to use a different name).
YüklemeLoad Daha önceden kaydedilen tüm rapor parametre kümelerini almak için Yeni Rapor Oluştur sayfasında Yükle'yi seçin.On the Create New Report page, choose Load to retrieve any previously saved sets of report parameters.
SilDelete Raporlar çalışma alanında, istenen rapor türünü ve Yükle’yi seçin.In the Reports workspace, select the desired report type and choose Load. Ardından, raporlar listesinde, raporun yanındaki sil (x) simgesini seçin.Then, in the list of reports, choose the delete (x) icon next to the report.