Windows bilgisayar yönetimini basitleştirmek için ilkeler kullanmaUse policies to simplify Windows PC management

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Windows masaüstü cihazlar üzerindeki Intune yazılım istemcisini çalıştırarak bu cihazları bilgisayar olarak yönetmek için yalnızca Intune yönetim konsolundaki Bilgisayar Yönetimi ilkeleri altındaki ilkeleri kullanabilirsiniz.To manage Windows desktops as PCs, by running the Intune software client on them, you can use only the policies that are under Computer Management policies in the Intune admin console. Yönetim konsolunda listelenen tüm diğer ilkeler yalnızca mobil cihazlara yöneliktir.All of the other policies listed in the admin console are for mobile devices only. Microsoft Intune Center'daki ayarları yapılandırmak, bilgisayarlarda yapılan güncelleştirmeleri denetlemek ve bilgisayarlarda Windows Güvenlik Duvarı’nı yapılandırmak için Bilgisayar Yönetimi ilkelerini kullanın.Using the Computer Management policies, you can configure the settings in the Microsoft Intune Center, control updates to PCs, and configure Windows Firewall for PCs.

Windows bilgisayarlar için ilkeler şablonu

Microsoft Intune Center’ı yönetmeManage the Microsoft Intune Center

Kullanıcılar Intune yazılımı istemcisini Microsoft Intune Center olarak görür.Users see the Intune software client as the Microsoft Intune Center. Microsoft Intune Center kullanıcıların şunları yapmasını sağlar:The Microsoft Intune Center lets users:

  • Şirket portalı üzerinden uygulamaları alma.Get applications from the company portal.

  • Güncelleştirmeleri denetleme.Check for updates.

  • Microsoft Intune Endpoint Protection’ı yönetmeManage Microsoft Intune Endpoint Protection.

  • Uzaktan yardım isteyin.Request remote assistance.

Microsoft Intune Center, tüm yönetilen bilgisayarlarda yüklüdür.The Microsoft Intune Center is installed on all managed computers. Intune ilkesinde aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz ve bunlar Microsoft Intune Center’da kullanıcılara gösterilir:You can configure the following settings in an Intune policy, and these are displayed to users in the Microsoft Intune Center:

İlke ayarıPolicy setting AyrıntılarDetails
AdName Bilgisayarı yöneten yöneticinin adı.The name of the administrator who manages the computer.
En fazla uzunluk: 40 karakterMaximum length: 40 characters
Telefon numarasıPhone number Bilgisayarı yöneten yöneticinin telefon numarası.The telephone number of the administrator who manages the computer.
En fazla uzunluk: 20 karakterMaximum length: 20 characters
E-posta adresiEmail address Bilgisayarı yöneten yöneticinin e-posta adresi.The email address of the administrator who manages the computer.
En fazla uzunluk: 40 karakterMaximum length: 40 characters
Web sitesinin adıWeb site name Kullanıcılar için destek web sitenizin adı.The name of your support website for users.
>En fazla uzunluk: 40 karakter>Maximum length: 40 characters
Web sitesi URL'siWeb site URL Destek web sitenizin URL'si.The URL of your support website.
En fazla uzunluk: 150 karakterMaximum length: 150 characters
NotlarNotes Kullanıcılara gösterilen bir not.A note that is displayed to users.
En fazla uzunluk: 120 karakterMaximum length: 120 characters

Windows bilgisayarlarda yapılandırabileceğiniz ilkeler ve ayarlar hakkında bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:See the following resources for information about policies and settings that you can configure for Windows PCs:

Ayrıca bkz:See also

Intune yazılım istemcisi ile genel Windows bilgisayar yönetim görevleriCommon Windows PC management tasks with the Intune software client